سردکرده

اصطلاح ” سرد کرده ” یعنی، درجه حرارت محصول معمولا تا حدود صفر درجه سانتی گراد پایین آورده شده باشد بدون اینکه سبب انجماد محصول گردد.