اخذ ضمانت نامه بانکی برای عوارض صادرات

27857/61

ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
باعنایت به مفاد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی برحمایت همه جانبه ازصادرات و به منظور کمک به روندصادرات وجبران کمبود نقدینگی صادرکنندگان اجازه داده می شودضمن رعایت مقررات براساس شرایط ذیل برای اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی درصورتیکه متقاضی توانایی پرداخت فوری عوارض متعلقه رانداشته باشد به تشخیص گمرک محل پس ازدرخواست صاحب کالایانماینده قانونی ایشان با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبراقدام گردد:
1. ضمانت نامه برای واحدهای تولیدی بمدت 6(شش) ماه ازتاریخ صدور ضمانتنامه مشروط براینکه تاریخ سررسیدضمانتنامه مذکورحداکثرتاپایان بهمن ماه سال جاری باشد.
2. ضمانت نامه برای سایرصادر کنندگان بمدت 3(سه)ماه ازتاریخ صدورضمانتنامه مشروط براینکه تاریخ سررسیدضمانتنامه مذکورحداکثرتاپایان بهمن ماه سال جاری باشد.
بدیهی است نام ضمانتنامه گذار(مضمون عنه )درمتن ضمانتنامه می بایست بانام صاحب کالا درمتن اظهارنامه یکسان باشد وگمرکات موظفند جهت اطمینان ازصحت اصالت ضمانت نامه های صادره ازسوی بانکها موضوع راازطریق شعبه صادرکننده مجوز یاشعبه سرپرستی ذیربط ویاازطریق سامانه های تحت وب معرفی شده بصورت کتبی استعلام لازم رابعمل آورند. مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

محمدرضانادری سیدجواد باقری
معاون فنی امورگمرکی معاون توسعه مدیریت