پرایس لیست انواع لیفتراک با تناژهای مختلف بر مبنای سال 2014

253736/6612/206/24/562
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش لیفتراکهای نو سال 2014
با سلام و احترام
با توجه به تصمیمات کمیته ارزش طی صورتجلسه شماره 113 مورخ 21/12/92 دفتر تعیین ارزش به پیوست 2 برگ پرایس لیست انواع لیفتراکهای وارداتی ( بجز لیفتراکهای دارای پرایس لیست رسمی تائید شده ) سال 2014 ساخت آسیا و اروپا ارسال می گردد . مقتضی است دستور فرمایید ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی با در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد .
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش
253736661220624562 -2 253736661220624562-1 253736661220624562-3

تناژ مشخصات لیفتراک کشورهای آسیایی ( دلار فوب) کشورهای اروپایی و ژاپن (دلار فوب)
1 تن دیزلی                                             9,850                                                   12,535
بنزینی                                           10,500                                                   12,980
گازی                                           11,900                                                   13,585
برقی                                           12,500                                                   16,420
1.5 تن دیزلی                                           11,900                                                   14,625
بنزینی                                           12,000                                                   15,225
گازی                                           12,200                                                   15,375
برقی                                             1,500                                                   21,050
2 تن دیزلی                                           12,800                                                   16,420
بنزینی                                           13,200                                                   16,720
گازی                                           13,600                                                   17,465
برقی                                           18,700                                                   21,800
2.5 تن دیزلی                                           13,100                                                   18,510
بنزینی                                           13,900                                                   18,955
گازی                                           14,200                                                   19,700
برقی                                           19,300                                                   25,375
3 تن دیزلی                                           13,950                                                   23,585
بنزینی                                           14,300                                                   24,230
گازی                                           14,800                                                   25,080
برقی                                           21,700                                                   29,855
3.5 تن دیزلی                                           16,485                                                   34,780
بنزینی                                           17,000                                                   35,375
گازی                                           17,650                                                   35,670
برقی                                           24,270                                                   36,120
4 تن دیزلی                                           19,860                                                   38,060
بنزینی                                           20,117                                                   38,660
گازی                                           20,900                                                   39,755
برقی                                           27,515                                                403,000
5 تن دیزلی                                           26,480                                                   40,750
بنزینی                                           20,900                                                   41,345
گازی                                           28,035                                                   41,945
برقی                                           30,890                                                   44,625
7 تن دیزلی                                           30,890                                                   43,735
بنزینی                                           30,110                                                   44,030
گازی                                           30,890                                                   44,625
8 تن دیزلی                                           33,100                                                   65,225
10 تن دیزلی                                           39,067                                                   77,615
11.5 تن دیزلی                                           45,690                                                   80,600
13.5 تن دیزلی                                           49,710                                                   87,020
15 تن دیزلی                                           51,790                                                   95,230
16 تن دیزلی                                           55,150                                                103,440