دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واردات ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ وﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

اگر شما قصد واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی را دارید می بایستی قبل از ثبت سفارش کالا ( اخذ مجوز بازرگانی) مجوز بهداشت آنرا اخذ کنید. دستورالعمل زیر حاوی نکاتی مهمی در خصوص نحوه واردات و ترخیص اقلام آرایشی و بهداشتی می باشد . همچنین لیست اقلام مشمول نیز در دستورالعمل آورده شده است. ما سرفصلهای این دستور العمل را در اینجا منتشر کردیم. شما می توانید از لینک پایین نسبت به دانلود کامل دستورالعمل اقدام نمایید.

download
دانلود دستورالعمل

ﻓﻬﺮﺳﺖ ……………………………………………………………………………………………………. ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
ﻓﺼﻞ اول
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ورود (ﮔﺸﺎﻳﺶ) و ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺠﻮز ورود(ﮔﺸﺎﻳﺶ) ……………………………………………………………………………………………………… 4
ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……………………………………………………. 6
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ورود ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ( ﮔﺸﺎﻳﺶ) ……………………………………………………. 7
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……………………………………………………… 8
ﻓﺼﻞ دوم
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 9
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک وﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ………………………. 11
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﻣﺠﻮز ﮔﺸﺎﻳﺶ ……………………………………………………………………………………………… 12
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم: ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ …………………………………………………………………………………………….. 13
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ : ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺒﻊ ……………………………………………………………………………………………………. 15
ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه GMP ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎی آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ …………. 16
ﺳﻮاﻻتPMF ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 17
ﺷﺮح وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 21
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮوش آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ …………………………………. 23
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……………………………………… 24
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارداﺟﺒﺎری واردات ……………………………………………………………… 25
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، اﻧﻘﻀﺎء و ﺳﺮی ﺳﺎﺧﺖ ………………………………………………………………….. 26
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……………………………………………………………… 27
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……………………………….. 30
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ………………………………… 31
ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار وﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……….. 32
ﻓﺮم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وارداﺗﻲ ……………………………………………….. 34
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 35 ii
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک وﻣﺴﺘﻨﺪاتﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪﺷﺪهآراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ …………………. 36
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﻮزورود(ﮔﺸﺎﻳﺶ) ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ………………………………. 37
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﻮزﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ …………………………………………… 38
ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ……………… 39
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺪه آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وارداﺗﻲ
ﻛﻠﻴﺎت …………………………………………………………………………………………………………………….46
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آراﻳﺸﻲ ……………………………………………………………………………………………………… 49
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ………………………………………………………………………………………. 51
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی …………………………………………………………………………………………………….. 54
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﭘﻠﻴﻤﺮی …………………………………………………………………………………………………….. 59
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﻤﻮم ﺧﺎﻧﮕﻲ ………………………………………………………………………………………………. 61
ﺧﻤﻴﺮﻫﺎی ﺑﺎزی ……………………………………………………………………………………………………..62
ﺗﻴﻎ ………………………………………………………………………….62
ﮔﻨﺪزداﻫﺎ …………………………………………………………………………………………..62
ﻓﺮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﮔﻨﺪزدا ……………………………………………………………………………………….. 63