یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 94

بسمه تعالی

33094/94/20997/73/30
28/02/1394
کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر مصوبه شماره 12736/ت 51808 ه مورخ 6/2/94 هیات محترم وزیران در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 94 ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به کنترل بند 3 مصوبه مورد اشاره حین انجام تشریفا ت ترخیص کودهای وارداتی اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه