متن لایحه اصلاحی قانون امور گمرکی

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ 19/10/1394 از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال 1391 به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به
تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب 1390- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
ماده 1- ماده (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (ج)، عبارت‌های “کریر و فورواردر” و “گیرنده کالا” به ترتیب به صورت عبارت‌های “کریر-فورواردر” و “ذینفع یا ترانزیت‌کننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه می‌شود.
ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهارکننده” قبل از عبارت “برای اجرای الزامات” اضافه می‌شود.
پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله مالیات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهی” و عبارت “مالیات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزینه‌های انجام خدمات” اضافه می‌شوند.
ت- در بند (ش)، واژه “ورودی” بعد از عبارت “صاحب کالای تجاری”، عبارت “و بارنامه ظهرنویسی” بعد از عبارت “از طرف بانک مهر” و عبارت “ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر – فورواردر نیاز به گواهی ندارد.” به انتهای بند اضافه می‌شوند.
ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختیارات قانونی” بعد از عبارت “نظارت یا اجرای آن” اضافه می شود.
ج- در بند (ل)، واژه “گمرکی” بعد از عبارت “هزینه های انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزینه اشعه ایکس” و واژه “اماکن” به ترتیب به صورت واژه های “پرتونگاری” و “انبارهای” اصلاح می‌شوند.
ماده 2- بندهای زیر به ماده (1) الحاق می شوند:
م – استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (144) و (146) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.
ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.
و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
هـ- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.
ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.
االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.
اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن 1990 میلادی (5/4/1369 شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت – مصوب 1391- به آن ملحق شده است.
اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی:
این کنوانسیون مصوب هیجدهم می 1973 میلادی (28/2/1352شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن 1999 (5/4/1378 شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی – مصوب 1389- به آن ملحق شده است.
ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.
ماده 3- در بند (پ) ماده (3)، واژه “دریافتی” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختی” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهای بند (ث) و واژه “خارجی” به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.
ماده 4- در بند (الف) ماده (4)، عبارت “عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2/1) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضریب (2/1) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (5/1)” اصلاح و عبارت “رییس‌کل” قبل از عبارت “گمرک می‌تواند برای تأمین” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نیروهای انسانی” اضافه می‌شوند.
ماده 5- در ماده (6)، عبارت “به طور قطعی” حذف و عبارت “همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید.” به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (1)، واژه “نیست” به عبارت “و ترخیص شده نمی‌گردد” اصلاح می شود.
ماده 6- در ماده (7)، عبارت “کالای موجود در گمرک” به عبارت “کالاهای موجود در اماکن گمرکی” اصلاح می شود.
ماده 7- در ماده (10)، عبارت “وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.” به صورت عبارت “ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” اصلاح می‌شود.
ماده 8- در ماده (11)، واژه “روش های” به صورت واژه “کنترل‌های” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:
“تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (8) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- و ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد.”
ماده 9- در ماده (12)، عبارت “یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک” به عبارت “یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری” اصلاح و عبارت “همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، …) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند.” به انتهای این ماده اضافه می‌شود.
ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (12) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده 12 مکررـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید.”
ماده 11- در ماده (14)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهای خرید کالا”حذف می‌شود.
ماده 12- در تبصره ماده (15)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح می‌شود.
ماده 13- در ماده (16)، عبارت “قلمرو گمرکی” به واژه “کشور” اصلاح می شود.
ماده 14- در ماده (18)، عبارت “جهت تخلیه” بعد از عبارت “قلمرو گمرکی” اضافه و عبارت “و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار” حذف می‌شود.
ماده 15- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (19) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می شود:
“تبصره 2- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (1) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.”
ماده 16- در تبصره ماده (21)، عبارت “بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارایه بارنامه های تفکیکی” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )” اصلاح می شوند.
ماده 17- در تبصره (3) ماده (24)، واژه “کالا” قبل از عبارت “متروکه نمی‌شود” حذف می‌شود.
ماده 18- در ماده (25) عبارت “شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.” به عبارت “تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (26) این قانون، ارزش “سیف” کالا مندرج در اسناد خرید است.” اصلاح و تبصره های (1)، (2) و (4) حذف و تبصره های (3) و (5) به ترتیب به عنوان تبصره های (1) و (2) تلقی و در تبصره (2) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بیمه محلی” اضافه می‌گردد.
ماده 19- در ماده (28)، واژه “تضمین” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمین” اصلاح می شود.
ماده 20- در بندهای (الف) و (ب) ماده (29)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و در بند (الف) واژه “تأمین” به واژه “فراهم” اصلاح می شوند.
ماده 21- در ماده (32)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و عبارت “با رعایت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح می شوند.
ماده 22- در ماده (36)، واژه “صلاحیتدار” به واژه “قانونی” و عبارت “ماده (10)” به عبارت “ماده (215)” اصلاح می شوند.
ماده 23- در تبصره (1) ماده (37)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه” اصلاح و عبارت “متروکه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود و در تبصره (2)، واژه “است” به عبارت “و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” اصلاح و در تبصره (4)، عبارت “و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه” حذف می‌شود.
ماده 24- در ماده (42)، واژه “خروج” به واژه “ترخیص” و واژه “هفت” به واژه “سی” اصلاح می شوند.
ماده 25- متن زیر به عنوان ماده (42) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده 42 مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:
الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا.
ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است.”
ماده 26- در ماده (44)، عبارت “توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود” به عبارت “در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.” اصلاح می شود.
ماده 27- در ماده (45)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدی و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع ” به واژه “تأمین” اصلاح می شود. همچنین در تبصره (1)، واژه “مسئول” و در تبصره (2) عبارت های” جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد” و “بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.” حذف می‌شوند.
ماده 28- در تبصره ماده (50)، واژه “تضمین‌ها” به واژه “تأمین” اصلاح می‌شود.
ماده 29- در تبصره ماده (53)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده 30- در ماده (54)، عبارت “تبصره (2) ماده (108)” به عبارت “تبصره (1) ماده (108)” اصلاح می‌شود.
ماده 31- در ماده (55)، عبارت “در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (56) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می شود:
“تبصره 2- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (1) انجام می‌پذیرد.”
ماده 32- در تبصره ماده (56)، عبارت “و احراز عدم سوءنیت” حذف می شود.
ماده 33- در انتهای تبصره (1) ماده (57)، عبارت “، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید” اضافه و در تبصره (2) ماده (57)، واژه “گمرک” بعد از عبارت “کالا به” به عبارت “گمرکات مسیر یا” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (3) الحاق می شود:
“تبصره 3- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.”
ماده 34- در تبصره ماده (59)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده 35- در ماده (60) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف- در ماده یادشده، عبارت “یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهای گمرکی” اضافه می‌شود.
ب- عبارت “مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.” از تبصره (1) حذف می‌شود.
پ- عبارت “تبصره 2” به عبارت “تبصره 3” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) الحاق می‌شود:
“تبصره 2- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.”
ت- عبارت “تبصره 3” به صورت عبارت “تبصره 4” اصلاح و عبارت “به صورت حمل یکسره” از انتهای این تبصره حذف می‌شود.
ث- عبارت “تبصره 4” به صورت عبارت “تبصره 5” اصلاح می‌شود.
ماده 36- در ماده (61)، عبارت “تبصره (2) ماده (108)” به عبارت “تبصره (1) ماده (108)” اصلاح می شود.
ماده 37- متن زیر به عنوان ماده (61) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده61 مکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (61) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (63) به گمرک مقصد اعلام شود.”
ماده 38- در تبصره ماده (62)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بیماری” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز کاری” اصلاح می شود.
ماده 39- در ماده (66)، عبارت “از محل درآمد جاری” قبل از عبارت “باید به صادرکننده مسترد گردد” اضافه می‌شود.
ماده 40- در ماده (68)، عبارت “گمرک و” قبل از عبارت “سایر سازمان‌های وصول‌کننده” حذف می شود.
ماده 41- در ماده (71)، عبارت “کالاهای مجاز” به واژه “کالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه “تضمین” به عبارت “اخذ تأمین” اصلاح می شود.
ماده 42- در ماده (97)، واژه “زمینی” بعد از عبارت “وسایل نقلیه” اضافه و عبارت “ورودی یا خروجی” به عبارت “توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط تودیع تعهد” بعد از عبارت “شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط” اضافه می شود.
ماده 43- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (98) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (2) تلقی می شود:
“تبصره 1- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (124) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (33) این قانون عمل خواهد شد.”
ماده 44- در ماده (99)، عبارت “تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه می‌شود.
ماده 45- در ماده (107)، عبارت “پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%)” به عبارت “سه درصد (3%) تا بیست درصد (20%)” و عبارت “ده درصد (10%) تا صد درصد (100%)” به عبارت “پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.
ماده 46- در ماده (108)، عبارت “و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک” به عبارت “کالای ورودی به گمرک” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه و تبصره (1) حذف و تبصره (2) به عنوان تبصره (1) تلقی و در تبصره مذکور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (3) به عنوان تبصره (2) تلقی می شود و در این تبصره عبارت “تبصره (2)” به عبارت “تبصره (1)” اصلاح می شود.
ماده 47- در ماده (109) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک)” اضافه و واژه های “ننماید” و “جریمه‌ای” به ترتیب به واژه های “نماید” و “جریمه‌های” اصلاح و عبارت “تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه می شود.
ماده 48- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (113) اضافه می‌شود:
“ب مکرر ـ خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی.”
ماده 49- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (117) الحاق می شود:
“س- کارنه تیر
ش- کارنه دوپاساژ”
ماده 50- ماده (119) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:
“تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.”
ب- در تبصره (2) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشیایی” اضافه می‌شود.
ماده 51 – در بند (ر) ماده (122)، عبارت “به منظور فراهم کردن” به واژه “که” و عبارت “خریدار و مصرف کننده” به عبارت “خریدار یا مصرف کننده” اصلاح و واژه “اصلی” حذف و عبارت “را فراهم نماید.” به انتهای بند اضافه می‌شود.
ماده 52- در بند (الف) ماده (126)، عبارت “شرع مقدس اسلام و یا به موجب” و بند (ت) حذف می‌شوند.
ماده 53 – در ماده (130)، عبارت “، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت “عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط” به عبارت “عبوری و انتقالی توسط نمایندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف می‌شود.
ماده 54 – در ماده (138)، عبارت “که در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دلیل رد اعتراض را” اضافه می‌شود.
ماده 55 – در ماده (139)، عبارت “ماده (144) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود،” به عبارت “این قانون، مطالبات قطعی شده و” و واژه “می‌گردد” به واژه “می‌شود” اصلاح می شوند.
ماده 56 – در مواد (140) و (142)، عبارت “نیم درصد(5/0%)” به صورت عبارت “دو درصد (2%)” اصلاح می شوند.
ماده 57 – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استیناف)” پس از عبارت “مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی” اضافه می‌شود.
ماده 58- ماده (144) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در ماده یادشده عبارت “، عدم تصمیم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)” اضافه می‌شود.
ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت “از کارمندان” به ترتیب به عبارت “به عنوان نمایندگان” و “به عنوان نماینده” اصلاح می شوند.
پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “یک” اصلاح می شود.
ت- به انتهای بند (ت)، عبارت “و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود.
ث – متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود:
“ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی”
ج- در تبصره (2)، واژه “مرتبط” حذف می‌شود.
چ- در تبصره (5)، عبارت “برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.” حذف می‌شود.
ح- در تبصره (8)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح می شود.
ماده 59- ماده (146) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت “از کارمندان” به عبارت “به عنوان نماینده” اصلاح می‌شود.
ب- در بند (پ)، عبارت “یا نماینده وزارت جهادکشاورزی” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزیر” اضافه می‌شوند.
پ- متن زیر جایگزین تبصره (2) می‌شود:
“تبصره2- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است.”
ت- در تبصره (4)، عبارت “سی روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود.
ماده 60- در ماده (147)، واژه “اداری” به عبارت “بالاترین مقام سازمانی” اصلاح می‌شود.
ماده 61- در ماده (155)، عبارت “کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران” و واژه “می‌شود” حذف و واژه “می رسد” به واژه “برساند” اصلاح می‌شود.
ماده 62- در ماده (160) عبارت “هفتاد درصد (70%)” به عبارت “شصت درصد (60%)” و در ماده (161)، عبارت “بیست درصد (20%)” به عبارت “سی درصد (30%)” اصلاح می‌شوند.