اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت مجوز یا عوارض صادراتی

34446/84

ناظرین محترم گمرکات اجرایی
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیروبخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92(تصاویرپیوست)و بخشنامه های تکمیلی درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتی مشمول ممنوعیت ،مجوزیاعوارض صادراتی ؛بپیوست تصویر نامه شماره 6652/210/93مورخ 14/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باضمائم مربوطه منضم به جوابیه استعلام شماره 8138/210/93مورخ 21/2/93دفترمذکوروپیوستهای آن ارسال واعلام می دارد:
1. درخصوص بند 1 نامه شماره 6652/210/93مورخ 14/2/93 باتوجه به توضیحات مندرج دراستعلام یادشده درصورت وصول فهرست اقلام مشمول مصوبه مندرج دربند یادشده ازسوی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان متعاقبا اعلام خواهدشد.
2. درخصوص بند 2نامه 6652/210/93مورخ 14/2/93 مبنی براعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول عوارض طبق لیست 14گانه مندرج در جداول ضمیمه نامه یادشده ملاک می باشد.
 تبصره:باتوجه به اینکه وفق بند 6جوابیه شماره8138/210/93مورخ 21/2/93 به استناد رأی شماره 774دیوان عدالت اداری مندرج درروزنامه رسمی مورخ 5/12/92 مفادمصوبه شماره 97378مورخ 16/6/87 (مذکوردرردیف 8جدول 14قلم )ابطال شده است لذا وفق بند 11جدول یادشده عوارض صادراتی برای آهن قراضه وضایعات فلزی به هرشکل ونیزشمش حاصل ازقراضه کلیه فلزات به میزان 70 درصد می باشد.
3. درخصوص اقلامی که صادرات آنها طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی مطابق بخشنامه ردیف 559مورخ 21/12/92وبخشنامه های پیروی آن آزاد می باشد لیکن نام آن کالا جز ء فهرست اقلام 14گانه مندرج دربند 2 نامه نیز ذکر شده است صدور آنها با پرداخت عوارض مربوطه بدون نیازبه مجوز صادراتی امکانپذیرمی باشد.
4. باتوجه به اینکه ورق فولادی ،تیرآهن ،میلگردو…مشمول اقلام تنظیم بازاراست لذا صادرات آنها مطابق بخشنامه ردیف 499مورخ 14/11/92 تاپایان خردادماه سال جاری آزاد می باشد.
5. صدورمانده سهمیه های محصولات پتروشیمی در شش ماهه دوم سال 92 وهمچنین سهمیه شش ماهه اول سال جاری پس از اعلام ازطریق این دفتر امکانپذیر خواهدبود.
6. صادرات زغال قالبی صنعتی تهیه شده ازخاک وآخال زغال (زغال صنعتی یا بریکت) مشمول ممنوعیت ،عوارض یا مجوز نبوده وصادرات آن بارعایت سایرمقررات آزاد می باشد.
7. صادرات شیرخشک اطفال ،پیش سازهای موادمخدروروانگردان ،داروها وموادتحت کنترل مندرج درضمیمه کتاب مقررات صادرات وواردات پس از مجوزسازمان غذاوداروی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،دفترمقررات صادرات وواردات وابلاغ ازاین دفتر امکانپذیر است.
8. صادرات کود شیمیایی اوره وفق بخشنامه ردیف 496مورخ 13/11/92کماکان توسط واحدهای تولیدی پتروشیمی بامجوزشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بصورت ابلاغ مستقیم به گمرکات اجرایی امکانپذیراست.
9. صادرات 8قلم کود های شیمیایی مندرج دربخشنامه ردیف 127مورخ 1/4/89 مطابق با شرایط مندرج دربخشنامه کماکان منوط به مجوزدفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران می باشد.
خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه واحدهاوگمرکات تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات