عوارض صادراتی خوراک دام وکاه نخود

106921/196

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
باعنایت به بررسی روند پذیرش اظهارنامه های صادراتی اقلام مشمول عوارض صادراتی (مندرج دربخشنامه ردیف532 مورخ 25/12/93 مبنی براعلام 24ردیف تعرفه های اقلام مشمول عوارض صادراتی )وهمچنین نحوه نمونه گیری ازمحمولات اظهاری خوراک دام وکاه نخود باتوجه به استعلام بعمل آمده طی نامه شماره 58634/94 مورخ 2/4/94(تصویر پیوست ) از دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی استعلام گردید و پاسخ آن طی نامه شماره 970/501/94 مورخ 10/5/94 دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور دام وزارت متبوع (تصویر پیوست) واعلام اینکه نمونه ارسالی مخلوطی از کاه های گرامینه و عمدتا گندم می باشد .لذا با توجه به اینکه کاه و پوست غلات تحت ردیف تعرفه 12130000 و 1214 به موجب مصوبه شماره 92309/ت 39716/ک مورخ 7/6/87 هیئت وزیران مشمول عوارض صادراتی به میزان هرکیلو 4000 ریال می باشد وگاها به جهت عدم پرداخت عوارض متعلقه محموله اظهاری را تحت عنوان کاه حبوبات در گمرک اظهار مینمایند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت خواهشمنداست دستورفرمایید دراسرع وقت نسبت به بررسی مجدد کلیه اظهارنامه های صادراتی برای انواع خوراک دام وطیور وهمچنین کاه نخود اقدام ودرصورت احراز هرگونه تخلف ازحیث اظهار کالا تحت عنوان تعرفه دیگر بمنظور عدم پرداخت عوارض صادراتی دراسرع وقت نسبت به صدور مطالبه نامه کسردریافتی اقدام نمایند .ضمنأ به هنگام پذیرش محمولات بعدی دراین رابطه ضمن نظارت کامل در زمان ارزیابی و نمونه برداری ، نسبت به ارسال نمونه لاک ومهرشده کالا بهمراه ارسال نامه اداری به سازمان حفظ نباتات استان مربوطه بمنظور تعیین ماهیت کالا اقدام نمایند.

رونوشت :

1- جناب آقای نادری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2- جناب آقای بهپوری مدیرکل محترم دفتر بازبینی وحسابرسی جهت اطلاع .باعنایت به ردیف تعرفه های مشمول عوارض صادراتی وفق جداول مندرج دربخشنامه ردیف 532 مورخ 25/12/93 این دفتر خواهشمنداست دستور فرماییدنسبت به بررسی مجدد اظهارنامه های صادراتی برای اقلامی ازقبیل ؛ خوراک دام -علوفه -و…که دارای مشابهت زیادی هستند بویژه ازطریق گمرکات خرمشهر -آبادان -بندرلنگه -بوشهر اقدام لازم رابعمل اورند