عدم پذیرش ضمانتنامه های بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده در گمرک

0/2/125256 ………… تاریخ: 93/7/7    دانلود بخشنامه
ستاد نظارت گمرکات
با سلام

نظر به اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه ” گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات بر ارزش افزوده را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا اخذ و وصولی های هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل منظور نماید.

لذا مقتضی است موکدا دستور فرمایید از پذیرش ضمانت نامه های بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه خودداری و نسبت به وصول آن بصورت نقدی اقدام گردد. ضمنا لازم است گمرکات اجرایی نسبت به تسویه وصول وجه ضمانت نامه های بانکی که در این خصوص اخذ نموده اند اقدام نمایند.

مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می باشد.

محمدرضا نادری
معاون فنی و امور گمرکی