واردات شیر خشک صنعتی جهت تولید شیر خشک اطفال

بسمه تعالی
135391/113/292/73/236
23/07/1391

به: ناظر/مدیر کل / مدیر محترم …
از: مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
باسلام و احترام،
پیرو نامه شماره 73527/91/113/92/73/127 مورخ 25/4/1391به پیوست تصویر نامه شماره 2102889/1391-25/5/1391 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 129672 /60 مورخ 23/5/1391 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن تجارت ارسال می گردد. برابر مفاد نامه های مذکور کارخانجاتی که جهت تولید شیر خشک اطفال نسبت به واردات شیر خشک صنعتی اقدام می نمایندو قبلاٌ نیز واردات شرکتهای مزبور حسب مقررات در سقف نیاز انجام می پذیرفته است مشمول ابلاغیه شماره 85520/60 مورخ 24/2/1391 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت نبوده و ترخیص شیر خشک وارداتی کارخانجات مذکور در سقف نیاز جهت تولید کالای فوق الذکرکما فی السابق بلامانع می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

236-2