دستورالعمل سیستم متمرکز تعیین ارزش

238402/361/12/24/381  ……………  تاریخ: 1390/11/21 دانلود بخشنامه

ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام
بمنظور بهبود و اصلاح نظام تعیین ارزش گمرگی ، افزایش سرعت ، دقت و صحت در تعیین ارزش گمرکی ، تسهیل ترخیص کالا ، جلوگیری از رقابت غیر منصفانه و وصول صحیح حقوق ورودی و در اجرای بند پ 2 مصوبه شماره 110009/ ت44897 ن مورخ 19/05/1389 و با توجه به بهره برداری از بانک اطلاعات سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی (ستاگ) ودستاوردهای حاصله از اجرای آن و در جهت تخصصی نمودن رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و مقابله با کم اظهاری و بیش اظهاری در ارزش برخی از کالاهای دارای ریسک بیشتر و حمایت از واردکنندگان صحیح العمل ، بدینوسیله دستورالعمل حاضر جایگزین دستورالعمل شماره 204710/361/102/24/380 مورخ 01/10/1389 می شود . لازم است براساس این دوایر ارزش و بازبینی نسبت به رسیدگی به ارزش کالاهای وارده و ورود اطلاعات ، ثبت و ارسال آن به دفتر تعیین ارزش و براساس دستورالعمل بهره برداری از سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی (راهنمای کاربران ) اقدام نمایند.
1- رسیدگی به ارزش کلیه کالاهای وارداتی مسیر زرد و قرمز در دایره ارزش و کالاهای وارداتی مسیر سبز در مرحله بعد از ترخیص و در دایره بازبینی انجام گردد.
تبصره 1 : به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص ، رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی سازمانها ، دستگاهها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه (در هر سال) و صادرکنندگان نمونه کشوری ، بعد از ترخیص و در بازبینی گمرکات اجرائی انجام می گیرد.
تبصره 2 : در صورت مشاهده اختلاف ارزش در مورد کالای مسیر سبز و اظهارنامه های موضوع تبصره 1 در دوایر بازبینی ، پس از تأیید دایره ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه وثبت در سیستم ارزش در قسمت رسیدگی به ارزش (بازبینی ) و قسمت گزارش واحد کنترل اقدام گردد.

تبصره 3 : در صورت کشف تفاوت در ارزش کالا و تائید آن توسط دفتر تعیین ارزش و یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ، اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر جرایم متعلقه تعیین شده متناسب با تخلف و با توجه به اوضاع و احوال توسط مدیران گمرکات اجرایی ، از شش ماه به بالا طبق جدول ذیل در مسیر قرمز قرار گرفته و رسیدگی به ارزش کالاهای آنها در مرحله ترخیص انجام خواهد شد .
ردیف جریمه تعیین شده متناسب ( درصد) مدت زمان قرارگرفتن در مسیر قرمز
1 30- 20 6 ماه
2 50- 40 9 ماه
3 80- 60 12 ماه
4 بیشتر از 80 18 ماه
2- ورود اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی در مرحله قبل از اظهار و بعد از اظهار با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه با بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی در گمرک امکان پذیر می باشد.
تبصره الف: در زمان پذیرش اظهارنامه در احراز هویت پرینت فرم خلاصه ارزش ثبت شده با کد رهگیری اختصاص یافته بدون توجه به مسیر تعیین شده در سیستم آسیکودا به اظهارنامه الصاق گردد.
تبصره ب: ثبت و اطلاعات در سیستم قبلی) تحت DOS ( و استفاده و استناد به بانک اطلاعات ارزش سیستم فوق بدلیل عدم بروز رسانی مجاز نمی باشد.
3- مسئولین دوایر ارزش موظف به کنترل صحیح ورود اطلاعات از لحاظ ثبت کلیه اقلام مندرج در فاکتورحداکثر ده قلم عمده کالا و نظارت بر صحت آن می باشند.
4- درصورت مشاهده اختلاف در درب خروج ، بازبینی گمرک محل و اداره کل بازبینی و اخذ مابه التفاوت یا صدور کسر دریافتی نظریه واحد مربوطه در قسمت گزارش واحد کنترل ثبت گردد.
5- نحوه تعیین ارزش دستگاهها وماشین آلات مستعمل مطابق بخشنامه شماره 200312/3497/202/24/334 مورخ 06/10/1390 خواهد بود .

6- چنانچه در دوایر ارزش ، بازبینی یا درب خروج اختلاف ارزش استنباط شود که موجب اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شود. لازم است با رعایت دستورالعمل های 252742/365/102/24/376 مورخ 16/09/1387 و 10742/1066/109/24/16 مورخ 24/01/1387 موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد ، پرونده قابل ارجاع به دفتر تعیین ارزش و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.
7- در محاسبات مربوط به دستیابی به ارزش کالا در اجرای بند پ ماده 15 قانون امور گمرکی ضمن رعایت بخشنامه های ابلاغ شده ، هزینه های بعد از ورود به میزان هفت درصد منظور شود.
8- درصورت بروز اختلاف در دوایر ارزش و بازبینی قبل از درج نظریه کارشناس رسیدگی کننده در ظهر اظهارنامه و یا صدور کسر دریافتی و ثبت در سیستم ارزش ، گزارش لازم در فرم کارشناسی مربوطه ( فرم QFV_01) درج و پس از کسب نظرات مسئولین مافوق ، نظریه نهایی در سیستم ارزش و ظهر اظهارنامه ثبت و فرم کارشناسی فوق و سایر مدارک در سیستم اسکن گردد.
9- ارزشهای ثبت شده با کد 24 (بنام دفتر تعیین ارزش ) بعنوان ارزشهای حداقل با توجه به نوع ، کیفیت و کشور سازنده بوده و اولویت اجرا و استناد را خواهند داشت .
در صورت ورود لوازم خانگی ، صوتی و تصویری بنام نمایندگی های رسمی ثبت شده در مرکز اصناف کشور ، با توجه به حجم خرید و هزینه های بعد از ورود بیشتر (ازجمله خدمات پس از فروش ، گارانتی و .. ) ارزش اظهاری تا 5 (پنج درصد ) کمتر از ارزش های ثبت شده با کد 24 (بنام دفترتعیین ارزش) قابل پذیرش خواهد بود .
10- دفتر تعیین ارزش اطلاعات و سوابق ارزش ارسالی از گمرکات را پایش و در صورت تائید و ضرورت در بانک اطلاعات ثبت خواهد نمود.
تبصره : مسئولیت مستقیم اصلاح و رسیدگی مجدد ، وصول ما به التفاوت اعلامی یا صدور کسر دریافتی اطلاعات ارزش برگشتی از دفتر تعیین ارزش به گمرکات اجرایی با مسئول دایره ارزش می باشد .

11- مسئولیت پایش و بروز رسانی ارزشهای حداقل و بانک اطلاعات ارزش بعهده دفتر تعیین ارزش خواهد بود بدیهی است نظارت و کنترل بر ثبت و ورود اطلاعات و عملکرد دوایر ارزش بعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد
12- اداره کل بازبینی ، دوایر بازبینی و ارزش ستادهای نظارت گمرکات استانها و گمرکات اجرایی موظفند با استفاده از سوابق و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی و با رعایت شرایط همزمانی خرید و براساس ماده 15 قانون امور گمرکی و دستورالعمل های صادره به ارزش کالاهای وارداتی رسیدگی نمایند .
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.
عباس معمارنژاد