بیش بود ارزش کالا و مهر قابل توجه بانک گمرک

247353/73/24/459
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: بیش بود ارزش و مهر قابل توجه بانک

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 اعلام میدارد درج مهر قابل توجه بانک جهت کلیه اعتبارات اسنادی ، برات ( با تعهد پرداخت بانک ) و حواله در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره با ذکر مشخصات ، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده الزامی بوده و در مواردی که بیش بود ارزش ( گرانمایی ) توسط دوایر ارزش اعلام میشود بمنظور جلوگیری از رفع تعهد ارزی ضمن درج موضوع بیش بود ارزش دارد و جهت بررسی و اعلام به آن بانک به دفتر بررسی و تعیین ارزش ارسال شده است در مهر قابل توجه بانک ، بلافاصله مراتب کتباً به دفتر بررسی و تعیین ارزش جهت رسیدگی و رونوشت همان نامه به بانک گشاینده اعتبار / برات / حواله جهت اطلاع اعلام شود . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.

فرود عسگری رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل مرکز واردت و امور مناطق آزاد و ویژه مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش
459

138748/24/8/334
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع : بیش بود ارزش و مهر قابل توجه بانک
با سلام
احتراماً ، پیرو بخشنامه های شماره 247353/73/24/459 مورخ 27/12/91 و 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 و با توجه به قطعی نبودن بیش بود های احتمالی استنباطی توسط گمرکات اجرایی و اعلام رأی و نظر قطعی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش در اجرای ماده 23 آئین نامه و ماده 144 قانون امور گمرکی ، ضمن تسریع در انجام مکاتبات لازم بهمراه اعلام مستندات قانونی صرفاً با دفتر بررسی و تعیین ارزش مکاتبه و از مکاتبه با بانک ها خودداری شود . مجدداً تأکید می گردد درج عبارت جهت بیش بود احتمالی ارزش با دفتر بررسی و تعیین ارزش مکاتبه دارد در مهر قابل توجه بانک جهت کلیه اعتبارات اسنادی ، برات ( با تعهد پرداخت بانک ) و حواله در ظهر پروانه الزامی است . مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد .
محمدرضا نادری
334.8.24.138748-13920720