تفاهم نامه گمرک ایران و سازمان غذا و دارو در خصوص ترخیص

بسمه تعالی

130426/121358/733/46/73/225
16/07/1391

گمرک …………

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 4694/91/10361/740/466/73/10-19/1/91 به پیوست تصاویر سه برگ تفاهم نامه فیمابین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ونامه های شماره 57467/655-29/6/91 و45143/655-21/5/91 معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان مزبور بانضمام آخرین فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصرفی در کارخانجات تولید کننده به همراه فهرست مواد اولیه وارداتی فرآورده های مکمل و مخصوص بیماران متابولیک و خاص ، شیر مصنوعی ( شیر خشک اطفال ) غذاهای ویژه مصرفی و دوحلقه لوح فشرده مربوطه موضوع بند1-2 تفاهم نامه مورد اشاره جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و اعلام میگردد با توجه به جزء 2 بند ب ماده 4 تفاهم نامه نسبت به ارسال آمارفصلی (سه ماهه) تمامی کالاهای ترخیص شده مشمول این تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو مطابق با فرم پیوست اقدام نمایند ضمناً رعایت مفاد جز 1و2 بندج ماده 4 (وظایف طرفین ) الزامیست .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

متن تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و گمرک ایران

در راستای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی و تسهیل در روند واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید کننده فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران این تفاهم نامه را به شرح ذیل منعقد می نماید.

ماده 1- هدف

هدف از این تفاهم نامه تسهیل و تسریع در روند امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه فرآورده های فوق الذکر که به طور اختصار واردات امور مورد نیاز صنایع تولیدی مشمول اخذ مجوز از این سازمان ذکر می گردد. مشورط به حفظ و اطمینان از ایمنی و کیفیت و سلامتی کالاهای وارداتی (مواد اولیه) مورد تعهد توسط شرکتهای وارد کننده ( طبق فهرست اعلام شده توسط سازمان غذا ودارو) می باشد.

ماده 2 – موضوع تفاهم نامه

2-1- مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه متعلق به واحدهای تولیدی که فهرست آنها از طرف سازمان غذا و دارو اعلام می شود.

2-2- موارد موضوع تفاهم نامه که به عنوان مصرف شخصی و در حد حمل مسافر تلقی می گردند.

2-3- واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول ماده 16 قانون مربوطه به صورت نمونه و در تعداد و مقدار بسیار کم مشروط به عدم عرضه.

2-4- واردات مواد اولیه ای که از نظر نام مشابه مواد اولیه مورد مصرف در تولید فرآورده های موضوع این تفاهم نامه بوده و لیکن دارای کاربرد صنعتی بوده و از نظر مشخصات و ویژگیهای فنی و ایمنی و سلامت مطلقا در تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و غذاهای ویژه های ویژه کاربرد ندارد.

تبصره 1 : سموم، الکل و مواد شیمیایی دارویی تحت کنترل که لیست آنها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام می شود، از دامنه شمول این تفاهم نامه خارج می باشند.

تبصره 2 : تسهیلات مرتبط با این تفاهم نامه صرفا مشمول آن دسته از وارد کنندگان مواد اولیه و واحدهای تولیدی می باشد که فهرست آنها از طرف سازمان غذا و دارو به معاونت فنی و امور گمرکی اعلام می شود.

ماده 3- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این تفاهم نامه در گمرکات سراسر کشور در خصوص موضوع تفاهم نامه ( ماده 2) می باشد.

ماده 4- وظایف / زمینه های همکاری طرفین

الف) وظایف سازمان غذا و دارو

1- ارائه فهرست سالانه مشخصات تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول بند 1-2 این تفاهم نامه به معاونت فنی و امور گمرکی (این فهرست شامل مشخصات وارد کننده، نوع محصول، نوع کالا (طبقه کالا)، نام تجاری کالا در صورت وجود، کشور تولید کننده، نام کارخانه سازنده، شماره پروانه ساخت برای واحدهای تولیدی و پروانه با مجوز واردات برای بازرگانان یا واردکنندگان مجاز مواد اولیه مذکور در موضوع تفاهم نامه می باشد.)

2- در صورت هرگونه جرح و تعدیل در فهرست اعلامی، موارد بصورت هر سه ماه و در صورت فوریت امربه دلایل فنی و یا مخاطرات سلامت موضوع، سریعا از سوی سازمان غذا و دارو به اطلاع معاونت فنی و امور گمرکی رسانده می شوند.

ب)- وظایف معاونت فنی و امور گمرکی :

1- ابلاغ موضوع تفاهم نامه به واحدهای تابعه و گمرکات سراسر کشور جهت بهره برداری و اقدام لازم

2- ارسال آمار فصلی تمام کالاهای ترخیص شده مشمول این تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو هر سه ماه مطابق با فرم مربوط.

چ- وظایف طرفین

1- در خصوص شرکتهای تولید کننده و واردکننده مجاز که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بهداشتی یا بازرگانی می باشند، واردات مواد اولیه مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که به صورت نمونه بوده و از نظر تعداد مقدار و ارزش، جنبه تجاری نداشته باشد و جزء کالاهای ممنوع شده از نظر ایمنی و سلامتی و استثنائات امنیتی و یا ممنوع و محدود شده از نظر شرعی و قانونی نباشدبا ثبت مشخصات صاحب کالا ( حقیقی و حقوقی) و اخذ تعهد کتبی مبنی بر تقبل کلیه مسئولیتهای قانونی ناشی از واردات و مصرف توسط صاحب کالا با شرکت متقاضی ترخیص آن راسا توسط گمرکات کشور بلامانع می باشد.

2- در خصوص بند 4 ماده 2 موضوع تفاهم نامه با اخذ مدارک و مستندات قابل قبول توسط گمرکات برای مواد اولیه دارای کاربرد صنعتی و با ثبت مشخصات صاحب کالا و اخذ تعهد کتبی مبنی بر غیر قابل استفاده و مصرف بودن کالا در فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مکمل هاو غذاهای ویژه در اظهارنامه و مدارک ارائه شده برای ترخیص، با رعایت سایر شرایط و مقررات جاری کشور اقدام جهت ترخیص راسا توسط گمرکات کشور بالامانع می باشد.

ماده 5- مدت تفاهم نامه

از زمان امضاء سه سال تعیین می شود و در صورت توافق طرفیت قابل تمدید و یا فسخ خواهد بود. لذا لازم به ذکر است این تفاهم نامه نافی و معارض سیر ضوابط و مقررات جاری غیر مصرح در موضوع این تفاهم نامه نمی باشد.

ماده 6- این تفاهم نامه با 6 ماده و دو تبرصه در دو نسخه که دارای اعتبار واحد بوده تنظیم گردیده و در تاریخ 1391/07/05 به امضاء طرفین رسیده و از این تاریخ قابل اجرا است.

محمدرضا نادری

معاون فنی و امور گمرکی – گمرک جمهوری اسلامی ایران