میزان تخفیف گمرکی در منطقه آزاد ماکو

کالاهایی که از مناطق آزاد ترخیص می شوند از تخفیف گمرکی برخوردار می شوند. منطقه آزاد ماکو نیز که یکی از دروازه های مهم تجارت خارجی ایران می باشند از این قانون مستثنی نبوده و اگر شما کالاهای خود را از این منطقه ( گمرک بازرگان) ترخیص نمایید از تخفیف گمرکی برخوردار خواهید شد.

نرخ تخفیف منطقه آزاد ماکو به شرح ذیل می باشد.

درصد حقوق ورودی سهم گمرک سهم منطقه تخفیف
7 4 2.5 0.5
10 4 5 1
15 4 9 2
20 5 12.5 2.5
20 به بالا 15 15 درصد سود بازرگانی