محاسبه آنلاین هزینه های گمرک

بازرگان و ترخیص کاران عزیر می توانند از فرم زیر از میزان حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده خود اطلاع یابند. در آینده فرم پیشرفته محاسبه هزینه ها منتشر خواهد شد که البته این فرم تنها به کاربران سایت و با پرداخت عضویت سالیانه در دسترس خواهد بود.


فرمول محاسبات هزینه های پرداختی به گمرک به شرح ذیل می باشد :
ارزش فوب کالا (C) + ارزش کرایه حمل خارجی (F) + بیمه (I) = ارزش سیف ( CIF)

F= Freight Charges , C= Cost , I= Insurance

شما می بایستی ارزش سیف کالا را به صورت ریالی محاسبه کنید. برای این منظور ارزش کالا و کرایه حمل را با هم جمع و آنرا در نرخ ارز رسمی ارائه شده از طرف گمرک ضرب می کنید. سپس اگر بیمه نامه دارید مبلغ پرداختی بابت بیمه را به رقم بدست آمده جمع می زنید. بدین ترتیب ارزش سیف کالا که مبنای محاسبات گمرکی می باشد بدست می آید.

حال مبالغ پرداختی به گمرک :

1- حقوق ورودی

(می بایستی از کتاب تعرفه و یا از این لینک نرخ حقوق ورودی کالای خود را بیابید )

حال فرمول محاسبه حقوق ورودی به شرح ذیل می باشد :

ارزش سیف کالا × نرخ حقوق ورودی % = حقوق ورودی قابل پرداخت به گمرک

2-یک درصد هلال احمر 

فرمول : حقوق ورودی×1% = حق هلال احمر

3- مالیات ارزش افزوده ( 6 درصد سال 1401)

(ارزش سیف + حقوق ورودی) × 6% = مالیات بر ارزش افزوده

4- عوارض مالیات ارزش افزوده ( 3 درصد در سال 1401) 

فرمول : ( ارزش سیف + حقوق ورودی ) × 3% = عوارض مالیات بر ارزش افزوده