مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش

مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش به مجوزی گفته می شود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود تا کالایی که تجاری شناخته می شود اجازه ورود به کشور را داشته باشد.
البته تقریبا در هیچ کشوری سیستمی به عنوان ثبت سفارش و یا مجوز بازرگانی در مراحل واردات کالا وجود ندارد و ایران در این خصوص یک کار منحصر به فرد و البته بی فایده را انجام می دهد.
اگر بخواهیم مبنای قانونی برای این عمل داشته باشیم می بایستی به مستندات قانونی آن مراجعه کنیم.
ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات می گوید :

ماده 2-   کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
1-     کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.
2-     کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
3-     کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

اما در ماده 8 همان قانون اعلام کرده که وارد کنندگان برای اخذ مجوز واردات کالا می بایستی به کدام وازرتخانه می بایستی مراجعه کنند.

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

علاوه بر آن در آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص اخذ مجوز بازرگانی یا همان ثبت سفارش چنین گفته است :

ماده 5: با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

حال برای اخذ ثبت سفارش می بایستی چه مراحلی را طی کنیم ؟