صادرات طلا و سایر فلزات گرانبها از محل شمش ورود موقت

91/122361 …………… تاریخ : 1391/07/05
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی استانها
با سلام

با عنایت به تصمیم اتحاذ شده در کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعلام می دارد صادرات فلزات گرانبها ( طلا، نقره و پلاتین) اعم از اینکه به صورت خام ( شمش، مسکوک، قراضه،…) یا مصنوعات و زیورآلات باشد موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران می باشد، لیکن زیورآلات و مصنوعات صادراتی از محل شمش ورود موقت از اخذ مجوز فوق مستثنی می باشد.
بدیهی است در خصوص مصنوعات صادراتی از محل شمش ورود موقت لازم است در زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات، علاوه بر رعایت مقررات مربوطه، اصل پروانه ورود موقت از صادر کننده اخذ و مشخصات اظهارنامه صادراتی و وزن آن در ظهر آن درج و مهر و امضاء گردد تا امکان نگهداری سقف مهیا گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن انجام کار نیز نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
122361