تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی شماره63613/ت51966هـ 19/5/1394
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 11/5/1394 به پیشنهاد شماره 103733/60 مورخ 6/5/1394 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (5) تصویبنامه شماره 26725/ت48462هـ مورخ ٬11/3/1393 فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه
داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری