ارزش سواریهای Mitsubishi مدل ساخت 2016 ساخت کشور ژاپن

230/24/206/8211/94/130081
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای MITSUBISHIژاپن مدل سال 2016
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 580 مورخ 13/5/94کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواریهای Mitsubishi مدل ساخت 2016 ساخت کشور ژاپن به نمایندگی شرکت آرین موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

نوع MODEL DESCRIPTION

CFR BANDAR ABBAS(USD)

خودروی سواری MITSUBISHI Mirage 1.2L A/T 10500
خودروی سواری MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.L A/T 25500

mitsubishi price