تغییر گروه کالای تعرفه های فصل 61 تا 63 کتاب مقررات صادرات و واردات از 10 به 9

94/210/28674 به تاریخ 94.05.12    دانلود بخشنامه : لیست کالاهای خارج شده لباس از گروه 10 به 9
سازمان، صنعت، معدن و تجارت استانها
سلام علیکم

به اطلاع می رساند، گروه کالایی ردیف تعرفه های فصل 61 ( لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف) فصل 62 ( لباس و متفرعات لباس، غیر کشباف و یا غیر قلاب باف ) و ردیف تعرفه 6301 ( پتو زیرانداز سفری) به شرح جدول پیوست تغییر یافته و از گروه 10 به گروه 9 انتقال می یابد.
ضمنا تعرفه های مذکور از تاریخ 94.05.08 لازم الاجراست. همچنین یادآور می شود از ردیف تعرفه های فوق الاشاره بدون تغییر بوده و کماکان ثبت سفارش آنها از محل ارز متقاضی امکان پذیر است.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران