بایگانی دسته: ایران کد

معامله اسناد اعتبار اسنادی گشایش شده

۱۷-۱ – بانک کارگزار، اسناد اعتباری را که ظرف مهلت مقرر توسط ذینفع ارایه می گردد و با شرایط اعتبار اسنادی منطبق تشخیص دهد را پذیرفته و حداکثر تا ۵ روز بانکی بعد از روز ارایه اسناد معامله نموده و ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده و ارسال اسناد مربوطه ، حساب پوششی معرفی شده نزد خود را بدهکار و یا وجه اسناد را از بانک گشایش کننده یا پوشش دهنده مطالبه/دریافت و به ذینفع اعتبار اسنادی پرداخت می نماید.
تبصره ١: درصورتیکه اعتباراسنادی مستقیمًا توسط بانک گشایش کننده به ذینفع ابلاغ شده باشد معامله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک گشایش کننده با رعایت سایر مقررات، بلامانع است.
تبصره ٢: درصورتیکه بانک کارگزار از معامله اسناد خودداری و فروشنده اسناد را مستقیمًا به بانک گشایش کننده ارایه نماید، معامله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک گشایش کننده با رعایت سایر مقررات، بلامانع است.
۱۷-۲ – بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی موظف است حداکثر ظر ف ۵ روز بانکی بعد از روز ارایه اسناد ، اسناد دریافتی را بررسی و درصور ت عدم مغایرت با شرایط اعتبار اسنادی ، ضمن پذیرش اسناد ، حسابهای مربوطه را به میزان وجه اسناد بستانکار نموده و درصورت مشاهده هرگونه مغایرتی ضمن اعلام مراتب به بانک معامله کننده آنها را حسب مورد وصولی اعلام و یا مسترد نماید.
تبصره ١: چنانچه بانک معامله کننده اسناد را مغایر با شرایط اعتبار اسنادی تشخیص داده و وصولی تلقی نماید دراینصورت می تواند با درخواست و قبولی ذینفع ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده اسناد را به صور ت وصولی برای بانک مزبور ارسال نماید

تبصره ٢: چنانچه بانک معامله کننده بدون توجه به مغایرت اسناد، آنها را معامله و وجه اسناد را پرداخت نماید و بانک گشایش کننده ، اسناد را مغایر تشخیص دهد بانک کارگزار مکلف به استرداد وجه و سود متعلقه بوده و بانک گشایش کننده موظف به مطالبه و پیگیری وصول آن می باشد.
تبصره ٣: درصورتیکه اسناد رسیده در چارچوب مقررات قابل ظهرنویسی نباشد بنا به درخواست خریدار و با هماهنگی بانک کارگزار اسناد با مسئولیت آن بانک حفظ و درصورت عدم پرداخت وجه ،اسناد به کارگزار مسترد گردد.
۱۷-۳ – پذیرش و معامله اسناد وصولی و صدور دستور پرداخت به بانک معامله کننده منوط به رعایت مقرراتی است که در بخش مربوط به قبول و ظهرنویسی اسناد وصولی تشریح گردیده است .

تسجیل اسناد در اعتبار اسنادی

درج شرط تایید اسناد تجاری توسط نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در محـل به لحاظ حفظ منافع خریدار تاکید میگـردد، معهـذا عـدم درج و یـا حـذف شـرط مزبـور بنابه درخواست خریدار و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط وی بلامانع است.
تبصره ١: در مواردیکه بانک به خریدار اعطای تسهیلات نموده است، حذف تسجیل اسناد با نظر بانـک امکانپذیر خواهدبود.
تبصره ٢: در مواردیکه طبق نظر وزارتخانه ذیربط لزوم تسجیل برخـی از اسـناد تأکیـد و در مـدارک ثبت سفارش لحاظ شده ،درج شرط تسجیل اسناد مذکور الزامی است.