نحوه تشخیص خودروهای سواری HONDA ACCORD ساخت آمریکا و ساخت مونتاژ چین

۵۱۰/۲۴/۲۰۶/۹۴۴۲/۲۲۹۸۹۹

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: نحوه تشخیص خودروهای سواری HONDA ACCORD ساخت آمریکا و ساخت(مونتاژ) چین

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه صادره شماره ۲۲۱۲۲۲/۷۴۰۲/۲۰۶/۲۴/۴۹۹ – ۳/۱۲/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ تصویرنامه ثبتی شماره ۲۰۹۸۶۲-۴/۱۱/۹۳ شرکت فامیلی موتور در خصوص نحوه تشخیص خودروهای سواری هوندا آکورد مبنی بر اینکه برای خودروهای تولید آمریکاو کانادا کاراکتر اول تا سوم فرمت شماره شاسی (VIN) سواری مذکور ۱HG و برای خودروی مونتاژ چین کاراکتر اول تا سوم فرمت شماره شاسی (VIN) سواری مذکور LUC می باشد ، ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند در ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده در بخشنامه فوق الاشاره با رعایت سایر مقررات اقدام لازم مبذول دارند./