روند و تشریفات اداری واردات ماهی و آبزیان زنده

گردش کار اداری و اجرایی واردات انواع آبزیان زنده

اطلاعات روزانه مرکز قرنطینه وارداتی فرم بازدید از مزرعه قرنطینه وارداتی فرم بازدید هفتگی از محموله های وارداتی

بنا به دستور معاونت محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور طی نامه شماره 93/22/71150، از مورخ
1393/10/3، گردش کار اداری و اجرایی واردات انواع آبزیان زنده به شرح ذیل صورت می گیرد:

بخش الف) ارایه درخواست و بررسی مدارک

 .1 ارایه درخواست واردات انواع آبزیان زنده به دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

.1.1 در هنگام ارایه درخواست واردات آبزیان زینتی زنده علاوه بر پروفرما، لیست درخواستی بایستی به صورت یک فایل Excel ارایه شود که هر دو بایستی در چهار ستون به ترتیب – 1 ردیف – 2 گونه در لیست مجاز اعلام شده توسط سازمان -3 نام علمی/ نام تجاری (به ترتیب و برحسب حروف الفبای لاتین از A به 4- Z) دسته بندی بر اساس گروه ماهی/ میگو و سخت پوستان/ نرم تنان/ مرجان ها/ شقایق ها … و / با ذکر origin و روش استحصال ( پرورشی/ وحشی ) تنظیم گردند .

.2 استعلام از دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان

.2.1 در صورت عدم نیاز به اعلام نظر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان، انجام مراحل بخش ب گردش کار اداری و اقدام لازم بر اساس ضوابط واردات آبزیان زنده شماره /91 20 و ضوابط واردات ماهیان زینتی زنده آب شور و شیرین ارسالی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان به آن دفتر بر اساس مدارک مورد نیاز.

.3 ارسال مدارک ذیل ( بدون حضور ارباب رجوع به) دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان که اصالت آن توسط دفتر قرنطینه تأیید شده باشد .

.3.1 نامه اداره کل دامپزشکی استان مبنی بر مشخص نمودن واحد اپیدمیولوژیک، تأیید شرایط قرنطینه ای سالن قرنطینه و میزان ظرفیت قرنطینه سالن قرنطینه(دارای اعتبار 3 ماهه)
Proforma Invoice 3.2.
.3.3 کپی VIP صادر شده قبلی در صورت سابقه واردات
.3.4 یکی از مدارک ذیل:
3.4.1.کپی برابر با اصل شده گواهی بهداشتی ارایه شده به قرنطینه فرودگاه ( توسط کارشناس قرنطینه ) مربوط به آخرین محموله وارداتی (مرتبط با کشور مورد درخواست) در صورت سابقه واردات
3.4.2. نمونه گواهی بهداشتی تأیید شده توسط دامپزشکی کشور مبدأ در صورت عدم سابقه واردات

.4 بررسی و پاسخ دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان در مدت 7 روز کاری

بخش ب) صدور VIP و ورود آبزی

.5 صدور VIP توسط دفتر قرنطینه متناسب با کل ظرفیت قرنطینه ای اعلام شده در مدت حداکثر شش ماه از سوی ادارات کل دامپزشکی استان ها
.5.1 از صدور مجدد VIP برای واحد قرنطینه معرفی شده تا زمان حصول یکی از شرایط ذیل خودداری شود
.5.1.1 انقضاء مدت VIP صادره
5.1.2. انجام واردات 80 درصد محموله درخواستی از محل VIP صادره
.5.1.3 ابطال VIP قبلی
.5.2 صدور VIP تنها برای مراکز دارای پروانه بهداشتی “تکثیر” و “تکثیر و پرورش” و در خصوص واردات ماهیان زینتی زنده آب شیرین حداکثر به میزان سالیانه پانزده درصد از ظرفیت پروانه بهره برداری مرکز صورت گیرد .
.5.3 متقاضی، در هر نوبت، فقط می تواند به اندازه ظرفیت دوره ای واحد قرنطینه مرکز اقدام به واردات نموده و فقط یک پارتی وارداتی را در واحد قرنطینه نگهداری نماید. بدیهی است که قرنطینه دو پارتی وارداتی متفاوت ، به طور همزمان در یک واحد قرنطینه امکان پذیر نمی باشد .
.5.4 دوره قرنطینه تخم چشم زده موضوع بند 23 ضوابط واردات آبزیان زنده شماره /91 ، 20 حداقل 45 روز تعیین می گردد.
.5.5 مطابق با ضوابط واردات ماهیان زینتی زنده آب شیرین و شور ارسالی به دفتر قرنطینه، دوره قرنطینه ماهیان زینتی آب شیرین حداقل 14 روز ( ماهی قرمز Carassius auratus و نژادها و هیبریدهای مربوطه و ماهی کوئی Cyprinus carpio حداقل 21 روز) و ماهیان زینتی آب شور حداقل 7 روز تعیین شده است که به شرط قید 7 روز قرنطینه در کشور مبدأ در اصل گواهی بهداشتی می باشد.
5.5.1. در صورت عدم قید مدت قرنطینه مبدأ در گواهی بهداشتی، به دوره های قرنطینه 7 روز افزوده می شود.
.5.6 دوره قرنطینه سایر آبزیان وارداتی مطابق با ضوابط واردات آبزیان زنده شماره /91 20، حداقل سه هفته تعیین شده است .

بخش ج) صدور مجوز بهداشتی جهت ترخیص محموله

 .6 صدور مجوز بهداشتی ورود جهت واردات آبزیان در سامانه GIS آبزیان برای واحد اپیدمیولوژیک معرفی شده توسط اداره کل دامپزشکی استان و درج شماره مجوز در گواهی حمل صادره توسط سامانه یکپارچه قرنطینه
.6.1 صدور گواهی حمل، منوط به صدور این مجوز می باشد. لازم است که اطلاع رسانی دقیق به متقاضیان صورت
گیرد.
  .7 صدور گواهی حمل صرفاً به مقصد واحد اپیدمیولوژیک اعلام شده در VIP صادره
.7.1 هر گونه تغییر در واحد اپیدمیولوژیک، تنها با نظر دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان امکان پذیر بوده که حداقل یک هفته قبل از ورود محموله از سوی آن دفتر به اداره کل دامپزشکی استان محل ورود اعلام می گردد .
.8 ثبت تأیید تخلیه محموله وارداتی در واحد قرنطینه اعلام شده در سیستم یکپارچه قرنطینه
 .9 اطمینان از سلامت محموله پس از اتمام دوره قرنطینه تعیین شده بر اساس بازدید و بررسی نتایج آزمایشات و ثبت پایان قرنطینه در سامانه GIS آبزیان توسط شبکه دامپزشکی مربوطه
.9.1 برای صدور مجوز ترخیص بعدی، بایستی پایان قرنطینه محموله وارد شده قبلی توسط شبکه دامپزشکی مربوطه ثبت شده باشد .

دانلود دستورالعمل