ارزش جرثقیل های نو بر مبنای سال ساخت 2014

253760/6611/202/24/563
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش جرثقیلهای نو بر مبنای سال 2014
با سلام و احترام
با توجه به تصمیمات کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 114 مورخ 21/12/92 دفتر تعیین ارزش به پیوست 2 برگ پرایس لیست انواع مدل جرثقلیها ( بجز جرثقیلهای دارای پرایس لیست رسمی تائید شده ) سال 2014 ساخت آسیا و اروپا ارسال می گردد . مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری جرثقیلهای وارداتی با در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد .
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش
تبصره ها : 
1- کابین اضافی 10 تا 50 تن معادل 5 هزار دلار و از 50 تن به بالا معادل 10 هزار دلار
2- در صورتی که سال ساخت کمتر از 2014 باشد با کسر 2 درصد از ارزشهای اعلام شده به ازای هر سال اقدام گردد. ضمنا حداکثر تعدیل (کاهش از ارزشهای فوق) بابت تفاوت سال ساخت 10 سال می باشد.
3- جهت تعیین ارزشهای معاملاتی در صورت عدم شمول قانون خودرو با توجه به بخشنامه ارسالی از این دفتر پس از تعیین میزان درصد استهلاک اقدام گردد.

فهرست ارزش جرثقیل های نو بدون تراک و شاسی سال 2014
جرثقیل های ژاپنی ( دلار فوب) جرثقیلهای چینی ( دلار فوب) مشخصات ردیف
                                                     6,500                                                                  4,900 جرثقیل تلسکوپی 1 تن 1
                                                  12,800                                                               16,500 جرثقیل تلسکوپی3 تن 2
                                                  31,500                                                               24,200 جرثقیل تاشو 5 تن 3
                                                  39,100                                                               30,800 جرثقیل تلسکوپی 8 تن 4
                                                  63,900                                                               49,500 جرثقیل تلسکوپی 10 تن 5
فهرست ارزش جرثقیل های نو در سال 2014
ساخت چین (فوب) ساخت ژاپن و اروپا (فوب) مشخصات ردیف
                                                  58,500                                                               77,000 جرثقیل  10 تن 1
                                                  67,000                                                               88,000 جرثقیل  15 تن 2
                                                  77,000                                                             105,000 جرثقیل  20 تن 3
                                                  95,000                                                             123,000 جرثقیل  25 تن 4
                                                117,000                                                             155,000 جرثقیل  30 تن 5
                                                125,000                                                             166,000 جرثقیل  35 تن 6
                                                140,000                                                             182,000 جرثقیل  40 تن 7
                                                168,000                                                             218,000 جرثقیل  45 تن 8
                                                185,000                                                             245,000 جرثقیل  50 تن 9
                                                205,000                                                             265,000 جرثقیل  60 تن 10
                                                231,000                                                             300,000 جرثقیل  70 تن 11
                                                265,000                                                             345,000 جرثقیل  80 تن 12
                                                340,000                                                             440,000 جرثقیل  90 تن 13
                                                395,000                                                             513,000 جرثقیل  100 تن 14
                                                420,000                                                             545,000 جرثقیل  110 تن 15
                                                497,000                                                             637,000 جرثقیل  120 تن 16
                                                530,000                                                             689,000 جرثقیل  130 تن 17
                                                580,000                                                             750,000 جرثقیل  140 تن 18
                                                650,000                                                             845,000 جرثقیل  150 تن 19
                                                695,000                                                             903,000 جرثقیل  160 تن 20
                                                720,000                                                             937,000 جرثقیل  170 تن 21
                                                760,000                                                             988,000 جرثقیل  180 تن 22
                                                820,000                                                         1,060,000 جرثقیل  190 تن 23
                                                895,000                                                         1,163,000 جرثقیل  200 تن 24
                                            1,100,000                                                         1,530,000 جرثقیل  250 تن 25
                                            1,200,000                                                         2,720,000 جرثقیل  300 تن 26
                                            2,450,000                                                         3,630,000 جرثقیل  400 تن 27
                                            3,300,000                                                         4,430,000 جرثقیل  500 تن 28
                                            3,950,000                                                         5,263,000 جرثقیل  600 تن 29

563-1
563-2 563-3