استفاده از تعرفه های فصل 98 قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو

243929/8/389

بسمه تعالی
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع : استفاده از تعرفه ها ی فصل 98

با سلام و احترام
با عنایت به اینکه ایجاد فصل 98 جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات با عنوان قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات به منظور حمایت از واحد های تولیدی بوده و اجرای ردیف های تعرفه این فصل منوط به ارائه فهرست IPI مورد تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغ آن از طرف دفتر واردات و مقایسه بر مبنای ارزش CBU ( دستگاه کامل ) مصوب کمیته تبصره 6 قانون خودرو و ابلاغ آن از طرف دفتر تعیین ارزش خواهد بود .
لذاخواهشمند است در کلیه موارد، اظهار و ترخیص براساس مأخذ ردیفهای تعرفه فصل 98 توسط واحدهای تولیدی ، با رعایت موارد فوق الذکر انجام پذیرد.
به منظورجلوگیری از هر گونه وقفه درعملیات ترخیص وخطوط تولید واحدهای تولیدی ،در صورت عدم ارائه و ابلاغ IPI و ارزشCBU از سوی ذینفع و دفاتر مذکور در زمان ترخیص صرفاً به مدت دو ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل با قطع مرور زمان قانونی و تعیین مهلت زمانی جهت ارائه IPI وارزش CBU اقدام و سپس موضوع توسط آن گمرک از دفاتر ذیربط پیگیری شود . رعایت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی میباشد .
محمد رضا نادری

389.8.243929-13901207