شماره شاسی موتورسیکلت برقی Ningbo

94/210/30623 به تاریخ 1394/05/21  دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
پیرو نامه شماره 94/210/10110 مورخ 94/02/23 به پیوست تصویر نامه شماره 60/103467 مورخ 1394/05/06 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص شماره شناسایی خودرو (VIN) موتورسیکلت های برقی NINGBO JIANOU VEHICLE INDUSTRY CO.LTD مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

60/103467 مورخ 1394/05/06

جناب آقای حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت ایران

با سلام

پیرو نامه شمار0 60/41312 مورخ 94.02.08 موضوع اعلام مشخصات موتورسیکلت برقی Ningbo بدینوسیله اعلام می دارد براساس نامه شماره 28733 مورخ 94/05/05 سازمان ملی استاندارد ( تصویر پیوست) ، کارکتر نهم شماره شناسایی (Vin) موتورسیکلتهای مذکور بین اعداد تا 9 و حرف X متغییر می باشد.
لذا خواهشمند است موضوع به گمرک ایران و همچنین پلیس راهور ناجا اعلام گردد.

امیر حسین قناتی
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه