راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E­Visa)

تصویب نامه درخصوص راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E­Visa)
شماره 18/5/1394 هـ51212ت/62785
وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امورخارجه و سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه های اطلاعات٬ کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث
فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری٬ سازمان توسعه تجارت ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی درگاه (پورتال)
جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E­Visa) اقدام کند.
۲ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پیش بینی نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری