دسته: ایران کد

  • معامله اسناد اعتبار اسنادی گشایش شده

    ۱۷-۱ – بانک کارگزار، اسناد اعتباری را که ظرف مهلت مقرر توسط ذینفع ارایه می گردد و با شرایط اعتبار اسنادی منطبق تشخیص دهد را پذیرفته و حداکثر تا ۵ روز بانکی بعد از روز ارایه اسناد معامله نموده و ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده و ارسال اسناد مربوطه ، حساب پوششی معرفی…

  • تسجیل اسناد در اعتبار اسنادی

    درج شرط تایید اسناد تجاری توسط نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در محـل به لحاظ حفظ منافع خریدار تاکید میگـردد، معهـذا عـدم درج و یـا حـذف شـرط مزبـور بنابه درخواست خریدار و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط وی بلامانع است. تبصره ١: در مواردیکه بانک به خریدار اعطای تسهیلات نموده است، حذف تسجیل اسناد با نظر…