تعرفه های گمرکی سال 97

168964/ت55180ه تاریخ : 1396.12.27 دانلود تصویب نامه
هئیت وزیران در جلسه 1396/12/20 به پیشنهاد شماره 60/276122 مورخ 1396/12/13 وزرات صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 1025 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد ، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصلو کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده 11 آیین نامه یاد شده از اول فروردین ماه 1397 قابل اجرا است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

شمارهشرح کالاحقوق ورودیواحد
01 01اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده._x000D_
ـ اسب‌ها: _x000D_
0101 21 00ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص_x000D_
5U
0101 29ـ ـ سایر: _x000D_
0101 29 10ـ ـ ـ اسب برای مسابقه_x000D_
26U
0101 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
40U
0101 30 00ـ الاغ_x000D_
5U
0101 90 00ـ سایر_x000D_
32U
01 02حیوانات زنده از نوع گاو._x000D_
ـ گاو: _x000D_
0102 21ـ ـ مولد نژاد خالص: _x000D_
0102 21 10ـ ـ ـ گاو شیری_x000D_
5U
0102 21 20ـ ـ ـ گاو گوشتی_x000D_
5U
0102 21 30— گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)_x000D_
5U
0102 21 40— گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)_x000D_
5U
0102 21 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5U
0102 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5U
ـ بوفالو: _x000D_
0102 31 00ـ ـ مولد نژاد خالص_x000D_
5U
0102 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5U
0102 90 00ـ سایر _x000D_
5U
01 03حیوانات زنده از نوع خوک._x000D_
0103 10 00ـ مولد نژاد خالص_x000D_
5U
ـ سایر:_x000D_
0103 91 00ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم_x000D_
5U
0103 92 00ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر_x000D_
5U
01 04حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز._x000D_
0104 10ـ از نوع گوسفند :_x000D_
0104 10 10ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص_x000D_
5U
0104 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5U
0104 20ـ از نوع بز:_x000D_
0104 20 10ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص_x000D_
5U
0104 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5U
01 05ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار._x000D_
ـ به وزن 185 گرم و کمتر:_x000D_
0105 11ـ ـ مرغ و خروس:_x000D_
0105 11 10ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه_x000D_
5U
0105 11 20ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه_x000D_
5U
0105 11 30ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه_x000D_
5U
0105 11 40ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار _x000D_
5U
0105 11 50ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی _x000D_
5U
0105 11 60ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار_x000D_
5U
0105 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0105 12ـ ـ بوقلمون:_x000D_
0105 12 10ـ ـ ـ مولد نژاد خالص_x000D_
5U
0105 12 20ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون_x000D_
20U
0105 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10U
0105 13 00ـ ـ مرغابی‌ها_x000D_
32U
0105 14 00ـ ـ غازها _x000D_
15U
0105 15 00ـ ـ مرغ شاخدار_x000D_
15U
– سایر:_x000D_
0105 94ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):_x000D_
0105 94 10ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری_x000D_
55U
0105 94 20ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار_x000D_
55U
0105 94 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55U
0105 99 00ـ ـ سایر_x000D_
55U
01 06سایر حیوانات زنده._x000D_
ـ پستانداران:_x000D_
0106 11ـ ـ میمون‌ها (Primates):_x000D_
0106 11 10ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)_x000D_
5U
0106 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 12— نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio):_x000D_
0106 12 10— برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)_x000D_
5U
0106 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 13ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر:_x000D_
0106 13 10— مولد نژاد خالص_x000D_
5U
0106 13 90— سایر_x000D_
5U
0106 14 00ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی_x000D_
20U
0106 19ـ ـ سایر:_x000D_
0106 19 10ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی_x000D_
55U
0106 19 20ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و_x000D_
آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما_x000D_
5U
0106 19 30ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی_x000D_
5U
0106 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 20ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی):_x000D_
0106 20 10ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و_x000D_
سرم‌سازی)_x000D_
5U
0106 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
ـ پرندگان:_x000D_
0106 31ـ ـ پرندگان شکاری:_x000D_
0106 31 10ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی)_x000D_
5U
0106 31 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 32ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک_x000D_
دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):_x000D_
0106 32 10ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی_x000D_
5U
0106 32 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 33— شترمرغ‌ها_x000D_
0106 33 10ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد _x000D_
5U
0106 33 20ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی _x000D_
20U
0106 33 30ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ_x000D_
5U
0106 33 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 39ـ ـ سایر:_x000D_
0106 39 10ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم_x001F_سازی)_x000D_
5U
0106 39 20ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ_x000D_
5U
0106 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5U
ـ حشرات: _x000D_
0106 41ـ ـ زنبورها: _x000D_
0106 41 10ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل_x000D_
32U
0106 41 20ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل_x000D_
10U
0106 41 30ـ ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 49 00ـ ـ سایر_x000D_
20U
0106 90ـ سایر:_x000D_
0106 90 10ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرم_x001F__x001F_سازی)_x000D_
5U
0106 90 20ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده_x000D_
کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)_x000D_
5U
0106 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5U
02 01گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده._x000D_
0201 10ـ لاشه یاشقه:_x000D_
0201 10 10ـ ـ ـ گوساله (Veal)_x000D_
26Kg
0201 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
0201 20ـ سایر قطعات با استخوان:_x000D_
0201 20 10ـ ـ ـ ران_x000D_
26Kg
0201 20 20ـ ـ ـ راسته_x000D_
26Kg
0201 20 30ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_
26Kg
0201 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
0201 30ـ بی‌استخوان:_x000D_
0201 30 10ـ ـ ـ ران_x000D_
12Kg
0201 30 20ـ ـ ـ راسته_x000D_
12Kg
0201 30 30ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_
12Kg
0201 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
12Kg
02 02گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد._x000D_
0202 10ـ لاشه یا شقه:_x000D_
0202 10 10ـ ـ ـ گوساله (Veal)_x000D_
26Kg
0202 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
0202 20ـ سایر قطعات با استخوان:_x000D_
0202 20 10ـ ـ ـ ران_x000D_
26Kg
0202 20 20ـ ـ ـ راسته_x000D_
26Kg
0202 20 30ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_
26Kg
0202 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
0202 30ـ بی‌استخوان:_x000D_
0202 30 10ـ ـ ـ ران_x000D_
12Kg
0202 30 20ـ ـ ـ راسته_x000D_
12Kg
0202 30 30ـ ـ ـ سردست و سینه_x000D_
12Kg
0202 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
12Kg
02 03گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد._x000D_
ـ تازه یا سرد کرده:_x000D_
0203 11 00ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_
15Kg
0203 12 00ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان_x000D_
15Kg
0203 19 00ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
ـ منجمد:_x000D_
0203 21 00ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_
15Kg
0203 22 00ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان_x000D_
15Kg
0203 29 00ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
02 04گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد._x000D_
0204 10 00ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده_x000D_
5Kg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:_x000D_
0204 21 00ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_
5Kg
0204 22 00ـ ـ سایر قطعات با استخوان_x000D_
5Kg
0204 23 00ـ ـ بی‌استخوان_x000D_
5Kg
0204 30 00ـ لاشه و شقه بره، منجمد_x000D_
5Kg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد:_x000D_
0204 41 00ـ ـ لاشه یا شقه_x000D_
5Kg
0204 42 00ـ ـ سایر قطعات با استخوان_x000D_
5Kg
0204 43 00ـ ـ بی‌استخوان_x000D_
5Kg
0204 50 00ـ گوشت بز_x000D_
5Kg
0205 00 00گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد._x000D_
40Kg
02 06احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_
0206 10 00ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده_x000D_
40Kg
ـ از نوع گاو، منجمد:_x000D_
0206 21 00ـ ـ زبان_x000D_
40Kg
0206 22 00ـ ـ جگر_x000D_
40Kg
0206 29 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
0206 30 00ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده_x000D_
5Kg
ـ از نوع خوک، منجمد:_x000D_
0206 41 00ـ ـ جگر_x000D_
5Kg
0206 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0206 80 00ـ سایر، تازه یا سردکرده_x000D_
40Kg
0206 90 00ـ سایر، منجمد_x000D_
40Kg
02 07گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد._x000D_
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus):_x000D_
0207 11 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_
26Kg
0207 12 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_
26Kg
0207 13ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده: _x000D_
0207 13 10ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ_x000D_
55Kg
0207 13 20ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ_x000D_
55Kg
0207 14ـ ـ قطعات و احشای منجمد:_x000D_
0207 14 10ـ ـ ـ خمیر_x000D_
55Kg
0207 14 20ـ ـ ـ قطعات _x000D_
55Kg
0207 14 30ـ ـ ـ احشاء _x000D_
55Kg
ـ از بوقلمون:_x000D_
0207 24 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 25 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_
55Kg
0207 26 00ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 27ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:_x000D_
0207 27 10ـ ـ ـ خمیر_x000D_
55Kg
0207 27 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ از مرغابی‌ها: _x000D_
0207 41 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 42 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_
55Kg
0207 43 00ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده_x000D_
55Kg
0207 44 00ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 45 00ـ ـ سایر، منجمد_x000D_
55Kg
ـ از غازها: _x000D_
0207 51 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 52 00ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد_x000D_
55Kg
0207 53 00ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 54 00ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده_x000D_
55Kg
0207 55 00ـ ـ سایر، منجمد_x000D_
55Kg
0207 60 00ـ مرغ شاخدار_x000D_
55Kg
02 08سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد._x000D_
0208 10 00ـ از خرگوش اهلی یا وحشی_x000D_
20Kg
0208 30 00ـ از میمون‌ها (Primates)_x000D_
20Kg
0208 40 00ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia) _x000D_
20Kg
0208 50 00ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)_x000D_
20Kg
0208 60 00ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)_x000D_
20Kg
0208 90 00ـ سایر_x000D_
20Kg
02 09چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده._x000D_
0209 10 00ـ از خوک‌ها _x000D_
5Kg
0209 90 00ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
02 10گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت._x000D_
ـ گوشت خوک:_x000D_
0210 11 00ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان_x000D_
5Kg
0210 12 00ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن_x000D_
5Kg
0210 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0210 20 00ـ گوشت حیوانات از نوع گاو_x000D_
40Kg
– سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت: _x000D_
0210 91 00— از میمون_x000D_
40Kg
0210 92 00— از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). _x000D_
32Kg
0210 93 00— از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)_x000D_
32Kg
0210 99 00— سایر_x000D_
32Kg
03 01ماهی‌های زنده._x000D_
ـ ماهی‌های زینتی:_x000D_
0301 11 00ـ ـ آب شیرین_x000D_
15Kg
0301 19 00ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
ـ سایر ماهی‌های زنده: _x000D_
0301 91ـ ـ ‌قزل‌آلا _x000D_
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):_x000D_
0301 91 10ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش_x000D_
5Kg
0301 91 20ـ ـ ـ تخم چشم‌زده_x000D_
5Kg
0301 91 90ـ ـ ـ‌ سایر _x000D_
32Kg
0301 92 00ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)_x000D_
26Kg
0301 93ـ ـ ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچیتس، گونه_x001F_های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)_x000D_
0301 93 10ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش_x000D_
5Kg
0301 93 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
0301 94 00ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)_x000D_
5Kg
0301 95 00ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب_x000D_
(thunnus maccoyii)_x000B__x000D_
5Kg
0301 99ـ ـ سایر:_x000D_
0301 99 10ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش_x000D_
5Kg
0301 99 20ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی_x000D_
5Kg
0301 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
03 02ماهی، تازه یا سردکرده، به_x001F_استثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304_x000D_
– ماهی آزاد، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299 :_x000D_
0302 11 00— قزل‌آلا _x000D_
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)_x000D_
40Kg
0302 13 00ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام_x000D_
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)_x000D_
26Kg
0302 14 00ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب._x000D_
26Kg
0302 19 00ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
ـ ماهی_x001F_های پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_
0302 21 00ـ ـ هالیبوت_x000D_
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)_x000D_
_x000D_
26Kg
0302 22 00ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)_x000D_
26Kg
0302 23 00ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea _x000D_
26Kg
0302 24 00ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)_x000D_
26Kg
0302 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ماهی_x001F_های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، _x000B_به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_
0302 31 00ـ ـ آلباکور _x000D_
10kg
0302 32 00ـ ـ یلوفین _x000D_
10Kg
0302 33 00ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه_x000D_
5Kg
0302 34 00ـ ـ بیگ آی _x000D_
10Kg
0302 35 00ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس _x000D_
10Kg
0302 36 00ـ ـ تن بلوفین جنوب _x000D_
10Kg
0302 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی_x001F_های آنچووی (گونه_x001F_های انگرولیس)، ماهی_x001F_های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه_x001F_های ساردینوپس)، ماهی_x001F_های ساردینلا (گونه_x001F_های ساردینلا)، ماهی_x001F_های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی_x001F_های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی_x001F_های مکرل هندی (گونه_x001F_های راستر لیگر)، سییرفیش_x001F_ها (گونه_x001F_های اسکومبر)، ماهی_x001F_های جک و مکرل هورس (گونه_x001F_های تراچروس) ، ماهی_x001F_های جک، کروال_x001F_ها (گونه_x001F_های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی_x001F_های پوم فرت نقره_x001F_ای (گونه_x001F_های پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی_x001F_های اسکید (گونه_x001F_های دک
0302 41 00— شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)_x000D_
5Kg
0302 42 00— ماهی آنچوی._x000D_
5Kg
0302 43 00— ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)_x000D_
5Kg
0302 44ـ ـ ماهی مکرل: _x000D_
(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)_x000D_
0302 44 10ـ ـ ـ بلومکرل _x000D_
26Kg
0302 44 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
15Kg
0302 45 00ـ ـ جک و هورس مکرل _x000D_
26Kg
0302 46 00ـ ـ کوبیا _x000D_
5Kg
0302 47 00ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی_x000D_
5Kg
0302 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ماهی از خانواده_x001F_های برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_
0302 51 00— ماهی کاد _x000D_
5Kg
0302 52 00— ماهی هاد داک _x000D_
5Kg
0302 53 00— زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)_x000D_
5Kg
0302 54 00— ماهی هیک _x000D_
(Merluccius spp. Urophycis spp.)_x000D_
5Kg
0302 55 00— زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)_x000D_
5Kg
0302 56 00— ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) _x000D_
5Kg
0302 59 00— سایر _x000D_
5Kg
ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)، به_x001F_ غیر از احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_
0302 71 00ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)_x000D_
55Kg
0302 72 00ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)_x000D_
40Kg
0302 73 00ـ ـ ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های_x000D_
کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچیتس، گونه_x001F_های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)_x000D_
40Kg
0302 74 00ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)_x000D_
26Kg
0302 79 00ـ ـ سایر _x000D_
26Kg
ـ سایر ماهی_x001F_ها، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030291 تا 030299:_x000D_
0302 81 00ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها _x000D_
40Kg
0302 82 00ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) _x000D_
40Kg
0302 83 00ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)_x000D_
40Kg
0302 84 00ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)_x000D_
32Kg
0302 85 00ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) _x000D_
20Kg
0302 89 00ـ ـ سایر _x000D_
26Kg
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:_x000D_
0302 91 00ـ ـ جگر، تخم و منی_x000D_
5Kg
0302 92 00ـ ـ باله_x001F_های کوسه_x000D_
55Kg
0302 99 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
03 03ماهی، یخ‌زده، به_x001F_استثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04/03._x000D_
– ماهی آزاد، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030391 تا 030399: _x000D_
_x000D_
0303 11 00ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا _x000D_
_x000D_
20Kg
0303 12 00ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام _x000D_
26Kg
0303 13 00ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) _x000D_
5Kg
0303 14 00ـ ـ ماهی قزل‌آلا_x000D_
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)_x000D_
55Kg
0303 19 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
32Kg
ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس) ، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا) ، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:_x000D_
0303 23 00ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)_x000D_
55Kg
0303 24 00ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)_x000D_
55Kg
0303 25 00ـ ـ ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچیتس، گونه_x001F_های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه_x001F_های مگالوبراما)_x000D_
55Kg
0303 26 00ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)_x000D_
26Kg
0303 29 00ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
ـ ماهی_x001F_های پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030391 تا 030399 :_x000D_
_x000D_
0303 31 00ـ ـ هالیبوت_x000D_
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)_x000D_
20Kg
0303 32 00ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)_x000D_
20Kg
0303 33 00ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)_x000D_
26Kg
0303 34 00ـ ـ ماهی_x001F_های توربوت (پستا ماکسیما)_x000D_
20Kg
0303 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ماهی_x001F_های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، _x000B_به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی_x000D_
030391 تا 030399:_x000D_
0303 41 00ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)_x000D_
15Kg
0303 42 00ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)_x000D_
5Kg
0303 43 00ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه_x000D_
5Kg
0303 44 00ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)_x000D_
5Kg
0303 45 00ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام _x000D_
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)_x000D_
20Kg
0303 46 00ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)_x000D_
15Kg
0303 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی_x001F_های آنچووی (گونه_x001F_های انگرولیس)، ماهی_x001F_های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه_x001F_های ساردینوپس)، ماهی_x001F_های ساردینلا (گونه_x001F_های ساردینلا)، ماهی_x001F_های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی_x001F_های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی_x001F_های مکرل هندی (گونه_x001F_های راستر لیگر)، سییرفیش_x001F_ها (گونه_x001F_های اسکومبر)، _x000B_ماهی_x001F_های جک ومکرل هورس (گونه_x001F_های تراچروس) ، ماهی_x001F_های جک ، کروال_x001F_ها (گونه_x001F_های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی_x001F_های پوم فرت _x000B_نقره_x001F_ای (گونه_x001F_های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی_x001F_های اسکید(گونه_x001F_های دکا
0303 51 00ـ ـ شاه‌ماهی‌ها _x000D_
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)_x000D_
5Kg
0303 53 00ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus) _x000D_
26Kg
0303 54ـ ـ ماهی مکرل :_x000D_
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)_x000D_
0303 54 10ـ ـ ـ بلو مکرل_x000D_
5Kg
0303 54 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
0303 55 00ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)_x000D_
32Kg
0303 56 00ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum) _x000D_
32Kg
0303 57 00ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)_x000D_
10Kg
0303 59 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ماهی از خانواده_x001F_های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف_x001F_های فرعی 030391 تا 030399:_x000D_
0303 63 00ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)_x000D_
5Kg
0303 64 00ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)_x000D_
5Kg
0303 65 00ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)_x000D_
26Kg
0303 66 00ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)_x000D_
5Kg
0303 67 00ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)_x000D_
32Kg
0303 68 00ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) _x000D_
5Kg
0303 69 00ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
ـ سایر ماهی_x001F_ها، به_x001F_استثنای احشای خوراکی ماهی _x000B_ردیف_x001F_های فرعی 030391 تا 030399:_x000D_
0303 81 00ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها _x000D_
26Kg
0303 82 00ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) _x000D_
55Kg
0303 83 00ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)_x000D_
26Kg
0303 84 00ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)_x000D_
32Kg
0303 89 00ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: _x000D_
0303 91 00ـ ـ جگر، تخم و منی_x000D_
26Kg
0303 92 00ـ ـ باله_x001F_های کوسه_x000D_
55Kg
0303 99 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
03 04فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده._x000D_
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهی‌های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)، گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چنا)،_x000D_
0304 31 00ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)_x000D_
55Kg
0304 32 00ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)_x000D_
55Kg
0304 33 00ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)_x000D_
40Kg
0304 39 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها: _x000D_
0304 41 00ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام _x000D_
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),_x000D_
سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho) _x000D_
40Kg
0304 42 00ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا _x000D_
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)_x000D_
55Kg
0304 43 00ـ ـ ماهی‌های پهن_x000D_
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)_x000D_
40Kg
0304 44 00ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های _x000D_
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae_x000D_
40Kg
0304 45 00— نیزه ماهی (xiphias gladius)_x000D_
40Kg
0304 46 00— ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)_x000D_
55Kg
0304 47 00— سگ ماهی و سایر کوسه_x001F_ها_x000D_
40Kg
0304 48 00— پرتو ماهی_x001F_ها و چارگوش ماهی_x001F_ها (راجیدا) _x000D_
40Kg
0304 49 00— سایر _x000D_
40Kg
ـ سایر، تازه یا سرد شده:_x000D_
0304 51 00ـ ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)، _x000D_
40Kg
0304 52 00ـ ـ ماهی آزاد _x000D_
40Kg
0304 53 00ـ ـ ماهی از خانواده‌های _x000D_
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae_x000D_
40Kg
0304 54 00ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)_x000D_
40Kg
0304 55 00ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)_x000D_
55Kg
0304 56 00— سگ ماهی و سایر کوسه_x001F_ها_x000D_
40Kg
0304 57 00— پرتو ماهی_x001F_ها و چارگوش ماهی_x001F_ها (راجیدا) _x000D_
40Kg
0304 59 00ـ ـ سایر _x000D_
40Kg
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)، گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس_x001F_، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، _x000B_گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا) ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا))_x000D_
0304 61 00ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)_x000D_
55Kg
0304 62 00ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)_x000D_
55Kg
0304 63 00ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)_x000D_
26Kg
0304 69 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های: _x000D_
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae_x000D_
0304 71 00ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)_x000D_
26Kg
0304 72 00ـ ـ ماهی هادداک _x000D_
(Melanogrammus aeglefinus)_x000D_
40Kg
0304 73 00ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)_x000D_
55Kg
0304 74 00ـ ـ ماهی هیک _x000D_
(Merluccius spp. Urophycis spp.)_x000D_
26Kg
0304 75 00ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )_x000D_
26Kg
0304 79 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها: _x000D_
0304 81 00ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)_x000D_
40Kg
0304 82 00ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا_x000D_
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)_x000D_
55Kg
0304 83 00ـ ـ انواع ماهی پهن _x000D_
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)_x000D_
40Kg
0304 84 00ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)_x000D_
32Kg
0304 85 00ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)_x000D_
55Kg
0304 86 00ـ ـ شاه‌ماهی‌ها _x000D_
(Clupea harengus, Clupea pallasii)_x000D_
55Kg
0304 87 00ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو _x000D_
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) _x000D_
26Kg
0304 88 00— سگ ماهی، سایر کوسه_x001F_ها، _x000B_پرتوماهی_x001F_ها و چهارگوش ماهی_x001F_ها (راجیدا)_x000D_
40Kg
0304 89 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
ـ سایر، یخ زده _x000D_
0304 91 00ـ ـ شمشیرماهی _x000D_
32Kg
0304 92 00ـ ـ ماهی نیش دندان _x000D_
32Kg
0304 93 00ـ ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)،_x000D_
40Kg
0304 94 00ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما) _x000D_
40Kg
0304 95 00ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما) _x000D_
40Kg
0304 96 00ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه_x001F_ها_x000D_
40Kg
0304 97 00ـ ـ پرتوماهی_x001F_ها و چهارگوش ماهی_x001F_ها (راجیدا)_x000D_
40Kg
0304 99 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
03 05ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان._x000D_
0305 10 00ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان_x000D_
5Kg
0305 20 00ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک_x000D_
20Kg
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌ _x000D_
0305 31 00ـ ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)،_x000D_
10Kg
0305 32 00ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae_x000D_
10Kg
0305 39 00ـ ـ سایر _x000D_
10Kg
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :_x000D_
0305 41 00ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)_x000D_
15Kg
0305 42 00ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings_x000D_
(Clupea harengus, Clupea pallasii)_x000D_
15Kg
0305 43 00ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا _x000D_
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)_x000D_
55Kg
0305 44 00ـ ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)،_x000D_
55Kg
0305 49 00ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی: _x000D_
0305 51 00ـ ـ ماهی کاد باگونه های_x000D_
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)_x000D_
10Kg
0305 52 00ـ ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)،_x000D_
55Kg
0305 53 00ـ ـ ماهی_x001F_های از خانواده_x001F_های برگما سروتیدا،_x000D_
یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی_x001F_های کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)_x000D_
55Kg
0305 54 00– شاه_x001F_ماهی_x001F_ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی_x001F_های آنچووی (گونه_x001F_های انگرولیس)، ماهی_x001F_های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه_x001F_های ساردینوپس)، _x000B_ماهی_x001F_های ساردینلا (گونه_x001F_های ساردینلا)، ماهی_x001F_های خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی_x001F_های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی_x001F_های مکرل هندی (گونه_x001F_های راستر لیگر)، سییرفیش_x001F_ها (گونه_x001F_های اسکومبر)، _x000B_ماهی_x001F_های جک ومکرل هورس (گونه های تراچروس)، ماهی های جک، کروال_x001F_ها (گونه_x001F_های کارانکس)؛ ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی_x001F_های پوم فرت _x000B_نقره_x001F_ای (گونه_x001F_های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی_x001F_های اسکید (گونه_x001F_های دکاپتروس)، ماه55Kg
0305 59 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی: _x000D_
0305 61 00ـ ـ شاه‌ماهی Herring))_x000D_
(Clupea pallasii Clupea harengus)_x000D_
10Kg
0305 62 00ـ ـ ماهی کاد با گونه های_x000D_
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)_x000D_
10Kg
0305 63 00ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)_x000D_
15Kg
0305 64 00ـ ـ ماهی_x001F_های تیلاپیا (گونه_x001F_های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های پانگاسیوس، گونه_x001F_های سیلوروس، گونه_x001F_های کلاریاس، گونه_x001F_های ایکتالوروس)، ماهی_x001F_های کپور (گونه_x001F_های سیپرینوس، گونه_x001F_های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه_x001F_های هیپوفتالمیچتیس، گونه_x001F_های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه_x001F_های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه_x001F_های مگالوبراما)، مارماهی_x001F_ها (گونه_x001F_های انگولیا)، ماهی_x001F_های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی_x001F_های سرماری (گونه_x001F_های چانا)،_x000D_
20Kg
0305 69 00ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی: _x000D_
0305 71 00ـ ـ باله کوسه _x000D_
55Kg
0305 72 00ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء _x000D_
55Kg
0305 79 00ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
03 06قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان._x000D_
ـ یخ‌زده: _x000D_
0306 11 00ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus_x000D_
20Kg
0306 12 00ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) _x000D_
55Kg
0306 14 00ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه _x000D_
55Kg
0306 15 00ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)_x000D_
55Kg
0306 16 00ـ ـ انواع میگوی آب سرد_x000D_
(Pandalus spp., Crangon crangon)_x000D_
55Kg
0306 17 00ـ ـ سایر انواع میگو _x000D_
55Kg
0306 19 00ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان_x000D_
32Kg
ـ زنده، تازه یا سردکرده:_x000D_
0306 31 00— لابستر صخره_x001F_ای و سایر خرچنگ_x001F_های دریائی _x000B_(گونه_x001F_های پالینوروس، گونه_x001F_های پانو لیروس، گونه_x001F_های ژاسوس)_x000D_
55Kg
0306 32 00— شاه میگوها (گونه_x001F_های هوماروس)_x000D_
32Kg
0306 33 00— خرچنگ_x001F_ها_x000D_
55Kg
0306 34 00— شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی_x001F_کوس)_x000D_
55Kg
0306 35— میگوهای آب سرد و میگوها (گونه_x001F_های پندالوس، گونه_x001F_های کرنگون کرنگون):_x000D_
0306 35 10— میگو مولد زنده برای تکثیر_x000D_
5Kg
0306 35 20— پست لارو و میگوی زنده_x000D_
10Kg
0306 35 90— سایر_x000D_
55Kg
0306 36— سایر میگوها:_x000D_
0306 36 10— میگو مولد نژاد برای تکثیر_x000D_
5Kg
0306 36 20— پست لارو و میگوی زنده_x000D_
5Kg
0306 36 90— سایر_x000D_
32Kg
0306 39 00— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
0306 91 00— لابستر صخره_x001F_ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)_x000D_
55Kg
0306 92 00— لابسترها (گونه_x001F_های_x001F_ هوماروس)_x000D_
32Kg
0306 93 00— خرچنگ_x001F_ها_x000D_
55Kg
0306 94 00— لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی_x001F_کوس)_x000D_
55Kg
0306 95— میگوها:_x000D_
0306 95 10— میگو مولد نژاد برای تکثیر_x000D_
5Kg
0306 95 20— پست لارو و میگوی زنده_x000D_
5Kg
0306 95 90— سایر_x000D_
32Kg
0306 99 00— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان_x000D_
5Kg
03 07صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی. _x000D_
ـ صدف:_x000D_
0307 11 00ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده _x000D_
5Kg
0307 12 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ حلزون همچنین حلزون ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten: _x000D_
0307 21 00ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده_x000D_
5Kg
0307 22 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
– صدف دو کپه‌ای _x000D_
(گونه perna، گونه Mytilus)_x000D_
0307 31 00ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده_x000D_
5Kg
0307 32 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
– گربه ماهی و ماهی مرکب: _x000D_
0307 42 00ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده_x000D_
10Kg
0307 43 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ اختاپوس (گونه Octopus):_x000D_
0307 51 00ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده_x000D_
5Kg
0307 52 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 59 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0307 60 00ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن_x000D_
5Kg
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): :_x000D_
0307 71 00ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده_x000D_
26Kg
0307 72 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 79 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ صدف (گونه_x001F_های هالیوتیس) و صدف_x001F_های حلزونی (گونه_x001F_های استرومبوس):_x000D_
0307 81 00— صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه_x001F_های هالیوتیس(_x000D_
26Kg
0307 82 00— صدف_x001F_ زنده، تازه یا سردکرده (گونه_x001F_های استرومبوس)_x000D_
26Kg
0307 83 00— صدف منجمد (گونه_x001F_های هالیوتیس)_x000D_
5Kg
0307 84 00— صدف_x001F_های حلزونی منجمد (گونه_x001F_های استرومبوس)_x000D_
5Kg
0307 87 00— سایر صدف_x001F_ها (گونه_x001F_های هالیوتیس) _x000D_
5Kg
0307 88 00— سایر صدف_x001F_های حلزونی (گونه_x001F_های استرومبوس) _x000D_
5Kg
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان: _x000D_
0307 91 00ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده _x000D_
26Kg
0307 92 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0307 99 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
03 08بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان _x000D_
ـ انواع خیار دریایی:_x000D_
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)_x000D_
0308 11 00ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده_x000D_
26Kg
0308 12 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0308 19 00ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
– توتیای دریایی (گونه_x001F_های استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):_x000D_
0308 21 00ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده _x000D_
26Kg
0308 22 00ـ ـ منجمد_x000D_
5Kg
0308 29 00ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
0308 30 00ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) _x000D_
55Kg
0308 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
04 01شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر._x000D_
0401 10 00ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. _x000D_
32Kg
0401 20 00ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از_x000B_ 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. _x000D_
32Kg
0401 40 00ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد._x000D_
15Kg
0401 50ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:_x000D_
0401 50 10ـ ـ ـ خامه شیر_x000D_
15Kg
0401 50 90ـ ـ ـ شیر_x000D_
15Kg
04 02شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده._x000D_
0402 10ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:_x000D_
0402 10 10ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
10Kg
0402 10 30ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی_x000D_
40Kg
0402 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد:_x000D_
0402 21ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:_x000D_
0402 21 10ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
5Kg
0402 21 20ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی _x000D_
5Kg
0402 21 30ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی_x000D_
40Kg
0402 90 21ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
0402 29 00ـ ـ سایر:_x000D_
40Kg
ـ سایر:_x000D_
0402 91ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:_x000D_
0402 91 10ـ ـ ـ خامه شیر_x000D_
40Kg
0402 91 90ـ ـ ـ شیر_x000D_
40Kg
0402 99 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
40Kg
04 03دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد._x000D_
0403 10ـ ماست:_x000D_
0403 10 10ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار_x000D_
5Kg
0403 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
0403 90ـ سایر:_x000D_
0403 90 10ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار_x000D_
5Kg
0403 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
04 04آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
0404 10 00ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده_x000D_
32Kg
0404 90 00ـ سایر_x000D_
32Kg
04 05کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)_x000D_
0405 10ـ کره:_x000D_
0405 10 10ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر_x000D_
55Kg
0405 10 20ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم_x000D_
5Kg
0405 20 00ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان_x000D_
32Kg
0405 90 00ـ سایر_x000D_
32Kg
04 06پنیر و کشک._x000D_
0406 10 00– پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک_x000D_
55Kg
0406 20 00ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع_x000D_
55Kg
0406 30 00ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده_x000D_
55Kg
0406 40 00ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)_x000D_
55Kg
0406 90 00ـ سایر پنیرها_x000D_
55Kg
04 07تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده _x000D_
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی: _x000D_
0407 11ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان: _x000D_
ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون: _x000D_
0407 11 11ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت_x000D_
15Kg
0407 11 12ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF_x000D_
5Kg
0407 11 13ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی_x000D_
5Kg
0407 11 14ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی_x000D_
5Kg
0407 11 15ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار_x000D_
5Kg
0407 11 16ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار_x000D_
5Kg
0407 11 17ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد_x000D_
5Kg
0407 11 18ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی_x000D_
5Kg
0407 11 19ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار_x000D_
5Kg
0407 11 90ـ ـ ـ سایر:_x000D_
0407 11 91ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد_x000D_
5Kg
0407 11 99ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0407 19 00ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
ـ سایر تخم‌های تازه: _x000D_
0407 21ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان: _x000D_
0407 21 10ـ ـ ـ تخم خوراکی_x000D_
55Kg
0407 21 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0407 29 00ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
0407 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
04 08تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد._x000D_
ـ زرده تخم:_x000D_
0408 11 00ـ ـ خشک‌کرده_x000D_
15Kg
0408 19 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ سایر:_x000D_
0408 91 00ـ ـ خشک کرده_x000D_
15Kg
0408 99 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
0409 00 00عسل طبیعی_x000D_
55Kg
04 10محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
0410 00 10ـ ـ ـ ژله رویال، زنبور عسل_x000D_
55Kg
0410 00 20— بره موم_x000D_
32Kg
0410 00 30— زهر زنبور عسل_x000D_
32Kg
0410 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0501 00 00موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان._x000D_
55Kg
05 02موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها._x000D_
0502 10 00ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها_x000D_
5Kg
0502 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
05 03_x000D_
0504 00 00روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی._x000D_
55Kg
05 05پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر._x000D_
0505 10 00ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک_x000D_
40Kg
0505 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
05 06استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد._x000D_
0506 10 00ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید_x000D_
5Kg
0506 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
05 07عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات._x000D_
0507 10 00ـ عاج؛ پودر و آخال عاج_x000D_
40Kg
0507 90 00ـ سایر_x000D_
40Kg
0508 00 00مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها._x000D_
40Kg
05 09_x000D_
0510 00 00عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد._x000D_
5Kg
05 11محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان._x000D_
0511 10 00ـ اسپرم گاو_x000D_
5kg
ـ سایر:_x000D_
0511 91 00ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3_x000D_
55Kg
0511 99ـ ـ سایر:_x000D_
0511 99 10ـ ـ ـ نطفه زنده_x000D_
5Kg
0511 99 20ـ ـ ـ قرمز دانه_x000D_
5Kg
0511 99 40ـ ـ ـ اسپرم_x000D_
5Kg
0511 99 50ـ ـ ـ تخم نوغان_x000D_
5Kg
0511 99 60— دم قیچی و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)_x000D_
5Kg
0511 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
06 01انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12. _x000D_
0601 10ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی: _x000D_
0601 10 10ـ ـ ـ پیاز زعفران_x000D_
55Kg
0601 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0601 20ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی:_x000D_
0601 20 10— انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما_x000D_
5Kg
0601 20 90— سایر_x000D_
5Kg
06 02سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ._x000D_
ـ قلمه‌های ریشه نکرده و پیوند _x000D_
0602 10 10— لاکی بامبو_x000D_
5U
0602 10 20— گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگونیا، حنا و فوشیا، استئوسپرموم و ماندویلا_x000D_
5U
0602 10 30— اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سیکلمن_x000D_
5U
0602 10 90— سایر_x000D_
5U
0602 20 00ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده_x000D_
5U
0602 30 00ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده_x000D_
20U
0602 40 00ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده_x000D_
20U
0602 90ـ سایر:_x000D_
0602 90 10ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی _x000D_
5Kg
0602 90 20ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی_x000D_
5U
0602 90 30— نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، ختمی، سانسوریا، کالانکوئه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذی، آگلونما، شفلرا، آزلیا، سینگونیم، فیلودندرون، کالادیوم، لیندا، افوربیا، فیکوس، دراسنا، پتوس، کروتونف، دیفن باخیا و حسن‌یوسف_x000D_
5U
0602 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
06 03گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر._x000D_
ـ تازه:_x000D_
0603 11 00ـ ـ گل‌های سرخ _x000D_
55Kg
0603 12 00ـ ـ میخک _x000D_
55Kg
0603 13 00ـ ـ ارکیده _x000D_
55Kg
0603 14 00ـ ـ داوودی _x000D_
55Kg
0603 15 00ـ ـ سوسن_x000D_
55Kg
0603 19ـ ـ سایر:_x000D_
0603 19 10ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم_x000D_
55Kg
0603 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0603 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
06 04شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر._x000D_
0604 20ـ تازه:_x000D_
0604 20 10ـ ـ ـ برگ‌های زنبق_x000D_
55Kg
0604 20 20ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0604 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
07 01سیب‌زمینی، تازه یا سرد کرده_x000D_
0701 10 00ـ بذر _x000D_
5Kg
0701 90 00ـ سایر _x000D_
10Kg
0702 00 00گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده _x000D_
55Kg
07 03پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده._x000D_
0703 10 00ـ پیاز و موسیر_x000D_
55Kg
0703 20 00ـ سیر_x000D_
55Kg
0703 90 00ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه_x000D_
55Kg
07 04کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکرده_x000D_
0704 10 00ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی _x000D_
55Kg
0704 20 00ـ کلم بروکسل _x000D_
55Kg
0704 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
07 05کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum)، تازه یا سردکرده_x000D_
ـ کاهو:_x000D_
0705 11 00ـ ـ کاهو کروی (سالادی)_x000D_
55Kg
0705 19 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ کاسنی:_x000D_
0705 21 00ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)_x000D_
55Kg
0705 29 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
07 06هویج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، کرفس غده‌دار، ترب و ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکرده_x000D_
0706 10 00ـ هویج و شلغم_x000D_
55Kg
0706 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
0707 00 00خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده._x000D_
55Kg
07 08سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکرده_x000D_
0708 10 00ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)_x000D_
55Kg
0708 20 00ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)_x000D_
55Kg
0708 90 00ـ سایر سبزیجات غلافدار_x000D_
55Kg
07 09سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده_x000D_
0709 20 00ـ مارچوبه_x000D_
40Kg
0709 30 00ـ بادمجان_x000D_
55Kg
0709 40 00ـ کرفس به_x001F_غیر از کرفس غده‌دار_x000D_
55Kg
ـ قارچ و قارچ دنبلان:_x000D_
0709 51 00ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌ (دکمه‌ای) _x000D_
55Kg
0709 59ـ ـ سایر:_x000D_
0709 59 10— قارچ‌های دنبلان_x000D_
55Kg
0709 59 90— سایر_x000D_
55Kg
0709 60 00ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)_x000D_
55Kg
0709 70 00ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)_x000D_
55Kg
ـ سایر: _x000D_
0709 91 00ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد_x000D_
55Kg
0709 92 00ـ ـ زیتون Squash_x000D_
55Kg
0709 93 00ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی_x000D_
55Kg
0709 99 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
07 10سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده._x000D_
0710 10 00ـ سیب‌زمینی_x000D_
55Kg
ـ سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده یا غلاف‌نکنده:_x000D_
0710 21 00ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)_x000D_
55Kg
0710 22 00ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna _x000D_
55Kg
0710 29 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0710 30 00ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)_x000D_
55Kg
0710 40ـ ذرت شیرین:_x000D_
0710 40 10— بذر ذرت شیرین_x000D_
15Kg
0710 40 90— سایر_x000D_
15Kg
0710 80 00ـ سایر سبزیجات_x000D_
55Kg
0710 90 00ـ مخلوط سبزیجات_x000D_
55Kg
07 11سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد._x000D_
0711 20 00ـ زیتون _x000D_
55Kg
0711 40 00ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)_x000D_
55Kg
ـ قارچ و دنبلان زمینی:_x000D_
0711 51 00ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (دکمه‌ای)_x000D_
55Kg
0711 59ـ ـ سایر:_x000D_
0711 59 10— قارچ‌های دنبلان_x000D_
55Kg
0711 59 90— سایر_x000D_
55Kg
0711 90 00ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات_x000D_
55Kg
07 12سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر._x000D_
0712 20 00ـ پیاز _x000D_
55Kg
ـ قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille – de – Juda) (گونهAuricularia )، قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) و دنبلان زمینی: _x000D_
0712 31 00ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (دکمه‌ای)_x000D_
40Kg
0712 32 00— قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)_x000D_
55Kg
0712 33 00ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) _x000D_
55Kg
0712 39ـ ـ سایر:_x000D_
0712 39 10— قارچ‌های دنبلان_x000D_
20Kg
0712 39 90— سایر_x000D_
20Kg
0712 90ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات: _x000D_
0712 90 10ـ ـ ـ سیر_x000D_
55Kg
0712 90 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
07 13سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده:_x000D_
0713 10 00ـ نخودفرنگی _x000D_
55Kg
0713 20ـ نخود رسمی:_x000D_
0713 20 10— لپه_x000D_
10Kg
0713 20 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ لوبیا (گونهVigna ، گونه Phaseolus):_x000D_
0713 31 00ـ ـ لوبیا از گونه‌های_x000D_
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek_x000D_
_x000D_
32Kg
0713 32 00ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)_x000D_
5Kg
0713 33ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید: _x000D_
(Phadealus Vulgaris)_x000D_
0713 33 10ـ ـ ـ لوبیا چیتی _x000D_
5Kg
0713 33 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
0713 34 00ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)_x000D_
55Kg
0713 35 00ـ ـ لوبیا چشم بلبلی _x000D_
5Kg
0713 39 00ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
0713 40 00ـ عدس _x000D_
5Kg
0713 50 00ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor_x000D_
55Kg
0713 60 00_ پیگون (Pigeon peas)_x000D_
55Kg
0713 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
07 14ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛ مغز درخت ساگو._x000D_
0714 10 00ـ ریشه مانیوک (Cassava)_x000D_
55Kg
0714 20 00ـ سیب‌زمینی شیرین_x000D_
55Kg
0714 30 00ـ سیب‌زمینی هندی _x000D_
55Kg
0714 40 00ـ‌ قلقاس _x000D_
55Kg
0714 50 00ـ یائوتیا_x000D_
55Kg
0714 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
08 01نارگیل،‌ مغزهای برزیلی «Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده._x000D_
ـ نارگیل: _x000D_
0801 11 00ـ ـ رنده خشک‌کرده_x000D_
5Kg
0801 12 00ـ ـ در قسمت درونی پوسته_x000D_
32Kg
0801 19 00ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
ـ مغز برزیلی:_x000D_
0801 21 00ـ ـ با پوست_x000D_
40Kg
0801 22 00ـ ـ بدون پوست_x000D_
40Kg
ـ بادام هندی:_x000D_
0801 31 00ـ ـ با پوست_x000D_
40Kg
0801 32 00ـ ـ بدون پوست_x000D_
40Kg
08 02سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده._x000D_
ـ بادام: _x000D_
0802 11 00ـ ـ درون غلاف سخت _x000D_
40Kg
0802 12 00ـ ـ‌ بدون غلاف سخت_x000D_
55Kg
ـ فندق (گونه Corylus):_x000D_
0802 21 00ـ ـ‌ درون غلاف سخت_x000D_
55Kg
0802 22 00ـ ـ بدون غلاف سخت_x000D_
55Kg
ـ گردوی معمولی:_x000D_
0802 31 00ـ ـ درون غلاف سخت_x000D_
55Kg
0802 32 00ـ ـ بدون غلاف سخت_x000D_
55Kg
ـ شاه‌بلوط‌ها: _x000D_
0802 41 00ـ ـ درون غلاف سخت_x000D_
55Kg
0802 42 00ـ ـ بدون غلاف سخت_x000D_
55Kg
ـ پسته‌ها:_x000D_
0802 51 00ـ ـ درون غلاف سخت_x000D_
55Kg
0802 52ـ ـ بدون غلاف سخت:_x000D_
0802 52 10ـ ـ ـ بدون پوست دوم_x000D_
55Kg
0802 52 20ـ ـ ـ خلال مغز پسته_x000D_
55Kg
0802 52 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ مغزهای ماکادامیا: _x000D_
0802 61 00ـ ـ درون غلاف سخت_x000D_
55Kg
0802 62 00ـ ـ بدون غلاف سخت_x000D_
55Kg
0802 70 00ـ گردوی کولا (گونه کولا) _x000D_
55Kg
0802 80 00ـ ‘گردوی آرکا (Areca nuts)_x000D_
55Kg
0802 90 00ـ سایر_x000D_
40Kg
08 03موز، از جمله موز سبز، تازه یا خشک‌کرده._x000D_
0803 10 00ـ موز سبز _x000D_
20Kg
0803 90 00ـ سایر_x000D_
26Kg
08 04خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده._x000D_
0804 10ـ خرما:_x000D_
0804 10 10ـ ـ ـ استعمران_x000D_
55Kg
0804 10 20ـ ـ ـ کبکاب_x000D_
55Kg
0804 10 30ـ ـ ـ پیاروم_x000D_
55Kg
0804 10 40ـ ـ ـ مضافتی_x000D_
55Kg
0804 10 50ـ ـ ـ شاهانی_x000D_
55Kg
0804 10 60ـ ـ ـ زاهدی_x000D_
55Kg
0804 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0804 20ـ انجیر:_x000D_
0804 20 10— انجیر خشک_x000D_
55Kg
0804 20 20— انجیر تازه_x000D_
55Kg
0804 20 90— سایر_x000D_
55Kg
0804 30 00ـ آناناس_x000D_
26Kg
0804 40 00ـ آواکادو_x000D_
40Kg
0804 50 00ـ گلابی هندی، انبه و منگوتین _x000D_
55Kg
08 05مرکبات، تازه یا خشک‌کرده_x000D_
0805 10 00ـ پرتقال_x000D_
5Kg
ـ نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتین_x001F_ها، ویلکینگ_x001F_ها و مرکبات دو رگه مشابه:_x000D_
_x000D_
0805 21 00ـ ـ نارنگی_x001F_ها (شامل تنجرین_x001F_ها وسان سوماک)_x000D_
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت _x000B_31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماه_x001F_ها 55 درصدKg
0805 22 00ـ ـ کلمانتین_x001F_ها_x000D_
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت _x000D_
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماه_x001F_ها 55 درصد
Kg
0805 29 00ـ ـ سایر_x000D_
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت _x000D_
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماه_x001F_ها 55 درصد
Kg
0805 40 00ـ گریپ فروت، شامل Pomelos_x000D_
55Kg
0805 50ـ لیمو و لیموترش کوچک:_x000D_
0805 50 10— لیمو خشک_x000D_
55Kg
0805 50 20— لیمو تازه_x000D_
55Kg
0805 50 90— سایر_x000D_
55Kg
0805 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
08 06انگور، تازه یا خشک‌کرده._x000D_
0806 10 00ـ تازه_x000D_
55Kg
0806 20ـ خشک‌کرده:_x000D_
0806 20 10ـ ـ ـ مویز_x000D_
55Kg
0806 20 20ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار_x000D_
55Kg
0806 20 30ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه _x000D_
55Kg
0806 20 40ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار_x000D_
55Kg
0806 20 50ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه_x000D_
55Kg
0806 20 60ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه_x000D_
55Kg
0806 20 70ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه_x000D_
55Kg
0806 20 80ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار_x000D_
55Kg
0806 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
08 07خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه._x000D_
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه): _x000D_
0807 11 00ـ ـ هندوانه _x000D_
55Kg
0807 19 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0807 20 00ـ پاپایا_x000D_
55Kg
08 08سیب، گلابی و به، تازه._x000D_
0808 10 00ـ سیب_x000D_
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت _x000D_
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماه_x001F_ها 55 درصد
Kg
0808 30 00ـ گلابی‌ها_x000D_
55Kg
0808 40 00ـ به_x000D_
55Kg
08 09زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه_x000D_
0809 10 00ـ زردآلو_x000D_
55Kg
ـ آلبالو:_x000D_
0809 21 00ـ ـ آلبالوهای ترش _x000D_
55Kg
0809 29 00ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
0809 30 00ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو_x000D_
55Kg
0809 40 00ـ آلو و گوجه_x000D_
55Kg
08 10سایر میوه‌ها، تازه._x000D_
0810 10 00ـ توت‌فرنگی_x000D_
55Kg
0810 20 00ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی _x000D_
55Kg
0810 30 00ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای_x000D_
40Kg
0810 40 00ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم _x000D_
55Kg
0810 50 00ـ کیوی_x000D_
55Kg
0810 60 00ـ دوریان (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)_x000D_
55Kg
0810 70 00ـ خرمالوها _x000D_
55Kg
0810 90ـ سایر :_x000D_
0810 90 10ـ ـ ـ انار_x000D_
55Kg
0810 90 20ـ ـ ـ زرشک_x000D_
55Kg
0810 90 30ـ ـ ـ عناب_x000D_
55Kg
0810 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
08 11میوه‌ها و مغزهای نپخته یا پخته‌شده در آب یا با بخار، یخ‌زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد._x000D_
0811 10 00ـ توت‌فرنگی_x000D_
55Kg
0811 20 00ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز_x000D_
55Kg
0811 90 00ـ سایر _x000D_
55Kg
08 12میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد._x000D_
0812 10 00ـ گیلاس و آلبالو_x000D_
55Kg
0812 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
08 13میوه‌های خشک‌کرده، غیر از میوه‌های مشمول شماره‌های 01 08 لغایت 06 08؛ مخلوط میوه‌های سخت‌ پوست یا میوه‌های خشک‌ کرده این فصل. _x000D_
0813 10 00ـ زردآلو_x000D_
55Kg
0813 20 00ـ آلو _x000D_
55Kg
0813 30 00ـ سیب _x000D_
55Kg
0813 40 00ـ سایر میوه‌ها_x000D_
55Kg
0813 50 00ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل_x000D_
55Kg
0814 00 00پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت._x000D_
55Kg
09 01قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، به هر نسبت. _x000D_
ـ قهوه، بو نداده:_x000D_
0901 11ـ ـ کافئین نگرفته:_x000D_
0901 11 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
20Kg
0901 11 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی_x000D_
5Kg
0901 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0901 12ـ ـ کافئین گرفته:_x000D_
0901 12 10ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خرده_x001F_فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0901 12 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی _x000D_
10Kg
0901 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ قهوه، بو داده:_x000D_
0901 21ـ ـ کافئین نگرفته: _x000D_
0901 21 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0901 21 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی_x000D_
10Kg
0901 21 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0901 22ـ ـ کافئین گرفته:_x000D_
0901 22 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0901 22 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی_x000D_
10Kg
0901 22 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0901 90ـ سایر:_x000D_
0901 90 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0901 90 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی_x000D_
10Kg
0901 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
09 02چای، حتی خوشبو شده_x000D_
0902 10 00ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد._x000D_
20Kg
0902 20 00ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر_x000D_
20Kg
0902 30ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از_x000B_ 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:_x000D_
0902 30 10ـ ـ ـ چای کیسه‌ای _x000D_
55Kg
0902 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
0902 40ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً‌ تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر:_x000D_
0902 40 10ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی_x000D_
20Kg
0902 40 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
0903 00ماته:_x000D_
0903 00 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0903 00 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی_x000D_
10Kg
0903 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
09 04فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده._x000D_
ـ فلفل:_x000D_
0904 11ـ ـ خردنشده و نساییده:_x000D_
0904 11 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0904 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
0904 12ـ ـ خردشده یا ساییده:_x000D_
0904 12 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0904 12 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی_x000D_
10Kg
0904 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :_x000D_
0904 21ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:_x000D_
0904 21 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0904 21 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
0904 22ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:_x000D_
0904 22 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0904 22 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
09 05 وانیل_x000D_
0905 10ـ خرد نشده و نسابیده:_x000D_
0905 10 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
10Kg
0905 10 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
10Kg
0905 20ـ خرد شده و سابیده:_x000D_
0905 20 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
15Kg
0905 20 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
15Kg
09 06دارچین و گل درخت‌ دارچین._x000D_
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:_x000D_
0906 11ـ ـ دارچین: _x000D_
0906 11 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0906 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
0906 19ـ ـ سایر:_x000D_
0906 19 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0906 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
0906 20ـ خرد شده یا ساییده:_x000D_
0906 20 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر_x000D_
32Kg
0906 20 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی_x000D_
10Kg
0906 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
09 07میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌: _x000D_
0907 10ـ خرد نشده و سابیده نشده:_x000D_
0907 10 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0907 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
0907 20ـ خرد شده یا سابیده شده:_x000D_
0907 20 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0907 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
09 08جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل._x000D_
ـ جوز : _x000D_
0908 11ـ ـ خرد نشده و نسابیده :_x000D_
0908 11 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0908 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
0908 12ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:_x000D_
0908 12 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر _x000D_
32Kg
0908 12 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
20Kg
ـ پوست جوز هندی: _x000D_
0908 21ـ ـ خرد نشده و نسابیده: _x000D_
0908 21 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0908 21 90ـ ـ‌ ـ سایر _x000D_
20Kg
0908 22ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :_x000D_
0908 22 10ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0908 22 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
20Kg
ـ هل: _x000D_
0908 31ـ ـ خرد نشده و نسابیده :_x000D_
0908 31 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0908 31 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
0908 32ـ ـ خرد شده و سابیده شده: _x000D_
0908 32 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0908 32 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
09 09تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی._x000D_
ـ تخم گشنیز:_x000D_
0909 21ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :_x000D_
0909 21 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0909 21 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
20Kg
0909 22ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :_x000D_
0909 22 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0909 22 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
20Kg
ـ تخم زیره سبز:_x000D_
0909 31ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده: _x000D_
0909 31 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0909 31 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
0909 32ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :_x000D_
0909 32 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0909 32 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:_x000D_
0909 61ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :_x000D_
0909 61 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0909 61 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
40Kg
0909 62ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :_x000D_
0909 62 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0909 62 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
40Kg
09 10زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها._x000D_
ـ زنجبیل: _x000D_
0910 11ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :_x000D_
0910 11 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
55Kg
0910 11 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
15Kg
0910 12ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده: _x000D_
0910 12 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0910 12 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
20Kg
0910 20ـ زعفران:_x000D_
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:_x000D_
0910 20 10– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در _x000B_بسته_x001F_بندی کمتر از ده گرم_x000D_
55Kg
0910 20 20ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته_x001F_بندی کمتر از ده گرم_x000D_
55Kg
0910 20 30– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در _x000B_بسته_x001F_بندی 10-30 گرم_x000D_
55Kg
0910 20 40ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته_x001F_بندی 10-30 گرم_x000D_
55Kg
0910 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0910 30ـ‌ زردچوبه:_x000D_
0910 30 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
20Kg
0910 30 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی_x000D_
5Kg
0910 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر ادویه‌جات:_x000D_
0910 91ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:_x000D_
0910 91 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر_x000D_
32Kg
0910 91 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های _x000B_غیر خرده‌فروشی_x000D_
20Kg
0910 91 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
0910 99ـ ـ سایر:_x000D_
0910 99 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:_x000D_
0910 99 11ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو_x000D_
55Kg
0910 99 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
0910 99 20ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :_x000D_
0910 99 21ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو_x000D_
40Kg
0910 99 29ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
0910 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
10 01گندم و مخلوط گندم _x000D_
ـ گندم دروم:_x000D_
1001 11 00ـ ـ بذر _x000D_
10Kg
1001 19ـ ـ سایر: _x000D_
1001 19 10ـ ـ ـ گندم دامی _x000D_
10Kg
1001 19 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
20Kg
ـ سایر: _x000D_
1001 91 00ـ ـ بذر _x000D_
10Kg
1001 99 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
10 02چاودار_x000D_
1002 10 00ـ بذر_x000D_
32Kg
1002 90 00ـ سایر_x000D_
32Kg
10 03جو_x000D_
1003 10 00ـ بذر_x000D_
5Kg
1003 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
10 04جو دو سر_x000D_
1004 10 00ـ بذر_x000D_
5Kg
1004 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
10 05ذرت_x000D_
1005 10 00ـ بذر_x000D_
5Kg
1005 90ـ سایر:_x000D_
1005 90 10ـ ـ ـ ذرت دامی_x000D_
5Kg
1005 90 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
10 06برنج _x000D_
1006 10 00ـ شلتوک (برنج پادی Paddy)_x000D_
26Kg
1006 20 00ـ برنج قهوه‌ای_x000D_
5Kg
1006 30 00ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) _x000D_
یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) _x000D_
حتی صیقلی یا براق شده_x000D_
26Kg
1006 40 00ـ خرده برنج_x000D_
55Kg
10 07دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای) _x000D_
1007 00 10ـ بذر _x000D_
5Kg
1007 00 90ـ سایر_x000D_
5Kg
10 08گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلات_x000D_
1008 10 00ـ گندم سیاه_x000D_
10Kg
1008 20ـ ارزن: _x000D_
1008 21 00ـ ـ بذر_x000D_
10Kg
1008 29 00ـ ـ سایر _x000D_
10Kg
1008 30 00ـ دانه قناری _x000D_
10Kg
1008 40 00ـ فونیو _x000D_
15Kg
1008 50 00ـ گیاه غازیانی _x000D_
10Kg
1008 60 00ـ تریتکال _x000D_
10Kg
1008 90 00ـ سایر غلات_x000D_
10Kg
1101 00 00آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار._x000D_
55Kg
11 02آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار._x000D_
1102 20 00ـ آرد ذرت_x000D_
32Kg
1102 90ـ سایر :_x000D_
1102 90 10ـ ـ ـ آرد برنج_x000D_
55Kg
1102 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
11 03بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه._x000D_
ـ بلغور و زبره:_x000D_
1103 11 00ـ ـ از گندم_x000D_
26Kg
1103 13 00ـ ـ از ذرت_x000D_
26Kg
1103 19 00ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
1103 20 00ـ به هم فشرده به صورت حبه_x000D_
55Kg
11 04دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، به_x001F_استثنای برنج شماره 06 10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground)._x000D_
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:_x000D_
1104 12 00ـ ـ از جو دو سر_x000D_
55Kg
1104 19 00ـ ـ از سایر غلات_x000D_
55Kg
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):_x000D_
1104 22 00ـ ـ از جو دو سر_x000D_
55Kg
1104 23 00ـ ـ از ذرت_x000D_
26Kg
1104 29 00ـ ـ از سایر غلات_x000D_
55Kg
1104 30 00ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده_x000D_
55Kg
11 05آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی _x000D_
1105 10 00ـ آرد، زبره و پودر_x000D_
55Kg
1105 20 00ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»_x000D_
26Kg
11 06آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14 07 و محصولات فصل 8._x000D_
1106 10 00ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07 _x000D_
55Kg
1106 20 00ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره 14 07_x000D_
55Kg
1106 30 00ـ از محصولات فصل 8_x000D_
20Kg
11 07مالت، حتی بو داده._x000D_
1107 10 00ـ بو نداده_x000D_
10Kg
1107 20 00ـ بو داده _x000D_
10Kg
11 08نشاسته و فکول؛ اینولین._x000D_
ـ نشاسته و فکول:_x000D_
1108 11 00ـ ـ نشاسته گندم_x000D_
55Kg
1108 12ـ ـ نشاسته ذرت: _x000D_
1108 12 10ـ ـ ـ گرید دارویی_x000D_
20Kg
1108 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
1108 13 00ـ ـ فکول سیب‌زمینی_x000D_
55Kg
1108 14 00ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava)_x000D_
55Kg
1108 19 00ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها _x000D_
55Kg
1108 20 00ـ اینولین_x000D_
15Kg
1109 00 00گلوتن گندم، حتی خشک‌کرده_x000D_
20Kg
12 01لوبیای سویا، حتی به‌صورت خرد شده _x000D_
1201 10 00ـ بذر _x000D_
5Kg
1201 90 00ـ سایر_x000D_
10Kg
12 02بادام زمینی (آراشید)، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده یا خرد شده._x000D_
1202 30 00ـ بذر _x000D_
5Kg
ـ سایر: _x000D_
1202 41 00ـ ـ درون غلاف سخت _x000D_
32Kg
1202 42 00ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شکسته شده_x000D_
32Kg
1203 00 00کپرا (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده (Copra_x000D_
5Kg
1204 00 00دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده_x000D_
5Kg
12 05کلزایا دانه کلزا حتی خردشده:_x000D_
1205 10ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک:_x000D_
1205 10 10— بذر کلزا_x000D_
5Kg
1205 10 90— سایر_x000D_
10Kg
1205 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
1206 00دانه‌ آ‏فتابگردان، حتی خرد شده:_x000D_
1206 00 10ـ ـ ـ برای روغن_x001F_کشی_x000D_
10Kg
1206 00 20— بذر آفتابگردان_x000D_
5Kg
1206 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
12 07سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی، حتی خردشده_x000D_
1207 10 00ـ هسته میوه نخل و مغز آن _x000D_
5Kg
ـ دانه پنیه: _x000D_
1207 21 00ـ ـ بذر _x000D_
5Kg
1207 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
1207 30 00ـ دانه روغن کرچک _x000D_
5Kg
1207 40 00ـ دانه کنجد _x000D_
10Kg
1207 50 00ـ دانه خردل_x000D_
10Kg
1207 60 00ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)_x000D_
10Kg
1207 70 00ـ دانه خربزه _x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
1207 91 00ـ ـ دانه خشخاش_x000D_
55Kg
1207 99 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
12 08آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل._x000D_
1208 10 00ـ از دانه سویا_x000D_
55Kg
1208 90ـ سایر: _x000D_
1208 90 10ـ ـ ـ آرد بادام زمینی_x000D_
55Kg
1208 90 20ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش_x000D_
55Kg
1208 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
12 09دانه‌ها، میوه‌ها و هاگ‌ها برای کشت._x000D_
1209 10 00ـ بذر چغندر_x000D_
5Kg
ـ بذر گیاهان علوفه‌ای:_x000D_
1209 21 00ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)_x000D_
5Kg
1209 22 00ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)_x000D_
5Kg
1209 23 00ـ ـ بذرهای Fescue_x000D_
5Kg
1209 24 00ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی _x000D_
5Kg
1209 25 00ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)_x000D_
5Kg
1209 29ـ ـ سایر:_x000D_
1209 29 10ـ ـ ـ بذر چمن_x000D_
5Kg
1209 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
1209 30 00ـ بذر نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته می‌شوند_x000D_
5Kg
ـ سایر: _x000D_
1209 91 00ـ ـ بذر سبزیجات _x000D_
5Kg
1209 99ـ ـ سایر:_x000D_
1209 99 10— بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون، آلاله، شاهپسند، ایبریس، تاج‌الملوک، هیپوستسریال مریم گلی و بنفشه_x000D_
5Kg
1209 99 90— سایر_x000D_
5Kg
12 10گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی _x000B_آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets)؛ گرد گل رازک._x000D_
1210 10 00ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده_x000D_
55Kg
1210 20 00ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک_x000D_
20Kg
12 11نباتات، اجزای نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، _x000B_انگل_x001F_کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده._x000D_
1211 20 00ـ ریشه جینسینگ _x000D_
15Kg
1211 30 00ـ برگ کوکا_x000D_
15Kg
1211 40 00ـ کاه خشخاش_x000D_
15Kg
1211 50 00ـ افدرا (Ephedra)_x000D_
5Kg
1211 90ـ سایر:_x000D_
1211 90 10ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه_x000D_
5Kg
1211 90 20ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان_x000D_
5Kg
1211 90 91ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی_x000D_
55Kg
1211 90 99ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
12 12خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
ـ گیاهان و دیگر جلبک‌های دریایی: _x000D_
1212 21 00ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان _x000D_
20Kg
1212 29 ـ ـ سایر:_x000D_
1212 29 10ـ ـ ـ بادرنجبویه_x000D_
55Kg
1212 29 20ـ ـ ـ بابونه _x000D_
55Kg
1212 29 30ـ ـ ـ گزنه_x000D_
55Kg
1212 29 40ـ ـ ـ مرزه_x000D_
55Kg
1212 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ سایر :_x000D_
1212 91 00ـ ـ چغندر قند _x000D_
20Kg
1212 92 00ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)_x000D_
10Kg
1212 93 00ـ ـ نیشکر _x000D_
10Kg
1212 94 00ـ ـ ریشه‌های کاسنی تلخ _x000D_
10Kg
1212 99ـ ـ سایر:_x000D_
1212 99 10ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی_x000D_
40Kg
1212 99 20— بذر دانه کدو_x000D_
5Kg
1212 99 30— دانه کدو برای مصارف روغن کشی_x000D_
40Kg
1212 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
1213 00 00کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه._x000D_
10Kg
12 14شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه._x000D_
1214 10 00ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه_x000D_
5Kg
1214 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
13 01گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی._x000D_
1301 20 00ـ صمغ عربی_x000D_
5Kg
1301 90ـ سایر:_x000D_
1301 90 10ـ ـ ـ باریچه _x000D_
5Kg
1301 90 20ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین)_x000D_
10Kg
1301 90 30ـ ـ ـ سقز_x000D_
5Kg
1301 90 40ـ ـ ـ کتیرا_x000D_
5Kg
1301 90 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
13 02شیره و عصاره‌های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها؛ آگارآگار و سایر لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، حتی تغییر یافته (Modified)، مشتق از نباتات._x000D_
ـ شیره و عصاره‌های نباتی:_x000D_
1302 11 00ـ ـ تریاک_x000D_
55Kg
1302 12 00ـ ـ از شیرین‌بیان_x000D_
10Kg
1302 13 00ـ ـ از رازک_x000D_
5Kg
1302 14 00ـ ـ از افدرا_x000D_
10Kg
1302 19 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
1302 20 00ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها_x000D_
5Kg
ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، مشتق از نباتات،‌ حتی تغییریافته:_x000D_
1302 31 00ـ ـ آگارآگار_x000D_
5Kg
1302 32 00ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار_x000D_
5Kg
1302 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
14 01مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکه سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul)._x000D_
1401 10 00ـ بامبو_x000D_
20Kg
1401 20 00ـ خیزران_x000D_
20Kg
1401 90 00ـ سایر_x000D_
20Kg
14 02_x000D_
14 03_x000D_
14 04محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
1404 20 00ـ لینتر پنبه_x000D_
5Kg
1404 90ـ سایر:_x000D_
1404 90 10ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن_x000D_
32Kg
1404 90 20ـ ـ ـ وسمه_x000D_
32Kg
1404 90 30ـ ـ ـ کوکوپیت_x000D_
5Kg
1404 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
15 01چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آن‌ها که مشمول شماره 09 02 یا 03 15 می‌گردند. _x000D_
1501 00 10ـ روغن خوک _x000D_
5Kg
1501 00 20ـ ‌سایر چربی خوک_x000D_
5Kg
1501 00 90ـ سایر _x000D_
5Kg
15 02چربی‌های حیوانات از خانواده گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 15 می‌گردند._x000D_
1502 10ـ پیه آب کرده:_x000D_
1502 10 10ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی_x000D_
5Kg
1502 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
1502 90ـ سایر :_x000D_
1502 90 10— پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی_x000D_
5Kg
1502 90 90— سایر_x000D_
5Kg
1503 00 00استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر._x000D_
5Kg
15 04چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزای آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
1504 10 00ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن_x000D_
5Kg
1504 20 00ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، به_x001F_غیر از روغن جگر_x000D_
5Kg
1504 30 00ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها_x000D_
5Kg
1505 00چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین._x000D_
1505 00 10ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی_x000D_
5Kg
1505 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
1506 00 00سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
5Kg
15 07روغن سویا و اجزای آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته_x000D_
1507 10 00ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته_x000D_
20Kg
1507 90 00ـ سایر_x000D_
40Kg
15 08روغن ‌بادام زمینی و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته._x000D_
1508 10 00ـ روغن خام_x000D_
15Kg
1508 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
15 09روغن‌زیتون و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته_x000D_
1509 10ـ بکر (روغن زیتون):_x000D_
1509 10 10ـ ـ ـ با بسته_x001F_بندی سه لیتر و کمتر_x000D_
55Kg
1509 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
1509 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
1510 00 00سایر روغن‌ها و اجزای آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزای آنها با روغن‌ها یا اجزای روغن‌های مشمول شماره 09 15._x000D_
55Kg
15 11روغن نخل و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
1511 10 00ـ روغن خام_x000D_
40Kg
1511 90ـ سایر:_x000D_
1511 90 10ـ ـ ـ R.B.D_x000D_
40Kg
1511 90 20— R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی_x000D_
5Kg
1511 90 40ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD _x000D_
40Kg
1511 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
15 12روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
ـ روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزای آنها:_x000D_
1512 11 00ـ ـ روغن خام_x000D_
20Kg
1512 19 00ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:_x000D_
1512 21 00ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده_x000D_
20Kg
1512 29 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
15 13روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزای آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
ـ روغن نارگیل (روغن کپرا) و اجزای آن:_x000D_
1513 11 00ـ ـ روغن خام_x000D_
10Kg
1513 19ـ‌ ـ سایر:_x000D_
1513 19 10ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی_x000D_
55Kg
1513 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
ـ روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزاء آنها:_x000D_
1513 21 00ـ ـ‌ روغن خام_x000D_
40Kg
1513 29ـ ـ سایر:_x000D_
ـ ـ ـ RBD:_x000D_
1513 29 11ـ ـ ـ ـ استئارین_x000D_
40Kg
1513 29 12ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین_x000D_
40Kg
1513 29 13ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی_x000D_
40Kg
1513 29 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
1513 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
15 14روغن کلزا یا کانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
ـ روغن کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک و اجزاء آن:_x000D_
1514 11 00ـ ـ روغن خام_x000D_
20Kg
1514 19 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ سایر: _x000D_
1514 91 00ـ ـ روغن خام_x000D_
10Kg
1514 99 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
15 15سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته._x000D_
ـ روغن تخم کتان و اجزای آن:_x000D_
1515 11 00ـ ـ روغن خام_x000D_
5Kg
1515 19 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
ـ روغن ذرت و اجزای آن:_x000D_
1515 21 00ـ ـ روغن خام_x000D_
10Kg
1515 29 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
1515 30 00ـ روغن کرچک و اجزای آن_x000D_
5Kg
1515 50 00ـ روغن کنجد و اجزای آن_x000D_
10Kg
1515 90ـ سایر :_x000D_
1515 90 10ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن_x000D_
5Kg
1515 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
15 16چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری‌آماده‌ نشده._x000D_
1516 10 00ـ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها_x000D_
20Kg
1516 20ـ چربی‌ها و روغن‌های نباتی و اجزای آنها:_x000D_
1516 20 10ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو_x000D_
C.B.S (Cocoa Butter Substite)_x000D_
5Kg
1516 20 20ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR_x000D_
5Kg
1516 20 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
15 17مارگارین؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا از اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، غیر از چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره 16 15._x000D_
1517 10 00ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع _x000D_
40Kg
1517 90ـ سایر:_x000D_
1517 90 10ـ ـ ـ روغن خوک بدلی_x000D_
5Kg
1517 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
1518 00 00چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بی‌اثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، به_x001F_استثنای آنهایی که مشمول شماره 16 15 می‌شوند؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های غیرخوراکی چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
10Kg
15 19حذف شده_x000D_
1520 00 00گلیسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار._x000D_
5Kg
15 21موم_x001F_های نباتی (غیر از تری‌گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti)، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده._x000D_
1521 10ـ موم‌های نباتی:_x000D_
1521 10 10ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه کارنوباواکس_x000D_
5Kg
1521 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
1521 90ـ سایر:_x000D_
1521 90 10ـ ـ ـ موم زنبور عسل_x000D_
5Kg
1521 90 20ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاک)_x000D_
5Kg
1521 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
1522 00 00دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم‌های حیوانی یا نباتی. _x000D_
5Kg
1601 00 00سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات._x000D_
40Kg
16 02سایر فرآورده‌ها و کنسروهای گوشت، احشاء یا خون._x000D_
1602 10ـ فرآورده‌های هموژنیزه:_x000D_
1602 10 10ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیکن میت) _x000D_
32Kg
1602 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
40Kg
1602 20 00ـ از جگر حیوانات_x000D_
40Kg
ـ از پرندگان خانگی مشمول شماره 05 01:_x000D_
1602 31 00ـ ـ‌ از بوقلمون _x000D_
40Kg
1602 32 00ـ ـ مرغان خانگی _x000D_
(Gallus domesticus)_x000D_
40Kg
1602 39 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
ـ از نوع خوک:_x000D_
1602 41 00ـ ـ ژامبون و قطعات آن_x000D_
5Kg
1602 42 00ـ ـ سردست و قطعات آن_x000D_
5Kg
1602 49 00ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها_x000D_
5Kg
1602 50 00ـ از نوع گاو_x000D_
40Kg
1602 90 00ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات_x000D_
40Kg
1603 00 00عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات_x000D_
40Kg
16 04فرآورده‌ها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و بدل خاویار تهیه شده از تخم ماهی._x000D_
ـ ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به_x001F_استثنای ماهی قیمه شده:_x000D_
1604 11 00ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)_x000D_
40Kg
1604 12 00ـ ـ شاه ماهی (Herrings)_x000D_
55Kg
1604 13 00ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک_x000D_
55Kg
1604 14 00ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت ( گونه Sarda )_x000D_
40Kg
1604 15 00ـ ـ‌ ماهی مکرل (Mackerel)_x000D_
40Kg
1604 16 00ـ ـ‌ ماهی کولی، آنچوی (Anchois)_x000D_
55Kg
1604 17 00ـ ـ مارماهی‌ها _x000D_
55Kg
1604 18 00ـ ـ باله_x001F_های کوسه_x000D_
40Kg
1604 19 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
1604 20 00ـ سایر ماهی آماده _x000D_
55Kg
ـ خاویار و بدل خاویار:_x000D_
1604 00 31ـ ـ خاویار _x000D_
55Kg
1604 00 32ـ ـ بدل خاویار _x000D_
55Kg
16 05قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، آماده شده یا کنسرو شده._x000D_
1605 10 00ـ خرچنگ دم کوتاه (Crab)_x000D_
55Kg
ـ میگو و روبیان: _x000D_
1605 00 21ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد_x000D_
55Kg
1605 00 29ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
1605 30 00ـ لابستر دریایی (Lobster)_x000D_
55Kg
1605 40 00ـ سایر قشرداران _x000D_
55Kg
ـ صدف‌داران: _x000D_
1605 00 51ـ ـ صدف خوراکی oysters_x000D_
55Kg
1605 00 52ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهی‌های ماده _x000D_
55Kg
1605 00 53ـ ـ صدف دوکفه‌ای_x000D_
55Kg
1605 00 54ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مرکب _x000D_
55Kg
1605 00 55ـ ـ هشت پا _x000D_
55Kg
1605 00 56ـ ـ گوشت صدف _x000D_
55Kg
1605 00 57ـ ـ حلزون صدف خوراکی _x000D_
55Kg
1605 00 58ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی _x000D_
55Kg
1605 00 59ـ ـ سایر _x000D_
55Kg
ـ سایر بی‌مهرگان آبزی: _x000D_
1605 00 61ـ ـ خیار دریایی _x000D_
55Kg
1605 00 62ـ ـ توتیای دریایی _x000D_
55Kg
1605 00 63ـ ـ عروس دریایی _x000D_
55Kg
1605 00 69— سایر_x000D_
55Kg
17 01قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز _x000B_خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد._x000D_
ـ شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگ‌کننده:_x000D_
1701 12 00ـ ـ از چغندر_x000D_
20Kg
1701 13 00ـ ـ از نیشکر_x000D_
20Kg
1701 14 00ـ ـ از سایر نیشکرها_x000D_
20Kg
ـ سایر:_x000D_
1701 91 00ـ ـ که به ‌آن مواد‌خوشبوکننده‌یا رنگ‌کننده اضافه‌شده_x000D_
55Kg
1701 99 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
17 02سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به‌حالت‌جامد، شربت‌های قند بدون اینکه به آنها مواد خوشبو‌کننده یا رنگ‌کننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط ‌شده با عسل طبیعی؛ قند و ملاس‌های کاراملیزه._x000D_
ـ لاکتوز و شربت لاکتوز:_x000D_
1702 11 00ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشک باشد_x000D_
5Kg
1702 19 00ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
1702 20 00ـ قند و شربت درخت افرا_x000D_
32Kg
1702 30ـ گلوکز و شربت گلوکز، بدون فروکتوز یا اینکه به حالت خشک دارای کمتر از 20 درصد وزنی فروکتوز باشد:_x000D_
1702 30 10ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوکز _x000D_
20Kg
1702 30 90ـ ـ‌ ـ دکستروز_x000D_
20Kg
1702 40 00ـ گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک دارای_x000B_ 20 درصد تا کمتر از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، _x000B_به_x001F_استثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)_x000D_
20Kg
1702 50 00ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی _x000D_
5Kg
1702 60 00ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک دارای بیش از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، به_x001F_استثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)(Invert sugar)_x000D_
15Kg
1702 90ـ سایر، همچنین ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربت‌های قند که به حالت خشک حاوی 50 درصد وزنی فروکتوز باشند:_x000D_
1702 90 10ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین_x000D_
20Kg
1702 90 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
10Kg
17 03ملاس‌های حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکر._x000D_
1703 10 00ـ ملاس‌های نیشکر_x000D_
5Kg
1703 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
17 04شیرینی‌ (همچنین ‌شکلات‌ سفید)،‌ بدون ‌کاکائو._x000D_
1704 10 00ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر _x000D_
55Kg
1704 90ـ سایر:_x000D_
1704 90 10— سوهان_x000D_
55Kg
1704 90 90— سایر_x000D_
55Kg
1801 00دانه ‌کاکائو، ‌کامل ‌یا خردشده، خام یا بوداده._x000D_
1801 00 10ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم_x000D_
15Kg
1801 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
1802 00غلاف کاکائو، پوسته، پوست و سایر آخال_x000B_کاکائو_x000D_
1802 00 10ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم_x000D_
15Kg
1802 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
15Kg
18 03خمیر کاکائو، حتی چربی گرفته شده._x000D_
1803 10 00ـ چربی نگرفته_x000D_
15Kg
1803 20 00ـ کلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته_x000D_
15Kg
1804 00 00کره، چربی و روغن کاکائو._x000D_
15Kg
1805 00پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده_x000D_
1805 00 10ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم_x000D_
15Kg
1805 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
15Kg
18 06شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای_x000B_کاکائو._x000D_
1806 10 00ـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوه شده به آن_x000D_
40Kg
1806 20 00ـ سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از 2 کیلوگرم باشد._x000D_
32Kg
ـ سایر، عرضه شده به‌صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، میله یا قلم (bar):_x000D_
1806 31 00ـ ـ پر شده (Filled)_x000D_
55Kg
1806 32 00ـ ـ پرنشده._x000D_
55Kg
1806 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
19 01عصاره مالت؛ فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول شماره‌های _x000B_01 04 لغایت 04 04 ، که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
1901 10 00ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا کودکان، عرضه شده برای خرده‌_x001F_فروشی _x000D_
5Kg
1901 20 00ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره 05 19_x000D_
20Kg
1901 90ـ سایر :_x000D_
1901 90 10ـ ـ ـ خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388 _x000D_
5Kg
1901 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
19 02خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده_x000B_ (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، لازانیا (Lasagna)، نیوکی (Gnocchi)، راویولی (Ravioli)، کان نللونی (Cannelloni)، کوسکوس (Couscous)، حتی آماده شده._x000D_
ـ خمیرهای غذایی پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوی دیگر:_x000D_
1902 11 00ـ ـ حاوی تخم‌مرغ_x000D_
55Kg
1902 19 00ـ ـ سایر:_x000D_
55Kg
_x000D_
1902 20 00ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)_x000D_
55Kg
1902 30 00ـ سایر خمیرهای غذایی _x000D_
55Kg
1902 40 00ـ کوسکوس_x000D_
55Kg
1903 00 00تاپیوکا و بدل‌های آن تهیه شده از فکول (نشاسته)، ‌به شکل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشکال همانند. _x000D_
15Kg
19 04فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، کورن فلیکز Corn- Flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (به‌استثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. _x000D_
1904 10 00ـ فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشد._x000D_
55Kg
1904 20 00ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده._x000D_
55Kg
1904 30 00ـ خرده گندم برشته _x000D_
55Kg
1904 90 00ـ سایر _x000D_
55Kg
19 05محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکوئیت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers) کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند._x000D_
1905 10 00ـ نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)_x000D_
55Kg
1905 20 00ـ نان زنجبیلی و همانند_x000D_
55Kg
ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ویفرها (Wafers):_x000D_
1905 31 00ـ ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند_x000D_
55Kg
1905 32 00ـ ـ وافل‌ها و ویفرها_x000D_
55Kg
1905 40 00ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه_x000D_
55Kg
1905 90ـ سایر: _x000D_
1905 90 10ـ ـ‌ ـ کاشه برای دارو_x000D_
5Kg
1905 90 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
55Kg
20 01سبزیجات، میوه‌ها و سایر اجزای خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه(اسید استیک)._x000D_
2001 10 00ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)_x000D_
40Kg
2001 90 00ـ سایر_x000D_
40Kg
20 02گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به_x001F_جز در سرکه یا در جوهر سرکه (اسید استیک)_x000D_
2002 10 00ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه_x000D_
55Kg
2002 90ـ سایر:_x000D_
2002 90 10ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی_x000D_
55Kg
2002 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
2003قارچ و دنبلان زمینی، آماده یا محفوظ شده به_x001F_جز در سرکه یا در جوهر سرکه._x000D_
2003 10 00ـ قارچ از گونه آگاریکوس (دکمه‌ای)_x000D_
40Kg
2003 90ـ سایر:_x000D_
2003 90 10— قارچ‌های دنبلان_x000D_
40Kg
2003 90 90— سایر_x000D_
40Kg
20 04سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده به_x001F_جز در سرکه یا در جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره 06 20._x000D_
2004 10 00ـ سیب‌زمینی _x000D_
40Kg
2004 90 00ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها _x000D_
40Kg
20 05سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده به_x001F_جز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده؛ غیر از محصولات مشمول شماره 06 20._x000D_
2005 10 00ـ سبزیجات هموژنیزه_x000D_
40Kg
2005 20 00ـ سیب‌زمینی _x000D_
40Kg
2005 40 00ـ نخود فرنگی (Pisum sativum) _x000D_
40Kg
ـ لوبیا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna):_x000D_
2005 51 00ـ ـ لوبیا به صورت دانه _x000D_
40Kg
2005 59 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
2005 60 00ـ مارچوبه_x000D_
40Kg
2005 70 00ـ زیتون_x000D_
55Kg
2005 80 00ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata_x000D_
40Kg
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های سبزیجات:_x000D_
2005 91 00ـ ـ جوانه بامبو _x000D_
40Kg
2005 99 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
2006 00 00سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور)._x000D_
40Kg
20 07مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده_x000D_
2007 10ـ فرآورده‌های هموژنیزه:_x000D_
2007 10 10ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)_x000D_
5Kg
2007 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ سایر:_x000D_
2007 91 00ـ ـ مرکبات_x000D_
55Kg
2007 99ـ ـ‌ سایر:_x000D_
2007 99 10ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی، آناناس و تمبر هندی)_x000D_
5Kg
2007 99 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
55Kg
20 08میوه‌و سایر اجزای ‌خوراکی نباتات،‌آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا الکل، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
ـ میوه‌های سخت پوست، بادام زمینی و سایر دانه‌ها، حتی مخلوط شده با یکدیگر:_x000D_
2008 11 00ـ ـ بادام زمینی_x000D_
40Kg
2008 19 00ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها_x000D_
40Kg
2008 20 00ـ آناناس_x000D_
32Kg
2008 30 00ـ مرکبات _x000D_
20Kg
2008 40 00ـ گلابی_x000D_
40Kg
2008 50 00ـ زردآلو_x000D_
40Kg
2008 60 00ـ گیلاس و آلبالو_x000D_
40Kg
2008 70 00ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو_x000D_
20Kg
2008 80 00ـ توت فرنگی _x000D_
40Kg
ـ سایر،‌همچنین مخلوط‌ها به_x001F_استثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19 2008 می‌باشند:_x000D_
2008 91 00ـ ـ مغز نخل (Palm heart)_x000D_
40Kg
2008 93 00— قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea) _x000D_
40Kg
2008 97 00ـ ـ مخلوط ها_x000D_
40Kg
2008 99 00ـ ـ سایر_x000D_
40Kg
20 09آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه( (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده._x000D_
ـ آب پرتقال:_x000D_
2009 11 00ـ ـ یخ‌زده_x000D_
32Kg
2009 12 00ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند_x000D_
55Kg
2009 19 00ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
ـ آب گریپ‌فروت (شامل Pomelos):_x000D_
2009 21 00ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند_x000D_
55Kg
2009 29 00ـ ـ سایر_x000D_
32Kg
ـ آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:_x000D_
2009 31 00ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند_x000D_
55Kg
2009 39 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
32Kg
ـ آب آناناس:_x000D_
2009 41 00ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند_x000D_
55Kg
2009 49ـ ـ سایر:_x000D_
2009 49 10ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)_x000D_
5Kg
2009 49 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
32Kg
2009 50 00ـ آب گوجه‌فرنگی_x000D_
55Kg
ـ آب انگور (همچنین آب انگور تازه):_x000D_
2009 61 00ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند_x000D_
55Kg
2009 69 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
ـ آب سیب:_x000D_
2009 71 00ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند_x000D_
55Kg
2009 79 00ـ ـ ‌سایر_x000D_
55Kg
ـ آب هر یک از میوه‌ها و سبزیجات به تنهایی:_x000D_
2009 81 00ـ ـ آب قره‌قاط_x000D_
55Kg
2009 89ـ ـ سایر: _x000D_
2009 89 10ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)_x000D_
5Kg
2009 89 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
55Kg
2009 90 00ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات_x000D_
55Kg
21 01عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده‌ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل‌های قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های آنها._x000D_
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های قهوه و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه:_x000D_
2101 11 00ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌ها_x000D_
10Kg
2101 12 00ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه_x000D_
10Kg
2101 20 00ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته _x000D_
10Kg
2101 30 00ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها_x000D_
10Kg
21 02مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (به_x001F_استثنای واکسن‌های شماره_x000B_ 02 30)؛ بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder)._x000D_
2102 10 00ـ مخمرهای فعال_x000D_
10Kg
2102 20 00ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی _x000B_تک سلولی مرده_x000D_
5Kg
2102 30 00‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)._x000D_
15Kg
21 03فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده ._x000D_
2103 10 00ـ سس سویا_x000D_
40Kg
2103 20 00ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی_x000D_
55Kg
2103 30 00ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده_x000D_
5Kg
2103 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
21 04سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه._x000D_
2104 10 00ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها_x000D_
55Kg
2104 20 00ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite)،‌ هموژنیزه _x000D_
55Kg
2105 00 00بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو._x000D_
55Kg
21 06فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
2106 10ـ تغلیظ شده‌های پروتئین و مواد پروتیینی تکستوره (Textured) :_x000D_
2106 10 10— مواد پروتئینی تکستوره _x000D_
5Kg
2106 10 11ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا _x000D_
15Kg
2106 10 19—- سایر_x000D_
5Kg
2106 10 30ـ ـ‌ ـ شیر لاکتومی_x000D_
5Kg
2106 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
20Kg
2106 90ـ سایر:_x000D_
2106 90 10ـ ـ‌ ـ استابیلایزر_x000D_
5Kg
2106 90 20ـ ـ‌ ـ امولسیفایر_x000D_
5Kg
2106 90 30ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی_x000D_
5Kg
2106 90 40ـ ـ‌ ـ ژل کیک_x000D_
20Kg
2106 90 50ـ ـ‌ ـ آنتی‌اکسیدان_x000D_
5Kg
2106 90 60ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده_x000D_
15Kg
2106 90 80ـ ـ‌ ـ مکمل غذایی _x000D_
20Kg
2106 90 85ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند_x000D_
40kg
2106 90 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
10Kg
22 01آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آب‌های گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف. _x000D_
2201 10 00ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده_x000D_
55L
2201 90 00ـ سایر_x000D_
55L
22 02آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده‌ که به آنها قند یا سایر موادشیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، به_x001F_استثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره09 20._x000D_
2202 10 00ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد_x000D_
55L
ـ سایر:_x000D_
2202 91 00— آبجوی غیرالکلی_x000D_
55L
2202 99— سایر:_x000D_
2202 99 10— مکمل‌های غذایی مایع _x000D_
20L
2202 99 90— سایر_x000D_
55L
22 03 00 00آبجو تهیه شده از مالت_x000D_
5L
22 04شراب انگور تازه، همچنین شراب‌های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه (Grape must) غیر از آنهایی‌که مشمول شماره 09 20 هستند._x000D_
2204 10 00ـ شراب کف‌دار_x000D_
5L
ـ سایر شراب‌ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل از تخمیر آن جلوگیری یا تخمیر آن متوقف شده باشد:_x000D_
2204 21 00ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر_x000D_
5L
2204 22 00ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر_x000D_
5L
2204 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5L
2204 30 00ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)_x000D_
5L
22 05ورموت و سایر شراب‌های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد._x000D_
2205 10 00ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر_x000D_
5L
2205 90 00ـ سایر_x000D_
5L
2206 00 00سایر نوشابه‌های‌تخمیرشده (مثلاً: شراب‌ سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌های‌ تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های غیرالکلی، که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
5L
22 07الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان._x000D_
2207 10ـ الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن_x000B_ 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:_x000D_
2207 10 10ـ ـ‌ ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص_x000D_
10L
2207 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
55L
2207 20 00ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان _x000D_
55L
22 08الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر نوشابه‌های الکل‌دار._x000D_
2208 20 00ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور_x000D_
5L
2208 30 00ـ ویسکی_x000D_
5L
2208 40 00ـ رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره می‌گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشکر_x000D_
5L
2208 50 00ـ نوشابه‌های الکل‌دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو کوهی (Geneva)_x000D_
5L
2208 60 00ـ ودکا_x000D_
5L
2208 70 00ـ لیکورها و کوردیال‌ها_x000D_
5L
2208 90 00ـ سایر_x000D_
5L
2209 00 00سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می‌آید._x000D_
20L
23 01آرد، زبره و به‌هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، از ماهی‌ها یا قشرداران، از صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان؛ تفاله چربی‌های حیوانی._x000D_
2301 10 00ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربی‌های حیوانی_x000D_
5Kg
2301 20 00ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات_x000D_
5Kg
23 02سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک‌کردن، آسیاب‌کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می‌آیند._x000D_
2302 10 00ـ از ذرت_x000D_
5Kg
2302 30 00ـ از گندم _x000D_
5Kg
2302 40 00ـ از سایر غلات_x000D_
15Kg
2302 50 00ـ از نباتات غلافدار_x000D_
5Kg
23 03تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند، تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی، تفاله‌ها و آخال‌های آبجوسازی یا تقطیر، حتی به هم فشرده به شکل “حبه یا گلوله”. _x000D_
2303 10 00ـ تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند_x000D_
5Kg
2303 20 00ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی_x000D_
5Kg
2303 30 00ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر_x000D_
5Kg
2304 00 00کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد‌شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله‌ که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید._x000D_
10Kg
2305 00 00کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی‌ ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن‌ بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید._x000D_
10Kg
23 06کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی‌ها یا روغن‌‌های نباتی به دست می‌آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های_x000B_ 04 23 یا 05 23 می‌شوند._x000D_
2306 10 00ـ از پنبه‌دانه_x000D_
10Kg
2306 20 00ـ از دانه کتان_x000D_
10Kg
2306 30 00ـ از تخم آفتابگردان _x000D_
10Kg
ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا :_x000D_
2306 41 00ـ ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک_x000D_
10Kg
2306 49 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
2306 50 00ـ از نارگیل یا از کپرا (Copra)_x000D_
10Kg
2306 60 00ـ از مغز هسته و میوه نخل_x000D_
10Kg
2306 90ـ سایر:_x000D_
2306 90 10ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ_x000D_
10Kg
2306 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
2307 00 00لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol)._x000D_
55Kg
2308 00 00مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و محصولات فرعی نباتی حتی به هم‌فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره‌ دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
5Kg
23 09فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد._x000D_
2309 10 00ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی_x000D_
5Kg
2309 90ـ سایر:_x000D_
2309 90 10ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان _x000D_
5Kg
2309 90 20ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان_x000D_
5Kg
2309 90 30ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور_x000D_
5Kg
2309 90 40ـ ـ ـ خوراک آماده دام و طیور_x000D_
5Kg
2309 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
24 01توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها._x000D_
2401 10 00ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده_x000D_
5Kg
2401 20 00ـ توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد._x000D_
15Kg
2401 30 00ـ آخال توتون و تنباکو_x000D_
5Kg
24 02سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون._x000D_
2402 10 00‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون _x000D_
26Kg
2402 20 00ـ سیگار حاوی توتون_x000D_
26Kg
2402 90 00ـ سایر_x000D_
26Kg
24 03سایر توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده؛ توتون‌ و تنباکوی (هموژنیزه) یا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded)؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکو_x000D_
ـ تنباکوی سیگار حتی اگر شامل بدل تنباکو به هر نسبتی باشد: _x000D_
2403 11 00— تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل_x000D_
5Kg
2403 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2403 91 00ـ ـ‌ توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»_x000D_
5Kg
2403 99 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2501 00نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب‌شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا._x000D_
2501 00 10ـ ـ‌ ـ نمک معمولی (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده)_x000D_
5Kg
2501 00 20ـ ـ‌ ـ برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از کلر) برای تهیه سایر مواد _x000D_
10Kg
2501 00 30ـ ـ‌ ـ تغییر یافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)_x000D_
5Kg
2501 00 40ـ ـ‌ ـ کلرور سدیم دارای گرید دارویی _x000D_
5Kg
2501 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2502 00 00پیریت آهن تفته نشده._x000D_
5Kg
2503 00گوگرد از هر نوع، باستثنای گل گوگرد (گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب کرده (precipitated sulphor) و گوگرد کولوئیدال._x000D_
2503 00 10ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده_x000D_
5Kg
2503 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 04گرافیت طبیعی._x000D_
2504 10ـ به صورت گرد یا فلس:_x000D_
2504 10 10ـ ـ‌ ـ فلس کریستالین ( به_x001F_جز گرد)_x000D_
5Kg
2504 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2504 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
25 05شن و ماسه طبیعی از هر نوع، حتی رنگ‌شده، غیر از شن و ماسه دارای فلز مشمول فصل 26._x000D_
2505 10ـ شن و ماسه سیلیسی و شن و ماسه کوارتزی:_x000D_
2505 10 10ـ ـ‌ ـ شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن_x000D_
5Kg
2505 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2505 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
25 06کوارتز (غیر از شن و ماسه‌های طبیعی )؛ کوارتزیت، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل._x000D_
2506 10ـ کوارتز:_x000D_
2506 10 10ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غیر از طبیعی) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن_x000D_
5Kg
2506 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2506 20 00ـ کوارتزیت (Quartzite)_x000D_
5Kg
2507 00کائولن و سایر خاک‌های رس کائولینی، حتی تکلیس شده:_x000D_
2507 00 10ـ ـ‌ ـ کائولن_x000D_
5Kg
2507 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 08سایر خاک‌های رس (به_x001F_استثنای خاک رس متسع شماره 06 68)، آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت، حتی تکلیس شده؛ مولیت؛ خاک شاموت یا خاک دیناس._x000D_
2508 10 00ـ بنتونیت_x000D_
5Kg
2508 30 00ـ خاک رس نسوز_x000D_
5Kg
2508 40ـ سایر خاک رس‌ها :_x000D_
2508 40 10ـ ـ ـ خاک رس رنگ زدا و گل سرشور_x000D_
5Kg
2508 40 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2508 50 00ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت_x000D_
5Kg
2508 60 00ـ مولیت_x000D_
5Kg
2508 70ـ خاک شاموت یا خاک دیناس_x000D_
2508 70 10ـ ـ‌ ـ خاک شاموت_x000D_
10Kg
2508 70 20ـ ـ‌ ـ خاک دیناس_x000D_
10Kg
2509 00گل سفید (Chalk)._x000D_
2509 00 10ـ ـ‌ ـ خام_x000D_
5Kg
2509 00 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 10فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم کلسیک طبیعی و گل سفید فسفاته._x000D_
2510 10 00ـ آسیاب‌نشده_x000D_
5Kg
2510 20 00ـ آسیاب شده _x000D_
5Kg
25 11سولفات باریم طبیعی (باری‌تین)؛ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)، حتی تکلیس شده، غیر از اکسید باریم شماره 2816._x000D_
2511 10ـ سولفات باریم طبیعی (باریت):_x000D_
2511 10 10ـ ـ‌ ـ آسیاب شده_x000D_
15Kg
2511 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
15Kg
2511 20 00ـ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)_x000D_
5Kg
2512 00 00خاک سیلیسی سنگواره (مثلاً، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاک‌های سیلیسی همانند،‌که وزن مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نکند، حتی تکلیس شده. _x000D_
5Kg
25 13سنگ پا (Pumice stone)؛ ریگ سنباده؛ سنگ سنباده طبیعی، بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند._x000D_
2513 10 00ـ سنگ پا _x000D_
5Kg
2513 20ـ ریگ سنباده، سنگ سنباده طبیعی بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی: _x000D_
2513 20 10ـ ـ‌ ـ کار نشده یا به صورت قطعات نامنظم_x000D_
5Kg
2513 20 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2514 00 00سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مستطیل._x000D_
26Kg
25 15سنگ مرمر، سنگ‌های تراورتن، سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 5/2 یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌ وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل._x000D_
ـ سنگ‌های مرمر و سنگ‌های تراورتن:_x000D_
2515 11ـ ـ‌ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده_x000D_
2515 11 10ـ ـ‌ ـ مرمر_x000D_
5Kg
2515 11 20ـ ـ‌ ـ تراورتن_x000D_
5Kg
2515 11 30ـ ـ‌ ـ سنگ_x001F_های موسوم به چینی و کریستال_x000D_
5Kg
2515 11 90ـ ـ‌ ـ مرمریت_x000D_
5Kg
2515 12 00ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل_x000D_
5Kg
2515 20 00ـ سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)_x000D_
5Kg
25 16سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه (Basalt)، ماسه‌سنگ و سایر‌سنگ‌های تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل._x000D_
ـ سنگ خارا (Granite):_x000D_
2516 11 00ـ ـ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده_x000D_
5Kg
2516 12 00ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به_x000D_
صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:_x000D_
20Kg
2516 20 00ـ ماسه سنگ (Sandstone)_x000D_
5Kg
2516 90 00ـ سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان_x000D_
5Kg
25 17قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خرد شده، از انواعی که عموماً برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، یا برای راه‌‌آهن یا سایر بالاست‌ها (Ballasts)، به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب ‌معدنی، ماکادام جوش و سایر آخال طبیعی همانند، حتی اگر حاوی موادی باشد که در قسمت اول این شماره ذکر شده است؛ تارماکادام (Tarmacadam)؛ دانه، تراشه و خاک‌ سنگ‌های شماره 15 25 یا 16 25، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند._x000D_
2517 10ـ قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خردشده، از انواعی که عموماً‌ برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، راه‌آهن یا سایر بالاست‌ها به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد:_x000D_
2517 10 10ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق_x000D_
10Kg
2517 10 20ـ ـ‌ ـ دولومیت خرد شده یا شکسته شده_x000D_
5Kg
2517 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2517 20 00ـ ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش یا سایر آخال صنعتی همانند، حتی اگر حاوی مواد مذکور در شماره فرعی 10 2517 باشد_x000D_
5Kg
2517 30 00ـ تارماکادام_x000D_
5Kg
ـ‌ دانه‌ریز، تراشه و پودر سنگ‌های شماره 15 25 یا _x000B_16 25، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند؛_x000D_
2517 41 00ـ ـ از مرمر_x000D_
10Kg
2517 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 18دولومی، حتی تفته یا تکلیس شده، همچنین دولومی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ چینه دولومی (ramming mix). _x000D_
2518 10 00ـ دولومیت تکلیس یا تفته نشده_x000D_
5Kg
2518 20 00ـ دولومیت تکلیس شده یا تفته شده _x000D_
5Kg
2518 30 00ـ چینه دولومیت (ramming mix)_x000D_
15Kg
25 19کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)؛ منیزی ذوب شده با برق، منیزی مرده از طریق تکلیس (تفته) (Sintered)، حتی اگر حاوی مقادیر کمی از دیگر اکسیدها باشد که قبل از تفته کردن به آن افزوده شده است؛ سایر اکسیدهای منیزیم حتی خالص._x000D_
2519 10 00ـ کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)_x000D_
5Kg
2519 90ـ سایر:_x000D_
2519 90 10ـ ـ‌ ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار اکسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 کمتر از سه درصد_x000D_
15Kg
2519 90 20ـ ـ‌ ـ کربنات منیزیم تکلیس شده_x000D_
5Kg
2519 90 30ـ ـ‌ ـ پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدکنندگان لامپ_x000D_
5Kg
2519 90 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 20سنگ گچ؛ انیدریت؛ گچ (شامل سنگ گچ تکلیس‌شده یا سولفات کلسیم)، حتی رنگ‌کرده، یا مقادیر کمی مواد تندکننده یا کندکننده به آن افزوده شده باشد._x000D_
2520 10 00ـ سنگ گچ؛ انیدریت_x000D_
5Kg
2520 20 00ـ گچ_x000D_
15Kg
2521 00 00گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر سنگ_x001F_های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان._x000D_
5Kg
25 22آهک زنده، آهک آبدیده (آهک مرده) و آهک هیدرولیک، غیر از اکسید و هیدرواکسید کلسیم مشمول شماره 25 28._x000D_
2522 10 00ـ آهک زنده_x000D_
5Kg
2522 20 00ـ آهک آبدیده (آهک مرده)_x000D_
5Kg
2522 30 00ـ‌ آهک هیدرولیک_x000D_
5Kg
25 23سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سرباره_x001F_ای سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده، پودر نشده موسوم به کلینکر_x000D_
2523 10 00ـ کلینکر سیمان_x000D_
5Kg
ـ سیمان پرتلند:_x000D_
2523 21 00ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی_x000D_
5Kg
2523 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2523 30 00ـ سیمان آلومینو_x000D_
5Kg
2523 90ـ سایر سیمان‌های هیدرولیک :_x000D_
2523 90 10ـ ـ‌ ـ سیمان کوره بلند_x000D_
5Kg
2523 90 20ـ ـ‌ ـ سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement)_x000D_
5Kg
2523 90 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 24پنبه‌های نسوز (Asbestos)_x000D_
2524 10 00ـ پنبه‌های نسوز کروسیدولیت (Crocidolite)_x000D_
5Kg
2524 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
25 25میکا، از جمله میکای بریده شده به صورت تیغه‌های نازک نامنظم (Splittings)؛ آخال میکا._x000D_
2525 10ـ میکای خام یا میکای بریده شده به صورت ورق یا تیغه‌های نامنظم:_x000D_
2525 10 10ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت ورق_x000D_
5Kg
2525 10 20ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت تیغه‌های نامنظم_x000D_
15Kg
2525 10 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2525 20ـ پودر میکا:_x000D_
2525 20 10ـ ـ‌ ـ در اندازه‌های از 250 میکرون به بالا_x000D_
15Kg
2525 20 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
2525 30 00ـ آخال میکا_x000D_
5Kg
25 26سنگ صابون (Stealite) طبیعی، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ تالک (Talc)._x000D_
2526 10 00ـ خردنشده، پودر نشده_x000D_
5Kg
2526 20ـ خردشده یا پودر شده:_x000D_
2526 20 10ـ ـ‌ ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی_x000D_
5Kg
2526 20 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 27_x000D_
2528 00 00ـ بورات_x001F_های طبیعی و کنستانتره‌های آن (حتی تکلیس شده)، غیر از بورات_x001F_هایی که از آب نمک طبیعی به دست می_x001F_آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد._x000D_
5Kg
25 29فلدسپار (Feldspar)؛ لوسیت (Leucite)؛ نفلین (Nepheline)؛ و نفلین سی_x001F_ر_x001F_ئیت (Nepheline Syenite)؛ فلوئور اسپات _x000B_(fluor Spath)._x000D_
2529 10 00ـ فلدسپار (Feldspar)_x000D_
5Kg
ـ اسپات فلوئور:_x000D_
2529 21 00ـ ـ حاوی 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم_x000D_
5Kg
2529 22 00ـ ـ حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم_x000D_
5Kg
2529 30ـ لوسیت؛ نفلین و نفلین سی‌انیت:_x000D_
2529 30 10ـ ـ‌ ـ نفلین سی انیت_x000D_
5Kg
2529 30 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
25 30مواد معدنی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
2530 10ـ ورمیکولیت، پرلیت و کلریت،‌غیر متسع:_x000D_
2530 10 10ـ ـ‌ ـ پرلیت_x000D_
5Kg
2530 10 20ـ ـ‌ ـ ورمیکولیت و کلریت_x000D_
5Kg
2530 20ـ کیه زریت، اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی):_x000D_
2530 20 10ـ ـ‌ ـ کیه زریت_x000D_
5Kg
2530 20 20ـ ـ‌ ـ اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)_x000D_
5Kg
2530 90ـ سایر:_x000D_
2530 90 10ـ ـ‌ ـ کریولیت طبیعی، کیولیت طبیعی_x000D_
5Kg
2530 90 20ـ ـ‌ ـ سپیولیت_x000D_
5Kg
2530 90 30ـ ـ‌ ـ سلستیت_x000D_
5Kg
2530 90 90ـ ـ‌ ـ سایر_x000D_
5Kg
26 01سنگ آهن و کنسانتره‌های آن،‌ از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت)._x000D_
ـ سنگ آهن و کنسانتره‌های آن غیر از پیریت‌های آهن تفته شده (خاکستر پیریت):_x000D_
2601 11ـ ـ به هم فشرده نشده :_x000D_
2601 11 10ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد _x000D_
5Kg
2601 11 20ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا_x000D_
5Kg
2601 11 30ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد_x000D_
5Kg
2601 11 40ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا_x000D_
5Kg
2601 11 50ـ ـ ـ کنسانتره آهن_x000D_
5Kg
2601 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2601 12 00ـ ـ به هم فشرده شده _x000D_
5Kg
2601 20 00ـ پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)_x000D_
5Kg
2602 00 00سنگ منگنز و‌کنستانتره آن، از جمله سنگ‌های منگنز آهن‌دار و‌کنستانتره‌های آن که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد._x000D_
5Kg
2603 00سنگ مس و کنستانتره‌های آن._x000D_
2603 00 10ـ ـ ـ سنگ مس_x000D_
5Kg
2603 00 90ـ ـ ـ کنسانتره مس_x000D_
5Kg
2604 00 00سنگ نیکل و کنستانتره‌های آن._x000D_
5Kg
2605 00 00سنگ کبالت و کنستانتره‌های آن._x000D_
5Kg
2606 00 00سنگ آلومینیوم و کنستانتره‌های آن._x000D_
5Kg
2607 00سنگ سرب و کنستانتره‌های آن._x000D_
2607 00 10ـ ـ ـ سنگ سرب_x000D_
5Kg
2607 00 20ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی_x000D_
5Kg
2607 00 30ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی_x000D_
5Kg
2607 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2608 00سنگ روی و کنستانتره‌های آن._x000D_
2608 00 10ـ ـ ـ سنگ روی_x000D_
5Kg
2608 00 20ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی_x000D_
5Kg
2608 00 30ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی_x000D_
5Kg
2608 00 40ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی_x000D_
5Kg
2608 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2609 00 00سنگ قلع و کنستانتره‌های آن._x000D_
5Kg
2610 00سنگ کروم و کنستانتره‌های آن._x000D_
2610 00 10ـ ـ ـ سنگ کروم_x000D_
5Kg
2610 00 90ـ ـ ـ کنستانتره‌ کروم_x000D_
5Kg
2611 00 00سنگ تنگستن و کنستانتره‌های آن._x000D_
5Kg
26 12سنگ اورانیوم یا توریوم و کنستانتره‌های آن. _x000D_
2612 10ـ سنگ اورانیوم و کنستانتره آن:_x000D_
2612 10 10ـ ـ ـ با محتوی اورانیوم 5 درصد یا بیشتر_x000D_
5Kg
2612 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2612 20ـ سنگ توریوم و کنسانتره‌های آن:_x000D_
2612 20 10ـ ـ ـ مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگ‌های توریونی و کنستانتره محتوی 20 % یا بیشتر توریوم_x000D_
5Kg
2612 20 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
26 13سنگ مولیبدن و کنستانتره‌های آن._x000D_
2613 10 00ـ تفته شده_x000D_
5Kg
2613 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
2614 00 00سنگ تیتان و کنستانتره‌های آن._x000D_
5Kg
26 15سنگ نیوبیوم،‌تانتال، وانادیوم یا زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن._x000D_
2615 10ـ سنگ زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن:_x000D_
2615 10 10ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200_x000D_
15Kg
2615 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2615 90ـ سایر: _x000D_
2615 90 10ـ ـ ـ سنگ وانادیوم و کنستانتره‌های آن_x000D_
5Kg
2615 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
26 16سنگ فلزات گرانبها و کنستانتره‌های آن._x000D_
2616 10 00ـ سنگ نقره و کنستانتره‌های آن_x000D_
5Kg
2616 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
26 17سایر سنگ فلزات و کنستانتره آنها._x000D_
2617 10 00ـ سنگ آنتیمون و کنستانتره‌های آن_x000D_
5Kg
2617 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
2618 00 00سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید._x000D_
5Kg
2619 00سرباره (slag)، کف (Dross) (غیراز سرباره دانه‌دانه)، خرده آهن و سایر آخال که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید._x000D_
2619 00 10ـ ـ ـ خاک کوره_x000D_
5Kg
2619 00 20ـ ـ ـ آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز_x000D_
5Kg
2619 00 30ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج اکسید تیتان_x000D_
5Kg
2619 00 40ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج وانادیوم_x000D_
5Kg
2619 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
26 20سرباره، خاکستر و فضولات (غیر از آنهایی که از ساختن آهن یا فولاد به دست می_x001F_آید)، دارای فلزات، آرسنیک یا ترکیبات آنها_x000D_
ـ که عمدتاً دارای روی باشد:_x000D_
2620 11 00ـ ـ مات‌های گالوانیزاسیون_x000D_
5Kg
2620 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ حاوی عمدتاً سرب: _x000D_
2620 21 00ـ ـ گل و لای بنزین سرب‌دار و گل و لای ترکیبات ضدانفجار حاوی سرب_x000D_
5Kg
2620 29 00ـ ـ سایر _x000D_
5Kg
2620 30 00ـ حاوی عمدتاً مس_x000D_
5Kg
2620 40 00ـ حاوی عمدتاً آلومینیوم_x000D_
5Kg
2620 60 00ـ حاوی آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا این فلزات یا برای ساخت ترکیبات شیمیایی آنها به کار می‌رود. _x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2620 91 00ـ ـ حاوی آنتیموان . بریلیوم؛ کادمیوم، کروم یا مخلوط آنها_x000D_
5Kg
2620 99ـ ـ سایر:_x000D_
2620 99 10ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیکل_x000D_
5Kg
2620 99 20ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم_x000D_
5Kg
2620 99 30ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تنگستن_x000D_
5Kg
2620 99 40ـ ـ ـ حاوی عمدتاً قلع_x000D_
5Kg
2620 99 50ـ ـ ـ حاوی عمدتاً مولیبدن_x000D_
5Kg
2620 99 60ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تیتانیوم_x000D_
5Kg
2620 99 70ـ ـ ـ حاوی عمدتاً کبالت_x000D_
5Kg
2620 99 80ـ ـ ـ حاوی عمدتاً زیرکونیم_x000D_
5Kg
2620 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
26 21سایر سرباره_x001F_ها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp)؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها._x000D_
2621 10 00ـ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها_x000D_
5Kg
2621 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
27 01زغال‌سنگ، زغال قالبی، گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد._x000D_
ـ زغال‌سنگ، حتی پودرشده ولی به‌هم فشرده نشده:_x000D_
2701 11ـ ـ آنتراسیت:_x000D_
2701 11 10ـ ـ ـ حاوی ماده فرار_x000D_
5Kg
2701 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2701 12 00ـ ـ زغال سنگ قیری_x000D_
5Kg
2701 19 00ـ ـ سایر زغال سنگ‌ها_x000D_
5Kg
2701 20 00ـ زغال قالبی،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد_x000D_
5Kg
27 02زغال سنگ چوب‌نما، حتی به هم فشرده، به_x001F_استثنای کهربای سیاه._x000D_
2702 10 00ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده_x000D_
5Kg
2702 20 00ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده_x000D_
5Kg
2703 00تورب (همچنین پس_x001F_مانده تورب((peatlitter) حتی به هم فشرده_x000D_
2703 00 10ـ ـ ـ پیت ماس_x000D_
5Kg
2703 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2704 00کک و نیمه کک (semi-coke) از زغال سنگ، لینییت یا تورب، حتی به هم فشرده؛ زغال قرع._x000D_
2704 00 10ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها_x000D_
10Kg
2704 00 20ـ ـ ـ کک و نیمه کک از لیگنیت_x000D_
10Kg
2704 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
2705 00 00گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهای همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروکربورهای گازی._x000D_
5Kg
2706 00 00قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده._x000D_
5Kg
27 07روغن و سایر محصولات که از تقطیر قطران‌های زغال‌سنگ در درجه حرارت زیاد به دست می‌آید؛ محصولات مشابه که در آن اجزای تشکیل‌دهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزای بی‌بو(Non aromatic) فزونی داشته باشد._x000D_
2707 10 00ـ بنزول Benzol (benzene)_x000D_
5Kg
2707 20 00ـ تولوئول Toluol (toluene)_x000D_
5Kg
2707 30 00ـ کسیلول Xylol (xylenes)_x000D_
5Kg
2707 40 00ـ نفتالن_x000D_
5Kg
2707 50 00ـ سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای آروماتیک (بودار) که 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفته_x001F_ها) در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطیر شوند_x000D_
5Kg
ـ‌ سایر:_x000D_
2707 91 00ـ ـ روغن‌های کرئوزوت_x000D_
5Kg
2707 99 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
27 08زفت و کک زفت قطران زغال‌سنگ یا سایر قطران‌های معدنی._x000D_
2708 10 00ـ زفت_x000D_
5Kg
2708 20 00ـ کک زفت_x000D_
5Kg
2709 00نفت خام (Petroleum oil) و روغن ‌حاصل از مواد معدنی قیری، خام._x000D_
2709 00 10ـ ـ ـ میعانات گازی_x000D_
5Kg
2709 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
27 10روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده‌هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن‌ها از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده این فرآورده‌ها باشد؛ آخال روغن‌ها:_x000D_
ـ روغن_x001F_های نفتی و روغن_x001F_های حاصل از مواد معدنی قیری، (غیرخام) و فرآورده_x001F_هایی که در جایی دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن_x001F_های حاصل از مواد معدنی قیری می_x001F_باشد و این نفت یا روغن_x001F_ها از اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده باشد، غیر از آنهایی که دارای بیودیزل (biodiesel) هستند و غیر از آخال روغن_x001F_ها:_x000D_
2710 12ـ ـ روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن:_x000D_
2710 12 10ـ ـ ـ بنزین_x000D_
5Kg
2710 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2710 19ـ ـ سایر:_x000D_
2710 19 10ـ ـ ـ روغن موتور_x000D_
40Kg
2710 19 20ـ ـ ـ گریس_x000D_
10Kg
2710 19 30ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور _x000D_
5Kg
2710 19 40—روغن پایه معدنی _x000D_
5Kg
2710 19 50— روغن صنعتی _x000D_
15Kg
2710 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2710 20 00ـ روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری (غیرخام) و فرآورده‌هایی که در جا‌های دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند به شرطی که دارای 70% درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های مواد معدنی قیری بوده و این روغن‌ها اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده‌ها هستند، حاوی _x000B_بیودیزل می_x001F_باشد، به‌غیر از آخال روغن‌ها._x000D_
5Kg
ـ آخال روغن‌ها:_x000D_
2710 91 00ـ ـ حاوی بی‌فنیل‌های پلی کلره (PCBs)، ترفنیل‌های پلی_x001F_کلره (PCTs) یا بی فنیل‌های پلی برومه (PBBs)_x000D_
5Kg
2710 99 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
27 11گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل._x000D_
ـ مایع‌شده:_x000D_
2711 11ـ ـ گاز طبیعی:_x000D_
2711 11 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2711 12ـ ـ پروپان:_x000D_
2711 12 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2711 13ـ ـ بوتان:_x000D_
2711 13 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 13 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2711 14ـ ـ اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین:_x000D_
2711 14 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 14 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2711 19ـ ـ سایر:_x000D_
2711 19 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌ متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ به حالت گازی:_x000D_
2711 21ـ ـ‌گاز طبیعی:_x000D_
2711 21 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 21 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2711 29ـ ـ‌ سایر:_x000D_
2711 29 10ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب_x000D_
15Kg
2711 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
27 12وازلین؛ موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریزمتبلور، «موم اسلاک» (Slack Wax)، اوزوکریت، موم لینییت، موم تورب، سایر موم‌های معدنی و محصولات مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به دست می‌آیند،‌ حتی رنگ شده._x000D_
2712 10ـ وازلین:_x000D_
2712 10 10ـ ـ ـ وازلین گرید دارویی (تولید داخل)_x000D_
10Kg
2712 10 20ـ ـ ـ ژله کابل_x000D_
15Kg
2712 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2712 20ـ موم پارافین دارای کمتر از 75/0 درصد‌وزنی روغن:_x000D_
2712 20 10ـ ـ ـ با گرید دارویی (تولید داخل)_x000D_
10Kg
2712 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2712 90ـ سایر:_x000D_
2712 90 10ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن_x000D_
5Kg
2712 90 20ـ ـ ـ اسلاک واکس (Slack Wax)_x000D_
5Kg
2712 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
27 13کک نفت، قیرنفت و سایر تفاله‌های حاصل از نفت یا از روغن‌های مشتق از مواد معدنی قیری._x000D_
ـ کک نفت:_x000D_
2713 11 00ـ ـ ‌تکلیس نشده_x000D_
5Kg
2713 12 00ـ ـ تکلیس شده_x000D_
5Kg
2713 20 00ـ قیر نفت_x000D_
5Kg
2713 90 00ـ سایر تفاله‌های نفت یا روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری_x000D_
5Kg
27 14قیر و آسفالت، طبیعی؛ پلمه‌سنگ (Shale) و ماسه‌های قیردار: آسفالتیت (Asphaltites) و سنگ‌های آسفالت‌دار._x000D_
2714 10 00ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌های قیری_x000D_
5Kg
2714 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
2715 00مخلوط‌های قیری براساس آسفالت طبیعی، براساس قیرطبیعی، براساس قیر نفتی، بر اساس قطران معدنی یا براساس زفت قطران معدنی (مثلاً ماستیک قیری – کات بکز Cut-backs)._x000D_
2715 00 10ـ ـ ـ بیتومن انامل_x000D_
10Kg
2715 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2716 00 00نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری)._x000D_
51000 Kwh
یکم_x000D_
عناصر شیمیایی_x000D_
28 01فلوئور، کلر، برم، ید._x000D_
2801 10 00ـ کلر_x000D_
10Kg
2801 20 00ـ ید_x000D_
15Kg
2801 30 00ـ فلوئور؛ برم _x000D_
5Kg
2802 00 00گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال._x000D_
5Kg
2803 00 00کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد)._x000D_
10Kg
28 04هیدروژن، گازهای کمیاب و سایر عناصر غیرفلزی_x000D_
2804 10 00ـ هیدروژن_x000D_
5m3
ـ گازهای کمیاب:_x000D_
2804 21 00ـ ـ آرگون_x000D_
5m3
2804 29ـ ـ سایر_x000D_
2804 29 10ـ ـ ـ‌ هلیم مایع جهت دستگاه‌های MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد _x000D_
5m3
2804 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5m3
2804 30 00ـ ازت_x000D_
5m3
2804 40 00ـ اکسیژن_x000D_
5m3
2804 50 00ـ بور، تلوریم_x000D_
5Kg
ـ سیلیسیم:_x000D_
2804 61 00ـ ـ حاوی حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیکم_x000D_
5Kg
2804 69 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2804 70 00ـ فسفر_x000D_
5Kg
2804 80 00ـ ارسنییک_x000D_
5Kg
2804 90 00ـ سلینیوم_x000D_
5Kg
28 05فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی؛ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم (Scandium) وایتریوم (Yttirum)، حتی مخلوط شده یا آلیاژ شده یا نشده باهم؛ جیوه._x000D_
ـ فلزات قلیایی یا قلیایی – خاکی:_x000D_
2805 11 00ـ ـ سدیم_x000D_
5Kg
2805 12 00ـ ـ کلسیم_x000D_
5Kg
2805 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2805 30 00ـ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا نشده باهم_x000D_
5Kg
2805 40 00ـ جیوه _x000D_
5Kg
دوم_x000D_
اسیدهای غیرآلی و ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی_x000D_
28 06کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک)؛ اسید کلروسولفوریک._x000D_
2806 10ـ کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک):_x000D_
2806 10 10ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و کمتر_x000D_
5Kg
2806 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2806 20 00ـ اسید کلروسولفوریک_x000D_
5Kg
2807 00 00 اسید سولفوریک (جوهر گوگرد)؛ اولئوم._x000D_
5Kg
2808اسید نیتریک؛ اسیدهای سولفونیتریک._x000D_
2808 00 10ـ ـ ـ اسید نیتریک_x000D_
5Kg
2808 00 20ـ ـ ـ اسید سولفونیتریک_x000D_
5Kg
28 09پنتا اکسید دی فسفر؛ اسید فسفریک؛ اسیدهای پلی فسفریک، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص._x000D_
2809 10 00ـ پنتا اکسید دی‌فسفر (انیدرید فسفریک)_x000D_
5Kg
2809 20ـ اسید فسفریک و اسیدهای پلی فسفریک:_x000D_
2809 20 10ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص کمتر از 55 درصد_x000D_
5Kg
2809 20 20ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر_x000D_
10Kg
2809 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2810 00اکسیدهای بُرُن؛ اسیدهای بریک._x000D_
2810 00 10ـ ـ ـ اسید بُریک_x000D_
5Kg
2810 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 11سایر اسیدهای غیرآلی و سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی._x000D_
– سایر اسیدهای غیرآلی:_x000D_
2811 11 00— فلوئور هیدروژن (اسید فلوئور هیدریک)_x000D_
5Kg
2811 12 00— سیانید هیدروژن (اسید هیدروسیانیک)_x000D_
5Kg
2811 19— سایر:_x000D_
2811 19 10— اسید سولفامیک_x000D_
10Kg
2811 19 90— سایر_x000D_
5Kg
– سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی؛_x000D_
2811 21 00— دی اکسید کربن _x000D_
5Kg
2811 22 00— دی اکسید سیلیسیم_x000D_
5Kg
2811 29— سایر_x000D_
2811 29 10— دی‌نیتروژن تری اکساید _x000D_
5Kg
2811 29 20— نیتروژن دی‌اکساید _x000D_
5Kg
2811 29 30— دی‌نیتروژن تتروکساید _x000D_
5Kg
2811 29 40— دی‌نیتروژن پنتوکساید _x000D_
5Kg
2811 29 90— سایر_x000D_
5Kg
سوم_x000D_
مشتقات هالوژنه،‌اکسی ‌هالوژنه یا سولفورهای عناصر غیرفلزی_x000D_
28 12هالوژنور واکسی ‌هالوژنورهای عناصر غیرفلزی._x000D_
ـ کلرورها و اکسیدهای کلرور_x000D_
2812 11 00ـ ـ دی کلرو کربونیل (فوسژن)_x000D_
5Kg
2812 12 00ـ ـ اکسی کلرور فسفر_x000D_
5Kg
2812 13 00ـ ـ تری کلرور فسفر_x000D_
5Kg
2812 14 00ـ ـ پنتا کلرور فسفر_x000D_
5Kg
2812 15 00ـ ـ مونوکلرور سولفور_x000D_
5Kg
2812 16 00ـ ـ دی کلرور سولفور_x000D_
5Kg
2812 17 00ـ ـ کلرورتیونیل_x000D_
5Kg
2812 19ـ ـ سایر_x000D_
2812 19 10— آرسنیک تری کلراید _x000D_
5Kg
2812 19 90— سایر_x000D_
5Kg
2812 90 00– سایر_x000D_
5Kg
28 13سولفورهای عناصر غیرفلزی؛ تری سولفور فسفر تجارتی._x000D_
2813 10 00ـ دی سولفورکربن_x000D_
55
2813 90ـ سایر_x000D_
2813 90 10— فسفرپنتاسولفید _x000D_
5Kg
2813 90 90— سایر_x000D_
5Kg
چهارم_x000D_
بازهای غیرآلی و اکسیدها، _x000B_هیدرواکسیدها و پراکسیدهای فلزات_x000D_
28 14آمونیاک بدون آب (Anhydrous) یا آمونیاک محلول در آب._x000D_
2814 10 00ـ آمونیاک بدون آب _x000D_
5Kg
2814 20 00ـ آمونیاک محلول در آب_x000D_
5Kg
28 15هیدرواکسید سدیم (سودسوزآور)؛ هیدرواکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور)؛ پراکسید سدیم و پراکسید پتاسیم._x000D_
ـ هیدرواکسیدسدیم (سودسوزآور): _x000D_
2815 11 00ـ ـ‌ جامد_x000D_
5Kg
2815 12 00ـ ـ به صورت محلول در آب (محلول قلیایی سود_x000D_
سوزآور)_x000D_
5Kg
2815 20 00ـ هیدرواکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)_x000D_
5Kg
2815 30 00ـ پراکسید سدیم یا پراکسید پتاسیم_x000D_
5Kg
28 16هیدرواکسید و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم._x000D_
2816 10ـ هیدرواکسید و پراکسید منیزیم:_x000D_
2816 10 10ـ ـ ـ ژل منیزیم هیدروکساید گرید دارویی_x000D_
20Kg
2816 10 20ـ ـ ـ ماده موثره پودر منیزیم هیدروکساید گرید دارویی_x000D_
20Kg
2816 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2816 40 00ـ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم_x000D_
5Kg
2817 00اکسید روی، پراکسید روی._x000D_
2817 00 10ـ ـ ـ اکسید روی:_x000D_
2817 00 11ـ ـ ـ ـ اکسید روی دارای گرید دارویی_x000D_
5Kg
2817 00 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
2817 00 20ـ ـ ـ پراکسید روی_x000D_
5Kg
28 18کوروندم مصنوعی (Artificial corundum) با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص، اکسید آلومینیوم، هیدرواکسید آلومینیوم._x000D_
2818 10 00ـ کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص _x000D_
5Kg
2818 20 00ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی_x000D_
5Kg
2818 30ـ هیدرواکسید آلومینیوم_x000D_
2818 30 10ـ ـ ـ ژل هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی_x000D_
26Kg
2818 30 20ـ ـ ـ پودر هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی_x000D_
26Kg
2818 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 19اکسیدها و هیدروکسیدهای کروم._x000D_
2819 10 00ـ تری اکسید کروم_x000D_
5Kg
2819 90ـ سایر:_x000D_
2819 90 10ـ ـ ـ اکسید کروم_x000D_
20Kg
2819 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 20اکسیدهای منگنز._x000D_
2820 10 00ـ دی اکسید منگنز_x000D_
5Kg
2820 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
28 21اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن؛ خاک‌های رنگی که بر حسب وزن 70 درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت Fe2O3 داشته باشد._x000D_
2821 10 00ـ اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن_x000D_
5Kg
2821 20 00ـ خاک‌رنگی (Earth colours)_x000D_
5Kg
2822 00 00اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی._x000D_
5Kg
2823 00 00 اکسیدهای تیتان._x000D_
5Kg
28 24اکسیدهای سرب؛ سرنج و مین اورانژ _x000D_
2824 10 00ـ منواکسید سرب (مردار سنگ)_x000D_
5Kg
2824 90ـ سایر:_x000D_
2824 90 10ـ ـ ـ‌ سرنج و مین اورانژ به شکل پودر _x000D_
10Kg
2824 90 20— سرنج و مین اورانژ به شکل گرانول _x000D_
5Kg
2824 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 25هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها؛ سایر بازهای غیرآلی؛ سایر اکسیدها،‌ هیدرواکسیدها و‌ پراکسیدهای‌فلزی._x000D_
2825 10ـ هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها_x000D_
2825 10 10— هیدرازینیوم دی‌نیترات _x000D_
5Kg
2825 10 20— هیدرازینیوم دی‌پرکلرات _x000D_
5Kg
2825 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2825 20 00ـ اکسید و هیدروکسیدهای لیتیم _x000D_
5Kg
2825 30 00ـ اکسید و هیدرواکسیدهای وانادیوم_x000D_
5Kg
2825 40 00ـ اکسید و هیدروکسیدهای نیکل_x000D_
5Kg
2825 50 00ـ اکسید و هیدروکسیدهای مس_x000D_
5Kg
2825 60 00ـ اکسیدهای ژرمانیوم و اکسید زیرکنیوم_x000D_
5Kg
2825 70 00ـ اکسیدها و هیدرواکسیدهای مولیبدن_x000D_
5Kg
2825 80 00ـ اکسیدهای آنتیموان_x000D_
5Kg
2825 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
پنجم_x000D_
املاح و پراکسی املاح فلزی اسیدهای غیرآلی_x000D_
28 26فلوئورورها؛ فلوئورو سیلیکات‌ها، فلوئورو آلومینات‌ها و سایر املاح کمپلکس فلوئور._x000D_
ـ فلوئورورها:_x000D_
2826 12 00ـ ـ از آلومینیوم _x000D_
5Kg
2826 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2826 30 00ـ هگزافلوئورو سیلیکات سدیم (کریولیت سنیتتیک)_x000D_
5Kg
2826 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
28 27کلرورها، اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها؛ برمورها واکسی برمورها؛ یدورها و اکسی یدورها._x000D_
2827 10 00ـ کلرور آمونیم_x000D_
15Kg
2827 20 00ـ کلرور کلسیم_x000D_
10Kg
ـ سایر کلرورها:_x000D_
2827 31 00ـ ـ از منیزیم_x000D_
5Kg
2827 32 00ـ ـ از آلومینیوم_x000D_
5Kg
2827 35 00ـ ـ از نیکل_x000D_
5Kg
2827 39ـ ـ سایر: _x000D_
2827 39 10ـ ـ ـ از روی_x000D_
5Kg
2827 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها:_x000D_
2827 41 00ـ ـ از مس_x000D_
5Kg
2827 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ برمورها و اکسی برومورها:_x000D_
2827 51 00ـ ـ برومورسدیم یا پتاسیم_x000D_
5Kg
2827 59ـ ـ سایر_x000D_
2827 59 10— آمونیوم برومات_x000D_
5Kg
2827 59 90— سایر_x000D_
5Kg
2827 60ـ یدورها و اکسی، یدورها:_x000D_
2827 60 10ـ ـ ـ یدور پتاسیم_x000D_
10Kg
2827 60 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 28هیپوکلریت‌ها، هیپوکلریت کلسیم تجارتی؛ کلریت‌ها؛ هیپوبرومیت‌ها._x000D_
2828 10 00ـ هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت‌های کلسیم_x000D_
5Kg
2828 90ـ سایر: _x000D_
2828 90 10ـ ـ ـ هیپوکلریت سدیم_x000D_
10Kg
2828 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 29کلرات‌ها و پرکلرات‌ها؛ برومات‌ها و پربرومات‌ها؛ یدات‌ها و پریدات‌ها._x000D_
ـ کلرات‌ها:_x000D_
2829 11 00ـ ـ از سدیم_x000D_
5Kg
2829 19ـ ـ سایر:_x000D_
2829 19 10ـ ـ ـ کلرات پتاسیم_x000D_
10Kg
2829 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2829 90ـ سایر_x000D_
2829 90 10ـ ـ ـ یدات پتاسیم_x000D_
10Kg
2829 90 20ـ ـ ـ یدات کلسیم_x000D_
10Kg
2829 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 30سولفورها؛ پلی سولفورها؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص_x000D_
2830 10 00ـ سولفور سدیم_x000D_
10Kg
2830 90ـ سایر:_x000D_
2830 90 10ـ ـ ـ سولفور باریم_x000D_
5Kg
2830 90 20ـ ـ ـ آمونیوم پلی سولفید_x000D_
5Kg
2830 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 31دی تیونیت‌ها و سولفوکسیلات‌ها._x000D_
2831 10 00ـ از سدیم_x000D_
5Kg
2831 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
28 32سولفیت‌ها؛ تیو سولفات‌ها._x000D_
2832 10ـ سولفیت‌های سدیم:_x000D_
2832 10 10ـ ـ ـ سولفیت سدیم_x000D_
20Kg
2832 10 20ـ ـ ـ متابی سولفیت_x000D_
20Kg
2832 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2832 20ـ سایر سولفیت‌ها:_x000D_
2832 20 10ـ ـ ـ سولفیت سرب_x000D_
5Kg
2832 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2832 30ـ تیو سولفات‌ها_x000D_
2832 30 10— تیوسولفات آمونیوم _x000D_
5Kg
2832 30 20— تیوسولفات پتاسیم_x000D_
5Kg
2832 30 90— سایر_x000D_
5Kg
28 33سولفات‌ها؛ زاج‌ها (Alums)؛ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفات‌ها)._x000D_
ـ سولفات‌های سدیم:_x000D_
2833 11 00ـ ـ سولفات دی سدیم_x000D_
15Kg
2833 19 00ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
ـ سایر سولفات‌ها:_x000D_
2833 21 00ـ ـ‌ از منیزیم_x000D_
5Kg
2833 22 00ـ ـ از آلومینیوم_x000D_
10Kg
2833 24 00ـ ـ از نیکل_x000D_
5Kg
2833 25 00ـ ـ از مس_x000D_
5Kg
2833 27ـ ـ از باریم:_x000D_
2833 27 10ـ ـ ـ سولفات باریم دارای گرید دارویی_x000D_
10Kg
2833 27 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2833 29ـ ـ سایر:_x000D_
2833 29 10ـ ـ ـ کادمیوم_x000D_
5Kg
2833 29 20ـ ـ ـ کبالت، تیتانیوم_x000D_
5Kg
2833 29 30ـ ـ ـ آهن:_x000D_
2833 29 31ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گرید دارویی)_x000D_
20Kg
2833 29 39ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2833 29 40ـ ـ ـ جیوه_x000D_
5Kg
2833 29 50ـ ـ ـ سرب_x000D_
5Kg
2833 29 60ـ ـ ـ سولفات از کروم_x000D_
15Kg
2833 29 70ـ ـ ـ سولفات منگنز_x000D_
5Kg
2833 29 80ـ ـ ـ سولفات روی_x000D_
5Kg
2833 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2833 30 00ـ زاج‌ها (Alums)_x000D_
5Kg
2833 40 00ـ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)_x000D_
5Kg
28 34نیتریت‌ها، نیترات‌ها._x000D_
2834 10ـ نیتریت‌ها_x000D_
5Kg
2834 10 10— آمونیوم نیتریت_x000D_
5Kg
2834 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ نیترات‌ها:_x000D_
2834 21 00ـ‌ ـ از پتاسیم_x000D_
5Kg
2834 29ـ ـ‌ سایر:_x000D_
2834 29 10ـ ـ ـ نیترات آمونیوم انفجاری_x000D_
5Kg
2834 29 20— نیترات مس _x000D_
5Kg
2834 29 30— نیترات منگنز _x000D_
5Kg
2834 29 40— نیترات آهن _x000D_
5Kg
2834 29 50— نیترات منیزیم_x000D_
5Kg
2834 29 60— نیترات روی _x000D_
5Kg
2834 29 90— سایر_x000D_
5Kg
28 35فسفینات‌ها، (هیپوفسفیت‌ها)، فسفنات‌ها (فسفیت‌ها) و فسفات‌ها؛ پلی‌فسفات‌ها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص_x000D_
2835 10ـ فسفینات‌ها (هیپوفسفیت‌ها) و فسفنات‌ها (فسفیت‌ها):_x000D_
2835 10 10ـ ـ ـ فسفیت سرب_x000D_
5Kg
2835 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ فسفات‌ها:_x000D_
2835 22 00ـ ـ مونو یا دی‌سدیم_x000D_
5Kg
2835 24 00ـ ـ پتاسیم_x000D_
5Kg
2835 25 00ـ ـ هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیم):_x000D_
10Kg
2835 26— سایر فسفات‌های کلسیم:_x000D_
2835 26 10— مونو کلسیم فسفات _x000D_
10
2835 26 90— سایر_x000D_
5
2835 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ پلی فسفات‌ها:_x000D_
2835 31 00ـ ـ‌ تری فسفات سدیم (تری‌پلی فسفات‌سدیم)_x000D_
10Kg
2835 39ـ ـ سایر:_x000D_
2835 39 10— سدیم اسید پیروفسفات (دی_x001F_سدیم پیرو فسفات)_x000D_
15Kg
2835 39 90—سایر_x000D_
15Kg
28 36کربنات‌ها؛ پراکسوکربنات‌ها (پرکربنات)؛ کربنات آمونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد._x000D_
2836 20 00ـ کربنات دی سدیم_x000D_
5Kg
2836 30ـ هیدروژن کربنات سدیم (بی‌کربنات سدیم):_x000D_
2836 30 10ـ ـ ـ سدیم بی‌کربنات ـ غیرتزریقی گرید دارویی_x000D_
10Kg
2836 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
2836 40 00ـ کربنات‌های پتاسیم_x000D_
5Kg
2836 50 00ـ کربنات کلسیم_x000D_
10Kg
2836 60 00ـ کربنات باریم_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2836 91ـ ـ کربنات‌های لیتیم:_x000D_
2836 91 10ـ ـ ـ کربنات‌های لیتیم گرید دارویی_x000D_
20Kg
2836 91 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2836 92 00ـ ـ کربنات‌استرونسیوم_x000D_
10Kg
2836 99 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 37سیانورها، اکسی سیانورها و سیانورهای کمپلکس._x000D_
ـ سیانورها و اکسی سیانورها:_x000D_
2837 11 00ـ ـ از سدیم_x000D_
5Kg
2837 19ـ ـ سایر_x000D_
2837 19 10— سیانید_x000D_
5Kg
2837 19 90— سایر_x000D_
5Kg
2837 20 00ـ سیانورهای کمپلکس_x000D_
5Kg
28 38_x000D_
28 39سیلیکات‌ها، سیلیکات‌های فلزات قلیایی تجارتی._x000D_
ـ از سدیم:_x000D_
2839 11 00ـ ـ متا سیلیکات‌های سدیم_x000D_
5Kg
2839 19ـ ـ سایر: _x000D_
2839 19 10ـ ـ ـ سیلیکات سدیم جامد_x000D_
10Kg
2839 19 20ـ ـ ـ سیلیکات سدیم مایع_x000D_
10Kg
2839 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2839 90ـ سایر_x000D_
2839 90 10— سیلیکات پتاسیم _x000D_
5Kg
2839 90 90— سایر_x000D_
5Kg
28 40برات‌ها؛ پراکسوبرات‌ها (پربرات‌ها)_x000D_
ـ تترا برات‌دی سدیم (براکس تصفیه شده):_x000D_
2840 11 00ـ ـ بدون آب _x000D_
5Kg
2840 19 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
2840 20 00ـ سایر برات‌ها_x000D_
5Kg
2840 30 00ـ پراکسوبرات‌ها (پربرات‌ها)_x000D_
5Kg
28 41املاح اسیدهای اکسومتالیک یا پراکسومتالیک._x000D_
2841 30 00ـ دی کرومات سدیم_x000D_
5Kg
2841 50 00ـ سایر کرومات‌ها و دی کرومات‌ها، پراکسوکرومات‌ها_x000D_
5Kg
ـ منگانیت‌ها، منگانات‌ها و پرمنگنات‌ها:_x000D_
2841 61 00ـ ـ پرمنگنات پتاسیم_x000D_
20Kg
2841 69ـ ـ سایر_x000D_
2841 69 10— آمونیوم پرمنگنات_x000D_
5Kg
2841 69 90— سایر_x000D_
5Kg
2841 70 00ـ مولیبدات‌ها_x000D_
5Kg
2841 80 00ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)_x000D_
5Kg
2841 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
28 42سایر املاح اسیدها یا پراکسو اسیدهای غیرآلی (از جمله آلومینوسیلیکات‌ها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص)، باستثنای آزوتورها._x000D_
2842 10ـ سیلیکات‌های مضاعف یا کمپلکس، از جمله آلومینیو سیلیکات با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص:_x000D_
2842 10 10— زئولیت_x000D_
5kg
2842 10 20— سیلیکات سدیم آلومینیوم _x000D_
10kg
2842 10 90— سایر_x000D_
5kg
2842 90ـ سایر_x000D_
2842 90 10— آمونیوم فولمنیات _x000D_
5kg
2842 90 90— سایر_x000D_
5kg
ششم_x000D_
متفرقه_x000D_
28 43فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال، ترکیبات غیرآلی یا آلی فلزات گرانبها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص؛ ملغمه‌های (Amalgames) فلزات گرانبها._x000D_
2843 10 00ـ فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال_x000D_
5Kg
ـ ترکیبات نقره:_x000D_
2843 21 00ـ ـ نیترات نقره_x000D_
5Kg
2843 29ـ ـ سایر_x000D_
2843 29 10— نقره استیلید _x000D_
5kg
2843 29 90— سایر_x000D_
5kg
2843 30 00ـ ترکیبات طلا_x000D_
5Kg
2843 90 00ـ سایر ترکیبات، ملغمه‌ها (Amalgames)_x000D_
5Kg
28 44عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ‌های قابل شکافتن Fissiles یا حاصلخیز (Fertiles) ترکیبات آنها؛ مخلوط‌ها و فضولات دارای این محصولات_x000D_
2844 10 00ـ اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌هایی که حاوی اورانیوم طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشد._x000D_
5Kg
2844 20 00ـ اورانیوم غنی‌شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ U235، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصولات باشند._x000D_
5Kg
2844 30 00ـ اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ توریم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)،‌ محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235، توریوم یا ترکیبات این محصولات _x000D_
5Kg
2844 40 00ـ عناصر و ایزوتوپ‌ها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های فرعی 10 2844،_x000B_ 20 2844 یا 30 2844 می‌شوند؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای این عناصر، ایزوتوپ‌ها یا ترکیبات آنها؛ فضولات رادیواکتیو_x000D_
5Kg
2844 50 00ـ عناصر سوختی (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآکتورهای هسته‌ای_x000D_
5Kg
28 45ایزوتوپ‌ها به_x001F_غیر از آنهایی که مشمول شماره_x000B_ 44 28 می‌شوند؛ ترکیبات غیرآلی یا آلی آنها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص._x000D_
2845 10 00ـ آب سنگین (اکسید دوتریوم)_x000D_
5Kg
2845 90ـ سایر_x000D_
2845 90 10ـ ـ ـ سایر ترکیبات دوتریوم با نسبت اتم دوتریوم به هیدروژن بیش از 1 به 5000 _x000D_
5Kg
2845 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
28 46ترکیبات، غیرآلی یا آلی از فلزات خاک‌های کمیاب، از ایتریوم، اسکاندیوم یا از مخلوط‌های این فلزات _x000D_
2846 10 00ـ ترکیبات سریوم_x000D_
5Kg
2846 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
2847 00 00 پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره._x000D_
15Kg
28 48_x000D_
28 49کربورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص._x000D_
2849 10 00ـ از کلسیم_x000D_
15Kg
2849 20ـ از سیلیسیم:_x000D_
2849 20 10ـ ـ ـ با اندازه ذرات کمتر و مساوی 10 میلی‌متر به خلوص کمتر از 98 درصد_x000D_
15Kg
2849 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2849 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
2850 00هیدرورها، نیترورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص، غیر از ترکیباتی که همچنین تشکیل کربورهای مشمول شماره 49 28 را می‌دهند. _x000D_
2850 00 10— آزیدواتیل نیترات _x000D_
5Kg
2850 00 20— باریم آزید _x000D_
5Kg
2850 00 30— بنزویل آزید _x000D_
5Kg
2850 00 40— بروماین آزید _x000D_
5Kg
2850 00 50— کلراین آزید _x000D_
5Kg
2850 00 60— مس آزید _x000D_
5Kg
2850 00 70— ید آزید _x000D_
5Kg
2850 00 75— سلینوم نیترید _x000D_
5Kg
2850 00 80— ترشیو – بوتوکسی کربونیل آزید_x000D_
5Kg
2850 00 85— سدیم آزید _x000D_
5Kg
2850 00 86— پتاسیم آزید _x000D_
5Kg
2850 00 87— آرسین _x000D_
5Kg
2850 00 90— سایر_x000D_
5Kg
28 51_x000D_
28 52ترکیبات آلی و غیر آلی جیوه، حتی با ساخت شیمیایی مشخص ، به_x001F_استثنای آمالگام‌ها_x000D_
2852 10ـ ساخت شیمیایی مشخص _x000D_
2852 10 10— جیوه استیلید _x000D_
5Kg
2852 10 90— سایر_x000D_
5Kg
2852 90 00ـ سایر _x000D_
5Kg
2853فسفیدها، حتی به صورت شیمیایی مشخص نشده، به استثنای فروفسفر؛ سایر ترکیبات معدنی (ازجمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت (conductivity) و آب با همان درجه خلوص)؛ هوای مایع (حتی هوای مایع که گازهای کمیاب آن را خارج کرده باشند)؛ هوای متراکم؛ ملغمه_x001F_ها، استثنای ملغمه_x001F_های فلزات گرانبها_x000D_
2853 10 00ـ سیانوژن کلرور (کلرسیان)_x000D_
5Kg
2853 90ـ سایر_x000D_
2853 90 10ـ ـ ـ آب مقطر_x000D_
10Kg
2853 90 20— فسفین_x000D_
5Kg
2853 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
یکم_x000D_
هیدروکربورها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها_x000D_
29 01هیدروکربورهای غیرحلقوی._x000D_
2901 10 00ـ اشباع شده_x000D_
5Kg
ـ اشباع‌نشده:_x000D_
2901 21 00ـ ـ اتیلن_x000D_
5Kg
2901 22 00ـ ـ پروپن (پروپیلن)_x000D_
5Kg
2901 23 00ـ ـ بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن_x000D_
5Kg
2901 24 00ـ ـ بوتا-1، 3 ـ دی‌ان و ایزوپرن (Isoprene)_x000D_
5Kg
2901 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 02هیدروکربورهای حلقوی._x000D_
ـ سیکلانیک‌ها، سیکلنیک‌ها یا سیکلوترپنیک‌ها:_x000D_
2902 11 00ـ ـ سیکلوهگزان_x000D_
5Kg
2902 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2902 20 00ـ بنزن_x000D_
5Kg
2902 30 00ـ تولوئن_x000D_
5Kg
ـ اکسیلن‌ها:_x000D_
2902 41 00ـ ـ اورتو ـ اکسیلن (o-Xylene)_x000D_
5Kg
2902 42 00ـ ـ متا ـ اکسیلن (m-Xylene)_x000D_
_x000D_
5Kg
2902 43 00ـ ـ پارا ـ اکسیلن (p-Xylene)_x000D_
5Kg
2902 44 00– – ایزومرهای اکسیلن به صورت مخلوط_x000D_
5Kg
2902 50 00ـ استیرن_x000D_
5Kg
2902 60 00ـ اتیل بنزن_x000D_
5Kg
2902 70 00ـ کومن_x000D_
5Kg
2902 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
29 03مشتقات هالوژنه هیدرو کربورها._x000D_
ـ مشتقات‌کلردار ‌اشباع ‌شده‌ هیدرو‌کربورهای‌ غیرحلقوی:_x000D_
2903 11 00ـ ـ کلرومتان (کلرور متیل) و کلرو اتان (کلرور اتیل)_x000D_
5Kg
2903 12 00ـ ـ دی کلرومتان (کلرومتیلن)_x000D_
5Kg
2903 13 00ـ ـ کلروفرم (تری کلرومتان)_x000D_
5Kg
2903 14 00ـ ـ تترا کلرور کربن_x000D_
5Kg
2903 15 00ـ ـ دی‌کلرایداتیلن (ISO) (1، 2 – دی کلرواتان) _x000D_
5Kg
2903 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ مشتقات کلره اشباع‌ نشده هیدروکربورهای غیرحلقوی:_x000D_
2903 21 00ـ ـ کلروروینیل (کلرواتیلن)_x000D_
5Kg
2903 22 00ـ ـ تری کلرواتیلن_x000D_
5Kg
2903 23 00ـ ـ‌تتراکلرواتیلن (پرکلرواتیلن)_x000D_
5Kg
2903 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ مشتقات فلوئوردار (Fluorinated)، برم‌دار_x000D_
(Brominated) یا یددار (Iodinated) هیدروکربن‌های غیرحلقوی:_x000D_
2903 31 00ـ ـ دی‌برومو اتیلن (ISO) (1، 2- دی‌برومواتان)_x000D_
5Kg
2903 39ـ ـ سایر_x000D_
2903 39 10— پی اف آی بی_x000D_
5Kg
2903 39 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ مشتقات هالوژنی هیدروکربورهای غیرحلقوی دارای دو یا بیشتراز هالوژن‌های مختلف:_x000D_
2903 71 00ـ ـ کلرودی فلورو متان_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 72 00ـ ـ دی کلرو تری فلورواتان_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 73 00ـ ـ دی کلرو فلورو اتان_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 74 00ـ ـ کلرو دی فلورواتان_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 75 00ـ ـ دی کلرو پنتا فلورو پروپان_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 76 00ـ ـ برومو کلرو دی فلورومتان، بروموتری فلورو متان و دی برومو تترافلورو اتان_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 77 00ـ ـ ‌سایر، تنها پر هالوژنه‌های فلوره یا کلره_x000D_
5Kg
2903 78 00ـ ـ سایر مشتقات پر هالوژنه_x000D_
_x000D_
5Kg
2903 79 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
– مشتقات هالوژنه هیدروکربن_x001F_های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک:_x000D_
2903 81— 1، 2، 3، 4، 5، 6- هگزاکلرو سیکلوهگزان (HCH(ISO))، حاوی لیندنINN) و (ISO_x000D_
2903 81 10— اچ سی اچ (ایزومرهای مخلوط) _x000D_
5Kg
2903 81 20— لیندین_x000D_
5Kg
2903 82— آلدرین (ISO)،‌کلرودن‌(ISO) و هپتاکلر (ISO)._x000D_
2903 82 10— آلدرین_x000D_
5Kg
2903 82 20— کلردان_x000D_
5Kg
2903 82 30— هپتاکلر_x000D_
5Kg
2903 83 00— میرکس (ISO) (Mirex)_x000D_
5Kg
2903 89 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ مشتقات هالوژن‌دار هیدروکربن_x001F_های آروماتیک:_x000D_
2903 91 00ـ ـ کلروبنزن، اورتو دی کلرو بنزن و پارا دی کلرو بنزن_x000D_
5Kg
2903 92— هگزا کلرو بنزن (ISO) و (ISO)DDT (کلوفنوتان (INN)، 1.1.1 ـ تری کلرو ـ 2، 2ـ -Bis (پاراکلروفنیل اتان)_x000D_
2903 92 10— د.د.ت _x000D_
5Kg
2903 92 20— هگزاکلروبنزن _x000D_
5Kg
2903 93 00— پنتاکلروبنزن(ISO) _x000D_
5Kg
2903 94 00— هگزا برومو بی_x001F_فنیل_x001F_ها_x000D_
5Kg
2903 99 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
29 04مشتقات سولفونه، نیتره یا نیتروزه، هیدروکربورها، حتی هالوژنه._x000D_
2904 10 00ـ مشتقاتی که تنها دارای گروه‌های سولفونه می‌باشند، املاح و استرها اتیلیک آنها _x000D_
5Kg
2904 20ـ مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند_x000D_
2904 20 10— متیل نیتریت _x000D_
5Kg
2904 20 20— 1، 2- دی‌نیترو اتان _x000D_
5Kg
2904 20 30— تری نیترواتیل نیترات_x000D_
5Kg
2904 20 40— دی نیترومتان _x000D_
5Kg
2904 20 50— 1 و 1- دی نیترواتان _x000D_
5Kg
2904 20 60— دی نیترو زوبنزن _x000D_
5Kg
2904 20 70— 1، 3 و 5 – تری میتل – 2، 4 و 6 تری نیتروبنزن_x000D_
5Kg
2904 20 80— 2، 2- دی نیترو استیلبن _x000D_
5Kg
2904 20 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ پرفلرواکتان سولفونیک اسید، نمک_x001F_های آنها و پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید:_x000D_
2904 31 00ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیک اسید_x000D_
5Kg
2904 32 00ـ ـ‌ آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات_x000D_
5Kg
2904 33 00ـ ـ‌ لیتیوم پرفلورو اکتان سولفونات_x000D_
5Kg
2904 34 00ـ ـ‌ پتاسیم پرفلورو اکتان سولفونات_x000D_
5Kg
2904 35 00ـ ـ‌ سایر نمک_x001F_های پرفلورو اکتان سولفونیک اسید_x000D_
5Kg
2904 36 00ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید_x000D_
5Kg
ـ سایر_x000D_
_x000D_
2904 91 00ـ ـ‌ تری کلرو نیترو متان (کلرو پیکرین)_x000D_
5Kg
2904 99ـ ـ‌ سایر_x000D_
2904 99 10— دی نیترو تولوئن سدیم نیترات _x000D_
5Kg
2904 99 20— تری نیترو بنزن سولفونیک اسید _x000D_
5Kg
2904 99 30— هگزا نیترو آدامانتان_x000D_
5Kg
2904 99 40— 4- برومو – 1، 2- دی‌نیترو بنزن _x000D_
5Kg
2904 99 50— 4، 2- تری نیترو بنزن 1، 3، 5- تری میتل بنزن _x000D_
5Kg
2904 99 90— سایر_x000D_
5Kg
دوم_x000D_
الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها_x000D_
29 05الکل_x001F_های غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ منو الکل‌های اشباع شده:_x000D_
2905 11 00ـ ـ متانول (الکل متلیک)_x000D_
5Kg
2905 12 00ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الکل پروپیلیک) و پروپان ـ _x000B_2 ـ ئول (الکل ایزو پروپیلیک)_x000D_
5Kg
2905 13 00ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الکل N ـ بوتیلیک)_x000D_
5Kg
2905 14ـ ـ سایر بوتانول‌ها_x000D_
2905 14 10— پینا کولیل الکل _x000D_
5Kg
2905 14 90— سایر_x000D_
5Kg
2905 16ـ ـ اوکتانول (الکل اوکتیلیک) و ایزومرهای آن:_x000D_
2905 16 10ـ ـ ـ دواتیل هگزانول_x000D_
5Kg
2905 16 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2905 17 00ـ ـ دودکان ـ 1 ـ ئول (الکل لوریک) هگزا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل ستیلیک) و اوکتا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل استئاریک)_x000D_
5Kg
2905 19ـ ـ سایر_x000D_
2905 19 10— تری نیترواتانول _x000D_
5Kg
2905 19 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ مونو الکل‌های اشباع نشده:_x000D_
2905 22 00ـ ـ الکل‌های ترپن‌دار غیرحلقوی_x000D_
5Kg
2905 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ دی ئول‌ها:_x000D_
2905 31 00ـ ـ اتیلن گلیکول (اتان دی ئول)_x000D_
5Kg
2905 32 00ـ ـ پروپیلن گلیکول (پروپان ـ 1، 2 ـ دی ئول)_x000D_
10Kg
2905 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر پلی الکل‌ها:_x000D_
2905 41 00ـ ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ (هیدروکسی متیل) پروپان ـ 1،_x000D_
3 ـ دی ئول (تری متیلول پروپان)_x000D_
5Kg
2905 42 00ـ ـ پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)_x000D_
5Kg
2905 43 00ـ ـ مانیتول_x000D_
5Kg
2905 44ـ ـ D ـ گلوسیتول ( سوربیتول):_x000D_
2905 44 10ـ ـ ـ محلول در آب_x000D_
5Kg
2905 44 20ـ ـ ـ پودر سوربیتول_x000D_
5Kg
2905 45 00ـ ـ‌گلیسرول_x000D_
15Kg
2905 49ـ ـ سایر_x000D_
2905 49 10— گلیسرول -1، 3- دی‌نیترات _x000D_
5Kg
2905 49 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل‌های غیرحلقوی:_x000D_
2905 51 00ـ ـ اتکلرووینول (INN)_x000D_
5Kg
2905 59ـ ـ سایر _x000D_
2905 59 10— متیلن گلایکول دی نیترات _x000D_
5Kg
2905 59 90— سایر_x000D_
5Kg
29 06الکل‌های حلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، ‌نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک_x000D_
2906 11 00ـ ـ‌ مانتول (Menthol)_x000D_
10Kg
2906 12 00ـ ـ سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول‌ها و دی متیل سیکلو هگزانول‌ها_x000D_
5Kg
2906 13 00ـ ـ استرول‌ها و اینوزیتول‌ها_x000D_
5Kg
2906 19 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
ـ آروماتیک‌ها (بودارها Aromatic):_x000D_
2906 21 00ـ ـ‌ الکل بنزیلیک_x000D_
5Kg
2906 29ـ ـ سایر_x000D_
2906 29 10— هگزا متیلول بنزن هگزا نیترات _x000D_
5Kg
2906 29 90— سایر_x000D_
5Kg
سوم_x000D_
فنل‌ها، فنل ـ الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه آنها_x000D_
29 07فنل‌ها؛ فنل ـ الکل‌ها._x000D_
ـ مونوفنل‌ها؛_x000D_
2907 11 00ـ ـ‌ فنل (هیدروکسی بنزن و املاح آن)_x000D_
5Kg
2907 12 00ـ ـ کرزول‌ها و املاح آنها_x000D_
5Kg
2907 13ـ ـ اوکتیل فنل، نونیل فنل و ایزومرهای آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
Kg
2907 13 10ـ ـ ـ نونیل فنل_x000D_
5
2907 13 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
2907 15 00ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها_x000D_
5Kg
2907 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ پلی فنل‌ها؛ فنل الکل‌ها:_x000D_
2907 21 00ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن_x000D_
5Kg
2907 22 00ـ ـ هیدرو کینون و املاح آن_x000D_
5Kg
2907 23 00ـ ـ 4، 4 ـ ایزوپروپیلیون دی فنل‌‌بیس‌آ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن _x000D_
5Kg
2907 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 08مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه فنل‌ها و فنل ـ الکل‌ها._x000D_
ـ مشتقات فقط حاوی جانشین‌های (Substituents) هالوژنی و نمک‌های آنها:_x000D_
2908 11 00ـ ـ پنتاکلروفنل (ISO)_x000D_
5Kg
2908 19ـ ـ سایر_x000D_
2908 19 10— 2، 3، 4، 6 – تترا نیترو فنول _x000D_
5Kg
2908 19 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2908 91 00ـ ـ دی‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمک‌های آن_x000D_
5Kg
2908 92 00— 4و6 دی نیترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO – O – CRESOL) و نمک‌های آن _x000D_
5Kg
2908 99ـ ـ سایر_x000D_
2908 99 10— دی نیترو فنول_x000D_
5Kg
2908 99 20— باریم استیفتات_x000D_
5Kg
2908 99 30— زیرکونیوم پیکرامات _x000D_
5Kg
2908 99 90— سایر_x000D_
5Kg
چهارم_x000D_
اترها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها، اپواکسیدها با سه اتم در حلقه، استال‌هاو همی استال‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه آنها_x000D_
29 09اترها، اتر ـ الکل‌ها، اتر فنل‌ها، اتر ـ الکل ـ فنل‌ها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها ( با ساخت شیمیایی مشخص یا نامشخص)، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ اترهای غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها:_x000D_
2909 11 00ـ ـ اتر دی اتیلیک ( دی اتیل اتر) (اکسید ـ دی اتیل)_x000D_
5Kg
2909 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2909 20 00ـ اترهای سیکلانیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و_x000D_
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها _x000D_
5Kg
2909 30ـ اترهای بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه، _x000D_
سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها _x000D_
2909 30 10— 2 و 4 – دی‌نیترو و آنیزول_x000D_
5Kg
2909 30 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ اتر الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها:_x000D_
2909 41 00ـ ـ 2، 2ـ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)_x000D_
5Kg
2909 43 00ـ ـ اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن_x000D_
گلیکول_x000D_
5Kg
2909 44 00ـ ـ سایر مونوالکیل‌اترهای اتیلن گلیکول یا دی‌اتیلن_x000D_
گلیکول_x000D_
5Kg
2909 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2909 50 00ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الکل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه،_x000D_
سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها _x000D_
5Kg
2909 60ـ پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها:_x000D_
2909 60 10ـ ـ ـ متیل اتیل کتون پراکسید_x000D_
20Kg
2909 60 20— 2، 2- دی (4، 4 دی ترشیو بوتیل پروکسی سیلکو هگزین) پروپان _x000D_
5Kg
2909 60 30— دی (ترشیو بوتیل پروکسی) بوتان_x000D_
5Kg
2909 60 35— دی اتیل پروکسی دی کربونات_x000D_
5Kg
2909 60 40— ترشیو بوتیل پروکسی ایزوبوتیرات_x000D_
5Kg
2909 60 45— استیل استون پراکساید _x000D_
5Kg
2909 60 50— دی – (1- نفتویل) پراکسید_x000D_
5Kg
2909 60 55— دی ایزو پروپیل بنزن هیدرواکسید_x000D_
5Kg
2909 60 60— اتیل هیدرو پراکسید_x000D_
5Kg
2909 60 65— ترشیو – بوتیل هیدروپراکسید _x000D_
5Kg
2909 60 70— دی استون الکل پراکسید_x000D_
5Kg
2909 60 75— دی متیل هگزان دی هیدرو پراکسید_x000D_
5Kg
2909 60 80— تر شیو – بوتیل پروکسی استات_x000D_
5Kg
2909 60 85— دی – ان – بوتیل پروکسی دی کربونات_x000D_
5Kg
2909 60 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 10اپو اکسیدها، اپوکسی ـ الکل‌ها، اپوکسی ـ فنل‌ها و اپواکسی اترها، با سه اتم در حلقه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
2910 10 00ـ اکسیران ( اکسید اتیلن)_x000D_
5Kg
2910 20 00ـ متیل اکسیران (اکسید پروپیلن)_x000D_
5Kg
2910 30 00ـ 1 ـ کلرو 2، 3ـ اپواکسی پروپان ( اپی کلر هیدرین)_x000D_
5Kg
2910 40 00ـ دی‌آلدرین INN)‌ ، (ISO _x000D_
5Kg
2910 50 00ـ اندرین ((ISO_x000D_
5Kg
2910 90 00ـ سایر _x000D_
5Kg
2911 00 00استال‌ها و همی استال‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
5Kg
پنجم_x000D_
ترکیبات دارای عامل آلدئید_x000D_
29 12آلدئیدها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه؛ پلیمرهای حلقوی آلدئیدها؛ پارافرمالدئید._x000D_
ـ‌آلدئیدهای غیرحلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:_x000D_
2912 11 00ـ ـ متانال (فرمالدئید)_x000D_
10Kg
2912 12 00ـ ـ‌ اتانال (استالدئید)_x000D_
5Kg
2912 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ آلدئیدهای حلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:_x000D_
2912 21 00ـ ـ ‌بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)_x000D_
5Kg
2912 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ آلدئید ـالکل‌ها، آلدئید ـ اتر‌ها، آلدئید- فنل‌ها و آلدئید‌ها با سایر عوامل اکسیژنه _x000D_
2912 41 00ـ ـ وانیلین (آلدئید متیل پروتوکاتشیک)_x000D_
5Kg
2912 42 00ـ ـ اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوکاتشیک)_x000D_
5Kg
2912 49 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2912 50 00ـ پلیمرهای حلقوی آلدئید‌ها_x000D_
5Kg
2912 60 00ـ پارافرمالدئید_x000D_
5Kg
2913 00 00 مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصولات مشمول شماره 12 29._x000D_
5Kg
ششم_x000D_
ترکیبات دارا ی عامل کتن (Keton) و ترکیبات دارای عامل کینون (Quinone)_x000D_
29 14کتون_x001F_ها و کینون‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ کتون_x001F_های غیرحلقوی، بدون دیگر عوامل اکسیژنه:_x000D_
2914 11 00ـ ـ استن_x000D_
5Kg
2914 12 00ـ ـ بوتانون (متیل اتیل کتن)_x000D_
15Kg
2914 13 00ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2ـ اون (متیل ایزوبوتیل کتن)_x000D_
5Kg
2914 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ کتون‌های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک بدون دیگر عوامل اکسیژنه:_x000D_
2914 22 00ـ ـ سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون‌ها_x000D_
5Kg
2914 23 00ـ ـ یونون‌ها و متیل یونون‌ها_x000D_
5Kg
2914 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ کتون_x001F_های بودار (آروماتیک Aromatic) بدون عامل اکسیژنه دیگر:_x000D_
2914 31 00ـ ـ فنیل‌ استن (فنیل پروپان – 2- one)_x000D_
5Kg
2914 39ـ ـ سایر_x000D_
2914 39 10— تری نیترو فلوئورنون _x000D_
5Kg
2914 39 90— سایر_x000D_
5Kg
2914 40 00ـ کتون ـ الکل‌ها و ستن، آلدئید‌ها_x000D_
5Kg
2914 50 00ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با دیگر عوامل اکسیژنه_x000D_
5Kg
ـ کینون‌ها:_x000D_
2914 61 00ـ ـ آنتراکینون_x000D_
5Kg
2914 62 00ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). (INN)_x000D_
5Kg
2914 69ـ ـ سایر_x000D_
2914 69 10— 8، 1 – دی هیدروکسی 2، 4، 5، 7، تترانیترو آنتاکینون _x000D_
5Kg
2914 69 20— تترا آزیدو بنزن کینون _x000D_
5Kg
2914 69 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه_x000D_
2914 71 00ـ ـ کلردیون (ISO)_x000D_
5Kg
2914 79 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
هفتم_x000D_
اسیدهای کربوکسیلیک، و انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه،‌نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
29 15اسیدهای مونوکربوکسیلیک‌ غیرحلقوی اشباع شده و انیدرید‌ها، هالوژنورها، پراکسید‌ها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ اسید فرمیک، املاح و استرهای آن:_x000D_
2915 11 00ـ ـ اسید فرمیک_x000D_
5Kg
2915 12 00ـ ـ املاح اسید فرمیک_x000D_
5Kg
2915 13 00ـ ـ استرهای اسید فرمیک_x000D_
5Kg
ـ اسید استیک و املاح آن؛ انیدرید اسیتک؛_x000D_
2915 21 00ـ ـ اسید استیک_x000D_
5Kg
2915 24 00ـ ـ انیدریدهای استیک_x000D_
5Kg
2915 29ـ ـ سایر :_x000D_
2915 29 10ـ ـ ـ استات سدیم گرید دارویی_x000D_
10Kg
2915 29 20ـ ـ ـ دی‌استات سدیم _x000D_
10Kg
2915 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ استرهای اسید استیک:_x000D_
2915 31 00ـ ـ استات اتیل_x000D_
10Kg
2915 32 00ـ ـ استات وینیل_x000D_
5Kg
2915 33 00ـ ـ استات بوتیل نرمال_x000D_
10Kg
2915 34 00ـ ـ استات ایزوبوتیل_x000D_
10Kg
2915 36 00ـ ـ استات دی‌نوسب (ISO)_x000D_
10Kg
2915 39 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
2915 40ـ اسیدهای مونو – دی – یا تری کلرو استیک، املاح و استرهای آنها:_x000D_
2915 40 10ـ ـ ـ مونوکلرواستیک اسید_x000D_
15Kg
2915 40 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2915 50 00ـ اسید پروپیونیک، املاح و استرهای آن_x000D_
5Kg
2915 60 00ـ اسیدهای بوتانوئیک، اسیدهای پنتانوئیک، املاح و استرهای آنها_x000D_
5Kg
2915 70ـ اسید‌پالمتیک، اسید استئاریک، املاح و ‌استرهای‌آنها:_x000D_
ـ ـ ـ استئارات‌های فلزی:_x000D_
2915 70 11ـ ـ ـ ـ استئارات منیزیم گرید دارویی_x000D_
10Kg
2915 70 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
2915 70 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2915 90ـ سایر:_x000D_
2915 90 10ـ ـ ـ ماده موثره والپروات سدیم_x000D_
20Kg
ـ ـ ـ سایر:_x000D_
2915 90 91ـ ـ ـ ـ ماده موثره آتورواستاتین_x000D_
20Kg
2915 90 92ـ ـ ـ ـ دواتیل هگزا نوئیک اسید_x000D_
10Kg
2915 90 93ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم_x000D_
10Kg
2915 90 94—- استیل کلراید_x000D_
5Kg
2915 90 95—- استیل سیلکوهگزان سولفونیل پراکساید_x000D_
5Kg
2915 90 96—- دی پروبیونیل پراکساید_x000D_
5Kg
2915 90 99ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 16اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع‌نشده و اسیدهای مونو کربوکسیلیک حلقوی، و انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها؛_x000D_
2916 11 00ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن_x000D_
5Kg
2916 12 00ـ ـ استرهای اسید اکریلیک_x000D_
5Kg
2916 13 00ـ ـ اسید متاکریلیک و املاح آن_x000D_
5Kg
2916 14 00ـ ـ ‌استرهای اسید متاکریلیک_x000D_
5Kg
2916 15 00ـ ـ‌ اسیدهای اولئیک، لنیولئیک، یا لینولنیک، املاح و استرهای آنها_x000D_
5Kg
2916 16 00ـ ـ‌ بیناپاکریل(ISO)_x000D_
5Kg
2916 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2916 20 00ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک، سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدها و مشتقات آنها_x000D_
5Kg
ـ اسیدهای مونو کربوکسیلیک بودار (آروماتیک)، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:_x000D_
2916 31ـ ـ اسید بنزوئیک، املاح و استرهای آن:_x000D_
2916 31 10ـ ـ ـ بنزوات سدیم_x000D_
26Kg
2916 31 20ـ ـ ـ اسید بنزوئیک_x000D_
15Kg
2916 31 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2916 32ـ ـ پراکسید بنزوئیل و کلرور بنزوئیل_x000D_
2916 32 10— پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر_x000D_
5Kg
2916 32 20— پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل خمیر_x000D_
20Kg
2916 32 30— کلرو بنزوئیل _x000D_
5Kg
2916 32 40— استیل بنزویل پراکساید _x000D_
5Kg
2916 32 50— دی کلرو دی بنزویل پراکسید _x000D_
5Kg
2916 32 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2916 34 00ـ ـ اسید فنیل استیک و املاح آن_x000D_
5Kg
2916 39ـ ـ سایر: _x000D_
2916 39 10ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید پودر ساده_x000D_
5Kg
2916 39 20ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید میکرونایز_x000D_
5Kg
2916 39 30ـ ـ ـ ماده موثره دارویی ایبوپروفن_x000D_
20Kg
2916 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 17اسیدهای پلی کربوکسیلیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌اسیدها‌ومشتقات آنها:_x000D_
2917 11 00ـ ـ اسید اکسالیک، املاح و استرهای آن_x000D_
5Kg
2917 12 00ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن_x000D_
5Kg
2917 13 00ـ ـ‌ اسید آزلائیک، اسید سباسیک، املاح و استرهای آنها_x000D_
5Kg
2917 14 00ـ ـ انیدرید مالئیک_x000D_
15Kg
2917 19ـ ـ سایر:_x000D_
2917 19 10ـ ـ ـ ماده موثره فروس فومارات_x000D_
20Kg
2917 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2917 20 00ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها_x000D_
5Kg
ـ اسیدهای پلی‌کربو کسیلیک بودار (Aromatic)، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدهای آنها و مشتقات آنها:_x000D_
2917 32 00ـ ـ اورتو فتالات‌های دی‌اکتیل_x000D_
10Kg
2917 33 00ـ ـ اورتوفتالات دی نوئیل یا دی دسیل _x000D_
5Kg
2917 34ـ ـ سایر استرهای اسید اورتو فتالیک:_x000D_
2917 34 10ـ ـ ـ فتالات سرب_x000D_
10Kg
2917 34 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2917 35 00ـ ـ انیدرید فتالیک_x000D_
5Kg
2917 36 00ـ ـ ‌اسید ترفتالیک و املاح آن_x000D_
5Kg
2917 37 00ـ ـ ترفتالات دی متیل_x000D_
5Kg
2917 39ـ ـ سایر:_x000D_
2917 39 10ـ ـ ـ دی بوتیل فتالات_x000D_
10Kg
2917 39 20ـ ـ ـ دی (ترشیو – بوتیل پراکسی) فتالات _x000D_
5Kg
2917 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 18اسیدهای کربوکسیلیک با عوامل اکسیژنه اضافی و انیدرید‌ها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها._x000D_
ـ اسیدهای کربوکسیلیک‌دارای عامل الکل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:_x000D_
2918 11 00ـ ـ اسید لاکتیک، املاح و استرهای آن_x000D_
5Kg
2918 12 00ـ ـ اسید تارتریک_x000D_
5Kg
2918 13 00ـ ـ املاح و استرهای اسید تارتریک_x000D_
5Kg
2918 14 00ـ ـ اسید سیتریک_x000D_
26Kg
2918 15ـ ـ املاح و استرهای اسید سیتریک:_x000D_
2918 15 10ـ ـ ـ سدیم سیترات دی‌هیدرات گرید دارویی_x000D_
5Kg
2918 15 20ـ ـ ـ سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی_x000D_
5Kg
2918 15 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2918 16 00ـ ـ اسید گلوکنیک، املاح و استرهای آن_x000D_
5Kg
2918 17 00ـ ـ 2 و 2-دی فنیل-2-هیدروکسی استیک اسید (اسید بنزیلیک)_x000D_
5Kg
2918 18 00ـ ـ کلروبنزیلات (ISO)_x000D_
5Kg
2918 19 00 ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل فنل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها،‌ هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها:_x000D_
2918 21ـ ـ اسید سالیسیلیک و املاح آن :_x000D_
2918 21 10ـ ـ ـ پودر خالص اسید سالیسیلیک که مخلوط با مواد دیگر نمی‌باشد_x000D_
20Kg
2918 21 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2918 22 00ـ ـ اسید اورتو ـ اسیتل سالیسیلیک، املاح و استرهای آن_x000D_
5Kg
2918 23ـ ـ سایر استرهای اسید سالیسیلیک و املاح آنها:_x000D_
2918 23 10ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید پودر_x000D_
26Kg
2918 23 20ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید گرانول_x000D_
26Kg
2918 23 30ـ ـ ـ استیل سالیسیک کریستال_x000D_
20Kg
2918 23 40ـ ـ ـ متیل سالیسیلات_x000D_
5Kg
2918 23 50ـ ـ ـ 3، 5 – دی نیترو سالیسیلات اسید _x000D_
20Kg
2918 23 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
2918 29 00ـ‌ ـ ‌سایر_x000D_
20Kg
2918 30 00ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل آلدئید یا ستن ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها_x000D_
5Kg
ـ ‌سایر:_x000D_
2918 91 00ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 – اسیدتری‌کلرو فنوکسی استیک)، نمک‌ها و استرهای آن_x000D_
20Kg
2918 99ـ‌ ـ ‌سایر:_x000D_
2918 99 10ـ ـ ـ ماده موثره ناپروکسن_x000D_
10Kg
2918 99 20ـ ـ ـ ماده موثره جم فیبروزیل_x000D_
20Kg
2918 99 30ـ ـ ـ ماده موثره آداپالن_x000D_
10Kg
2918 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
هشتم_x000D_
استرهای اسیدهای غیرآلی، غیرفلزی و املاح آنها، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها_x000D_
29 19استرهای فسفریک و نمک‌های آنها، شامل لاکتوفسفات‌ها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها._x000D_
2919 10 00ـ سه‌تایی‌های (Tris) (2، 3- دی‌بروموپروپیل) فسفات_x000D_
5Kg
2919 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
29 20استرهای سایر اسیدهای غیرآلی غیرفلزی _x000B_(به_x001F_استثنای استرهای هالوژنورهای هیدروژن)، و املاح آنها، مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها؛_x000D_
ـ استرهای تیوفسفریک (فسفرو تیوآت‌ها) و نمک‌های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:_x000D_
2920 11ـ ـ پاراتیون (ISO) و متیل – پاراتیون (ISO) (پاراتیون – متیل)_x000D_
2920 11 10— پاراتیون_x000D_
5Kg
2920 11 20— متیل پاراتیون_x000D_
5Kg
2920 11 90— سایر_x000D_
5Kg
2920 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ فسفیت استرها و نمک_x001F_های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:_x000D_
2920 21 00ـ ـ دی متیل فسفیت_x000D_
5Kg
2920 22 00ـ ـ دی اتیل فسفیت_x000D_
5Kg
2920 23 00ـ ـ تری متیل فسفیت_x000D_
5Kg
2920 24 00ـ ـ تری اتیل فسفیت_x000D_
5Kg
2920 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2920 30 00ـ اندو سولفان(ISO)_x000D_
5Kg
2920 90ـ سایر_x000D_
2920 90 10— گرانول نیتروگلیسرین_x000D_
26Kg
2920 90 20— اتیل پرکلرات_x000D_
5Kg
2920 90 90— سایر_x000D_
5Kg
نهم_x000D_
ترکیبات دارای عامل ازت_x000D_
29 21ترکیبات دارای عامل آمین._x000D_
ـ مونو آمین‌های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2921 11 00ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها_x000D_
5Kg
2921 12 00ـ ـ 2- (N,N- دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور_x000D_
5Kg
2921 13 00ـ ـ2- (N,N- دی اتیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلرور_x000D_
5Kg
2921 14 00ـ ـ2- (N,N- دی ایزو پروپیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلراید_x000D_
5Kg
2921 19ـ ـ سایر_x000D_
2921 19 10— اچ ان یک_x000D_
5Kg
2921 19 20— اچ ان دو _x000D_
5Kg
2921 19 30— اچ ان سه_x000D_
5Kg
2921 19 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ پلی آمین‌های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2921 21ـ ـ اتیلن دی آمین و املاح آن_x000D_
2921 21 10— اتیلن دی آمین دی پر کلرات _x000D_
5Kg
2921 21 90— سایر_x000D_
5Kg
2921 22 00ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن_x000D_
5Kg
2921 29ـ ـ سایر:_x000D_
2921 29 10ـ ـ ـ ترت بوتیل آمین کلاولانات_x000D_
5Kg
2921 29 20— ا و 1- دی آمینو – 2 و 2- دی نیترواتیلن _x000D_
5Kg
2921 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2921 30ـ مونوآمین‌ها یا پلی آمین‌های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک؛ و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2921 30 10ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2921 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ مونو آمین‌های بودار (آروماتیک) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2921 41 00ـ ـ آنیلین و املاح آن_x000D_
5Kg
2921 42ـ ـ مشتقات آنیلین و املاح آنها_x000D_
2921 42 10— ان – نیترو آنیلین _x000D_
5Kg
2921 42 90— سایر_x000D_
5Kg
2921 43 00ـ ـ تولوئیدین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه_x000D_
5Kg
2921 44ـ ـ دی فنیل آمین و مشتقات آمین؛ املاح مربوطه_x000D_
2921 44 10— 6، 6، 4، 2، 2- هگزانیترو (1 و 1- بی‌فنیل) – 3، 3 – دی‌آمین _x000D_
5Kg
2921 44 20— هگزا نیترو دی فنیل آمین _x000D_
5Kg
2921 44 90— سایر_x000D_
5Kg
2921 45 00ـ ـ 1 ـ نفتیل آمین (آلفا ـ نفتیل آمین (بتا ـ نفتیل آمین)‌و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات _x000D_
5Kg
2921 46 00ـ ـ‌آمفتامین (INN)، بنزفتامین (INN)، دگزا مفتامین_x000D_
(INN)، اتی‌لام فتامین (INN)، فن کام فامین، لفتامین (INN)، لوام فتامین (INN)، مفنورکس (INN) و فنترمین (Phentermine)؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2921 49ـ ـ سایر:_x000D_
2921 49 10ـ ـ ـ ماده موثره آمی‌تریپتیلن_x000D_
20Kg
2921 49 20ـ ـ ـ ماده موثره نورتریپتیلن_x000D_
20Kg
2921 49 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ پلی_x001F_آمیدهای بودار و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:_x000D_
2921 51 00ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2921 59 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 22ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژنه._x000D_
ـ آمینو ـ الکل‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند، اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2922 11ـ ـ‌ منو اتانول آمین و املاح آن:_x000D_
2922 11 10ـ ـ ـ منواتانول آمین_x000D_
5Kg
2922 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2922 12ـ ـ دی اتانول آمین و املاح آن:_x000D_
2922 12 10ـ ـ ـ کوکونات دی‌اتانول آمین_x000D_
15Kg
2922 12 20ـ ـ ـ دی اتانول آمین_x000D_
5Kg
2922 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2922 14 00ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسی_x001F_فن (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2922 15 00ـ ـ‌ تری اتانول آمین_x000D_
5Kg
2922 16 00ـ ـ‌ دی اتانول آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات _x000D_
5Kg
2922 17ـ ـ‌ متیل دی اتانول آمین و اتیل دی اتانول آمین:_x000D_
ـ ـ ـ متیل دی_x001F_اتانول آمین_x000D_
2922 17 11ـ ـ ـ ـ اصلاح شده (modified) یا فعال شده _x000D_
5Kg
2922 17 12ـ ـ ـ ـ سایر متیل دی اتانول آمین_x000D_
5Kg
2922 17 20ـ ـ ـ اتیل دی_x001F_اتانول آمین_x000D_
5Kg
2922 18 00ـ ـ ‌2-(N,N- دی ایزوپروپیل آمینو) اتانول_x000D_
5Kg
2922 19ـ ـ ‌سایر:_x000D_
2922 19 10ـ ـ ـ پروپرانولول_x000D_
26Kg
2922 19 40ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2922 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ آمینو ـ نفتل‌ها و سایر آمینوفنل‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2922 21 00ـ ـ اسیدهای آمینو نفتل سولفوئیک و املاح آنها_x000D_
5Kg
2922 29ـ ـ سایر:_x000D_
2922 29 10ـ ـ ـ پاراآمینوفنل گرید دارویی _x000D_
5Kg
2922 29 20ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات_x000D_
10Kg
2922 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ آمینو ـ آلدئیدها، آمینو ـ ستن‌ها و آمینو ـ‌کینون‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ املاح این محصولات:_x000D_
2922 31 00ـ ـ آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2922 39 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
ـ آمینو ـ اسیدها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2922 41 00ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2922 42 00ـ ـ اسید گلوتامیک و املاح آن_x000D_
5Kg
2922 43 00ـ ـ اسید آنترانیلیک و املاح آن_x000D_
5Kg
2922 44 00ـ ـ تیلیدین (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2922 49ـ ـ سایر:_x000D_
2922 49 10ـ ـ ـ دیکلوفناک سدیم_x000D_
26Kg
2922 49 20ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن_x000D_
10Kg
2922 49 30ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین_x000D_
10Kg
2922 49 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2922 50ـ آمینو ـ الکل ـ فنل‌ها، آمینو ـ اسید ـ فنل‌ها و سایر ترکیبات آمینه (Amino) با عامل اکسیژنه:_x000D_
2922 50 10ـ ـ ـ ماده موثره فلوکستین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2922 50 20ـ ـ ـ ترامادول هیدروکلراید_x000D_
26Kg
2922 50 30ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم_x000D_
26Kg
2922 50 40ـ ـ ـ ماده موثره گلاتیرآمراستات_x000D_
10Kg
2922 50 50ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2922 50 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 23املاح و هیدرواکسیدهای آمونیم چهارتایی؛ لستین‌ها و سایر فسفوآمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص._x000D_
2923 10ـ کولین و املاح آن:_x000D_
2923 10 10ـ ـ ـ کولین کلراید 75 درصد مایع_x000D_
5Kg
2923 10 20ـ ـ ـ کولین کلراید 60 درصد پودر_x000D_
10Kg
2923 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2923 20ـ لستین‌ها و سایر فسفو آمینو لیپیدها:_x000D_
2923 20 10ـ ـ ـ لستین‌ها_x000D_
15Kg
2923 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2923 30 00ـ تترا اتیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات_x000D_
5Kg
2923 40 00ـ‌ دی_x001F_دسیل دی متیل آمونیوم پرفلورو اکتان_x000D_
سولفونات_x000D_
5Kg
2923 90ـ سایر_x000D_
2923 90 10— تترا اتیل آمونیوم _x000D_
5Kg
2923 90 90— سایر_x000D_
5Kg
29 24ترکیبات‌دارای‌عامل‌کربوکسی‌آمید؛ ترکیبات دارای عامل آمید اسید کربنیک._x000D_
ـ آمیدهای غیرحلقوی (همچنین کاربامات‌های_x000D_
غیرحلقوی)‌و مشتقات آنها، املاح مربوطه:_x000D_
2924 11 00ـ ـ مپروبامات (INN)_x000D_
5Kg
2924 12ـ ـ‌ فلوئور و استامید (ISO)، مونوکروتوفوس (ISO) و فسفامیدون (ISO)_x000D_
2924 12 10— مونوکروتوفوس_x000D_
5Kg
2924 12 20— فوسفامیدون (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیشتر از 1000 گرم در لیتر باشد) _x000D_
5Kg
2924 12 90— سایر_x000D_
5Kg
2924 19 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
ـ آمیدهای (ازجمله کاربامات‌های) حلقوی و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:_x000D_
2924 21 00ـ ـ اورئین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2924 23 00ـ ـ اسید 2 ـ استامید و بنزوئیک (اسید – N استیل آن ترانیلیک) و املاح آن_x000D_
5Kg
2924 24 00ـ ـ آتینامات (INN) _x000D_
5Kg
2924 25 00ـ ـ آلا کلر(ISO)_x000D_
5Kg
2924 29ـ ـ سایر:_x000D_
2924 29 10ـ ـ ـ آتنولول_x000D_
26Kg
2924 29 20ـ ـ ـ لیدوکائین پایه_x000D_
26Kg
2924 29 30ـ ـ ـ لیدوکائین هیدروکلراید_x000D_
26Kg
2924 29 40ـ ـ ـ استامینوفن پودر ساده و یا پودر دی‌سی (DC)_x000D_
26Kg
2924 29 50ـ ـ ـ متوکاربامول _x000D_
26Kg
2924 29 60ـ ـ ـ ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات_x000D_
10Kg
2924 29 70— کارباریل _x000D_
5Kg
2924 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 25ترکیبات دارای عامل کروبکسی ایمید ( از جمله ساکارین و املاح آن) یا ترکیبات دارای عامل ایمین:_x000D_
ـ ایمیدها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:_x000D_
2925 11 00ـ ـ ساکارین و املاح آن_x000D_
5Kg
2925 12 00ـ ـ‌گلوت اتیمید (INN)_x000D_
5Kg
2925 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ایمین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:_x000D_
2925 21 00ـ ـ کلرودی‌مفورم (ISO)_x000D_
5Kg
2925 29ـ ـ سایر:_x000D_
2925 29 10ـ ـ ـ متفورمین_x000D_
26Kg
2925 29 20— گوانیل اوره نیترامید_x000D_
5Kg
2925 29 30— گوانیدین نیترات _x000D_
5Kg
2925 29 40— آمیتراز _x000D_
5Kg
2925 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 26ترکیبات دارای عامل نیتریل._x000D_
2926 10 00ـ اکریلونیتریل_x000D_
5Kg
2926 20 00ـ 1 – سیانوگوآنیدین (دی سیان دی آمید)_x000D_
5Kg
2926 30 00ـ فن پروپورکس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- سیانو ـ 2ـ دی متیل آمینو – 4، 4- دی فنیل بوتان_x000D_
5Kg
2926 40 00ـ آلفا- فنیل استو استو نیتریل _x000D_
5Kg
2926 90ـ‌ سایر _x000D_
2926 90 10— تری نیترو استو نیتریل _x000D_
5Kg
2926 90 20— گاز سی‌اس_x000D_
5Kg
2926 90 30— بروموبنزیل سیانید_x000D_
5Kg
2926 90 90— سایر _x000D_
5Kg
2927 00ترکیبات دی آزوئیک یا آزوکسیک._x000D_
2927 00 10— 1 و 2 – دی آزواتان_x000D_
5Kg
2927 00 20— 1 و 3 – دی آزوپروپان_x000D_
5Kg
2927 00 30— دی آزودی نیتروفنول_x000D_
5Kg
2927 00 40— دی آزو دی فنیل متان _x000D_
5Kg
2927 00 90— سایر _x000D_
5Kg
2928 00مشتقات آلی هیدرازین یا هیدروکسیل آمین._x000D_
2928 00 10— ماده موثره فلووکسامین مالئات_x000D_
10Kg
2928 00 20— دی نیترو فنیل هیدرازین_x000D_
5Kg
2928 00 30— کاربازید_x000D_
5Kg
2928 00 40— 1 و 2 – دی متیل هیدرازینیوم آزید _x000D_
5Kg
2928 00 50— متیل هیدرازین نیترات _x000D_
5Kg
2928 00 60— 1 و 2 – دی اتیل هیدرازین نیترات _x000D_
5Kg
2928 00 70— متیل دی نیترامین _x000D_
5Kg
2928 00 80— ا و ا – دی متیل هیدرازینیم آزید _x000D_
5Kg
2928 00 90— سایر_x000D_
5Kg
29 29ترکیبات دارای دیگر عوامل ازوته._x000D_
2929 10ـ ایزوسیانات‌ها:_x000D_
2929 10 10— تولوئن دی سیانات_x001F_ها (TDI)_x000D_
10Kg
2929 10 90— سایر_x000D_
5Kg
2929 90ـ سایر_x000D_
2929 90 10— بیس (2 و 2 و 2- تری نیترواتیل) – نیتروآمین_x000D_
5Kg
2929 90 90— سایر_x000D_
5Kg
دهم_x000D_
ترکیبات آلی ـ غیرآلی، ترکیبات هتروسیکلیک، اسیدهای نوکلئیک و املاح آنها، و سولفونامیدها_x000D_
29 30ترکیبات آلی ـ گوگردی._x000D_
2930 20 00ـ تیوکاربامات‌ها و دی تیو کاربامات‌ها_x000D_
5Kg
2930 30 00ـ مونو، دی ـ یاتتراسولفورهای تیوروم_x000D_
5Kg
2930 40 00ـ متیونین_x000D_
5Kg
2930 60 00ـ 2-(N و N- دی اتیل آمینو) اتان اتیول_x000D_
5Kg
2930 70ـ بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودی_x001F_گلیکول INN):_x000D_
2930 70 10— بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید_x000D_
5Kg
2930 70 20— بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودی_x001F_گلیکول INN)_x000D_
5Kg
2930 80ـ آلدی کارب (ISO)، کاپتافول (ISO) و متامیدوفوس (ISO)_x000D_
2930 80 10— آلدی کارب _x000D_
5Kg
2930 80 20— کاپتافول _x000D_
5Kg
2930 80 90— سایر_x000D_
5Kg
2930 90ـ سایر:_x000D_
2930 90 10—2-(N و N- دی متیل آمینو) اتان اتیول_x000D_
5Kg
2930 90 15— وی ایکس_x000D_
5Kg
2930 90 20— دی پیکریل سولفید _x000D_
5Kg
2930 90 25— کلرواتیل کلرومتیل سولفید _x000D_
5Kg
2930 90 30— متامیدوفوس (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیش از 600 گرم در لیتر باشد)_x000D_
5Kg
2930 90 35— گاز خردل_x000D_
5Kg
2930 90 36— خردل چندعنصره_x000D_
5Kg
2930 90 37— 3، 1 بیس (2- کلرواتیل تیو) نرمال پروپان_x000D_
5Kg
2930 90 40— بیس (2- کلرواتیل تیو) متان_x000D_
5Kg
2930 90 45— 1، 5 – بیس (2-کلرواتیل تیو) نرمال پنتان_x000D_
5Kg
2930 90 50— 4، 1- بیس و 2- کلرواتیل تیو) نرمال بوتان_x000D_
5Kg
2930 90 55— بیس (2- کلرو اتیل تیو اتیل) اتر_x000D_
5Kg
2930 90 60— خردل اکسیژن‌دار _x000D_
5Kg
2930 90 65— اتان، 1 و 1- (تیو 35 اس) بیس (2- کلرو)_x000D_
5Kg
2930 90 70— آمیتون _x000D_
5Kg
2930 90 90— سایر_x000D_
5Kg
29 31سایر ترکیبات آلی- غیر آلی._x000D_
2931 10 00ـ تترا متیل سرب و تترا اتیل سرب_x000D_
5Kg
2931 20 00ـ ترکیبات تری بوتیل تین_x000D_
5Kg
ـ سایر مشتقات ارگانو- فسفر:_x000D_
2931 31 00— دی متیل متیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 32 00— دی متیل پروپیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 33 00— دی اتیل اتیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 34 00— سدیم 3- (تری هیدرو کسی سیلیل) پروپیل متیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 35 00— 2 و 4 و 6- تری پروپیل- 1 و3و5 و2و4و6- تری اکساتری فسفینان 2و4 و6- تری اکسید_x000D_
5Kg
2931 36 00— (5-اتیل-2- متیل-2-اکسیدو-1و3 و2 – دی اکسافسفینان -5- ایل) متیل متیل متیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 37 00— بیس [5- اتیل-2- متیل -2- اکسیدو-1و3و2- دی اکسافسفینان -5- ایل ) متیل ] متیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 38— نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1):_x000D_
2931 38 10— متیل فسفونیک اسید با (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)_x000D_
5Kg
2931 38 20— نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)_x000D_
5Kg
2931 39— سایر:_x000D_
2931 39 10— o- (3-کلروپروپیل)o- [4-نتیرو-3- (تری فلورومتیل) فنیل) فنیل] متیل فسفونوتیونات_x000D_
5Kg
2931 39 15— 9،3- دی متیل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دی فسفااسپیرو [5،5] اندکان 3،9- دی اکسید_x000D_
5Kg
2931 39 20— پروپیل فسفونیک دی کلراید_x000D_
5Kg
2931 39 25— متیل فسفونیک دی کلراید_x000D_
5Kg
2931 39 30— دی فنیل متیل فسفونات_x000D_
5Kg
2931 39 35— متیل فسفونیک اسید_x000D_
5Kg
2931 39 40— محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید_x000D_
5Kg
2931 39 45— کیوال _x000D_
5Kg
2931 39 50— کلروسارین_x000D_
5Kg
2931 39 60— کلروسومان_x000D_
5Kg
2931 39 70— متیل فسفونیک دی‌کلراید _x000D_
5Kg
2931 39 90— سایر_x000D_
5Kg
2931 90ـ سایر_x000D_
2931 90 10— ساربن _x000D_
5Kg
2931 90 15— سومان _x000D_
5Kg
2931 90 20— تابون _x000D_
5Kg
2931 90 25— لوئیزیت یک _x000D_
5Kg
2931 90 30— لوئیزیت دو_x000D_
5Kg
2931 90 35— لوئیزیت سه_x000D_
5Kg
2931 90 40— فسفونیک دی‌فلوراید، متیل _x000D_
5Kg
2931 90 55— اتیدرونیت دی سدیم_x000D_
5Kg
2931 90 90— سایر_x000D_
5Kg
29 32ترکیبات هتروسیکلیک که فقط دارای هترواتم (اتم‌های)‌اکسیژن هستند._x000D_
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه فوران (حتی هیدروژنه شده)، متراکم نشده باشد:_x000D_
2932 11 00ـ ـ تترا هیدروفوران_x000D_
5Kg
2932 12 00ـ ـ 2 ـ فورآلدئید (فورفورآل)_x000D_
5Kg
2932 13 00ـ ـ الکل فورفوریلیک و الکل تترا هیدروفورفوریلیک_x000D_
5Kg
2932 14 00ـ ـ سوکرالوز _x000D_
5Kg
2932 19ـ ـ سایر:_x000D_
2932 19 10— ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید (غیر تزریقی) _x000D_
10Kg
2932 19 90— سایر_x000D_
5Kg
2932 20 00ـ لاکتون‌ها_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2932 91 00ـ ـ ایزوسافرول_x000D_
5Kg
2932 92 00ـ ـ 1ـ (1، 3ـ بنزودی‌اکسول ـ5 ـ ایل)پروپان ـ 2ـ اون_x000D_
5Kg
2932 93 00ـ ـ پی پرونال_x000D_
5Kg
2932 94 00ـ ـ‌ سافرول_x000D_
5Kg
2932 95 00ـ ـ تترا هیدروکانابینول‌ها (جملگی ایزومر)_x000D_
5Kg
2932 99ـ ـ سایر:_x000D_
2932 99 10ـ ـ ـ ایزوسوربایددی نیترات_x000D_
5Kg
2932 99 20ـ ـ ـ ماده موثره آمیودارون_x000D_
5Kg
2932 99 30— برمادیولون _x000D_
5Kg
2932 99 35— آسکاریدول (پراکسید آلی) _x000D_
5Kg
2932 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 33ترکیبات هتروسیکلیک، که منحصراً دارای هترو اتم (اتم‌های) ازت هستند._x000D_
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه پیرو ازول (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:_x000D_
2933 11 00ـ ـ فنازون (انتی پیرین) و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2933 19ـ ـ سایر:_x000D_
2933 19 10ـ ـ ـ ماده موثره دفراسیروکس_x000D_
10Kg
2933 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه ایمیدازول (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:_x000D_
2933 21 00ـ ـ هیدآنتوئین و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2933 29ـ ـ سایر:_x000D_
2933 29 10ـ ـ ـ امپرازول_x000D_
5Kg
2933 29 20— ماده موثره مترونیدازول _x000D_
15Kg
2933 29 30— ماده موثره پنتوپرازول سدیم – سزکوئی هیدرات_x000D_
10Kg
2933 29 40— ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2933 29 50— ماده موثره زولدرونیک اسید_x000D_
10Kg
2933 29 60— ماده موثره فکسو فنادین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2933 29 70— 2 و 4 – دی نیترو ایمیدازول _x000D_
5Kg
2933 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه پیریدن (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:_x000D_
2933 31 00ـ ـ پیریدن و املاح آن_x000D_
5Kg
2933 32 00ـ ـ پی‌پیریدین و املاح آن_x000D_
5Kg
2933 33 00ـ ـ آلفن تانیل (INN)، آنیل اریدین (INN)، بزیترامید(INN)، برومازپام(INN)، دی فنواکسین (INN)، دی‌فنواکسیلات (INN)، دی پی‌پانون (INN)، فنتانیل(INN)، ستوبمیدون(INN)، متیل فنیدات (INN)، پنتازوسین (INN)، پتیدین (INN)، پتیدین (INN)، واسطه A، فن‌سی کلیدین (PCP)(INN)، فنوپریدین (INN)، پی‌پرادرول (INN)، پی‌ری‌ترامید (INN)، پروپی‌رام (INN) و تریمیریدین (INN)؛ املاح این محصولات _x000D_
5Kg
2933 39ـ ـ سایر:_x000D_
2933 39 10ـ ـ ـ بیزاکودیل _x000D_
26Kg
2933 39 20— پیریدین پرکلرات _x000D_
5Kg
2933 39 30ـ ـ ـ 3- کوینوکلیدینول_x000D_
5Kg
2933 39 40ـ ـ ـ R- (-)-3- کوینوکلیدینول_x000D_
5Kg
2933 39 50ـ ـ ـ ماده موثره سیپروهپتادین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2933 39 60ـ ـ ـ ماده موثره رمی فنتالین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2933 39 70ـ ـ ـ آملودیپین_x000D_
26Kg
2933 39 75ـ ـ ـ ماده موثره کلرفنیر آمین مالئات_x000D_
15Kg
2933 39 80ـ ـ ـ ماده موثره دفریپرون_x000D_
10Kg
2933 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ترکیبات دارای ساختار حلقه‌های کیتولئین یا ایزو کیتولئین (هیدروژنه شده یا نشده) که بیشتر متراکم نشده باشد:_x000D_
2933 41 00ـ ـ لورفانول (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2933 49ـ ـ سایر:_x000D_
2933 49 10— ماده موثره مونته لوکاست_x000D_
15Kg
2933 49 20ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان_x000D_
10Kg
2933 90 49— سایر _x000D_
5Kg
– ترکیبات دارای ساختار یک حلقه پیریمیدین (هیدروژنه شده یا نشده) یا حلقه پی‌پرآزین:_x000D_
2933 52 00ـ ـ‌ مالونیل اوره (اسید باربی توریک) و املاح آن:_x000D_
5Kg
2933 53 00ـ ـ آلو باربیتال(INN)، آموباربیتال (INN)، باربی‌تال (INN)، بوتال بی‌تال(INN)، بوتوباربیتال، سیکلو باربی‌تال (INN)، متیل فنوباربیتال (INN)، پنتو باربیتال (INN)، فنوباربیتال(INN)، سکبوتاباربیتال (INN)، سکوباربیتال (INN) و وینیل بیتال (INN)؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2933 54 00ـ ـ سایر مشتقات مالونیل اوره (اسید بار بیت اوریک)؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2933 55 00ـ ـ لوپرازولام (INN)، مکلوکوآلون (INN)، متاکوآلون (INN) و زی‌پیرول (INN)، املاح این محصولات _x000D_
5Kg
2933 59ـ ـ سایر:_x000D_
2933 59 10ـ ـ ـ سیپروفلوکساسین هیدروکلراید_x000D_
26Kg
2933 59 15ـ ـ ـ ماده موثره تری‌متوپریم – پودر ساده_x000D_
5Kg
2933 59 20ـ ـ ـ ماده موثره تری متوپریم – پودر میکرونایز_x000D_
5Kg
2933 59 25ـ ـ ـ ماده موثره آزاتیوپورین _x000D_
20Kg
2933 59 30ـ ـ ـ ماده موثره آلوپورینول_x000D_
15Kg
2933 59 35ـ ـ ـ نیکلوزاماید پیپرازین_x000D_
5Kg
2933 59 40ـ ـ ـ آسیکلوویر_x000D_
26Kg
2933 59 50ـ ـ ـ ماده موثره سیتریزین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2933 59 65ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات_x000D_
10Kg
2933 59 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه تری‌آزین (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد:_x000D_
2933 61 00ـ ـ ملامین_x000D_
5Kg
2933 69ـ ـ سایر:_x000D_
2933 69 10ـ ـ ـ هگزامین (هگزامتیلن تترامین)_x000D_
10Kg
2933 69 20ـ ـ ـ ماده موثره لاموتریژین_x000D_
20Kg
2933 69 30— 3- نیترو-1 و 2 و 4 -تری آزول -5- اون_x000D_
5Kg
2933 69 40— 2- اکسی – 4 و 6 – دی نیتروآمینو – اس _x000B_تری آزین _x000D_
5Kg
2933 69 50— 2- نیتروایمینو – 5 – نیترو – هگزاهیدرو – 1 و 3 و 5 – تری آزین _x000D_
5Kg
2933 69 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ لاکتام‌ها:_x000D_
2933 71 00ـ ـ 6 ـ هگزان لاکتام (اپسیلون ـ کاپرولاکتام):_x000D_
5Kg
2933 72 00ـ ـ کلوبازام (INN) و متی پریلون (INN)_x000D_
5Kg
2933 79ـ ـ سایر لاکتام‌ها:_x000D_
2933 79 10ـ ـ ـ ماده موثره آریپیپرازول_x000D_
10Kg
2933 79 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2933 91 00ـ ـ آل پرازولام (INN)، کامازپام (INN)، کلردیازپوکسید (INN)، کلونازپام (INN)، کلرازپات، دلورازپام (INN)، دیازپام (INN)، ‌استازولام (INN)، لوفلازپات اتیل (INN)، فلودیازپام (INN)، فلونیترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام (INN)، مازین دول (INN)، مدازپام (INN)، میدازولام (INN)، نیمتازپام (INN)، نیترازپام (INN)، نوردازپام (INN)، اوگزازپام (INN)، پی‌نازپام (INN)، پرازپام (INN)، پی رووالرون (INN)، تمازپام (INN)، تترازپام (INN)، و تریازولام (INN)؛ املاح این محصولات _x000D_
5Kg
2933 92 00ـ ـ آزینفوس- متیل (ISO)_x000D_
5Kg
2933 99ـ ـ سایر:_x000D_
2933 99 10ـ ـ ـ ماده موثره مبندازول_x000D_
10Kg
2933 99 20ـ ـ ـ کاربامازپین_x000D_
26Kg
2933 99 30ـ ـ ـ کاپتوپریل_x000D_
5Kg
2933 99 40ـ ـ ـ ماده موثره ایندومتاسین_x000D_
15Kg
2933 99 45— تترازین _x000D_
5Kg
2933 99 46— سیس – بیس (5 – نیتروتترازولات) تتراآمین – کبالت (III) پرکلرات_x000D_
5Kg
2933 99 50ـ ـ ـ ماده موثره کلومی پرامین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2933 99 55— هگزا نیترو هگزا آزا یسورتزینان _x000D_
5Kg
2933 99 60ـ ـ ـ انالاپریل_x000D_
5Kg
2933 99 65— بی زد _x000D_
5Kg
2933 99 66— 2 – (5 – سیانو تترازولانو) آمین کبالت (III) پرکلرات _x000D_
5Kg
2933 99 67— پی‌زد اُ _x000D_
5Kg
2933 99 68— کتو بایسیکلیک _x000D_
5Kg
2933 99 69— 2 و 6 – بیس (پیکریل آمینو) – 3 و 5 – دی نیتروپیریدین _x000D_
5Kg
2933 99 70— 5- نیترو بنزو تری آزول _x000D_
5Kg
2933 99 71— 1 و 4 و 5 و 8 – تیترانیترو 1 – و 4 و 5 و 8 تترا آزادکالین _x000D_
5Kg
2933 99 72— 1 و 3 و 3 – تری نیترو آزتیدین _x000D_
5Kg
2933 99 73— تترانیتروگلایکولوریل _x000D_
5Kg
2933 99 74— 1 و 4 و 5 و 8 – تترانیترو – پیدازینو (4 و 5 – d) پیرپدازین _x000D_
5Kg
2933 99 75— 2 و 4 و 6 – تری نیترو – 2 و 4 و 6 – تری آزاسیکلو هگزانون _x000D_
5Kg
2933 99 86— 4- آمینو – 3 و 5 – دی هیدرازینو – 1 و 2 و 4 – تری آزول دی نیترامید _x000D_
5Kg
2933 99 87— 3 و 3 – دی نیترو 5 و 5 بی – 1 و 2 و 4- تری آزول _x000D_
5Kg
2933 99 88— دی نیترو بیس تری آزول _x000D_
5Kg
2933 99 89— تترا نیترو بنزوتری آزول _x000D_
5Kg
2933 99 90ـ ـ ـ سایر:_x000D_
5Kg
2933 99 91ـ ـ ـ ـ ماده موثره لوزارتان پتاسیم_x000D_
20Kg
2933 99 92ـ ـ ـ ـ آنالاپریل مالئات _x000D_
20Kg
2933 99 93ـ ـ ـ ـ لوراتادین_x000D_
5Kg
2933 99 94ـ ـ ـ ـ سلکوکسایب_x000D_
26Kg
2933 99 95ـ ـ ـ ـ ماده موثره کارودیلول_x000D_
10Kg
2933 99 96ـ ـ ـ ـ ماده موثره فلوکونازول_x000D_
10Kg
2933 99 99ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 34اسیدهای نوکلئیک و املاح آنها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص؛ سایر ترکیبات هتروسیکلیک_x000D_
2934 10 00ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد_x000D_
5Kg
2934 20 00ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه بنزوتیازول (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد._x000D_
5Kg
2934 30 00ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه فنوتیازین (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
2934 91 00ـ ـ آمینورکس (INN)، بروتیزولام(INN)، کلوتی آزپام (INN)، کلوکسازولام (INN)، دکسترومورآمید (INN)، هالوکسازولام (INN)، کتازولام (INN)، مزوکارب (INN)، اوکسازولام (INN)، پمولین (INN)، فندیمترازین (INN)، فن مترازین (INN)، و سوفن تانیل (INN)؛ املاح این محصولات_x000D_
5Kg
2934 99ـ ـ سایر:_x000D_
2934 99 10ـ ـ ـ ماده موثره پیروکسیکام _x000D_
5Kg
2934 99 15ـ ـ ـ ماده موثره دیلتیازم هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2934 99 20ـ ـ ـ ماده موثره کتوکونازول پودر ساده_x000D_
10Kg
2934 99 25ـ ـ ـ پودر میکرونایز کتوکونازول_x000D_
26Kg
2934 99 30ـ ـ ـ پتاسیم کلاولانات خالص، پتاسیم_x000D_
کلاولانات مخلوط با میکروکریستالین سلولز و پتاسیم کلاولانات مخلوط با سیلیکون دی اکسید_x000D_
26Kg
2934 99 35— آمینو دی نیترو بنزوفوروکسان _x000D_
5Kg
2934 99 40ـ‌ ـ ـ ماده موثره اپریپیتانت _x000D_
10Kg
2934 99 45— دی آمینو آزو فورازان _x000D_
5Kg
2934 99 50ـ‌ ـ ـ ماده موثره مایکوفنولات مفتیل_x000D_
5Kg
2934 99 55— دی آمینو دی نیترو بنزوفورکسان _x000D_
5Kg
2934 99 60ـ‌ ـ ـ ماده موثره افلوکساسین_x000D_
10Kg
2934 99 65ـ‌ ـ ـ ماده موثره پراسوگل هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2934 99 70ـ‌ ـ ـ ماده موثره آلانزاپین_x000D_
10Kg
2934 99 75ـ‌ ـ ـ ماده موثره کتوتیفن فومارات_x000D_
20Kg
2934 99 80— گاز سی آر _x000D_
5Kg
2934 99 85— نونانویل مورفولین _x000D_
5Kg
2934 99 86— آدامسیت (آدامزیت) _x000D_
5Kg
2934 99 90ـ‌ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2935سولفون آمیدها:_x000D_
2935 10 00ـ N- متیل پرفلورواکتان سولفون آمید_x000D_
5Kg
2935 20 00ـ N- اتیل پرفلورواکتان سولفون آمید_x000D_
5Kg
2935 30 00ـ N- اتیل-N-(2-هیدروکسی اتیل) پرفلورواکتان_x000D_
سولفون آمید_x000D_
5Kg
2935 40 00ـ N- (2-هیدروکسی اتیل) – N- متیل پروفلورواکتان_x000D_
سولفون آمید_x000D_
5Kg
2935 50 00ـ سایر پرفلورو اکتان سولفون آمیدها_x000D_
5
2935 90ـ سایر:_x000D_
2935 90 10ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات_x000D_
26
2935 90 20ـ ـ ـ ماده موثره استازولامید_x000D_
5
2935 90 30ـ ـ ـ سولفامتوکسازول_x000D_
5
2935 90 40ـ ـ ـ فاموتیدین_x000D_
26
2935 90 50ـ ـ ـ گلیبنکلامید_x000D_
26
2935 90 60ـ ـ ـ ماده موثره سوماتریپتان_x001F_سوکیسنات_x000D_
10
2935 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
یازدهم_x000D_
پرو ویتامین‌ها، ویتامین‌ها و هورمون‌ها_x000D_
29 36پرو ویتامین‌ها و ویتامین‌های طبیعی یا دوباره تولید شده به وسیله سنتز (ازجمله کنسانتره‌های طبیعی) و همچنین مشتقات آنها که به مصرف می‌رسد، مخلوط‌با هم و یا غیر مخلوط ولو حل شده در هر نوع حلال._x000D_
ـ ویتامین‌ها و مشتقات آنها مخلوط نشده:_x000D_
2936 21 00ـ ـ ویتامین‌های A و مشتقات آنها_x000D_
5Kg
2936 22ـ ـ ویتامین B1 و مشتقات آن:_x000D_
2936 22 10ـ ـ ـ تیامین هیدروکلراید، تیامین منونیترات_x000D_
15Kg
2936 22 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2936 23 00ـ ـ ویتامین B2 و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2936 24 00ـ ـ اسید ـ D ـ یا DL ـ پانتوتنیک (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2936 25 00ـ ـ ویتامین B6 و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2936 26 00ـ ـ ویتامین B12 و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2936 27 00ـ ـ ویتامین C و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2936 28 00ـ ـ ویتامین E و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2936 29ـ ـ سایر ویتامین‌ها و مشتقات آنها:_x000D_
2936 29 10ـ ـ ـ نیکوتینامید _x000D_
15Kg
2936 29 20ـ ـ ـ نیکوتینیک اسید (نیاسین)_x000D_
15Kg
2936 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2936 90 00ـ سایر، همچنین کنسانتره‌های طبیعی_x000D_
5Kg
29 37هورمون‌ها، پروستاگلندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لیکوترین‌ها، طبیعی یا ساخته شده از طریق سنتز؛ مشتقات آنها و مشابه‌های ساختاری آنها، از جمله پلی‌پپتیدها با زنجیره تغییر یافته، که عمدتاً به عنوان هورمون مصرف می‌شوند. _x000D_
ـ هورمون‌های پلی پپتیدیک، هورمون‌های پروتئین و هورمون‌های گلیکوپروتئین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها:_x000D_
2937 11 00ـ ـ سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها _x000D_
5Kg
2937 12 00ـ ـ انسولین و املاح آن_x000D_
5Kg
2937 19ـ ـ ‌سایر:_x000D_
2937 19 10ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلین استات_x000D_
10Kg
2937 19 20ـ ـ ـ ماده موثره تریپتورلین استات_x000D_
10Kg
2937 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ هورمون‌های استروئید، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها: _x000D_
2937 21 00ـ ـ پردنیزولون و هیدروکورتیزون_x000D_
10Kg
2937 22ـ ـ ‌مشتقات هالوژنه هورمون‌های کورتی کوستروئید:_x000D_
2937 22 10ـ ـ ـ بتامتازون والرات _x000D_
26Kg
2937 22 20ـ ـ ـ بتامتازون دی سدیم فسفات_x000D_
26Kg
2937 22 30ـ ـ ـ دگزامتازون دی‌سدیم فسفات_x000D_
26Kg
2937 22 40ـ ـ ـ کلوبتازول دی‌پروپیونات_x000D_
26Kg
2937 22 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
2937 23ـ ـ اوستروژن‌ها و پروژسترون‌ها:_x000D_
2937 23 10— ماده موثره پروژ سترون _x000D_
5Kg
2937 23 20— استروژن‌ها _x000D_
5Kg
2937 29ـ ـ سایر_x000D_
2937 29 10ـ ـ ـ ماده موثره اکسی متالون_x000D_
10Kg
2937 29 20ـ ـ ـ ماده موثره سیپروترون استات _x000D_
20Kg
2937 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2937 50 00ـ پروستاگلاندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوکوترین‌ها، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها_x000D_
5Kg
2937 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
دوازدهم_x000D_
هتروزیدها (گلیکوزیدها) و آلکالئویدهای، طبیعی یا دوباره تولید شده به‌وسیله سنتز، املاح، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها._x000D_
29 38هتروزیدها (گلیکوزیدها)، طبیعی یا دوباره ‌تولیدشده به‌وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها._x000D_
2938 10 00ـ روتوزید (روتین) و مشتقات آن_x000D_
5Kg
2938 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
29 39آلکالوئیدها، طبیعی یا دوباره تولید شده به‌وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها._x000D_
ـ آلکالوئیدهای تریاک و مشتقات آنها؛ املاح این_x000D_
محصولات:_x000D_
2939 11ـ ـ تغلیظ شده‌های کاه کوکنار (خشخاش)؛ بوپرن اورفین (INN)، کدئین، دی هیدروکودئین (INN)، اتیل مورفین، اتورفین (INN)، هروئین، هیدروکودون(INN)، هیدرومورفون (INN)، مورفین، نی کومورفین (INN)، اکسی‌کودون (INN)، اکسی‌مورفون (INN)، فول کودین (INN)، ته باکون (INN) و ته بائین، املاح این محصولات:_x000D_
2939 11 10ـ ـ ـ ماده موثره کدئین فسفات_x000D_
20Kg
2939 11 20ـ ـ ـ مرفین سولفات_x000D_
26Kg
2939 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2939 19ـ ـ سایر:_x000D_
2939 19 10ـ ـ ـ ماده موثره نوسکاپین هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2939 19 20ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید_x000D_
10Kg
2939 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2939 20 00ـ آلکالوئیدهای (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمک‌های مربوطه:_x000D_
5Kg
2939 30 00ـ کافئین و املاح آن_x000D_
5Kg
ـ افدرین‌ها و املاح آنها:_x000D_
2939 41 00ـ ـ افدرین‌ و املاح آن_x000D_
5Kg
2939 42 00— پسودوافدرین (INN)(Pseudoephedrine) و املاح آن_x000D_
26Kg
2939 43 00ـ ـ‌کاتین (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2939 44 00ـ ـ نورافدرین و نمک‌های آن_x000D_
5Kg
2939 49ـ ـ‌ سایر:_x000D_
2939 49 10ـ ـ ـ فنیل پروپانول آمین _x000D_
10Kg
2939 49 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ تئوفیلین و آمینوفیلین (تئوفیلین ـ اتیلن دی آمین) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات: _x000D_
2939 51 00ـ ـ فنه تیلین (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2939 59 00‌ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
ـ آلکالوئیدهای زنگ چاودار؛ و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:_x000D_
2939 61 00ـ ـ آرگومترین (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2939 62 00ـ ـ آرگوتامین (INN) و املاح آن_x000D_
5Kg
2939 63 00— اسید لیسرجیک و املاح آن _x000D_
5Kg
2939 69 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر از منشا نباتی:_x000D_
2939 71 00–کوکائین، اکگونین، لوومتامفتامین، متامفتامین (INN)، متامفتامین راسمات؛ املاح، استرها و سایر مشتقات این محصولات_x000D_
5Kg
2939 79 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2939 80 00ـ سایر_x000D_
5Kg
2939 99ـ ـ سایر_x000D_
2939 99 10ـ ـ ـ ماده موثره گرانیسترون هیدروکلراید – تزریقی و غیرتزریقی _x000D_
10K0g
2939 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
سیزدهم_x000D_
سایر ترکیبات آلی_x000D_
2940 00 قندهای خالص از لحاظ شیمیایی، غیر از ساکارز، لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فرکتوز (لوولوز)؛ استرها، استال‌ها و استرهای قند و املاح آن، غیر از محصولات مشمول شماره‌های 37 29، 38 29 یا 39 29._x000D_
2940 00 10ـ ـ ـ گالاکتوالیگو ساکارید _x000D_
5Kg
2940 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
29 41آنتی‌بیوتیک‌ها_x000D_
2941 10ـ پنی‌سیلین‌ها و مشتقات آنها، دارای ساختار اسید _x000B_پنی سیلانیک؛ املاح مربوطه:_x000D_
2941 10 10ـ ـ ـ آمپی‌سیلین تری هیدرات_x000D_
26Kg
2941 10 20ـ ـ ـ آموکسی‌سیلین تری هیدرات_x000D_
32Kg
2941 10 30ـ ـ ـ 6-آمینوپنی‌سیلانیک اسید_x000D_
5Kg
2941 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2941 20 00ـ استرپتومایسین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه_x000D_
5Kg
2941 30 00ـ تترا سیکلین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه_x000D_
5Kg
2941 40 00ـ کلرامفنیکل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه_x000D_
5Kg
2941 50ـ اریترومایسین و مشتقات آن؛ املاح مربوطه:_x000D_
2941 50 10ـ ـ ـ اریترومایسین بیس – اریترومایسین اتیل سوکسینات _x000D_
20Kg
2941 50 20ـ ـ ـ آزیترومایسین _x000D_
26Kg
2941 50 30ـ ـ ـ ماده موثره کلاریترومایسین_x000D_
20Kg
2941 50 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2941 90ـ سایر:_x000D_
2941 90 10ـ ـ ـ ماده موثره سفالکسین منوهیدرات_x000D_
20Kg
2941 90 20ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوکساسین_x000D_
15Kg
2941 90 30ـ ـ ـ سفیکسیم تری هیدرات_x000D_
26Kg
2941 90 40ـ ـ ـ سفازولین سدیم_x000D_
5Kg
2941 90 50ـ ـ ـ سفتریاکسون سدیم_x000D_
26Kg
2941 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
2942 00سایر ترکیبات آلی_x000D_
2942 00 10ـ ـ ـ سیتالوپرام_x000D_
26Kg
2942 00 20ـ ـ ـ سیمواستاتین_x000D_
5Kg
2942 00 30ـ ـ ـ ماده موثره کلو پیدوگرل بی ‌سولفات_x000D_
15Kg
2942 00 40ـ ـ ـ مس استیلید _x000D_
5Kg
2942 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
30 01غدد و سایر اعضای بدن برای مصارف اپوتراپی (Opotherapie) به حالت خشک‌کرده حتی به شکل پودر، عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها که برای مصارف اپوتراپی به کار می‌رود؛ هپارین و املاح آن؛ سایر مواد انسانی یا حیوانی تهیه شده به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری که در جای دیگر‌گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
3001 20 00ـ عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها_x000D_
5
3001 90 00ـ سایر_x000D_
5
30 02خون انسان؛ خون حیوان که جهت استفاده در درمان و معالجه، پیشگیری و یا تشخیص بیماری تهیه می‌گردد؛ آنتی سرم‌ها، و دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته باشد یا از طریق فرآیند‌های حاصل از بیوتکنولوژی به_x001F_دست آمده باشد واکسن ها توکسین‌ها، کشت موجودات ذره_x001F_بینی (به استثنای مخمرها) و محصولات مشابه._x000D_
ـ آنتی سرم‌ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند‌های بیو تکنولوژیک به_x001F_دست آمده باشند. _x000D_
3002 11 00ـ ـ کیت_x001F_های تست تشخیص مالاریا_x000D_
5
3002 12 00ـ ـ آنتی سرم_x001F_ها و سایر مشتقات خونی_x000D_
5
3002 13 00ـ ـ محصولات مصونیت بخش، غیرمخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) تهیه نشده، یا به اشکال یا بسته_x001F_بندی برای خرده_x001F_فروشی نباشد. _x000D_
5
3002 14 00ـ ـ محصولات مصونیت بخش، مخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) شده تهیه نشده، یا به اشکال یا _x000B_بسته_x001F_بندی برای خرده_x001F_فروشی نباشد._x000D_
5
3002 15 00ـ ـ محصولات مصونیت بخش، که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بسته_x001F_بندی برای خرده_x001F_فروشی باشد._x000D_
5
3002 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5
3002 20 00ـ واکسن‌ها برای پزشکی_x000D_
5
3002 30ـ واکسن‌ها برای دامپزشکی:_x000D_
3002 30 10ـ ـ ـ واکسن‌های تولید مشابه داخل_x000D_
32
3002 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3002 90ـ سایر :_x000D_
3002 90 10ـ ـ ـ عوامل میکروارگانیسم (عوامل میکروبی_x000D_
کنترل_x001F_کننده آفات بیماری‌ها و علف‌های هرز)_x000D_
5
ـ ـ ـ میکروارگانیسم_x001F_های پروبیوتیک:_x000D_
5
3002 90 21—- آبرین_x000D_
5
3002 90 22—- آفلاتوکسین‌ها_x000D_
5
3002 90 23—- بوتولینیوم توکسین‌ها_x000D_
5
3002 90 24—- کلرآتوکسین_x000D_
5
3002 90 25—- کلستریدیوم پرفرینجز آلفا، بتا، بتا2، اپسیلون و یوتاتوکسین_x000D_
5
3002 90 26—- کونوتوکسین _x000D_
5
3002 90 27—- دی استوکسی اسکیرپنول_x000D_
5
3002 90 28—- اچ – تی 2 توکسین_x000D_
5
3002 90 29—- میکروسیستین‌ها (سیانژینوسین‌ها)_x000D_
5
3002 90 30—- ساکسی توکسین_x000D_
5
3002 90 31—- توکسین‌های شیگا (توکسین‌های شبیه شیگا، وروتوکسین‌ها و وروسیکتونوکسین‌ها)_x000D_
5
3002 90 32—- انتروکسین‌های استافیلوکوس آرئوس، توکسین همولیسین آلفا و توکسین سندرم شوک سمی (به‌طور معمول با نام استافبلاکوس آنتروتوکسین f شناخته می‌شود)_x000D_
5
3002 90 33—- توکسین T2 _x000D_
5
3002 90 34—- تترودوتوکسین_x000D_
5
3002 90 35—- ویسکومین (ویسکوم آلبوم لکتین 1)_x000D_
5
3002 90 36—- ولکنسین_x000D_
5
3002 90 37—- کوکسی دیوئیدهای ایمیتیس_x000D_
5
3002 90 38—- کوکسی دیوئید‌های پوساداسی_x000D_
5
3002 90 39—- مودسین_x000D_
5
3002 90 40—- رایسین_x000D_
5
3002 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
30 03داروها (به_x001F_استثنای محصولات شماره 02 30، _x000B_05 30 یا 06 30) متشکل از محصولات مخلوط شده با یکدیگر به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری تهیه گردیده ولی به مقادیر معین (Doses) یا به اشکال یا در بسته‌های خرده فروشی عرضه نشده باشد. _x000D_
(
3003 10ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی‌سیلانیک، یا استرپتومایسین‌ها یا مشتقات این محصولات:_x000D_
3003 10 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3003 20ـ سایر، دارای آنتی‌بیوتیک‌ها:_x000D_
3003 20 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
ـ سایر، دارای هورمون_x001F_ها یا سایر محصولات شماره 2937:_x000D_
3003 31ـ ـ دارای انسولین_x000D_
3003 31 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 31 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3003 39ـ ـ سایر_x000D_
3003 39 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
سایر، دارای آلکائیدها یا مشتقات آنها:_x000D_
3003 41ـ ـ دارای افدرین یا املاح آن_x000D_
3003 41 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 41 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3003 42ـ ـ دارای پزودوافدرین (INN) یا املاح آن_x000D_
3003 42 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 42 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3003 43ـ ـ دارای نورافدرین یا املاح آن_x000D_
3003 43 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 43 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3003 49ـ ـ سایر_x000D_
3003 49 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 49 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3003 60 00ـ سایر، دارای پایه_x001F_های فعال ضد مالاریا توصیف شده_x000D_
در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل_x000D_
5
3003 90ـ سایر:_x000D_
3003 90 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
26
3003 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
30 04داروهای (به_x001F_استثنای محصولات شماره 02 30، 05 30 یا 06 30) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهایی‌که از طریق عبور از پوست تجویز شده‌اند) یا به صورت بسته‌بندی برای خرده‌فروشی. _x000D_
(
3004 10ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا استریتوماسین‌ها یامشتقات این محصولات:_x000D_
3004 10 11ـ ـ ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین‌ها یا مشتقات این محصولات مخصوص طیور _x000D_
20
3004 10 12ـ ـ ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات یاساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین‌ها یا مشخصات این محصولات مخصوص دام_x000D_
20
3004 10 13ـ ـ ـ مکمل_x001F_های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی پنی_x001F_سیلین_x000D_
20
3004 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20
3004 20ـ سایر، دارای آنتی‌بیوتیک‌ها:_x000D_
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:_x000D_
3004 20 11ـ ـ ـ ـ دارای سایر دارای آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص طیور_x000D_
20
3004 20 12ـ ـ ـ ـ دارای سایر دارای آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص دام_x000D_
20
3004 20 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
32
3004 20 20ـ ـ ـ مکمل_x001F_های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی آنتی_x001F_بیوتیک_x000D_
5
3004 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
ـ سایر، دارای هورمون_x001F_ها یا سایر محصولات شماره 2937:_x000D_
3004 31ـ ـ دارای انسولین_x000D_
3004 31 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 31 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 32ـ ـ دارای هورمون_x001F_های کورتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها یا مشابه_x001F_های ساختاری آنها_x000D_
3004 32 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 32 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 39ـ ـ سایر_x000D_
3004 39 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
ـ سایر، دارای آلکائیدها یا مشتقات آنها:_x000D_
3004 41ـ ـ دارای افدرین یا املاح آن_x000D_
3004 41 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 41 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 42ـ ـ دارای پزودوافدرین (INN) یا املاح آن_x000D_
3004 42 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 42 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 43ـ ـ دارای نورافدرین یا املاح آن_x000D_
3004 43 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 43 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 49ـ ـ سایر_x000D_
3004 49 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
3004 49 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 50ـ سایر، دارای ویتامین یا سایر محصولات شماره 2936_x000D_
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:_x000D_
3004 50 11ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامین_x001F_های مخصوص طیور_x000D_
20
3004 50 12ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامین_x001F_های مخصوص دام_x000D_
20
3004 50 13ـ ـ ـ مکمل_x001F_های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین_x000D_
5
3004 50 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
32
3004 50 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 60 00ـ ـ سایر، دارای پایه_x001F_های فعال ضد مالاریا توصیف شده_x000D_
در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل_x000D_
5
3004 90ـ سایر:_x000D_
3004 90 10ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه_x000D_
32
ـ ـ ـ انواع دارو با منشا طبیعی _x000D_
3004 90 51ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه_x000D_
32
3004 90 59ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3004 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3005اوات، گاز، باندها و اشیای همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندی، مشمع‌های طبی، ضمادها)، آغشته‌ یا پوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندی‌های خرده فروشی برای مقاصد طبی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی._x000D_
(
3005 10ـ لوازم زخم‌بندی چسبنده و سایر اشیای دارای یک لایه چسبنده: _x000D_
3005 10 10— چسب زخم انگشتی، چسب تزریق یا _x000B_خونگیری _x000D_
32
3005 10 20ـ ـ ـ چسب_x001F_هایی که به منظور نگه_x001F_داشتن لوازم _x000B_زخم_x001F_بندی و آلات و وسایل استفاده می_x001F_شود._x000D_
32
3005 10 30ـ ـ ـ مشمع طبی_x000D_
40
3005 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3005 90ـ سایر:_x000D_
3005 90 10ـ ـ ـ باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لوله‌ای، لنوگاز ساده، رول پنبه‌ای دندانپزشکی ساده و پدچشمی_x000D_
40
3005 90 20ـ ـ ـ باندهای متشکل از فایبرگلاس _x000D_
40
3005 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
40
30 06فرآورده‌ها و اشیای دارویی مذکور‌در یادداشت 4 این فصل._x000D_
3006 10ـ‌ ریسمان جراحی استریل، مواد بخیه‌زنی (Suture) استریل مشابه (شامل نخ‌های دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل) و چسب‌های نسجی استریل برای هم آوردن زخم (ناشی از) جراحی؛ لامیناریای (Laminaria) استریل و فتیله‌های (Tents) لامیناریای استریل؛ بند آورنده‌های خون دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل؛ مسدودکننده‌های چسبنده دندانپزشکی یا جراحی استریل، خواه قابل یا غیرقابل جذب ) فقط متن فرانسوی )_x000D_
3006 10 10ـ ـ ـ نخ‌های جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا_x000B_ 5/0 از انواع کات‌گوت پلین، کات‌گوت کرومیک، نایلون، سیلک، پلی‌پروپیلن. _x000D_
(P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon_x000B_(P.G.A) Polyglycolic Acid _x000D_
15
3006 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3006 20 00ـ معرف‌هایی که در تشخیص گروه‌های خون و عوامل خونی مصرف می‌شود_x000D_
10
3006 30 00– فرآورده‌های کدرکننده برای آزمایش‌های رادیوگرافیک؛ معرف‌هایی که برای تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال می‌شود_x000D_
5
3006 40ـ سیمان و سایر محصولات برای پرکردن دندان؛ سیمان برای بازسازی استخوان:_x000D_
3006 40 10ـ‌ ـ‌ ـ‌ سیلر_x000D_
10
3006 40 20ـ ـ ـ سیمان گلاس آنیوس_x000D_
10
3006 40 30ـ ـ ـ اکریل_x000D_
10
3006 40 40ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیلات _x000D_
10
3006 40 50ـ ـ ـ کامپوزیت_x000D_
5
3006 40 60ـ ـ ـ سیمان ZOE_x000D_
10
3006 40 80ـ ـ ـ آمالگام برای پرکردن دندان_x000D_
15
3006 40 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
3006 50 00ـ کیف و جعبه‌های مخصوص دارو برای کمک‌های فوری اولیه _x000D_
20
3006 60 00ـ فرآورده‌های شیمیایی ضدبارداری براساس هورمونها، براساس سایر محصولات شماره 37 29 یا اسپرمسیدها_x000D_
5
3006 70ـ فرآورده‌هایی که به شکل ژل عرضه شده و برای استفاده در طب انسانی یا حیوانی به عنوان روان‌کننده جهت بعضی از قسمت‌های بدن به‌هنگام اعمال جراحی یا آزمایشات پزشکی یا به عنوان عوامل اتصال بین بدن و آلات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد:_x000D_
3006 70 10ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی _x000D_
10
3006 70 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5
ـ سایر:_x000D_
3006 91 00ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومی _x000D_
5
3006 92 00ـ ـ ضایعات داروسازی _x000D_
5
31 01 00 00کودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط‌شده با یکدیگر یا عمل آورده شده از لحاظ شیمیایی؛‌کودهایی‌که از مخلوط‌کردن یا عمل آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد._x000D_
5Kg
31 02کودهای معدنی و شیمیایی، ازته:_x000D_
3102 10 00ـ اوره حتی به صورت محلول در آب _x000D_
5Kg
ـ سولفات آمونیوم؛ املاح مضاعف و مخلوط‌های سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم:_x000D_
3102 21 00ـ ـ سولفات آمونیوم _x000D_
5Kg
3102 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3102 30 00ـ نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب_x000D_
5Kg
3102 40 00ـ مخلوط‌های نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی _x000D_
5Kg
3102 50 00ـ نیترات سدیم_x000D_
5Kg
3102 60 00ـ املاح مضاعف و مخلوط‌های نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم_x000D_
5Kg
3102 80 00ـ مخلوط‌های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاک_x000D_
5Kg
3102 90 00ـ سایر، همچنین مخلوط‌های غیرمذکور در شماره‌های فرعی قبلی_x000D_
5Kg
31 03کودهای معدنی یا شیمیایی، فسفاته. _x000D_
ـ سوپر فسفات‌ها_x000D_
3103 11 00ـ ـ دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)_x000D_
5Kg
3103 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3103 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
31 04کودهای معدنی یا شیمیایی، پتاسه._x000D_
3104 20 00ـ کلرور پتاسیم_x000D_
5Kg
3104 30 00ـ سولفات پتاسیم_x000D_
5Kg
3104 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
31 05کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو یا سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم؛ سایر‌کودها؛ محصولات این فصل‌که به شکل قرص یا اشکال همانند یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شود._x000D_
3105 10ـ محصولات مشمول این فصل که به شکل قرص یا اشکال همانند و یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شوند:_x000D_
3105 10 10ـ ـ ـ کود NPK_x000D_
5Kg
3105 10 20ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی_x000D_
5Kg
3105 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3105 20 00– کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم_x000D_
5Kg
3105 30 00– هیدروژنواورتوفسفات دی‌آمونیوم (فسفات دی آمونیک)_x000D_
5Kg
3105 40 00ـ دی هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)_x000D_
5Kg
ـ سایر کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده ازت و فسفر:_x000D_
3105 51 00ـ ـ دارای نیترات‌ها و فسفات‌ها_x000D_
5Kg
3105 59 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3105 60 00– کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده فسفر و پتاسیم_x000D_
5Kg
3105 90ـ سایر:_x000D_
3105 90 10ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی_x000D_
5Kg
3105 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
32 01عصاره‌های دباغی با منشأ نباتی؛ تانن‌ها و املاح آنها، اترها، استرها و سایر مشتقات آنها._x000D_
3201 10 00ـ عصاره درخت کبراکو (Quebracho)_x000D_
5Kg
3201 20 00ـ عصاره درخت ابریشم یا شب خسب_x000D_
(Wattle extract)_x000D_
5Kg
3201 90 00ـ سایر _x000D_
5Kg
32 02مواد دباغی آلی سنتتیک، مواد دباغی غیر آلی؛ فرآورده‌های دباغی حتی دارای مواد طبیعی دباغی؛ فرآورده‌های دباغی؛ فرآورده‌های آنزیم‌دار برای پیش‌ دباغی._x000D_
3202 10 00ـ مواد دباغی آلی سنتتیک_x000D_
10Kg
3202 90 00ـ سایر_x000D_
10Kg
3203 00 00مواد رنگ‌کننده با منشا نباتی یا حیوانی (از جمله عصاره‌های رنگرزی به_x001F_استثنای زغال حیوانی (Animal black)، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ‌کننده با منشأ نباتی یا حیوانی می‌باشند._x000D_
5Kg
32 04مواد رنگ‌کننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ‌کننده آلی سنتتیک می‌باشند؛ محصولات آلی سنتتیک از انواعی که به عنوان عوامل درخشان‌کننده فلورسنت یا به عنوان نور تاب (Luminophores) مصرف می‌شوند، حتی با ساخت شیمیایی مشخص._x000D_
ـ مواد رنگ‌کننده آلی سنتتیک و فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ‌کننده آلی سنتتیک می باشند:_x000D_
3204 11— موادرنگی دیسپرسه (Disperses) و فرآورده‌های براساس این مواد:_x000D_
3204 11 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 11 90— سایر_x000D_
5Kg
3204 12ـ ـ مواد رنگی اسیدی، حتی متالیزه و فرآورده‌های براساس این مواد: مواد رنگی دندانه Mordant و فرآورده‌ها بر اساس این مواد:_x000D_
3204 12 10ـ ـ ـ مواد رنگی دندانه (Mordant)_x000D_
15Kg
3204 12 20— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 12 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
3204 13ـ ـ ‌مواد رنگی قلیایی و فرآورده‌های براساس این مواد:_x000D_
3204 13 10ـ ـ ـ رنگ‌های نساجی کاتیونیک_x000D_
5Kg
3204 13 20— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 13 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3204 14ـ ـ مواد رنگی مستقیم و فرآورده‌های براساس این مواد_x000D_
3204 14 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 14 90— سایر_x000D_
15Kg
3204 15ـ ـ مواد رنگی خمی (از جمله آنهایی‌که به همان حال به عنوان موادرنگی پیگمانی مصرف می‌شوند) و فرآورده‌های براساس این مواد:_x000D_
3204 15 10— گرانول مستربچ (Master Btach)_x000D_
26Kg
3204 15 90— سایر_x000D_
5Kg
3204 16ـ ـ مواد رنگی راکتیف و فرآورده‌های براساس این مواد:_x000D_
3204 16 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 16 90— سایر_x000D_
10Kg
3204 17ـ ـ رنگ‌کننده‌های پیگمانی و فرآوردهای براساس این مواد:_x000D_
3204 17 10ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه_x000D_
10Kg
3204 17 20— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 17 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3204 19ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌هایی ازچندین مواد رنگ‌کننده مشمول شماره‌های 11 3204 لغایت 19 3204:_x000D_
3204 19 10ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه_x000D_
5Kg
3204 19 20— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3204 20ـ محصولات آلی سنتتیک از انواعی‌که به عنوان عوامل درخشان‌کننده فلورسنت استعمال می‌شوند:_x000D_
3204 20 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3204 90ـ سایر:_x000D_
3204 90 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3204 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3205 00 00لاک‌های رنگ‌کننده؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس لاک‌های رنگ‌کننده می‌باشند._x000D_
5Kg
32 06سایر مواد رنگ‌کننده؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل غیر از آنهائی که مشمول شماره‌های 03 32 ، 04 32 یا 05 32 می‌شوند؛ محصولات غیرآلی از انواعی که به عنوان نورتاب (Luminophores) به کار می‌روند، حتی با ساخت شیمیایی مشخص._x000D_
ـ پیگمان‌ها و فرآورده‌های براساس دی اکسید تیتان:_x000D_
3206 11ـ ـ از لحاظ وزنی حاوی حداقل 80 درصد اکسید تیتانیوم محاسبه شده بر حسب ماده خشک:_x000D_
3206 11 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3206 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3206 19ـ ـ سایر:_x000D_
3206 19 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3206 19 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3206 20ـ پیگمان‌ها و فرآورده‌های براساس ترکیبات کروم:_x000D_
3206 20 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3206 20 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
15Kg
ـ سایر مواد رنگ‌کننده و سایر فرآورده‌ها:_x000D_
3206 41 00ـ ـ لاجورد و فرآورده‌های آن_x000D_
5Kg
3206 42 00ـ ـ لیتو پون و سایر پیگمان‌ها و فرآورده‌های آن _x000D_
5Kg
3206 49ـ ـ سایر:_x000D_
3206 49 10— گرانول مستربچ (Master Batch)_x000D_
26Kg
3206 49 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3206 50 00ـ محصولات غیرآلی از نوعی که به عنوان نورتاب به کار می‌روند._x000D_
5Kg
32 07پیگمان‌ها و کدرکننده‌ها و رنگ‌های آماده، ترکیبات زجاجی(Vitrifiable enamels and glazes)_x000D_
لعاب‌ها (Engobes)، جلاهای مایع و فرآورده‌های همانند، از انواعی که در‌ صنعت سرامیک‌سازی، میناکاری یا شیشه‌سازی به کار می‌رود؛ فریت‌های شیشه‌ای و سایر شیشه‌ها به‌ صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس._x000D_
3207 10– پیگمان‌ها، کدرکننده‌ها و رنگ‌های آماده و فرآورده‌‌های همانند:_x000D_
3207 10 10ـ ـ ـ پیگمان‌های آماده محتوی حداقل 7 درصد فلز طلا یا پلاتینوم یا نقره یا پالادیوم_x000D_
15Kg
3207 10 20— رنگ‌های چینی و سرامیکی رولعابی _x000B_(550-850 درجه سانتی‌گراد) یا داخل لعابی _x000B_(1180-1280 درجه سانتی‌گراد) _x000D_
15Kg
3207 10 30— جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک_x000D_
20Kg
3207 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
3207 20ـ ترکیبات زجاجی، لعاب‌ها و فرآورده‌های همانند:_x000D_
3207 20 10ـ ـ ـ لعاب‌ها_x000D_
26Kg
3207 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
3207 30ـ جلاهای مایع و فرآورده‌های همانند:_x000D_
3207 30 10ـ ـ ـ محلول‌های با حداقل 7 درصد فلز طلا یا نقره یا پلاتینوم یا پالادیوم_x000D_
5Kg
3207 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
3207 40ـ فریت‌های شیشه‌ای و سایر شیشه‌ها به صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس: _x000D_
3207 40 10ـ ـ ـ فریت‌های شیشه‌ای_x000D_
26Kg
3207 40 20ـ ـ ـ شیشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 میلی‌متر لغایت 5/3 میلی‌متر و ضخامت 10 میکرون و کمتر از آن_x000D_
5Kg
3207 40 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
20Kg
32 08رنگ‌ها (Paints) و ورنی‌ها (از جمله لعاب‌ها و لاک‌ها) براساس پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا حل شده در محیطی غیر آبی؛ محلول‌های مشخص شده در یادداشت 4 این فصل._x000D_
3208 10ـ براساس پلی‌استرها:_x000D_
3208 10 10ـ ـ ـ پوشش و رنگ‌ها_x000D_
26Kg
3208 10 20ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی_x000D_
15Kg
3208 10 30ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب خارج قوطی _x000D_
26Kg
3208 10 40ـ ـ ـ لاک عایق الکتریک_x000D_
10Kg
3208 10 50ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ_x000D_
5Kg
3208 10 60ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو_x000D_
5Kg
3208 10 70ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی _x000D_
5Kg
3208 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3208 20ـ براساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل:_x000D_
3208 20 10ـ ـ ـ پوششی و رنگ‌ها_x000D_
26Kg
3208 20 20ـ ـ ـ لعاب، لاک‌ها و ورنی‌های داخل قوطی مواد غذایی_x000D_
15Kg
3208 20 30ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌های خارج قوطی_x000D_
26Kg
3208 20 40ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ_x000D_
5Kg
3208 20 50ـ ـ ـ رنگ پشت آیینه_x000D_
20Kg
3208 20 60ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو_x000D_
5Kg
3208 20 70ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی_x000D_
5Kg
3208 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3208 90ـ سایر:_x000D_
3208 90 10ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی_x000D_
15Kg
3208 90 20ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب خارج قوطی_x000D_
26Kg
3208 90 30ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ_x000D_
5Kg
3208 90 40ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روی چینی_x000D_
5Kg
3208 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
32 09رنگ‌ها ‍(Paints) و ورنی‌ها ( از جمله لعاب‌ها و لاک‌ها ) بر اساس پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا حل شده در محیط آبی._x000D_
3209 10ـ براساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل:_x000D_
3209 10 10— رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشنNED) و رنگ رویه اتومبیل_x000D_
10Kg
3209 10 30— رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودی‌پوزیشن) Electro-Deposition_x000D_
26Kg
3209 10 40ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی_x000D_
40Kg
3209 10 50ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی_x000D_
26Kg
3209 10 60ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب‌ها_x000D_
26Kg
3209 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3209 90ـ سایر:_x000D_
3209 90 10ـ ـ ـ رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشن NED) و رنگ رویه اتومبیل_x000D_
10Kg
3209 90 30ـ ـ ـ رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودی پوزیشن)_x000D_
26Kg
3209 90 40ـ ـ ـ پوشش‌های تفلونی_x000D_
15Kg
3209 90 50ـ ـ ـ لاک‌ها و ورنی‌ها و لعاب‌ها_x000D_
26Kg
3209 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3210 00 00سایر رنگ‌ها (Paints) و ورنی‌ها (از جمله لعاب‌ها، لاک‌ها و آب رنگ‌ها)؛ پیگمان‌هایی که با آب مصرف می‌شود از انواعی که برای پرداخت چرم به کار می‌رود._x000D_
15Kg
3211 00 00سیکاتیف‌های (خشک‌کننده‌های) آماده._x000D_
10Kg
32 12پیگمان‌های (از جمله پودر و فلس‌های فلزی) دیسپرسه در محیط‌های غیرآبی، به شکل مایع یا خمیر، از انواعی که در ساخت رنگ‌ها (از جمله لعاب‌ها)، به کار می‌رود؛ ورقه‌های داغ‌زنی؛ مواد رنگی و سایر مواد رنگ‌کننده عرضه شده به اشکال یا در بسته‌بندی‌های خرده فروشی._x000D_
3212 10 00ـ ورقه‌های داغ‌زنی_x000D_
5Kg
3212 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
32 13رنگ برای نقاشی‌های هنری، برای آموزش، برای تابلو، برای تغییر شدت رنگ، برای سرگرمی و رنگ‌های مشابه، به شکل قرص، در لوله، در‌کوزه، در بطری، در پیاله، یا به اشکال یا بسته‌بندی‌های مشابه._x000D_
3213 10 00ـ رنگ‌ها به صورت مجموعه_x000D_
15Kg
3213 90 00ـ سایر_x000D_
15Kg
32 14بتانه‌های شیشه‌برها، بتانه‌های پیوندزنی، سیمان‌های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه‌ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار می‌رود؛ اندودهای بنایی غیرنسوز برای نمای ساختمان، برای دیوارهای داخلی، برای کف، برای سقف و همانند._x000D_
3214 10 00ـ بتانه‌های شیشه‌برها، بتانه‌های پیوندزنی، سیمان‌های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه‌ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار می‌رود_x000D_
15Kg
3214 90 00ـ سایر_x000D_
15Kg
32 15مرکب چاپ، مرکب تحریر یا رسم و نقاشی و سایر مرکب‌ها، حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد._x000D_
ـ مرکب چاپ:_x000D_
3215 11 00ـ ـ سیاه_x000D_
10Kg
3215 19 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3215 90ـ سایر:_x000D_
3215 90 10ـ ـ ـ جوهر خودکار_x000D_
5Kg
3215 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
33 01روغن‌های اسانسی (ترپن‌گرفته‌شده یا گرفته نشده)، همچنین روغن‌های اسانسی کنسانتره (Concrete) و روغن‌های اسانسی مطلق (Absolute)؛ شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ اولئورزین‌های ‌(رزین‌های ‌روغنی ‌Oleoresines) استخراجی؛ محلول غلیظ روغن‌های اسانسی در چربی‌ها، در روغن‌های غیرفرار، در موم‌ها یا در مواد همانند، که از طریق مجاورت (Enfleurage) یا خیساندن (Maceration) تهیه شده باشند؛ محصولات فرعی‌ترپن‌دار که از ترپن‌گیری روغن‌های اسانسی به‌دست می‌آید؛‌ آب‌های مقطر‌خوشبو و محلول‌های آبی روغن‌های اسانسی._x000D_
ـ روغن‌های اسانسی مرکبات؛_x000D_
3301 12 00ـ ـ از پرتقال _x000D_
10Kg
3301 13 00ـ ـ از لیموترش_x000D_
5Kg
3301 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ روغن‌های اسانسی غیر‌از روغن‌های اسانسی مرکبات:_x000D_
3301 24 00ـ ـ از نعنای صحرایی (Mentha piperita) _x000D_
5Kg
3301 25 00ـ ـ از سایر نعناها_x000D_
5Kg
3301 29ـ ـ سایر:_x000D_
3301 29 10ـ ـ ـ اسانس روغنی از گل‌محمدی_x000D_
5Kg
3301 29 20ـ ـ ـ اسانس گیاهان دارویی_x000D_
5Kg
3301 29 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3301 30 00ـ شبه رزین‌ها (رزینووئیدها)_x000D_
5Kg
3301 90ـ سایر:_x000D_
ـ ـ ـ آب‌های مقطر خوشبو و محلول‌های آبی روغن‌های اسانسی_x000D_
3301 90 11ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالی از گل محمدی_x000D_
55Kg
3301 90 12ـ ـ ـ ـ سایر عرقیات سنتی_x000D_
55Kg
3301 90 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3301 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
33 02مخلوط‌های مواد معطر و مخلوط‌ها (ازجمله محلول‌های الکلی) براساس یک یا چند ماده از این مواد، از انواعی که به عنوان مواد اولیه در صنعت به کار می‌رود، سایر فرآورده‌ها براساس مواد معطر، از انواعی که در ساخت نوشابه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد_x000D_
3302 10ـ از انواعی که در صنایع غذایی یا نوشابه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد:_x000D_
3302 10 10ـ ـ ـ اسانس کولا _x000D_
5Kg
3302 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3302 90ـ سایر: _x000D_
3302 90 10ـ ـ ـ اسانس‌های مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی_x000D_
5Kg
3302 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3303 00عطریات و ادوتوالت‌ها (Eaux de Toilette)_x000D_
3303 00 10ـ ـ ـ عصاره حنا_x000D_
26Kg
3303 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
33 04فرآورده‌های زیبایی و آرایشی و فرآورده‌ها برای نگاهداری و مراقبت پوست (به_x001F_غیر از داروها)، همچنین فرآورده‌های ضدآفتاب و فرآورده‌ها برای برنزه شدن؛ فرآورده‌ها برای آرایش ناخن دست یا پا (Manicure or pedicure)._x000D_
3304 10 00ـ فرآورده‌ها برای آرایش لب_x000D_
26Kg
3304 20ـ فرآورده‌ها برای آرایش چشم:_x000D_
3304 20 10ـ ـ ـ مغز مداد آرایشی_x000D_
10Kg
3304 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3304 30 00ـ فرآورده‌ها برای آرایش ناخن دست و پا_x000D_
26Kg
ـ سایر:_x000D_
3304 91 00ـ ـ پودرها حتی پودرهای فشرده_x000D_
26Kg
3304 99 00ـ ـ‌ سایر_x000D_
26Kg
33 05فرآورده‌ها برای پاکیزگی و آرایش مو._x000D_
3305 10 00ـ شامپوها_x000D_
26Kg
3305 20 00ـ فرآورده‌ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن مو_x000D_
26Kg
3305 30 00ـ فیکساتور مو (Hair lacquer)_x000D_
26Kg
3305 90 00ـ سایر_x000D_
26Kg
33 06فرآورده‌ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان‌ها_x000B_(Dental floss) به صورت بسته‌های خرده فروشی جداگانه._x000D_
3306 10 00ـ مواد پاک‌کننده دندان_x000D_
26Kg
3306 20 00ـ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندا‌ن‌ها _x000D_
(Dental floss)_x000D_
26Kg
3306 90 00ـ سایر_x000D_
26Kg
33 07فرآورده‌ها برای قبل از اصلاح، حین اصلاح، بعد از اصلاح صورت، بوزداهای بدن، فرآورده‌ها برای استحمام، فرآورده‌ها برای ستردن مو و سایر فرآورده‌های عطرسازی، آرایشی یا پاکیزگی، که در جایی دیگر گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ بوزداهای آماده برای اماکن، حتی غیر معطر یا دارای خواص گندزدایی. فرآورده‌ها برای معطر کردن یا برای بوزدایی اماکن ، همچنین فرآورده‌های خوش بو کننده برای استفاده در مراسم مذهبی_x000D_
3307 10 00ـ فرآورده‌ها برای قبل از اصلاح،‌حین اصلاح و بعد از اصلاح صورت_x000D_
26Kg
3307 20 00ـ بوزداهای بدن و ضد ترشح عرق_x000D_
26Kg
3307 30 00ـ املاح معطر و سایر فرآورده‌ها برای استحمام_x000D_
26Kg
– فرآورده‌ها برای معطر کردن یا برای بوزدایی اماکن، همچنین فرآورده‌های خوشبوکننده برای استفاده در مراسم مذهبی: _x000D_
3307 41 00ـ ـ عود (Agarbatti) و سایر فرآورده‌های معطرکننده که با سوختن عمل می‌کنند_x000D_
26Kg
3307 49 00ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3307 90ـ سایر:_x000D_
3307 90 10ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوی لنزهای چشمی_x000D_
5Kg
3307 90 20ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی_x000D_
32Kg
3307 90 30ـ ـ ـ موم موبر_x000D_
5Kg
3307 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
34 01صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیو که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیو که به منظور شست_x001F_ و شوی پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نبافته‌های آغشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک‌کننده (Detergents)._x000D_
ـ صابون_x001F_ها و محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیو اکتیو به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، و کاغذ، آوات، نمدو نبافته‌های آغشته، اندود یا پوشانده شده با صابون یا بامواد پاک‌کننده: _x000D_
3401 11ـ ـ برای مصارف پاکیزگی (همچنین آنهایی‌که مصارف طبی دارند):_x000D_
3401 11 10ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی_x000D_
26Kg
3401 11 20ـ ـ ـ صابون گلسیرینه_x000D_
26Kg
3401 11 30ـ ـ ـ صابون بچه_x000D_
26Kg
3401 11 40ـ ـ ـ صابون طبی_x000D_
26Kg
3401 11 50ـ ـ ـ صابون رختشویی_x000D_
26Kg
3401 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3401 19 00ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3401 20ـ صابون‌ها به اشکال دیگر:_x000D_
3401 20 10ـ ـ ـ مایع _x000D_
26Kg
3401 20 20ـ ـ ـ صنعتی_x000D_
26Kg
3401 20 30ـ ـ ـ چیپس_x000D_
15Kg
3401 20 40ـ ـ ـ پودر_x000D_
26Kg
3401 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3401 30 00ـ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیو اکتیو که به منظور شست_x001F_ و شوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند_x000D_
26Kg
34 02مواد آلی تانسیواکتیو (غیر از صابون‌ها)؛ فرآورده‌های تانسیواکتیو، فرآورده‌ها برای شست و شو (از جمله فرآورده‌های کمکی برای شست و شو) و فرآورده‌های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می‌باشند._x000D_
ـ مواد آلی تانسیواکتیو، حتی بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی:_x000D_
3402 11ـ ـ آنیو نیک:_x000D_
3402 11 10ـ ـ ـ سدیم لوریل سولفات_x000D_
15Kg
3402 11 20ـ ـ ـ سدیم لوریل اتر سولفات_x000D_
20Kg
3402 11 30ـ ـ ـ الکیل بنزن سولفونه_x000D_
15Kg
3402 11 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3402 12ـ ـ کاتیو نیک:_x000D_
3402 12 10ـ ـ ـ بنزالکونیوم کلراید دارای گریددارویی_x000D_
26Kg
3402 12 50ـ ـ ـ بیس (اسلوکسی_x001F_اتیل) هیدروکسی اتیل متیل آمونیوم متو سولفات 5 درصد_x000D_
10Kg
3402 12 90— سایر_x000D_
5Kg
3402 13— غیر یونیک: _x000D_
3402 13 10— الکل چرب اتوکسیله_x000D_
15Kg
3402 13 20— نونیل فنل اتوکسیله_x000D_
15Kg
3402 13 30— پلی‌اتیلن گلیکول اتوکسیله_x000D_
15Kg
3402 13 90— سایر_x000D_
5Kg
3402 19— سایر _x000D_
Kg
3402 19 10— الکیل دی متیل بتائین_x000D_
15Kg
3402 19 20— کوکو آمید و بتائین_x000D_
15Kg
3402 19 30— کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین_x000D_
15Kg
3402 19 90— سایر_x000D_
5Kg
3402 20ـ فرآورده‌های بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی:_x000D_
3402 20 10ـ ـ ـ دترجنت قالبی، پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده‌های همانند با بسته‌بندی حداکثر 5 کیلوگرم و مناسب برای شست و شوی دستی _x000D_
40Kg
ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده‌های همانند، با بسته‌بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین‌های شست و شو _x000D_
3402 20 21—- قرص ماشین ظرفشویی_x000D_
40Kg
3402 20 29—- سایر_x000D_
40Kg
3402 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3402 90ـ سایر:_x000D_
3402 90 10ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده_x001F_های همانند، در بسته‌بندی بیشتر از 5 کیلوگرم مناسب برای شست و شو یا پاکیزگی دستی و ماشینی_x000D_
10Kg
3402 90 20ـ ـ ـ پاک‌کننده‌های صنعتی_x000D_
15Kg
3402 90 30ـ ـ ـ مواد آبکاری_x000D_
15Kg
3402 90 40ـ ـ ـ مواد تعاون نساجی_x000D_
15Kg
3402 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
34 03فرآورده‌های روان کننده (از جمله فرآورده‌های ‌‌روغنی برای‌برش (Cutting oil)، فرآورده‌های ضدزنگ یا ضدخوردگی و فرآورده‌ها از انواعی که برای نرم‌کردن مواد نسجی، روغن مالی یا چرب‌کردن چرم، پوست‌های نرم یا سایر موادبه کار می‌رود، به_x001F_استثنای آنهایی که _x000B_به عنوان مواد متشکله اساسی 70 درصد وزنی یا بیشتر دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های مواد معدنی قیری باشند. _x000D_
ـ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های مواد معدنی: _x000D_
3403 11 00ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم (Furskins) یا سایر مواد _x000D_
10Kg
3403 19ـ ـ سایر _x000D_
3403 19 10— روغن موتور _x000D_
40Kg
3403 19 90— سایر_x000D_
10Kg
ـ سایر:_x000D_
3403 91 00ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد_x000D_
10Kg
3403 99ـ ـ سایر:_x000D_
3403 99 10ـ ـ ـ روان‌کننده سیلیکونی _x000D_
5Kg
3403 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
34 04موم‌های مصنوعی و موم‌های آماده._x000D_
3404 20ـ از پلی (اکسی اتیلن) (پلی اتیلن گلیکول):_x000D_
3404 20 10ـ ـ ـ پلی اتیلن گلایکول 1000، 1500، 2000، 3000، 3350، گرید دارویی_x000D_
40Kg
3404 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3404 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
34 05واکس و کرم برای کفش، برای مبلمان، کف اتاق، برای بدنه وسایل نقلیه، برای شیشه و فلزات، خمیر و پودر برای جلا دادن و فرآورده‌های همانند (حتی به شکل کاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستیکی یا کائوچوی متخلخل،آغشته، اندوده‌شده یا پوشانده شده با این فرآورده‌ها)، به_x001F_استثنای موم‌های شماره 04 34._x000D_
3405 10 00ـ واکس_x001F_ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم_x000D_
55Kg
3405 20 00ـ واکس_x001F_ها‌، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ یا سایر اشیای چوبی_x000D_
55Kg
3405 30 00ـ واکس_x001F_ها و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه به_x001F_استثنای واکس‌ها برای فلزات _x000D_
55Kg
3405 40 00ـ خمیر، پودر و سایر فرآورده‌ها برای تمیزکاری_x000D_
40Kg
3405 90 00ـ سایر_x000D_
20Kg
3406 00 00انواع شمع و اشیای همانند._x000D_
40Kg
3407 00خمیر برای قالب‌گیری، همچنین آنهایی که برای سرگرمی کودکان عرضه می‌شوند؛ ترکیبات موسوم به «موم دندان‌سازی» یا «ترکیبات قالب‌گیری برای دندان‌سازی» عرضه شده به صورت مجموعه (Set) بسته‌بندی برای خرده‌فروشی، یا به اشکال همانند؛ یا سایر فرآورده‌های دندان‌سازی، براساس گچ (همچنین گچ تکلیس شده یا سولفات کلسیم). _x000D_
3407 00 10ـ ـ ـ فرآورده‌های دندانسازی_x000D_
10Kg
3407 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
35 01کازئین‌ها، کازئینات‌ها و سایر مشتقات کازئین؛ چسب‌های کازئین._x000D_
3501 10 00ـ کازئین_x000D_
10Kg
3501 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
35 02آلبومین‌ها (ازجمله کنسانتره‌های دو یا چند پروتئین آب پنیر، (لاکتوسرم) محاسبه شده براساس ماده خشک، دارای بیش از 80 درصد وزنی پروتئین آب‌پنیر)، آلبومینات‌ها و سایر مشتقات آلبومین. _x000D_
ـ آلبومین تخم پرندگان:_x000D_
3502 11 00ـ ـ خشک‌کرده_x000D_
10Kg
3502 19 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3502 20 00ـ آلبومین شیر، همچنین تغلیظ شده‌ها از دو یا چند پروتئین آب‌پنیر (لاکتوسرم)_x000D_
5Kg
3502 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
3503 00 ژلاتین (از جمله آنهایی‌که به صورت ورقه‌های مربع یا مستطیل عرضه شده، حتی کار شده در سطح یا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم ماهی (Isinglass)؛ سایر چسب‌های حیوانی، به_x001F_استثنای چسب‌های کازئین مشمول شماره 01 35. _x000D_
3503 10 00ـ ـ ـ کپسول خالی ژلاتینی_x000D_
26Kg
3503 20 00ـ ـ ـ کپسول دارویی از نوع ژلاتین_x000D_
26Kg
3503 90 00ـ ـ ـ سایر_x000D_
26Kg
3504 00 00 پپتون‌ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آنها، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتی عمل آمده با کروم._x000D_
5Kg
35 05دکسترین و سایر نشاسته‌ها و فکول‌های تغییر یافته (از جمله، مثلاً نشاسته‌ها و فکول‌های از قبیل ژلاتینیزه یا استریفیه شده)؛ چسب‌ها براساس نشاسته یا فکول، یا براساس دکسترین یا سایر نشاسته‌ها و فکول‌های تغییریافته._x000D_
3505 10ـ دکسترین و سایر نشاسته‌ها و فکول‌های تغییر یافته: _x000D_
3505 10 10ـ ـ ـ نشاسته حفاری (پر ژلاتینه)_x000D_
20Kg
3505 10 20ـ ـ ـ مالتو دکسترین_x000D_
20Kg
3505 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3505 20 00ـ چسب‌ها_x000D_
20Kg
35 06چسب‌ها و سایر چسباننده‌های آماده که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ محصولات از هر قبیل مورد مصرف به عنوان چسب یا چسباننده، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده با وزن خالص که از یک کیلوگرم بیشتر نباشد._x000D_
3506 10 00ـ محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده‌فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته‌هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد_x000D_
20Kg
ـ سایر:_x000D_
3506 91 00ـ ـ چسباننده‌ها براساس پلیمرهای مشمول شماره_x000B_ 01 39 لغایت 13 39 یا براساس کائوچو_x000D_
20Kg
3506 99 00ـ ـ ‌سایر _x000D_
20Kg
35 07آنزیم‌ها؛ آنزیم‌های آماده که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
3507 10 00ـ پنیر مایع و کنسانتره‌های آن_x000D_
5Kg
3507 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
3601 00 00باروت_x000D_
5Kg
3602 00 00مواد منفجره آماده، غیر از باروت._x000D_
3602 00 10— آماتول_x000D_
5Kg
3602 00 90— سایر_x000D_
5Kg
3603 00 00فتیله‌های مواد منفجره (ایمنی)؛ ریسمان‌های منفجرکننده (Detonating fuses)؛ چاشنی‌ها یا کپسول‌های منفجر‌کننده؛ آتش‌زنه‌ها (Igniters)؛ منفجرکننده‌های برقی._x000D_
5Kg
36 04اشیاء برای آتشبازی، منورهای علامت‌دهنده، موشک‌های باران‌ساز (Rain rocket)، علامت‌دهنده‌ها در هوای مه‌آلود (Fog signals) و سایر اشیای فن آتشبازی، _x000D_
3604 10 00ـ اشیاء برای آتشبازی_x000D_
55Kg
3604 90ـ سایر_x000D_
3604 90 10ـ ـ ـ کپسول باران ساز _x000D_
5Kg
3604 90 90ـ ـ ـسایر_x000D_
40Kg
3605 00 00کبریت‌ها، غیر از اشیای فن ‌آتشبازی شماره 04 36._x000D_
55Kg
36 06فروسریوم (Ferro-cerium) و سایر آلیاژهای آتش‌زا به هر شکل؛ اشیاء از مواد قابل اشتعال مذکور در یادداشت 2 این فصل._x000D_
3606 10 00ـ سوخت‌های مایع و گازهای سوختی مایع شده در ظروف از انواعی که برای پر کردن یا دوباره پرکردن فندک‌های سیگار یا روشن‌کن‌ها و فندک‌های همانند به کار می‌روند و ظرفیت آنها از 300 سانتیمتر مکعب بیشتر نباشد_x000D_
20Kg
3606 90 00ـ سایر_x000D_
20Kg
37 01صفحه‌ها و فیلم‌های عکاسی به صورت تخت، حساس‌شده، عکسبرداری نشده، از هر ماده به_x001F_غیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی؛ فیلم‌های عکاسی به صورت تخت با خصوصیت ظهور و چاپ فوری، حساس شده، عکسبرداری نشده، حتی در محفظه._x000D_
3701 10 00ـ برای اشعه ایکس _x000D_
5m2
3701 20 00ـ فیلم‌ها با خصوصیت ظهور و چاپ فوری_x000D_
5Kg
3701 30ـ سایر صفحه‌ها و فیلم‌هایی که هر ضلع آن از 255 میلیمتر بیشتر باشد:_x000D_
3701 30 10ـ ـ ـ زینگ افست _x000D_
5m2
3701 30 20ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی _x000D_
5m2
3701 30 30— کلیشه‌ چاپ _x000D_
5m2
3701 30 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5m2
ـ سایر:_x000D_
3701 91 00ـ ـ برای عکاسی رنگی (پلی کروم Polychrome)_x000D_
5Kg
3701 99ـ ـ سایر:_x000D_
3701 99 10ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی_x000D_
5m2
3701 99 20ـ ـ ـ زینک افست_x000D_
5m2
3701 99 30— کلیشه‌ چاپ _x000D_
5m2
3701 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5m2
37 02فیلم‌های عکاسی به صورت رول، حساس شده، عکسبرداری نشده،‌ از هر ماده غیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی؛ فیلم‌های عکاسی با خصوصیت ظهور و چاپ فوری، به صورت رول، حساس شده، عکسبرداری نشده._x000D_
3702 10 00ـ برای اشعه ایکس_x000D_
5m2
ـ سایر فیلم‌های بدون سوراخ با پهنای حداکثر 105 میلیمتر:_x000D_
3702 31 00ـ ـ برای عکاسی رنگی (پلی کروم)_x000D_
5U
3702 32 00ـ ـ سایر فیلم‌ها، با امولسیونی از هالوژنور نقره_x000D_
5U
3702 39 00ـ ـ سایر_x000D_
5U
– سایر فیلم‌های، بدون سوراخ با پهنایی حداقل 105 میلیمتر:_x000D_
3702 41 00ـ ـ‌ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر برای عکاسی رنگی (پلی‌کروم)_x000D_
5m2
3702 42 00ـ ـ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر برای عکاسی غیررنگی_x000D_
5m2
3702 43 00ـ ـ با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول حداکثر 200 متر _x000D_
5m2
3702 44 00ـ ـ با پهنای بیش از 105 میلیمتر و حداکثر 200 متر_x000D_
5m2
ـ سایر فیلم‌ها، برای عکاسی رنگی (Polychrome):_x000D_
3702 52 00ـ ـ با پهنایی حداکثر 16 میلیمتر _x000D_
5m
3702 53 00ـ ـ با پهنایی بیش از 16 میلیمتر و حداکثر 35 میلیمتر و با طول حداکثر 30 متر برای اسلاید_x000D_
5m
3702 54 00ـ ـ با پهنای بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی که از 30 متر بیشتر نباشد، برای غیر از اسلاید_x000D_
5m
3702 55 00ـ ـ با پهنایی بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی بیشتر از 30 متر_x000D_
5m
3702 56 00ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر_x000D_
5m
ـ سایر:_x000D_
3702 96ـ ـ با پهنایی حداکثر 35 میلیمتر بیشتر نباشد و طول حداکثر 30 متر: _x000D_
3702 96 10ـ ـ ـ فیلم عکاسی سوراخ دار با پهنای 35 میلیمتر _x000D_
5m
3702 96 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5m
3702 97ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و طول بیشتر از 30 متر: _x000D_
3702 97 10ـ ـ ـ فیلم‌های مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی_x000D_
5m
3702 97 90ـ ـ ـ سایر _x000D_
5m
3702 98 00ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر _x000D_
5m
37 03کاغذ، مقوا، مواد نسجی عکاسی، حساس‌شده، عکسبرداری نشده._x000D_
3703 10 00ـ به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر_x000D_
5Kg
3703 20 00ـ سایر، برای عکاسی رنگی (پلی کروم)_x000D_
15Kg
3703 90 00ـ سایر_x000D_
15Kg
3704 00 00صفحه، فیلم، کاغذ، مقوا و مواد نسجی عکاسی، عکسبرداری شده ولی ظاهر نشده._x000D_
5Kg
3705 00 00صفحه‌ها و فیلم‌های عکاسی، عکسبرداری و ظاهر شده، به غیراز فیلم‌های سینماتوگرافی._x000D_
5Kg
37 06فیلم‌های سینماتوگرافی، عکسبرداری شده و ظاهر شده، حتی توام شده با حاشیه صدا یا فقط دارای حاشیه صدا._x000D_
3706 10 00ـ با پهنای 35 میلیمتر یا بیشتر_x000D_
5m
3706 90 00ـ سایر_x000D_
5m
37 07فرآورده‌های شیمیایی برای مصارف عکاسی (غیر از ورنی‌‌ها، چسب‌ها، چسباننده‌ها و فرآورده‌های همانند)؛ محصولات مخلوط‌نشده برای مصارف عکاسی، عرضه شده به مقادیر معین (Doses) یا بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی به صورت آماده برای مصرف._x000D_
3707 10 00ـ امولسیون‌ها، برای حساس نمودن سطوح_x000D_
10Kg
3707 90ـ سایر:_x000D_
3707 90 10— داروهای آماده جهت ظهور و ثبوت فیلم و کاغذهای حساس رنگی و سیاه‌و سفید برای عکاسی (به صورت کیت و فله) رادیولوژی، لیتوگرافی و نقشه‌برداری_x000D_
15Kg
3707 90 20ـ ـ ـ تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه‌های فتوکپی و پرینتر_x000D_
5Kg
3707 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
38 01گرافیت مصنوعی؛ گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال؛ فرآورده‌ها براساس گرافیت یا کربن‌های دیگر به اشکال خمیری، بلوک، لوحه یا سایر محصولات نیمه ساخته. _x000D_
3801 10ـ گرافیت مصنوعی_x000D_
3801 10 10ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته_x001F_ای _x000D_
5Kg
3801 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3801 20 00ـ گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال_x000D_
5Kg
3801 30 00ـ خمیرهای کربن‌دار برای الکترودها و خمیرهای مشابه برای پوشش داخلی کوره‌ها _x000D_
5Kg
3801 90ـ سایر_x000D_
3801 90 10ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته_x001F_ای _x000D_
5Kg
3801 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
38 02زغال‌های اکتیو شده، مواد معدنی طبیعی اکتیوشده؛ زغال ودوده‌های حیوانی (Animal black)، همچنین زغال و دوده‌های حیوانی مصرف شده. _x000D_
3802 10 00ـ زغال_x001F_های فعال شده_x000D_
10Kg
3802 90ـ سایر: _x000D_
3802 90 10ـ ـ ـ خاک رنگبر_x000D_
10Kg
3802 90 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3803 00 00تال اویل (Tall oil)، حتی تصفیه شده._x000D_
5Kg
3804 00موادقلیایی باقیمانده از ساختن خمیر چوب، کنسانتره،‌قند گرفته‌شده یا عمل آمده از لحاظ شیمیایی همچنین لینو سولفونات‌ها، (Lignosulfonates)، ولی به_x001F_استثنای تال‌اویل مشمول شماره 03 38._x000D_
3804 00 10ـ ـ ـ انواع تجزیه ناپذیر (سخت)_x000D_
15Kg
3804 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
38 05اسانس‌های تربانتین، از چوب کاج یا از کاغذسازی با سولفات و سایر اسانس‌های ترپن‌دار حاصل از تقطیریا از سایر عملیات روی چوب‌های از تیره کاج؛ دیپانتن خام؛ اسانس حاصل از کاغذ سازی با بی‌سولفیت و سایر پاراسیمن‌های خام؛ روغن درخت کاج حاوی آلفا ـ ترپنیئول به عنوان ماده متشکله اصلی._x000D_
3805 10 00ـ اسانس‌های تربانتین، از چوب کاج یا از کاغذسازی با سولفات _x000D_
5Kg
3805 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
38 06کولوفان‌ها و اسیدهای رزینی، و مشتقات آنها؛ اسانس کولوفان و روغن‌های کولوفان، صمغ‌های عمل آمده با حرارت._x000D_
3806 10 00ـ کولوفان و اسیدهای رزینی_x000D_
5Kg
3806 20 00ـ املاح کولوفان‌ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از کولوفان، غیر از املاح محصولات اضافی کولوفان‌ها(Rosin adducts)_x000D_
5Kg
3806 30 00ـ صمغ‌های استر_x000D_
5Kg
3806 90 00ـ سایر _x000D_
5Kg
3807قطران چوب؛ روغن‌های قطران چوب؛ کرئوزوت چوب؛ متیلن؛ قیرهای نباتی؛ قیرهای آبجوسازی و فرآورده‌های مشابه براساس کولوفان‌ها، اسیدهای رزینی یا قیرهای نباتی:_x000D_
3807 00 10ـ ـ ـ انواع مورد مصرف در لحیم‌کاری و جوشکاری_x000D_
10Kg
3807 00 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
38 08حشره‌کش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، کندکننده‌ها یا بازدارنده‌های جوانه زدن و تنظیم‌کننده‌های رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندی‌های خرده فروشی یا به صورت فرآورده‌ یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگردزده و کاغذهای مگس‌کش._x000D_
ـ محصولات مشخص شده در یادداشت شماره فرعی(1) این فصل:_x000D_
3808 52 00ـ ـ ددت (ISO) کلوفنوتان (clofenotane (INN))، در بسته_x001F_بندی با وزن خالص حداکثر 300 گرم_x000D_
5Kg
3808 59ـ ـ سایر_x000D_
3808 59 10— تکسافن_x000D_
5Kg
3808 59 90— سایر_x000D_
5Kg
ـ محصولات مشخص شده در یادداشت شماره فرعی(2) این فصل:_x000D_
3808 61 00ـ ـ در بسته_x001F_بندی با وزن خالص حداکثر 300 گرم_x000D_
5Kg
3808 62 00ـ ـ در بسته_x001F_بندی با وزن خالص بیش از 300 گرم و حداکثر 7.5 کیلوگرم_x000D_
5Kg
3808 69 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ سایر:_x000D_
3808 91ـ ـ حشره‌کش‌ها:(Insecticides):_x000D_
ـ ـ ـ تکنیکال (ماده موثره) شیمیایی:_x000D_
3808 91 11ـ ـ ـ ـ پرخطر_x000D_
20Kg
3808 91 12ـ ـ ـ ـ متوسط خطر_x000D_
10Kg
3808 91 13ـ ـ ـ ـ کم خطر_x000D_
5Kg
ـ ـ ـ محصول آماده شیمیایی:_x000D_
3808 91 21—- خانگی_x000D_
55Kg
3808 91 22ـ ـ ـ ـ پرخطر_x000D_
26Kg
3808 91 23ـ ـ ـ ـ متوسط خطر_x000D_
15Kg
3808 91 24ـ ـ ـ ـ کم خطر_x000D_
10Kg
3808 92ـ ـ قارچ‌کش‌ها Fungicide: _x000D_
ـ ـ ـ سم تکنیکال (ماده موثر) شیمیایی:_x000D_
3808 92 11ـ ـ ـ ـ پرخطر_x000D_
20Kg
3808 92 12ـ ـ ـ ـ متوسط خطر_x000D_
10Kg
3808 92 13ـ ـ ـ ـ کم خطر_x000D_
5Kg
— محصول آماده شیمیایی_x000D_
3808 92 21ـ ـ ـ ـ پرخطر_x000D_
26Kg
3808 92 22ـ ـ ـ ـ متوسط خطر_x000D_
15Kg
3808 92 23ـ ـ ـ ـ کم خطر_x000D_
10Kg
3808 93ـ ـ علف‌کش‌ها (Herbicides)، فرآورده‌های ضدرویش (Antisprouting) و سازگارکننده‌های رشد گیاه (Plant-Growth regulators):_x000D_
ـ ـ ـ تکنیکال (ماده موثر) شیمیایی:_x000D_
3808 93 11ـ ـ ـ ـ پرخطر_x000D_
20Kg
3808 93 12ـ ـ ـ ـ متوسط خطر_x000D_
10Kg
3808 93 13ـ ـ ـ ـ کم خطر_x000D_
5Kg
— محصول آماده شیمیایی_x000D_
3808 93 21ـ ـ ـ ـ پرخطر_x000D_
26Kg
3808 93 22ـ ـ ـ ـ متوسط خطر_x000D_
15Kg
3808 93 23ـ ـ ـ ـ کم خطر_x000D_
10Kg
3808 94ـ ـ ضدعفونی‌کننده‌ها (Disinfectants):_x000D_
ـ ـ ـ محصول آماده شیمیایی: _x000D_
3808 94 11ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گریددارویی_x000D_
26Kg
3808 94 19ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ ـ ـ سم تکنیکال (ماده موثره) شیمیایی:_x000D_
3808 94 21ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گریددارویی_x000D_
26Kg
3808 94 29ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3808 99ـ ـ سایر:_x000D_
3808 99 10ـ ـ ـ کارت یا نوار آغشته به چسب و بدون ماده سمی برای از بین بردن حشرات، جونده‌ها، آفات و …_x000D_
5Kg
3808 99 20ـ ـ ـ مواد جلب‌کننده حشرات (متیل اوژنول، پروتئین هیدرولیزات سراترپ) صرفا برای کنترل آفات کشاورزی_x000D_
5Kg
3808 99 30ـ ـ ـ فرمون‌های جنسی و لورهای جلب‌کننده حشرات_x000D_
5Kg
3808 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
38 09مواد برای آهارزدن یا تکمیل‌کردن، حاملین رنگ به عنوان تسریع‌کننده در عمل رنگرزی یا تثبیت مواد رنگی و سایر محصولات و فرآورده‌ها (مثلاً، آهارهای آماده و فرآورده‌های مخصوص تثبیت رنگ (mordants)، از انواعی که در صنعت نساجی، صنعت کاغذ‌سازی، صنعت چرم‌سازی یا صنایع همانند به کار می‌رود که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
3809 10 00ـ براساس مواد نشاسته‌ای_x000D_
10Kg
ـ سایر:_x000D_
3809 91 00ـ ـ از انواعی که در صنایع نساجی یا همانند به کار می‌رود_x000D_
10Kg
3809 92 00ـ ـ از انواعی که در صنایع کاغذسازی یا همانند به کار می‌رود_x000D_
10Kg
3809 93 00ـ ـ از انواعی که در صنایع چرم‌سازی یا همانند به کار می‌رود_x000D_
10Kg
38 10فرآورده‌ها برای پاک‌کردن و پرداخت سطح فلزات؛ مواد مخصوص تسهیل لحیم‌کاری و جوشکاری و سایر ترکیبات کمکی برای لحیم‌کردن یا جوش دادن فلزات؛ خمیرها و پودرهای لحیم‌کاری وجوشکاری مرکب از فلز و سایر مواد؛ فرآورده‌ها از انواعی که برای پوشانیدن یا پرکردن الکترودها یا میله‌های جوشکاری به کار می‌رود._x000D_
3810 10ـ فرآورده‌ها برای پاک‌کردن و پرداخت سطح فلزات؛ خمیر و پودرهای لحیم‌کاری و جوشکاری مرکب از فلز و سایر مواد:_x000D_
3810 10 10ـ ـ ـ ترکیبات برای پاک کردن و پرداخت سطح فلزات_x000D_
10Kg
3810 10 20— فلاکس جهت محافظت و تسهیل جوشکاری_x000D_
10Kg
3810 10 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3810 90 00ـ سایر:_x000D_
5Kg
38 11فرآورده‌های ضد انفجار (Anti-knock)، بازدارنده‌های اکسیداسیون، بازدارنده‌های رسوبات، تعدیل‌کننده‌های چسبندگی (ویسکوزیته)، فرآورده‌های ضدخوردگی و سایر افزودنی‌های آماده، برای روغن معدنی (از جمله بنزین) یا برای سایر مایعات که همان مصارف روغن‌های معدنی را دارند._x000D_
ـ فرآورده‌های ضد انفجار (Anti-Knock):_x000D_
3811 11 00ـ ـ ‌براساس ترکیبات سرب_x000D_
5Kg
3811 19 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ افزودنی‌ها برای روغن‌های روان‌کننده:_x000D_
3811 21 00ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری _x000D_
5Kg
3811 29 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3811 90 00ـ سایر_x000D_
5Kg
38 12فرآورده‌های موسوم به «تسریع‌کننده ولکانیزاسیون»؛ پلاستی سایزرهای مرکب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده‌باشد؛ فرآورده‌های آنتی‌اکسیدان و سایر پایدارکننده‌های مرکب برای کائوچو و یا مواد پلاستیکی._x000D_
3812 10 00ـ فرآورده‌های موسوم به «تسریع‌کننده ولکانیزاسیون»_x000D_
5Kg
3812 20– پلاستی سایزهای مرکب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی:_x000D_
3812 20 10ـ ـ ـ مخلوط‌های دارای دی‌بوتیل فتالات_x000D_
5Kg
3812 20 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ فرآورده‌های آنتی اکسیدان و سایر پایدارکننده‌های مرکب برای کائوچو و پلاستیک: _x000D_
3812 31 00ـ ـ مخلوط_x001F_های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی_x001F_هیدروکوئینولین (TMQ)_x000D_
5Kg
3812 39ـ ـ سایر_x000D_
3812 39 10ـ ـ ـ آنتی_x001F_اکسیدان_x001F_ها_x000D_
5Kg
3812 39 20ـ ـ ـ آنتی ازونانت_x001F_ها_x000D_
5Kg
3812 39 30ـ ـ ـ پایدارکننده_x001F_های UV_x000D_
5Kg
3812 39 40ـ ـ ـ پایدارکننده_x001F_ها بر پایه قلع_x000D_
5Kg
3812 39 60ـ ـ ـ پایدارکننده_x001F_ها بر پایه سیلیکون_x000D_
5Kg
3812 39 70ـ ـ ـ پایدارکننده_x001F_ها گرید فیلم_x001F_های بسته_x001F_بندی مواد غذایی_x000D_
5Kg
3812 39 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
3813 00 00ترکیبات و خرج برای دستگاه‌های آتش‌نشانی؛ نارنجک‌ها و بمب‌های آتش‌نشانی._x000D_
5Kg
3814 00 00حلال‌ها و رقیق‌کننده‌های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات برای زدودن رنگ یا ورنی._x000D_
5Kg
38 15مواد شروع‌کننده‌ واکنش شیمیایی، مواد تسریع‌کننده واکنش شیمیایی و فرآورده‌های کاتالیتیک، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
ـ کاتالیزورهای تقویت شده:_x000D_
3815 11 00ـ ـ ‌با نیکل یا ترکیبات نیکل به عنوان ماده فعال_x000D_
20Kg
3815 12 00ـ ـ با فلز گرانبها یا ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال_x000D_
20Kg
3815 19ـ ـ سایر:_x000D_
3815 19 10ـ ـ‌ ـ دارای ماده فعال پنتا اکسید وانادیوم_x000D_
20Kg
3815 19 90ـ ـ‌ ـ سایر _x000D_
20Kg
3815 90ـ سایر: _x000D_
3815 90 10ـ ـ ـ کاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن_x000D_
20Kg
3815 90 90ـ ـ‌ ـ سایر _x000D_
20Kg
3816 00سیمان‌های نسوز؛ ملاط‌های نسوز؛ بتون‌های نسوز و ترکیبات همانند نسوز، غیر از محصولات شماره 01 38._x000D_
3816 00 10ـ‌ ـ ‌ـ سیمان نسوز _x000D_
5Kg
3816 00 20ـ‌ ـ ‌ـ بتون نسوز_x000D_
15Kg
3816 00 90ـ‌ ـ ‌ـ سایر_x000D_
15Kg
3817 00الکیل بنزن‌ها مخلوط‌شده و الکیل‌نفتالن‌های مخلوط شده: غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های 07 27 و 02 29 می‌‌‌باشند:_x000D_
3817 10 00 ـ ـ ـ الکیل بنزن خطی (LAB)_x000D_
5Kg
3817 90 00 ـ‌ ـ ‌ـ سایر_x000D_
5Kg
3818 00 00عناصر شیمیایی دوپه (doped) به منظور مصرف در الکترونیک، به شکل صفحه مدور (دیسک)،‌صفحه نازک یا اشکال همانند؛ ترکیبات شیمیایی تغییر یافته دوپه به منظور مصرف در الکترونیک._x000D_
5Kg
3819مایعات برای ترمزهای هیدرولیک و سایر مایعات آماده شده برای ادوات هیدرولیکی انتقال نیرو، که کمتر از_x000B_ 70 درصد وزنی دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد قیری بوده یا فاقد آنها باشد:_x000D_
3819 10 00 ـ ـ ـ مایع ترمز آماده_x000D_
40Kg
3819 90 00 ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
3820 00 00فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده‌شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and_x000D_
26Kg
3821 00 00کشت بوم‌های (Culture media) آماده برای رشد یا نگهداری از میکرو ارگانیسم‌ها (شامل ویروس‌ها و غیره) یا از سلول‌های گیاهی، انسانی یا حیوانی._x000D_
5Kg
3822 00 00معرف‌های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه‌گاه (reagents on a backing) و معرف‌های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه‌گاه (on a backing) غیر از آنهایی ‌‌که مشمول شماره‌های 02 30 یا 06 30 می‌باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده._x000D_
10Kg
38 23اسیدهای چرب مونوکربوکسیلیک صنعتی؛ روغن‌های اسید حاصل از تصفیه: الکل‌های چرب صنعتی:_x000D_
ـ اسیدهای چرب مونوکربوکسیلیک صنعتی؛ روغن‌های اسید حاصل از تصفیه:_x000D_
3823 11 00ـ ـ اسید استئاریک_x000D_
5Kg
3823 12 00ـ ـ اسیداولئیک_x000D_
10Kg
3823 13 00ـ ـ اسیدهای چرب تال‌اویل_x000D_
10Kg
3823 19 00ـ ـ سایر_x000D_
10Kg
3823 70ـ الکل‌های چرب صنعتی:_x000D_
3823 70 10ـ ‌ـ ـ الکل‌های چرب اتوکسیله_x000D_
15Kg
3823 70 20ـ ‌ـ ـ لوریل میرستیل الکل_x000D_
5Kg
3823 70 90ـ ‌ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
38 24چسباننده‌های آماده برای قالب‌ها یا مغزی قالب‌های ریخته‌گری؛ محصولات شیمیایی و فرآورده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته (ازجمله فرآورده‌های متشکل از مخلوط محصولات‌طبیعی)،‌که‌درجای دیگر ‌گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد._x000D_
3824 10 00ـ چسباننده‌های آماده برای قالب‌ها یا مغزی قالب‌های ریخته‌گری_x000D_
5Kg
3824 30 00ـ کربورهای فلزی به هم‌فشرده‌نشده_x000D_
(Non-agglomerated) مخلوط‌شده با هم یا با چسباننده‌های فلزی_x000D_
5Kg
3824 40ـ افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتون:_x000D_
3824 40 10— پلی کربوکسیلات اتر_x000D_
10Kg
3824 40 20— پلی نفتالین سولفانات _x000D_
10Kg
3824 40 30— لینگنو سولفانات_x000D_
10Kg
3824 40 90— سایر_x000D_
10Kg
3824 50 00ـ ملاط‌ها و بتون‌های غیرنسوز_x000D_
5Kg
3824 60 00ـ سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی_x000B_ 44 2905 می‌شود_x000D_
5Kg
ـ مخلوط‌ها حاوی مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان یا پروپان:_x000D_
3824 71 00ـ ـ شامل کلروفلوئور کربن‌ها (CFCS)، محتوی یا فاقد_x000D_
هیدرو کلروفلوئور و کربن‌ها (HCFCs)، پرفلوئورکربن‌ها (PFCS) یا هیدروفلوئور و کربن‌ها (HFCS)_x000D_
5Kg
3824 72 00— شامل بروموکلرودی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان یا دی‌بروموتترافلوئورواتان‌ها_x000D_
5Kg
3824 73 00ـ ـ حاوی هیدرو بروموفلوئورو کربن‌ها (HBFCs)_x000D_
5Kg
3824 74 00ـ ـ حاوی هیدرو کلروفلوئورو کربن‌ها (HCFCs)_x000D_
محتوی یا فاقد پرفلوئوروکربن‌ها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)_x000D_
5Kg
3824 75 00ـ ـ حاوی تترا کلرواتان کربن_x000D_
5Kg
3824 76 00ـ ـ حاوی 1، 1، 1- تری‌کلرواتان (کلروفرم متیل)_x000D_
5Kg
3824 77 00ـ ـ حاوی برومو تیل (بروماید متیل) یا بروموکلرومتان_x000D_
5Kg
3824 78 00ـ ـ حاوی پرفلـــوئـــوروکربن‌هــــا (PFCs) یـــا هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)_x000D_
یا هیدروکلروفلوئوروکربن‌ها (HCFCs)_x000D_
5Kg
3824 79 00ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
ـ محصولات مشخص شده در یادداشت شماره فرعی(3) این فصل:_x000D_
3824 81 00ـ ـ دارای اکسیران (اتیلن اکساید)_x000D_
5
3824 82 00ـ ـ دارای بی‌فنیل‌های پلی‌کلرینه (PCBs)، ترفنیل‌های_x000D_
پلی‌کلرینه (PCTs) یا بی‌فنیل‌های پلی‌برومینه (PBBs)_x000D_
5
3824 83 00ـ ـ دارای tris (سه تایی‌های) (2، 3- دی‌بروموپروپیل)_x000D_
فسفات_x000D_
5
3824 84 00ـ ـ دارای آلدرین (ISO)، کامفکلور (ISO) توکسافن_x000D_
(toxaphene (ISO) camphechlor)، کلردان (ISO) chlordane ، کلردکون (ISO) chlordecone، ددت (ISO) (کلوفنوتان (INN)، 1،1،1-تری کلرو-2،2-بیس(-pکلروفنیل) اتان) _x000D_
chlorophenyl)ethane) ,1,1,1-trichloro-2,2-bis(DDT (ISO) (clofenotane (INN)، دیلدرین(INN) dieldrin(ISO)، اندوسولفان_x000D_
endosulfan(ISO) ،اندرینendrin(ISO) ، هپتا کلرheptachlor(ISO) یا میرکس mirex(ISO)_x000D_
5
3824 85 00ـ ـ دارای 6،5،4،3،2،1- هگزاکلرو سیکلو هگزان_x000D_
(HCH(ISO))، شامل لیندین (ISO,INN)lindane_x000D_
5
3824 86 00ـ ـ دارای پنتاکلروبنزن (ISO) یا هگزاکلروبنزن(ISO)_x000D_
5
3824 87 00ـ ـ دارای پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید، نمک_x001F_های آن، سولفونامیدهای پرفلوئورواکتان، یا پرفلوئورواکتان سولفونیل فلوراید_x000D_
5
3824 88 00ـ ـ دارای اترهای تترا- پنتا- هگزا- هپتا- یا اکتا_x000D_
برومودی فنیل_x000D_
5
ـ سایر:_x000D_
3824 91 00ـ ـ مخلوط و فرآورده_x001F_های عمدتاً متشکل از (5-اتیل-2-متیل-2-اکسیدو oxido-1و3و2-دی_x001F_اکسافسفینان-5-ایلyl) متیل متیل متیل فسفونات و بیس bis [(5- اتیل-2- متیل-2- اکسیدو oxido-1و3و2-دی اکسافسفینان -5-ایلyl) متیل] متیل فسفونات_x000D_
5Kg
3824 99 ـ ـ سایر_x000D_
3824 99 10— اسپری پاک کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی_x000D_
20Kg
3824 99 20— سیلیکاژل به شکل پرک_x000D_
10Kg
3824 99 30— مواد آبکاری_x000D_
15Kg
3824 99 40— پاک_x001F_کننده_x001F_های صنعتی_x000D_
15Kg
3824 99 50— فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP_x000D_
5Kg
3824 99 60— فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 _x000D_
5Kg
3824 99 70— دی متیل متیل فسفونات، پلیمر با اکسیران و فسفروس اکسید_x000D_
5Kg
3824 99 80— غربال مولکولی (مولکولارسیو) بر پایه زئولیت_x000D_
15Kg
3824 99 90ـ ـ ـ سایر_x000D_
5Kg
38 25پسمانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل:_x000D_
3825 10 00ـ زباله شهرداری‌ها_x000D_
55Kg
3825 20 00ـ گل و لای فاضلاب_x000D_
55Kg
3825 30 00ـ ضایعات کلینیکی_x000D_
55Kg
ـ ضایعات حلال‌های آلی: _x000D_
3825 41 00ـ ـ‌ هالوژنه_x000D_
55Kg
3825 49 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
3825 50 00ـ ضایعات محلول‌ها حاصل از شست و شوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ_x000D_
55Kg
ـ سایر ضایعات صنایع شیمیایی یا صنایع واسطه:_x000D_
3825 61 00ـ ـ ‌عمدتاً حاوی اجزای تشکیل‌دهنده آلی_x000D_
55Kg
3825 69 00ـ ـ سایر_x000D_
55Kg
3825 90 00ـ سایر_x000D_
55Kg
3826 00 00سوخت بیودیزل (Biodiesel)‌ و مخلوط ‌های آن که فاقد یا دارای کمتر از70% وزنی روغن‌های نفتی یا روغن های حاصل از مواد معدنی قیری می‌باشد._x000D_
40Kg
یکم_x000D_
اشکال ابتدایی_x000D_
39 01پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی._x000D_
3901 10ـ پلی‌اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94/0_x000D_
3901 10 10ـ ـ ـ پلی‌اتیلن خطی (LLDPE):_x000D_
(Linear low Density Poly ethylene)_x000D_
5Kg
3901 10 20ـ ـ ـ گرید لوله_x000D_
5Kg
3901 10 30ـ ـ ـ گرید فیلم_x000D_
5Kg
3901 10 40ـ ـ ـ گرید تزریقی_x000D_
5Kg
3901 10 50ـ ـ ـ گرید بادی:_x000D_
5Kg
ـ ـ ـ کامپاند پلی‌اتیلن:_x000D_
3901 10 61ـ ـ ـ ـ به صورت پودر_x000D_
15Kg
3901 10 69ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
3901 10 90ـ ـ ـ سایر:_x000D_
5Kg
3901 20ـ پلی‌اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 94/0 یا بیشتر:_x000D_
3901 20 10ـ ـ ـ گرید لوله:_x000D_
5Kg
3901 20 20ـ ـ ـ گرید فیلم:_x000D_
5Kg
3901 20 30ـ ـ ـ گرید تزریقی:_x000D_
5Kg
3901 20 40ـ ـ ـ گرید بادی:_x000D_
5Kg
ـ ـ ـ کامپاند پلی‌اتیلن:_x000D_
3901 20 51ـ ـ ـ ـ به صورت پودر_x000D_
15Kg
3901 20 59ـ ـ ـ ـ سایر_x000D_
15Kg
3901 20 90ـ ـ ـ سایر:_x00