تخفیفات گمرکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

73/323/93/23926 تاریخ: 1393/02/14  دانلود بخشنامه

به گمرکات مناطق آزاد اروند، ارس، انزلی، کیش، قشم، چابهار و ماکو

با سلام

پیرو بخشنامه های شماره 91/187243 مورخ 91/10/6 و 92/64285 مورخ 92/4/10 دستور فرمایید نسبت به اجرای بند یکم از مصوبه شماره 186996/ت47257ه مورخ 90/9/26 هیات محترم وزیران که مقرر می دارد :

” سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طیق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل 15% ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد “

اقدام و از اعمال تعدیل پنجاه درصدی آن خودداری نمایند. بدیهی است که سایر مفاد بخشنامه های پیروی به قوت خود باقی و مجدداد تاکید می گردد در پایان هر ماه نسبت به ارسال عملکرد آن گمرک در اجرای مصوبه مذکور، بر اساس جدول مندرج در نامه شماره 73/323/93/13418 مورخ 93/1/31 با این مرکز اقدام نمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه