دوراظهاری واردات و اسکن مدارک و اخذ مجوزهای واردات

36/73/35459 به تاریخ 1394.03.02
معاونین محترم ریاست کل
مدیران محترم دفاتر ستادی
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران محترم گمرکات اجرایی
باسلام
پیرو بخشنامه شماره 47/41/192188 مورخ 93/10/20 در خصوص فرآیند ابلاغی واردات قطعی – وضعیت موجود موضوع فرم بند 1-الف به کد شناسایی ic-sh-50-00 با عنایت به اینکه قابلیت بارگذاری اسناد ( اسکن اسناد) و همچنین ظهرنویسی الکترونیکی اسناد توسط فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه گمرکات اجرایی در سامانه جامع امور گمرکی عملیاتی گردیده است بدینوسیله ابلاغ می گردد :
1- صرفنظر از حضور یا عدم حضور اظهار کننده بر اساس اسناد اسکن شده ارسالی می بایست تعیین مسیر و سایر بررسی های اظهارنامه صورت پذیرد و جهت دریافت مجوزهای مورد نیاز به سازمانهای همجوار ارسال نماید و در این مرحله نیازی به اخذ اسناد کاغذی و اظهارنامه نمی باشد.
2- پس از پرداخت وجوه متعلقه درج شده در سامانه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و صدور پروانه در این مرحله اظهارنامه کاغذی و اسناد ضمیمه لاک و مهر شده و به همراه پروانه صادره با اعلام کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مبنی بر مطابقت اسناد اسکن شده با اسناد ارائه شده به رئیس سرویس تحویل می گردد.
بدیهی است سایر تشریفات تا نهایی شدن وضعیت مطلوب صرفا بر اساس وضعیت موجود فرآیند ابلاغی انجام می گیرد.
مسعود کرباسیان
36