دریافت گواهی فعالیت جهت واردات انواع شیرآلات بهداشتی و انواع باتری خودرو

94/210/62886 – تاریخ 94/10/13
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واردات (ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ،روﺷﻮﯾﯽ، ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽو ﭘﯿﺴﻮار) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۸۴۸۱۱۰۱۰ (اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۸۰۷۱۰۱۰ و ۸۵۰۷۱۰۹۰ ﺑﻪاﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
62886