بایگانی دسته: صادرات موقت

مدارک مورد نیاز برای صدور و تمدید مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز صدور موقت

 مرجع : شرکت متقاضی

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز خروج موقت با مهر و امضای مدیرعامل شرکت، ثبت شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت  با ذکر گمرک اظهاری، مدت زمان خروج موقت بر اساس تاریخ اعتبار قرار داد، معرفی نماینده شرکت و شماره تماس مستقیم وی

گواهینامه صالحیت پیمانکاری، پایه و رتبه بندی

در مورد شرکتهایی که قبالً تاییدیه کمیته ماده 11 را اخذ نموده اند ضرورت ندارد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

الف- معرفی پروژه؛ برای متقاضیان صدور مجوز

عنوان پروژه ، کارفرما، تاریخ آغاز، مدت اجرا، مبلغ قرارداد و نحوه تامین اعتبار و…

ب – گزارشی از آخرین وضعیت پروژه؛ برای متقاضیان تمدید مجوز

درصد پیشرفت فیزیکی، میزان صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و مشکلات پیش رو

فرم شماره 1

الف – تصویر برابر اصل ترجمه رسمی قرارداد منعقده

( در مورد شرکتهایی که قبال تاییدیه کمیته ماده 11 را اخذ نموده اند ضرورت ندارد.)

ب- تصویر برابر اصل ترجمه رسمی نسخه الحاقیه یا متمم، اصلاحیه یا تمدید قرارداد

منضم به تایید اصالت توسط وزارت امورخارجه کشور هدف، سفارت یا رایزن بازرگانی یا کنسولگری کشورمان در کشور هدف و یا وزارت امورخارجه کشورمان . تأییدیه ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق برای پروژه های عراق و سوریه

فهرست مشخصات ماشین آلات و تجهیزات بصورت جدول در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید صحت مندرجات فهرست مذکور

} فهرست شامل : نام دستگاه، مارک، نوع پالک انتظامی، شماره سریال، شاسی، موتور، کشور سازنده، سال ساخت، شماره مجوز قبلی )در صورت درخواست تمدید( ، مالکیت، محل تامین، نوع ارز پرداختی و تعهد به کمیته ماده 19 مبنی براینکه هرگونه ضرر و زیان اعالمی از سوی کارفرما و یا مصادره ماشین آالت مربوطه، توسط آن شرکت جبران خواهد شد و هیچ مسئولیتی متوجه اعضای کمیته ماده 11 نخواهد بود {تعهد ذیل جدول}

فرم تاییدیه (صدور/تمدید) خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات

 

دانلود فرم ها 

راه اندازی مدیریت لجستیکAccess Control در دوراظهاری خروج موقت

207364/74
کلیه گمرکات اجرائی
با سلام
پیرو بخشنامه شماره 175015‏/95‏/312 مورخ 28‏/9‏/95 موضوع راه اندازی رویه دوراظهاری خروج موقت، با عنایت به اعلام مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر راه اندازی مدیریت لجستیکAccess Control) ) در برخی از گمرکات و درراستای تکمیل رویه خروج موقت، اعلام می دارد: فرآیند درب خروج در گمرکات مبدا جهت این رویه راه اندازی و از تاریخ 3‏/4‏/96 اعلام خروج در گمرکات مرز خروج و ثبت اعاده به کشور در گمرکات ورودی در سامانه جامع گمرکی صورت می پذیرد. هم چنین در زمان دور اظهاری خروج موقت برای خودروها در پنجره واحد تجارت فرامرزی، می بایست در آیتم گمرک خروجی، گزینه «همه« ( All ) انتخاب گردد.
ضمناً در گمرکاتی که تاکنون مدیریت لجستیکAccess Control) ) عملیاتی نگردیده است، آن گمرک راساً جهت راه اندازی ، موضوع را از دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات پیگیری نماید.
رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی و امورگمرکی جهت استحضار
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرمحترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار
3‏- سرکار خانم خیالی مدیرکل محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت استحضار

تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره

222113/76
کلیه گمرکات اجرایی
موضوع : تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلرو نیمه تریلرهای فاقد شماره
با سلام،
پیرو بخشنامه شماره 175327‏/95مورخ 28‏/9‏/95 موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان خرداد ماه سال جاری مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت سه ماه (تا پایان شهریور ماه 96) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمپ های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی وهمچنین کنترل پلمپهای الصاقی اقدام شود.
لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری

71480/136

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

باسلام و احترام
در اجرای مصوبات جلسه مورخ 14/4/95 در حوزه معاونت محترم فنی و امور گمرکی و بنابر اعلام نماینده محترم پژوهشکده دانشگاه تهران ، امکان انجام دور اظهاری در گمرکات تفویض اختیار شده خروج موقت و نیز تسویه سیستمی در گمرکات مبداء در سامانه جامع امور گمرکی فراهم گردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 1/5/95 ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 238 سال 92 این دفتر و سایر بخش نامه ها و مواد قانونی ذیربط نسبت به پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری اقدام به عمل آمده ودر صورت مشاهده هر گونه مشکل احتمالی در این خصوص مراتب را به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس نمائید .

متن بخشنامه 238 گمرک در خصوص صدور موقت کالاها

بسمه تعالی

94977/238
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: خروج موقت
با سلام و احترام،
ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه های شماره 313658/747/477/71/486 مورخ 24/11/86 و 157208/747/71/222 مورخ 17/6/87 و در راستای تمرکززدایی و تسهیل تشریفات گمرکی و شفاف سازی امور، موارد ذیل در خصوص صدورموقت کالاها و خدمات جهت اجرا با رعایت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی(مواد 126 تا 134) آن ابلاغ میگردد:
الف- موارد کلی:
1- با عنایت به مفاد ماده 3 مقررات صادرات و واردات و نیز بند 1 ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مقررات، انجام تشریفات صدورموقت کالا (جهت تعمیرو تکمیل و پردازش ، شرکت درنمایشگاه و انجام پروژه های خارج از کشور) نیاز به کارت بازرگانی ندارد. لیکن چنانچه صاحب کالا به هر دلیل تقاضای تبدیل پروانه صادرات موقت به صادرات قطعی را مطرح نماید، تبدیل به قطعی نمودن پروانه صادرات موقت منوط به ارائه کارت بازرگانی خواهد بود.
2- اظهارنامه خروج موقت صرفاً باید به درخواست صاحب کالا (حقیقی یا حقوقی) و یا وکیل قانونی او (مطابق مندرجات ماده 58 و 129آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) و به نام صاحب کالا تنظیم گردد.
3- با عنایت به اینکه مطابق ضوابط جاری، صادرکنندگان ملزم به امضاء و تحویل فرم تکمیل شده «اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات » میباشند، لازم است در زمان انجام تشریفات صدور موقت کالاها نیز این فرم از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان تکمیل و امضاء و به ضمیمه اظهارنامه نگهداری گردد تا در صورت عدم برگشت محموله صدور موقت به کشور، ضمن انجام سایر اقدامات قانونی، اطلاعات فرم موصوف نیز در «سامانه اطلاعات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان» درج و شرایط پیگیری برگشت ارز مربوطه از سوی مراجع ذیربط مهیا گردد.
4- صادرات موقت کلیه کالاهای ممنوع الصدور قانونی تحت هر عنوان و به هر منظور، صرفاً پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و ابلاغ از طریق دفتر صادرات امکانپذیر میباشد.
5- صدورموقت کالاهای مذکور در ماده 127 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی با اخذ تعهد کتبی انجام میگردد.
ب- وسایط نقلیه:
1- صدورموقت وسایط نقلیه به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مراکز استانها، گمرکات استان تهران و نیز گمرکات مجاز به عنوان مبدأ و مقصد ترانزیت تفویض اختیار میگردد.
2- صدورموقت خودروهای تاریخی (کلاسیک) پس از ارائه مجوز دبیرخانه کارگروه ذیربط (موضوع بخشنامه100321/76460/103/98/71/153 مورخ17/5/90) با اخذ تضمین به میزان سه برابر ارزش آن (مطابق ارزش اعلامی دفتر بررسی و تعیین ارزش) امکانپذیر میباشد.
3- پروانه صدورموقت این بخش میبایست با اخذ تعهد کتبی و برای مهلت حد اکثر یکسال صادرگردد.
4- چنانچه وسیله نقلیه توسط شخصی غیر از مالک آن از کشور خارج میگردد، ارائه اجازه نامه کتبی محضری در این خصوص الزامی است. لیکن درج نام ایشان در پروانه صادرات موقت مستند قانونی ندارد.
5- در زمان اظهار وسیله نقلیه جهت صدور موقت، ارزیابی بر اساس اسناد ارائه شده (مذکور در ماده 129 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) و وجود وسیله نقلیه در گمرک صورت خواهد پذیرفت. ضمناٌ در صورتیکه اسناد وسیله نقلیه در رهن بانک یا موسسات داخلی باشد، صدور موقت آن منوط به ارائه موافقت کتبی بدون قید و شرط بانک یا موسسه مربوطه خواهد بود.
ج- کالاهای نمایشگاهی:
1- صادرات موقت کالاهای نمایشگاهی به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مراکز استانها و گمرکات استان تهران تفویض میگردد.
2- صدورموقت کالای نمایشگاهی منوط به ارائه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی) میباشد.
3- تضمین مورد نیاز جهت صادرات موقت کالاهای نمایشگاهی بشرح ذیل تعیین میگردد:
3-1- کالاهای مجاز با اخذ تعهد کتبی.
3-2- کالاهای مجاز مشروط در صورتیکه متقاضی واحد تولیدی باشد با اخذ تضمین معادل 30 ارزش گمرکی کالا به اضافه یک برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعی آن (درصورت شمول).
3-3- کالاهای مجاز مشروط در صورتیکه متقاضی واحد بازرگانی باشد با اخذ تضمین معادل یک برابر ارزش گمرکی کالا به اضافه یک برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعی آن (درصورت شمول).
4- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش سه ماه تعیین میگردد. در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت و چنانچه بعد از اتمام مهلت مزبور باشد( پس از اخذ جریمه انتظامی متعلقه مطابق تبصره 2 ماده 72 ق.ا.گ ) ، تمدید مهلت موصوف و رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف شش ماه به گمرکات اجرایی ذیربط تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
د- کالاها جهت پردازش، تعمیر و تکمیل:
1- صادرات موقت کالاها جهت تعمیر به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مرکز استانها و گمرکات استان تهران تفویض میگردد.. لیکن صادرات موقت کالاها جهت پردازش و تکمیل صرفاٌ با مجوز دفتر صادرات میسر میباشد.
2- با عنایت به نامه شماره 116581/60 مورخ 14/5/92 (تصویر پیوست)دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج موقت کالاها جهت تعمیر در صورتی که اقلام خروج موقت دارای حجم تجاری نداشته باشند و دارای دعوتنامه از شرکت سازنده(تعمیر کننده) یا نماینده منطقه و یا مدارک مربوط به ضمانت(گارانتی) باشد نیازی به اخذ مجوز موردی از دفتر مذکور ندارد .
3- میزان تضمین مورد نیاز جهت خروج موقت کالاها جهت تعمیر همان مقادیر مندرج در بند 3 قسمت «ج» این دستورالعمل میباشد.
4- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش چهار ماه تعیین میگردد. تمدید مهلت موصوف نیز با اخذ جریمه انتظامی متعلقه (در صورت شمول) و رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف 2 سال (در مقاطع چهار ماهه) به گمرکات اجرایی ذیربط تفویض میگردد. لازم است کالای خروجی موضوع این بند از همان گمرک خروجی وارد شود. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
هـ – تجهیزات مورد نیاز صدور خدمات فنی و مهندسی:
1- صدور موقت کالاهای این بخش پس از اخذ تأییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه (وزیر) ذیربط که از سوی دفتر صادرات به گمرک مربوطه ابلاغ خواهد شد، با اخذ تعهد کتبی امکانپذیر میباشد.
2- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش، بر اساس اعلام دستگاه اجرایی ذیربط ودر صورت عدم اعلام برمبنای تاریخ مندرج در قرارداد مجری پروژه با طرف خارجی تعیین میگردد. تمدید پروانه های موصوف در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت ، با رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف یکسال پس از تاریخ اشاره شده (در مقاطع شش ماهه) ودر صورت ارایه تقاضا پس از منقضی شدن مهلت با اخذ جریمه موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون امور گمرکی ( در صورتیکه مقررات قاچاق موضوع ماده قانونی اخیر الذکر در خصوص آن اعمال نگردیده باشد ) تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
محمدرضا نادری

تمدید مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری

63200/97
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 200962/93- 1/11/93 موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان خرداد ماه سال 94 مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پایان آذر ماه 94) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمپ های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی اقدام شود.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمرکات و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

تمدید مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی

۳۵۶۶۲/۳۸

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : تمدید مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ردیف ۴۶۵مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد:
انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان خرداد ماه سال جاری مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پایان آذر ماه ۹۴) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمب های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی اقدام شود.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمرکات و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

ضوابط صدور خروج موقت برای کامیون های با عمر بالای ۲۵ سال ساخت

۲۸۱۴۱/۲۱
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۷۴۹/۲۱۰/۹۳مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۳۸۷۸۴/۸مورخ ۷/۱۰/۹۳معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی باضمائم مربوطه درخصوص ضوابط صدور خروج موقت برای کامیونهای با عمربالای ۲۵ سال ساخت ارسال واعلام میدارد:
براساس تصمیمات جلسه مورخ ۱۸/۹/۹۳کارگروه شناسایی وصیانت ازخودروهای تاریخی (کلاسیک ) موضوع مصوبه مورخ ۲۹/۱/۸۹هیأت محترم وزیران ( مذکور درمفاد بخشنامه ردیف ۱۵۳سال ۹۰ مبنی برلزوم اخذ مجوز برای خروج موقت خودروهای تاریخی یا کلاسیک ) ؛ انجام تشریفات خروج موقت انواع کامیون وکامیونت با عمر بالای ۲۵ سال ساخت نیز منوط به کسب مجوز ازدبیرخانه کارگروه مذکور می باشد.
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه ردیف ۲۳۸سال ۹۲ پس ازاحراز مالکیت وسیله نقلیه واخذ مدارک مالکیت وتعیین وضعیت بدهی (دررهن بانک یا لیزینگی بودن ) نسبت به تنظیم اظهارنامه خروج موقت مربوطه اقدام نمایند .
شایسته است دستورفرماییدوفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲/۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

درج یاعدم درج نام راننده درمتن پروانه های صادره خروج موقت

: بسمه تعالی
90868/215
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
باعنایت به وصول مکاتبات متعددازسوی گمرکات اجرایی درخصوص بند 4قسمت ب بخشنامه ردیف 238سال 92معاونت محترم فنی وامورگمرکی موضوع ابهام در درج یاعدم درج نام راننده درمتن پروانه های صادره خروج موقت (بویژه کامیونهای حامل اقلام صادراتی دارای پروانه خروج موقت )به پیوست تصویرصورتجلسه برگزارشده در مورخ 93/4/29 (مندرج درفایل ضمیمه ) جهت بهره برداری ارسال واعلام می دارد:
حسب تصمیمات جلسه مذکور مقررگردیددرمواردیکه مالک اصلی وسائط نقلیه دارای پروانه خروج موقت رأسأ جهت خروج به گمرک مرزی مراجعت ننماید پس از ارائه وکالتنامه محضری معتبربرای راننده جدیدبه گمرک مربوطه ضمن درج نام راننده یادشده وشماره وکالتنامه درظهرپروانه موصوف بارعایت سایرمقررات اقدام گردد.
خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه کلیه واحدهاوگمرکات تابعه نیزابلاغ نموده وبرحسن اجرای امرنظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

چطور خودروی خود را به ایران بیاورم و چطور خودروی خود را به خارج ببرم ؟

اگر شما مقیم ایران هستید و  می خواهید با خودروی ایرانی خود به مسافرت خارجی بروید و یا اینکه مقیم خارج هستید و می خواهید با خودرویی که در خارج دارید به ایران بیایید بهتر است قوانین مربوط به عبور خودرو در قلمرو ایران را مطالعه کنید .

ورود و خروج خودرو به صورت موقت به دو طریق زیر انجام می شود

1- اظهار در گمرک و سپردن تضمین لازم
2- استفاده از دقترچه های کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک

 ورود موقت خودرو به کشور 

 

روش اول : استفاده از دقترچه های کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک

“کارنه دو پاساژ” دفترچه عبور گمرکی است که جهت تسهیل در تردد از مرزهای زمینی برخی کشورها جهت وسایل نقلیه موتوری صادر و تحویل می گردد. این مجوز به صورت 5 ، 10 ، 15 و 25 برگی است که در هر بار عبور از مرز یک کشور یک برگ آن باطل می گردد. مدت اعتبار این دفترچه ها یک سال از تاریخ صدور آن می باشد. همچنین دفترچه های کارنه مصرف نشده قابل تمدید نیز می باشد. شایان ذکر است کارنه دو پاساژ تنها در دفتر مرکزی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران ارائه می گردد. 

 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران در خصوص استفاده از دفترچه های بین المللی چنین می گوید :

ماده۱۴۲ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای  مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران  می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز  تمدید نماید.

کارنه دو پاساژ

کارنه دو پاساژ

تبصره ۱ـ استفاده از مزایای این ماده‌ منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد:

۱ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه  به ایران دارای اعتبارباشد.

۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.

۳ـ در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

تبصره ۲ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.

ماده۱۴۳ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند(۱)تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به‌شرح زیر عمل می‌نماید:

۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می‌باشد، قطعه اول را از جواز  مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می‌گذارد.

G_carnet

۲ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می‌شود.

تبصره ـ گمرک ورودی  باید از دارنده جواز  عبور استعلام  کند که از کدام یک از  مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده  جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک‌های مجاز مراجعه و با ارایه  پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی،  حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده به وسیله‌گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به‌گمرک ورودی  اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۴ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می‌گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی  و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

روش دوم :  سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه نامه

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفتر چه کارنه دو پاساژ یا تریپ تیک نشده اند، می توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن و مقیم خارج باشند و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام نمایند. این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی شود.

خروج موقت خودرو

اما اگر می خواهید با خودروی خود به خارج از کشور مسافرت کنید مراحل و روش کار به شرح زیر می باشد.

متقاضیان اخذ پروانه خروج موقت خودروهای سواری برای خروج اتومبیلشان می توانند با در دست داشتن اسناد مالکیت اتومبیل خود و یا وکالتنامه رسمی از سوی صاحب اتومبیل به یکی از گمرکات مراکز استان ها و یا گمرک جنوب تهران مراجعه تا نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوطه اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز
1-     اصل و کپی سند مالکیت وسیله نقلیه.
2-    حضور خودرو در گمرک.
3-   حضور مالک یا نماینده قانونی در گمرک.
4-    اصل و کپی شناسنامه نیروی انتظامی خودرو.
5-    اصل و دو کپی کارت خودرو.
6-    اصل و دو کپی شناسنامه یا پاسپورت مالک خودرو.
توجه:
خروج خودروهای بالای 20 سال منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی می باشد.
مدت اعتبار پروانه خروج موقت 3 ماه حداکثر تا یک سال می باشد و پس از این مدت بایست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت یا تمدید آن در گمرک مربوطه اقدام کنند. در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده خودرو به کشور وارد نشود، مشمول پرداخت و پیگرد قانونی می شود.
پس از اخذ پروانه خروج موقت نوبت به اخذ گواهی نامه بین المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه بین المللی و «کارنه دو پاساژ» می‌رسد. متقاضی برای اخذ تمامی این مدارک باید به کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و نمایندگی‌های آن در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها مراجعه کند. به غیر از کشورهای عربی و برخی از کشورهای اروپایی؛ برای خروج موقت خودرو برای سایر کشورها اخذ مدارک گواهی نامه بین المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه بین المللی الزامیست.برای سفر به کشورهای همسایه که تردد با خودرو به آن‌ها بین ایرانی‌ها عرف شده مانند ترکیه، ارمنستان، اربیل، جمهوری آذربایجان و افغانستان باید گواهی نامه بین المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه بین المللی از کانون اتومبیلرانی و جهانگردی دریافت کرد.
برای دریافت پلاک ترانزیت و دفترچه بین المللی متقاضی باید گواهی نامه بین المللی داشته باشد بنابراین در اولین مرحله متقاضی باید نسبت به اخذ گواهینامه بین المللی اقدام کند. مدت اعتبار گواهی نامه بین المللی یک سال است و غیر قابل تمدید است و پس از اتمام مدت اعتبار، دارنده گواهی نامه باید گواهی نامه جدید اخذ کند. گواهینامه رانندگی جمهوری اسلامی ایران که حداقل یک ماه و یک روز از اعتبار آن باقی مانده، ارائه یک قطعه سه در چهار، ارائه گواهینامه بین المللی قبلی در صورت دارا بودن، ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه و تکمیل فرم درخواست فارسی و لاتین مدارکی هستند که برای اخذ گواهینامه بین المللی الزامیست.
متقاضی سفر برون مرزی با خودرو شخصی پس از دریافت گواهینامه بین المللی باید نسبت به پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت بین المللی اقدام کند. دفترچه مالکیت بین المللی حاوی تمامی اطلاعات خودرو و راننده آن است و هر دفترچه شماره سریال منحصر به فردی دارد. گواهینامه‌های مالکیت بین المللی وسیله نقلیه یک سال اعتبار از تاریخ صدور دارد و قابل تمدید نیست و پس از انقضاء دارنده باید نسبت به صدور گواهینامه مالکیت جدید اقدام کند.
متقاضی برای اخذ دفترچه بین المللی باید اصل پروانه خروج موقت، اصل گذرنامه مالک یا راننده مطابق اسامی معرفی شده در پروانه خروج، کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو را به همراه داشته باشد و فرم‌های مربوطه را نیز تکمیل کند.
پس از اخذ تمامی این مدارک، متقاضی می‌تواند پلاک ترانزیت را دریافت کند. با تکمیل مدارک فوق و به همراه داشتن آن‌ها، به سند دیگری برای دریافت پلاک ترانزیت نیازی نیست. پلاک ترانزیت حاوی‌‌‌ همان شماره سریال دفترچه بین المللی است. نکته مهم این است که متقاضیان باید بدانند تمامی مدارک فوق مدت اعتبار و انقضاء دارند اما پلاک ترانزیت برای خودرو است نه مالک خودرو به این معنی که با فروش آن خودرو پلاک ترانزیت هم باید به فروشنده داده شود و هر خودرویی تا پایان عمر خود تنها یک پلاک ترانزیت خواهد داشت. { این قسمت برگرفته از هفته نامه تعطیلات نو می باشد }

مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری

بسمه تعالی
33380/83
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 145199/92/349- 28/7/92 موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان خرداد ماه سال 93 مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پایان آذر ماه 93) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و به جهت فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمب های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی اقدام شود.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمرکات و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

محمدرضا نادری