محاسبه آنلاین بارگیری کانتینر و CBM

ترخیص کاران و بازرگانان عزیز می توانند از طریق محاسبه آنلاین زیر میزان حجم کالای خود را محاسبه و بر اساس آن نوع کانتینر مورد نیاز را انتخاب کنند.
لطفا طول، عرض و ارتفاع را به سانتی متر وارد کنید. سیستم خود حجم آنرا بر اساس متر مکعب (CBM ) محاسبه و تعداد کارتن ( بسته ای) که می توانید داخل هر کانتینر بارگیری کنید را مشخص می کند.

تذکر مهم : این محاسبه بر اساس استفاده تمامی فضای کانتینر می باشد. بنابراین شما می بایستی در نظر داشته باشید در عمل به جز موارد خیلی خاص هیچ وقت ما نمی توانیم از تمامی فضای کانتینر به صورت کامل بهینه استفاده کنیم و فضاهای خالی نیز در بارگیری بوجود می آید. بنابراین مقدار را حداقل ۵ درصد کمتر در نظر بگیرید.

 

جدول ابعاد و مشخصات کانتینرها

ابعاد بر اساس متر و اینچ می باشد.
 

ابعاد داخلی

ابعاد درب

ظرفیت (مترمکعب)وزن ناخالص (بارگیری)وزن کانتینر
نوع کانتینرطولارتفاععرضعرضارتفاع
8ft Container2.28m2.06m2.11m2.10m1.95m9.95m3
351 ft3
6000kg
12,243lbs
950Kg
2,100lbs
10ft Container2.84m
9ft 3in
2.39m
7ft 10in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.28m
7ft 5in
15.95m3
561 ft3
10,160kg
22,400lbs
1,300Kg
2,870lbs
20ft Container5.9m
19ft 4in
2.39m
7ft 10in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.28m
7ft 6in
33.1m3
1,170 ft3
30,480kg
67,200lbs
2,230Kg
4,920lbs
40ft Container12.04m
39ft 5in
2.39m
7ft 10in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.28m
7ft 6in
67.6m3
2,386 ft3
30,480kg
67,200lbs
3,680Kg
8,110lbs
20ft Tunnel5.84m
19ft 1in
2.39m
7ft 10in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.28m
7ft 6in
32m3
1,130 ft3
24,000kg
52,910lbs
2,340Kg
7,495lbs
20ft Open-sider5.9m
19ft 4in
2.39m
7ft 10in
2.28m
7ft 6in
2.21m
7ft 5in
2.16m
7ft 1in
31m3
1,170 ft3
24,000kg
52,910lbs
2,340Kg
7,495lbs
40ft High Cube12.04m
39ft 5in
2.69m
8ft 10in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.58m
8ft 5in
76.2m3
2,700 ft3
30,480kg
67,200lbs
3,900Kg
8,600lbs
20ft Open-top5.96m
19ft 4in
2.35m
7ft 8in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.28m
7ft 6in
33m3
1,170 ft3
30,480kg
67,200lbs
2,160Kg
4,760lbs
40ft Open-top12.04m
39ft 5in
2.35m
7ft 8in
2.35m
7ft 8in
2.34m
7ft 8in
2.28m
7ft 6in
67.6m3
2,387 ft3
30,480kg
67,200lbs
3,880Kg
8,550lbs