یخ زده

کتاب یادداشتهای توضیحی :

اصطلاح یخ زده یعنی محصول تا زیر نقطه انجماد آن سرد شده به طوری که تمام قسمتهای آن یخ زده شده باشد.