قیمت خودرو سواری ون DONGFENG دونگ فنگ چین سال 2014

247610/8971/206/24/539

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش سواری ون DONGFENG چین سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 528 مورخ 13/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری ون DONGFENG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت کاسپین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری ون وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 ّFOB(USD)

 EQUIPMENT

 MODEL DESCRIPTION

 13950

 10+1 SEATES

ENGINE MITSUBISHI 4G69S4M

 LZ6510AQASQ

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

قیمت خودرو سواری ون DONGFENG
قیمت خودرو سواری ون DONGFENG