ارزش گمرکی | پرایس لیست سواری های OPEL مدل ۲۰۱۵

۵۰۹/۲۴/۲۰۶/۹۲۰۳/۲۲۹۷۴۲
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواری های OPEL مدل ۲۰۱۵
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۶۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های OPEL مدل ۲۰۱۵ ساخت آلمان به نمایندگی شرکت توان خودرو جی به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد ./
Price(FOB) (Euro) مدل ساخت Model Description نام خودرو
۱۲۳۰۰ ۲۰۱۵ Opel Corsa 1.4L M/T اپل(opel)
۱۳۸۶۰ ۲۰۱۵ Opel Corsa 1.4L A/T اپل(opel)
۱۶۹۵۰ ۲۰۱۵ Opel Astra notch Back 1.4L turbo A/T اپل(opel)
۱۶۶۴۰ ۲۰۱۵ Opel Astra hatch Back 1.4L turbo A/T اپل(opel)
۱۷۸۵۰ ۲۰۱۵ Opel Astra hatch Back 1.6L turbo A/T اپل(opel)
۱۸۳۰۰ ۲۰۱۵ Opel Astra notch Back 1.6L turbo A/T اپل(opel)
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش