شرایط قرنطینه ای واردات دانه آناتو (Bixa orellana) از کشور هند

شرایط قرنطینه ای واردات دانه آناتو (Bixa orellana) ، جهت مصرف صنعتی و رنگرزی

از کشور هند (تدوین 1394)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء.
2- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و علائم بیماریهاباشد.

3- محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده مورد بازدید کارشناسان قرنطینه قرار گرفته و در صورت آلودگی محموله به آفات انباری یا آفات و بیماریهای قرنطینه ای چنانچه به تشخیص مامور قرنطینه محموله قابل ضدعفونی باشد به هزینه صاحب کالا ضدعفونی و در غیر اینصورت محموله عودت یا امحاء خواهد شد.

4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

6- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.