تعرفه گمرکی ژلاتین با گرید دارویی

75/73/113/34959/94/56627—————–1394/03/31 دانلود بخشنامه

به پیوست تصویر نامه شماره 94/210/11696 مورخ 94/02/30 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعرفه ژلاتین با گرید دارویی ( 15 درصد – به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) و در سایر موارد 26% جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه