پرایس لیست لیفتراک های چینی مارک LIUGONG سال 2014

شماره بخشنامه: 18136/7453/202/24/36
مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 18136/7453/202/24/36 مورخ 7/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:
بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 116 مورخ 6/2/93 کمیته ارزش به پیوست یک برگ پرایس لیست لیفتراکهای LIUGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین شیراز ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
.

PRODUCT MODEL LOAD
WEIGHT(KG)
FOB
PRICE(USD)
FREIGHT
(USD)
CFRPRICE
(USD)
CONFIGURATION
COMPACT MACHINES CPCD15 1500 11400 500 11900 Chinese Xinchai A485 Enine , 3M lift frame ,920mm fork CPCD20
CPCD20 2000 12000 500 12500 Chinese Xinchai A490 Enine,  3M lift frame ,1070mm fork
CPCD20 2000 15100 500 15600 japanese isuzu Engine,3M lift frame ,1070mm fork
CPCD25 2500 12350 750 13100 Chinese XinchaiA490 Engine, 3Mlift frame ,1070mmfork
CPCD30 3000 13450 750 14200 Chinese Xinchai A490 Engine , 3M lift frame , I 070mm fork
CPCD30 3000 16600 750 17350 japanese isuzu C240 Engine,3M lift frame ,1070mm fork
CPCD35 3500 15050 750 15800 Chinese Xinchai A490 Engine, 3M lift frame ,1070mm fork
CPCD35 3500 18200 750 18950 japanese isuzu C240 Engine,3M lift frame ,1070mm fork
CPCD50 5000 23980 1,500 25480 Chinese Chaochai Engine, 3M lift frame ,1520mm fork
CPCD50 5000 26800 1,500 28300 japanese isuzu Engine,3M lift frame ,1520mm fork
CPCD70 7000 29300 1,600 30900 Chinese Chaochai Engine, 3M lift frame ,1520mm fork
CPCD70 7000 33900 1,600 35500 japanese isuzu Engine,3M lift frame ,1520mm fork
CPD15 1500 12750 500 13250 Electronic power, 3M lift frame ,1070mm fork,charging system
CPD20 2000 14850 500 15350 Electronic power , 3M lift frame ,I 070mm fork,charging system
CPD25 2500 16650 750 17400 Electronic power , 3M lift frame ,I 070mm fork,charging system
CLG2035H 3500 14010 750 14760 Chinese Xinchai A490 Engine,  3M lift frame ,1070mm fork
CLG2035H 3500 17900 750 18650 Japanese Nissan  K25 Engine, 3M lift frame ,1070mm fork
CLG2050H 5000 22250 1,500 23750 Chinese Lou Tuo Engine, 3M lift frame ,1520mm fork
CLG2050H 5000 27350 1,500 28850 Cummins B 3.3 TAA Engine,  3M lift frame ,1520mm fork