فصل 3 – ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

یادداشت .
1- مشمول این فصل نمیشود:
الف – پستانداران مشمول شماره 0106
ب – گوشت پستانداران مشمول شماره 0106 ( شماره های  یا 0210 )
ج – ماهی (از جمله جگر، تخم و منی)، قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، مرده که نوعاً یا به حالتی که عرضه میشود برای خوراک انسان قابل مصرف نباشد (فصل 5)؛ آرد، زبره و به هم فشرده ماهی ها یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان (Pellets) به صورت حبه یا فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان (شماره 2301) یا
د – خاویار و بدل خاویار آماده شده از تخم ماهی (شماره 1604)
2- در این فصل واژه به هم فشرده به شکل حبه ” Pellets ” یعنی محصولاتی که به شکل استوانه، گلوله کوچک و غیره هستند که خواه مستقیماً با فشار یا با افزودن یک مقدار جزئی چسباننده به هم فشرده شده باشند.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 3
1- ورود و صدور موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 حسب مورد است.
2- ورود ماهی زنده غیرزینتی برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
3- لارو میگو و میگوی زنده برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت و زارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
3- جهت اطلاع از کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده به ضمیمه شماره ۸ مراجعه شود.

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
Note.
1٫this chapter does not cover:
(a) Mammals of heading 0106,
(b) meat of mammals of heading 0106 (heading 0208 or ۰۲۰۸ or 0210);
(c) fish (including livers and roes thereof) or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates, dead and unfit or unsuitable for human consumption by reason of either their species or their condition (chapter 5); flours, meals or pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption (heading 2301); or
(d) caviar or caviar substitutes prepared form fish eggs (heading 1604).
3٫ in this chapter the term pellets means products which have been agglomerated either directly by

3. Explanatory remarks to Chapter

1٫ importation and exportation are subject to the observance of Article seven of the veterinary law adopted in 1317 or article 16 of the law on foodstuffs and beverages approved in 1967, as the case may requite.
2٫ the importation of live non- ornamental fish for stock improvement, propagation and culture is subject to the approval of the ministry of commerce and the consent of the ministry of agriculture jihad.
3٫ the importation of prawn larva and live prawns for stock improvement, propagation and culture is subject to the approval of the ministry of commerce and consent of the ministry of Agriculture jihad.

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

توضیح کد 0304 :: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در اولین بسته بندی  ( کوچکترین واحد بسته بندی شده) با وزن ناخالص حداقل 10 کیلوگرم و بالاتر، 7% ارزش است.

0304 : The Total customs duty and commercial benefit the first pakage (The Smallest unit of packed) with the minimum 10Kg gross weight and more is 7% of value.

ه تعرفه توضیح و شرح کالا حقوق ورودی ارزش افزوده کد کشور
ترجیحی
DESCRIPTION
03 01

ماهی های زنده

Live fish.
030110 – ماهی های زینتی – Ornamental fish
03011010       – –  آب شیرین 15 – – – fresh water’s Ornamental fish
03011900       – -سایر 15 – – – Bring Water’s ornamental fish
– سایر ماهی های زنده ، – Other live fish:
030191      – – ماهی قزل آلا «Trout» :

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):

– – Trout (Salmo trutta, Oncorhychus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03019110           – – – برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ۴ – – – For stock improvement, propagation and culture
03019120 – – – تخم چشم زده ۴ – – – Eyed egg
03019190 – – – سایر ۳۲ – – – Other
93919200 – – مارماهی (گونه Anguilla ) ۴ – – Eels (Anguilla spp.)
030193 – – ماهی کپور(Carp) :

(Cyprinus Carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

— Carp (Cyprinus Carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus):
03019310 – – – برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ۴ – – – For stock improvement, propagation and culture
03019390 – – – سایر ۳۲ – – – Other
03019400 – – ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) ۷ -Blue fin tunas (Thunnus thynnus) (With
short dorsa) Fin thet seprated in tropical
seas)
03019500 – – ماهی های تن بلوفین جنوب (Thunnus maccoyii) ۷ -Southern blue fin tunas (thunnus
maccoyii)
030199 – – سایر – – Other:
03019910 – – – برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ۴ – – – For stock improvement, propagation and culture
03019920 – – – تخم لارو بچه ماهی ۴ – – – Egg, larvae and young of fish
03019990 – – – سایر ۳۲ – – – Other
0302

ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و

سایر قسمت های گوشتی ماهی مشمول شماره 3330

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
– خانواده ماهی آزاد و قزل آلا (Salmonidae) به استثنای جگر ماهی، تخم ماهی – Salmonidae, excluding livers and roes:
03021100 – – قزل آلا « Trout»

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

۴۰ – – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03021300 – – سالمون اقیانوس آرام «Pacific Salmon» Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus massou and
۲۶ – – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou and Oncorhynchus rhodurus),
Atlantic Salmon (Salmo salar) and Danube
salmon (Hucho hucho)
03021400 – – سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho) – – Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
03021900 – – سایر ۲۶ – – Other
–  ماهی های پهن «Flat fish»

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:

– Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
and Citharidae), excluding livers and roes:
03022100 – – هالیبوت «Halibut»
(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus,
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
۲۶ – – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
03022200 – – حلوا ماهیان «Plaice >
(Pleuronectes Platessa)
۲۶ – – Plaice (Pleuronectes platessa )
03022300 – – کفشک ماهیان (Solea گونه ) (Sole) ۲۶ – – Sole (Solea spp.)
03022400 – – ماهی توربوت (Psetta Maxima)(Turbots) – – Turbots
03022900 – – سایر ۷ – – Other
– ماهی تن ( در گونه Thunnus)، اسکیپ جک یا بویونتو با شکم راه راه (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis) به استثنای جگر ماهی، تخم و منی – Tunas (of the genus Thunnus),
skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis),
excluding livers and roes:
03023100 – – آلباکور ۱۰ — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
03023200 – – یلوفین (Thunnus albacares) ۱۰ – – Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
03023300 – – اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه ۶ – – Skipjack or stripe-bellied bonito
03023400 – – بیگ آی (Thunnus obesus) ۱۰ – – Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03023500 – – ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynus, thunnus) orientalis ۱۰ — Atlantic and pacific bluefin tunas (Thunnus thynus, thunnus) orientalis
03023600 – – تن بلوفین جنوب (Thunnus maccoyii) ۱۰ – – Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
03023900 – – سایر ۷ – – Other
– نهنگ ماهی (Clupea harengus, Clupea) ماهی آنجوی (Engraulis) ماهی ساردین (Sardine pilchardus.sardinops spp.) ماهی ساردینلا
(Sardinella spp.) شاه ماهی کوچک (Sprattus sprattus) ماهی مکرل (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ماهی مکرل جک اندهورس
(Trachurus spp.) ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) ماهی کوبیا (Xiphias gladius gladius)
به غیر از جگر و تخم ماهی
– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicas), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes:
 03024100 – – شاه ماهی «Herrings»
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
 ۴  ۰ — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03024200  – – ماهی آنچوی (Engraulis spp.)  ۴  — Anchovies (Engraulis spp.)
030244  – – ماهی مکرل :

(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicas)

 –Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):
03024410  – – – بلومکرل  ۲۶  — bluemackrel
 03024490  – – – سایر  ۱۵  – – – Other
 03024500 – – جک و هورس مکرل (Trachurus spp)  ۲۶  — Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
03024600 – – کوبیا (Rachycentro Canadum)  ۴  — Cobia (Rachycentron Canadum)
03024700  – – نیزه ماهی (xiphias glading) ۴  — Swordfish (xiphias gladius)
–  انواع ماهی از خانواده های Maeroouidae
Gadidae , Euclichthyidae ,
Bregmacerotidae , Merlucciidae , Mordae ,
Muraenolepididae به غیر از جگر و تخم ماهی :
 – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouidae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:
 03025100  – – ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) ۴  — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 03025200  – – ماهی هاد داک (Melanogrammus aeglefinus)  ۴  — Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
 03025300 – – زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) ۴  — Coalfish (Pollachius virens)
03025400 – – ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)  — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03025500 – – زغال ماهی آلاسکا

(Theraga chalogramma) Alaska Pollack

 ۴  — Alaska Pollack (Theragra chalogramma)
03025600 – – ماهی بلووایتینگ

(Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 ۴  — blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
03025900  – – سایر  ۴  – – Other
 – تیلاپیا (oreochromis spp.)
انواع گربه ماهی (Pangasis., silurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
انواع کپورماهیان ) Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus) مار ماهی (anguila spp.) سوف نیل
(lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp) به غیر از جگر و تخم ماهی (Channa spp)
 – Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish
(Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon, idellus, Hypopathalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.),
excluding livers and roes:
 03027100 – – تیلاپیا (Oreochromis spp.)  ۷  — Tilapias (Oreochromis spp.)
03027200  – – گربه ماهی (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)  ۲۶  — Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)
03027300 – – انواع ماهی کپور

(Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)

 ۲۶  — Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)
03027400 – – مار ماهی (Anguila spp.)  ۴  — Eels (Anguila spp.)
 03027900  – – سایر  ۲۶  – – Other
 – سایر ماهی ها به غیر از جگر و تخم ماهی :  – Other fish excluding livers and roes:
 03028100 – – سگ ماهی و سایر کوسه ماهی ها  ۲۶  — Rays and skates (Rajidae)
 03028200  – – سفره ماهی (Rajidae)  ۲۶
03028300 – – ماهی نیش داندان (Dissostichus spp.) ۲۶ — Toothfish (Dissostichus spp.)
03028400 – – ماهی سی باس (Dicen trarchus spp.) ۲۶ — Seabass (Dicentrarchus spp.)
03028500 – – ماهی سی بریم (Sparidae) ۲۶ — Seabream (Sparidae)
03028900 – – سایر ۲۶ – – Other
03029000 – جگر و تخم ماهی ۴ – Livers and roes
0303

ماهی، یخ زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای .گوشت ماهی های مشمول شماره 0304

Fish, frozen, excluding fish fillets and
other fish meat of heading 0304
– سالمون به غیر از جگر و تخم ماهی (Salmonidae) – Salmonidae, excluding livers and roes:
03031100 – – ماهی ریز سالمون شمال کلمبیا (Oncorhyncnus nerka) (Oncorhyncnus nerka) 20 — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)
 03031200   – – سایر سالمون اقیانوس آرام  26 – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou and Oncorhynchus rhodurus),
excluding livers and roes:
03031300 – – ماهی های ازاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)  4 – – Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03031400 – – ماهی قزل آلا

(Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

40 — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03031900 – – سایر  32 – – Other
ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (ang
(Anguilla spp.) ماهی سوف نیل (Lates niloticus) و ماهی سرماهی (Channa spp.)به غیر از جگر و تخم ماهی :
– Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguilla spp), Nil Perch (latesnilotcus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes
03032300 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)  7 — Tilapias (Oreochromis spp.)
 03032400 ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)  32 — Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)
 03032500 ـ ـ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) 32  — Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.)
03032600 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) 4 — Eels (Anguilla spp)
03032900 – – سایر 32 – – Other
– انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding به اسثتثنای جگر و تخم ماهی – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:
03033100 – – هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) – – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
شماره تعرفه نوع کالا حقوق گمرکی و سودبازرگانی ارزش لفزوده کد کشور ترجیحی DESCRIPTION
03033200 ـ ـ حلوا ماهیان «‍Plaice»(platessa Pleuronectes)  20  — Plaice (Pleuronectes platessa)
03033300 ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)  26  — Sole (Solea spp.)
03033400 ـ ـ ماهی پهن  20  — Turbots (Psetta maxima)
03033900 ـ ـ سایر  7  — Other
– ماهی های تن Tunas »
)از جنس Thunnus (  لیسائو یا بونیت با شکم راه راه
Skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus katsywonus) pelamis,
به استثنای جگر ماهی، تخم ماهی :
– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes:
03034100 ـ ـ تن سفید یا ژرمون Albacore (Thunnus alalunga) یا tunas longfinned  15  — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
03034200 ـ ـ تن زردبالYellowfin tunas (Thunnus (albacares)  4  — Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
03034300 ـ ـ لیستائو یا بونیت با شکم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 4  — Skipjack or strip-bellied bonito
03034400 ـ ـ تن بسیار چرب و چاق (Thunnus obesus)  7  — Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03034500 ـ ـ ماهی تون بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus Thynnus, Thunnus or ientalis)  20  — Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03034600 ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)  15  — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
03034900 – – سایر (تن ها)  4  — Other
– شاه ماهی ها (Clupea harengus, pallasii pallasii) ماهی ساردین (Sardina pilchardus, Sardinops SPP) ماهی ساردینلا
(Sardinella spp.) شاه ماهی کوچک (Sprattus Sprattus) ماهی مکرل (Scomber scomber gaponicas, scomber australasicus) ماهی جک و هورس مکرل (Trachruss spp.) کوبیا
(Rachycentron canadum) و ماهی و نیزه ماهی
(Xiphias gladius) به غیر از جگر و تخم ماهی :
– “Herrings”
(Clupea harengus, Clupea pallasii), Sardinella (Sardina pilchardus, Sardinops SPP), Sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus Sprattus), Mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicas), jack snd horse mackerel (Trachurus spp.), Cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding Livers and roes:
03035100 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)  4  — “Herrings” (Clupea harengus, Clupea Pollasii)
03035300 ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)  10  — Sardines
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)
030354 ـ ـ ماهی مکرل (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicas)  — mackevel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):
03035410 ـ ـ ـ بلو مکرل (Blue-Mackerel)  7  — Blue mackevel
03035490 ـ ـ ـ سایر  7  — Other
03035500 ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)  32  — Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
03035600 ـ ـ ماهی کوبیا (Rachycentron canadum)  32  — Cobia (Rachycentron canadum)
03035700 ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)  10  — Swordfish (Xiphias gladius)
– ماهی از خانواده های
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae به غیر از جگر و تخم ماهی :
– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:
03036300 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  4  — Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)
03036400 ـ ـ ماهی هداک (melanojrammus aeglefinus)  4  — Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
03036500 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک(Pollachius virens)  10  — Coalfish (Pollachius virens)
03036600 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp., Urophycis spp.)  4  — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03036700 ـ ـ ماهی آلاسکا پولاک (Theraga chalcogramma)  32  — Alaska Pollack (Theragra chalogramma)
03036800 ـ ـ ماهی بلو وایتینگ (Micromesistius, poutassou, Micromesistius australis)  4  — blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)
03036900 ـ ـ سایر  4  — Other
– سایر ماهی ها به غیر از جگر و تخم ماهی : – Other fish excluding livers and roes:
03038100 ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها  10  — Dogfish and Other sharks
03038200 ـ ـ ری انداسکیت (Rajidae)  32  — rays and skates (Rajidae)
03038300 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)  10  — Toothfish (Dissostichus spp.)
03038400 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)  32  — Seabass (Dicentrarchus spp.)
03038900 ـ ـ سایر  7  — Other
03039000 ـ جگر و تخم ماهی  10  – Livers and roes
0304

فیله ماهی و سایر قسمت های گوشتی ماهی ( حتی قیمه شده)، تازه، سردکرده یا یخ زده.

Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.
– فیله تازه یا سرد شده ماهی های تیلاپیلا (Oreochromis spp.) گربه ماهی  (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Lctaiurus spp.) انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) مار ماهی (Anguilla spp) ماهی سوف نیل (Lates niloticus) ماهی سرماری
(Channa spp)
– Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
03043100 ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)  40  — Tilapias (Oreochromis spp)
03043200 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.))  40  — Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
03043300 ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates nilotius)  40  — Nilperch (lates niloticus)
3043900 ـ ـ سایر  40  — Other
– فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی ها : – Fresh or chilled fillets of other fish
Mawsand other edible fish offal :
03044100 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهی آزاد اقیانوس اطلس (Salmo salar)، ماهی آزاد دانوب (Hucho hucho  40  — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03044200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogaster)  4  – – Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
03044300 ـ ـ انواع ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae)  4  – – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
03044400 ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae  40  – – Fish of the families, Bregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae)
03044500 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)  – – Swordfish (xiphias gladius)
03044600 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.)  – – Toothfish (Dissostichus spp.)
03044900 ـ ـ سایر  – – Other
– سایر تازه یا سرد شده : – Other, fresh or Chilled :
03045100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهی کپور، مارماهی (Anguilla spp)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماهی (channa spp.)  40  – – Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03045200 ـ ـ ماهی آزاد 40  – – Salmonidae
03045300 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae  – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
03045400 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)  40  — Swordfish (xiphias gladius)
03045500 ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.)  40  — Tooth fish (Dissostichus spp.)
03045900 ـ ـ سایر 40  – – Other
– فیله منجمد تیلاپیلا
(Oreochromis spp.) گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio – carassius carassius – ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) مارماهی
(Anguilla spp) ماهی سوف نیل (Lates niloticus) ماهی سرماری :
– Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Lclaiurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
03046100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)  26  – – Tilapias (Oreochromis spp)
03046200 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)) 40  – – Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
03046300 ـ ـ سوف ‌نیل (lates nilotius)  26  – – Nile perch (Lates niloticus)
03046900 ـ ـ سایر  40  – – Other
– فیله یخ زده ماهی از خانواده های : Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae,  acrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae – Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae:
03047100 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  26  – – Cod (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03047200 ـ ـ ماهی هادداک (melanojrammus aeglefinus)  40  — Haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
03047300 ـ ـ ماهی پشت سیاه (Pollachius virens)  40  — Coalfish (Pollachius virens)
03047400 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp., Urophycis spp.)  26  — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03047500 ـ ـ ماهی آلاسکا پولاک (Theraga chalcogramma)  26  — Alaska Pollack (Theragra chalogramma)
03047900 ـ ـ سایر  26  — Other
– فیله منجمد سایر ماهی ها : – Frozen fillets of other fish:
03048100 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، ماهی آزاد اقیانوس اطلس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho h  40  – – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
03048200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)  40  – – Trout
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03048300 ـ ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae)  26  – – Flat fish
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
03048400 ـ ـ اره ماهی (xiphias gladius)  32  — Swordfish (Xiphias gladius)
03048500 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.)  32  — Toothfish (Dissostichus spp.)
03048600 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)  40  – – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03048700 ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)  26  – – Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
03048900 ـ ـ سایر  40  – – Other
– سایر یخ زده : – Other, frozen
03049100 ـ ـ شمشیرماهی (Xiphias gladius)  32  — Swordfish (Xiphias gladius)
03049200 ـ ـ اره‌ماهی (گونه Dissostichus)  32  — Toothfish (Dissostichus spp)
03049300 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (ang  40  – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile prech(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03049400 ـ ـ آلاسکاپولاک (theraga chalcogramma)  40  – – Alaska Pollack
(theragra chalcogramma)
03049500 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از ماهی‌های آلاسکاپولاک (Theraga chalcogramma)  40  – – Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macroruidae, Melanonidae, Merlucciidae, Mordae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)
03049900 ـ ـ سایر 40  — Other
 0305

ماهی خشک کرده، نمک زده یا در آب نمک، ماهی دودی،حتی پخته شده قبل یا در حین دودی کردن، آرد، زیره و به هم فشرده به صورت حبه ” Pallets ” از ماهی مناسب برای خوراک انسان

Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.
03051000 ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان  7  – Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
03052000 ـ جگر ماهی، تخم و منی‌ماهی، خشک‌کرده، دودی ‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک  10  – Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine.
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی ‌  – Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
03053100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., – silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،  10  – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., lctalrus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03053200 ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae  10  – – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae ،Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae ،Moridae and Muraenolepididae
03053900 ـ ـ سایر  10  – – Other
– ماهی دودی شامل فیله ها، پنیر از دل و جگر خوراک ماهی : – Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:
03054100 ـ ـ ماهی‌ آزاد اقیانوس آرام «Pacific salmon» (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهی آزاد اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Sal  15  — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mosou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03054200 ـ ـ شاه‌ماهی «Herrings» (Clupea pallasii, Clupea harengus)  15  — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03054300 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)  15  – – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03054400 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., – silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،  15  – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., lctalrus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03054900 ـ ـ سایر  15  — Other
– ماهی خشک شده به غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک زده شده ولی غیر دودی : – Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:
03055100 ـ ـ ماهی روغن «Cod» (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  10  — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03055900 ـ ـ سایر  10  — Other
– ماهی نمک زده، غیر خشک ویا دودی شده در آب نمک، به غیر از دل و جگر خوراکی ماهی : – fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:
03056100 ـ ـ شاه‌ماهی «Herring» (Clupea pallasii, Clupea harengus)  10  — (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03056200 ـ ـ ماهی روغن «God» (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)  10  — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03056300 ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)  15  — Anchovies (Engraulis spp.)
03056400 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., – silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،  20  – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., lctalrus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03056900 ـ ـ سایر  20  — Other
– باله ها، سز، دم، امعاء و سایر احشاء خوراکی ماهی : – Fish fish, heads, tails, maws and other edible fish offal:
03057100 ـ ـ باله کوسه  20  – – Shark fins
03057200 ـ ـ سر ماهی، دم، امعاء و احشاء  20  – – Fish heads, tails and maws
03057900 ـ سایر  20  – – Other
 0306

قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد کرده، یخ‌ زده، منجمد، خشک شده، نمک زده یا در آب نمک،قشرداران حتی پوست کننده دودی شده، قشرداران ، با پوست،پخته شده به صورت بخارپز و یا آب پز، حتی سرد شده، خشک، منجمد، نمک سود شده یا در آب نمک، آرد، زیره و به هم فشرده شده، به صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان

Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
– یخ زده : – Frozen:
03061100 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار Palinurus) گونه، Panulirus گونه، گونه (Jasus  20 6  — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
03061200 ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) «Lobsters»  75 3  — Lobsters (Homarus spp.)
03061400 ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه«Crabs»  75  6  — Crabs
03061500 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)  75  – – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
03061600 ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)  75  – – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)
03061700 ـ ـ سایر انواع میگو.  75  – – Other shrimps and prawns
03061900 ـ ـ سایر، همچنین،‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان 32  — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
– یخ نزده – Not frozen:
03062100 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار (Palinurus گونه، Panulirus گونه، Jasusگونه)  20  6  — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
03062200 ـ ـ لابستر دریایی (گونه Homarus)  32  — Lobsters (Homarus spp.)
03062400 ـ ـ خرچنگ دم کوتاه  20  — Crabs
03062500 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegieus)  75  – – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
– – انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon): – – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):
03062610 ـ ـ ـ میگو مولد زنده برای تکثیر  4  – – – Spawning prawns
03062620 ـ ـ ـ پست لار و میگوی زنده (Post Larue)  10  – – – Post – larva live prawns
03062690 ـ ـ ـ سایر  75  — Other
– – سایر انواع میگو : – – Other shrimps and prawns:
03062710 ـ ـ ـ میگو مولد نژاد برای تکثیر  4  – – – Spawning prawns
03062720 ـ ـ ـ پست لارومیگوی زنده (post Lorue) 7  – – – Post – larva live prawns
03062790 ـ ـ ـ سایر  32  — Other
03062900 ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره و به هم ‌فشرده به صورت «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان  4  — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
 0307

صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف ، زنده، تازه، سرد شده، منجمد،خشک شده، نمک سوده زده یا در آب نمک،صدفداران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرآیند دودی شدن، آرد و زیره به هم فشرده شده به صورت حبه از صدفداران مناسب برای مصرف انسانی :

Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption
 – صدف Oysters: – Oysters:
03071100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  4  – – Live, fresh or chilled
03071900 ـ ـ سایر  4  – – Other
– حلزون  Scallops همچنین حلزون ملکه »
(Queen) Scallops) از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten
– Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:
03072100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده  4  — Live, fresh or chilled
03072900 ـ ـ سایر  4  — Other
– صدف دو کپه ای Mussels   ( گونه Perna گونه Mytilus): – Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
03073100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده  4  — Live, fresh or chilled
03073900 ـ ـ سایر  4  — Other
– ماهی مرکب ” Cuttle fish ”
)گونه Sepia officinalis, Rossia macrosoma سر پاور squid گونه Ommastrephes گونه Loligo گونه Nototodarus گونهSepioteuthis
– Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
03074100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده  10  — Live, fresh or chilled
03074900 ـ ـ سایر 4  — Other
– اختاپوس ( گونه Octopus) : – Octopus (Octopus spp.):
03075100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده  4  — Live, fresh or chilled
03075900 ـ ـ سایر  4  — Other
03076000 ـ حلزون آب‌شیرین «Snails» باستثنای نوع دریایی آن  4  – snails, other than sea snails
– صدف خوراکی  Cockles, clams و صدف پوسته کمانی ( از خانواده های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae) – Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Maciridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae)
03077100 ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده 26  — Live, fresh or chilled
03077900 ـ ـ سایر  4  — Other
– صدف Abalone (Haliotis spp): – Abalone (Haliotis spp):
03078100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  26  — Live, fresh or chilled
03078900 ـ ـ سایر  4  — Other
– سایر، شامل آرد، زیره، به هم فشرده شده به صورت حبه مناسب مصرف انسان : – Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:
03079100 ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده  26  — Live, fresh or chilled
03079900 ـ ـ سایر  4  — Other
 0308

بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم تنان و سخت پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک ؛ بی مهرگان آبزی یا سایرموجودات آبزی غیر از سخت پوست و نرم تنان به صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرایند دودی کردن؛ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت پوستان و گرم تنان، مناسب برای مصرف انسان :

Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.
– انواع خیار دریایی (Stichopus japonicus, Holothurioidea): – Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
03081100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  26  — Live, fresh or chilled
03081900 ـ ـ سایر  4  — Other
– توتیای دریایی (Strongylocentrotus spp., Paracentorotus lividus, Loxechinus albus Echichinus esculentus): – Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentorotus lividus, Loxechinus albus Echichinus esculentus):
03082100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  26  — Live, fresh or chilled
03082900 – – سایر 4 — Other
03083000 – عروس دریایی (Rhopilema spp) 26 – Jellyfish (Rhopilema spp)
03089000 – سایر 4 – Other