لیست کامل گروه کالایی ده + دانلود

آخرین فهرست گروه کالای ده در تاریخ 93/04/10 توسط گمرک طبق لیست اعلامی سازمان توسعه تجارت اعلام شد. این فهرست شامل 1536 قلم کالا است که در گروه دهم قرار می گیرند.
همچنین شما می توانید این لیست را از لینک زیر دانلود کنید.
لینک دانلود download icon

حقوق ورودیIDتعرفهاولویتشرح کالاشرح فصل
811502309100010ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
411582402100010‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون.
411672501002010ـ ـ‌ ـ برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از کلر) برای تهیه سایر مواد نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب‌شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا.
411702501009010ـ ـ‌ ـ سایر نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب‌شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا.
1212052514000010سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل. سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
1212072515120010— فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر،به صورت بلوک(BLOCK) یا به ششکل لوح (slabs) مربع یا مستطیل C1213سنگ مرمر، سنگ‌های تراورتن، سنگ‌های اکوسین و سایر سنگهای آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 5/2 یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌ وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (B
412132517101010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق قلوه سنگ، ریگ، سنگهای خرد شده، از انواعی که عموماً  برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، یا برای راه‌‌آهن یا سایر بالاست‌ها (Ballasts)، به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب‌معدنی، ماکادام جوش و س
612182517410010ـ ـ از مرمر قلوه سنگ، ریگ، سنگهای خرد شده، از انواعی که عموماً  برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، یا برای راه‌‌آهن یا سایر بالاست‌ها (Ballasts)، به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب‌معدنی، ماکادام جوش و س
412342523100010ـ سیمان‌های پودرنشده معروف به کلینکر سیمان‌های هیدرولیک ( پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به «کلینکر»)‌، حتی رنگ شده
412352523210010ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی سیمان‌های هیدرولیک ( پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به «کلینکر»)‌، حتی رنگ شده
412382523901010ـ ـ‌ ـ سیمان کوره بلند سیمان‌های هیدرولیک ( پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به «کلینکر»)‌، حتی رنگ شده
412392523902010ـ ـ‌ ـ سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement) سیمان‌های هیدرولیک ( پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به «کلینکر»)‌، حتی رنگ شده
413182621100010ـ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها سایر جوش‌ها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp)؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداریها.
413192621900010ـ سایر سایر جوش‌ها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp)؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداریها.
413432709000010نفت خام (Petroleum oil) و روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری، خام. نفت خام (Petroleum oil) و روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری، خام.
3213462710191010ـ ـ ـ روغن موتور نفت و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده‌هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد،‌که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های حاصل ازموادمعدنی قیری باشد و این نفت یا روغن‌ها از اجزاء اصلی تشکیل‌دهنده این فرآورده‌
413832716000010نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری). نیروی  برق  (Electrical energy)  (شماره اختیاری).
415642842101010— زئولیتسایر املاح اسیدها یا پراکسو اسید های غیر آلی(از جمله آلومینوسیلیکات ها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص)، باستثنای آزوتورها
815892853001010ـ ـ ـ آب مقطر سایر ترکیبات غیرآلی (ازجمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت (Conductivity) و آب با همان درجه خلوص؛ هوای مایع (از جمله هوای مایع که گازهای کمیاب آن‌را خارج کرده باشند)؛ هوای متراکم؛ ملغمه‌ها، غیر از ملغمه‌های فلزات گرانبها.
4021043005102010ـ ـ ـ هندی‌پلاست اوات، گاز، باندها و اشیاء همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندی،  مشمع‌های طبی، ضمادها)؛ آغشته‌ یا پوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندی‌های  خرده فروشی برای مقاصد طبی،جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی.
4021053005103010#NAME?NULL
2221083005901010ـ ـ ـ باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لوله‌ای، لنوگاز ساده، رول پنبه‌ای دندانپزشکی ساده و پدچشمی اوات، گاز، باندها و اشیاء همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندی،  مشمع‌های طبی، ضمادها)؛ آغشته‌ یا پوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندی‌های  خرده فروشی برای مقاصد طبی،جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی.
421233006500010ـ کیف و جعبه‌های مخصوص دارو برای کمک‌های فوری اولیه فرآورده‌ها و اشیاء دارویی مذکور‌در یادداشت 4 این فصل.
2222163209104010ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی رنگ‌ها ‍(Paints) و ورنی‌ها ( از جمله لعاب‌ها و  لاک‌ها ) بر اساس  پلیمرهای  سنتتیک  یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته از لحاظ شیمیایی، دیسپرسه یا حل شده در محیط آبی.
622313213900010ـ سایر رنگ برای نقاشی‌های هنری، برای آموزش، برای تابلو، برای تغییر شدت رنگ، برای سرگرمی و رنگ‌های مشابه، به شکل قرص، در لوله، در‌کوزه، در بطری، در پیاله، یا به اشکال یا بسته‌بندی‌های مشابه.
10022463301901110ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالی از گل محمدی روغن‌های اسانسی (ترپن‌گرفته‌شده یا گرفته نشده)، همچنین روغن‌های اسانسی کنسانتره (Concrete) و روغن‌های اسانسی مطلق (Absolute)؛ شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ اولئورزین‌های‌(رزین‌های‌روغنی‌Oleoresines) استخراجی؛ محلول غلیظ روغن‌های اسانسی در چربی‌ها، در روغن‌های
10022473301901210ـ ـ ـ ـ سایر عرقیات سنتی روغن‌های اسانسی (ترپن‌گرفته‌شده یا گرفته نشده)، همچنین روغن‌های اسانسی کنسانتره (Concrete) و روغن‌های اسانسی مطلق (Absolute)؛ شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ اولئورزین‌های‌(رزین‌های‌روغنی‌Oleoresines) استخراجی؛ محلول غلیظ روغن‌های اسانسی در چربی‌ها، در روغن‌های
1032964905910010ـ ـ ‌به شکل کتاب نقشه‌های جغرافیایی از هر نوع، از جمله اطلس، نقشه‌های دیواری، نقشه‌های توپوگرافی و کره‌های جغرافیایی، چاپ‌شده.
5522753307909010ـ ـ ـ سایر فرآورده‌ها برای قبل از اصلاح، حین اصلاح، بعد از اصلاح صورت، بوزداهای بدن، فرآورده‌ها برای استحمام، فرآورده‌ها برای ستردن مو و سایر فرآورده‌های عطرسازی، آرایشی یا پاکیزگی، که در جایی دیگر گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ بوزداهای آماده برای ا
5522803401115010ـ ـ ـ صابون رختشویی صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده
5522863401204010ـ ـ ـ پودر صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده
5522873401209010ـ ـ ـ سایر صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده‌های آلی تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده
2623033402201010ـ ـ ـ دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده‌های همانند با بسته‌بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی مواد آلی   تانسیواکتیف  (غیر از  صابون‌ها)؛ فرآورده‌های  تانسیواکتیف،  فرآورده‌ها  برای شستشو  ( از جمله فرآورده‌های کمکی  برای شستشو) و فرآورده‌های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می‌باشند.
2623043402202010ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده‌های همانند با بسته‌بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین‌های شستشو مواد آلی   تانسیواکتیف  (غیر از  صابون‌ها)؛ فرآورده‌های  تانسیواکتیف،  فرآورده‌ها  برای شستشو  ( از جمله فرآورده‌های کمکی  برای شستشو) و فرآورده‌های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می‌باشند.
423053402209010ـ ـ ـ سایر مواد آلی   تانسیواکتیف  (غیر از  صابون‌ها)؛ فرآورده‌های  تانسیواکتیف،  فرآورده‌ها  برای شستشو  ( از جمله فرآورده‌های کمکی  برای شستشو) و فرآورده‌های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می‌باشند.
1032974905990010ـ ـ سایر نقشه‌های جغرافیایی از هر نوع، از جمله اطلس، نقشه‌های دیواری، نقشه‌های توپوگرافی و کره‌های جغرافیایی، چاپ‌شده.
4023203405100010ـ واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش یا چرم واکس و کرم برای کفش، برای مبلمان، کف اتاق، برای بدنه وسایل نقلیه، برای شیشه و فلزات، خمیر و پودر برای جلا دادن و فرآورده‌های همانند (حتی به شکل کاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستیکی یا کائوچوی متخلخل، آغشته، اندوده شده یا پوشانده شده با این فرآورده‌ها
4023213405200010ـ واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی واکس و کرم برای کفش، برای مبلمان، کف اتاق، برای بدنه وسایل نقلیه، برای شیشه و فلزات، خمیر و پودر برای جلا دادن و فرآورده‌های همانند (حتی به شکل کاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستیکی یا کائوچوی متخلخل، آغشته، اندوده شده یا پوشانده شده با این فرآورده‌ها
4023223405300010ـ واکس و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس‌ها برای فلزات واکس و کرم برای کفش، برای مبلمان، کف اتاق، برای بدنه وسایل نقلیه، برای شیشه و فلزات، خمیر و پودر برای جلا دادن و فرآورده‌های همانند (حتی به شکل کاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستیکی یا کائوچوی متخلخل، آغشته، اندوده شده یا پوشانده شده با این فرآورده‌ها
3223253406000010انواع شمع و اشیاء همانند. انواع شمع و اشیاء همانند.
4023473604100010ـ اشیاء برای آتش‌بازی اشیاء برای آتش‌بازی، منورهای علامت‌دهنده، موشک‌های باران‌ساز (Rain rocket)، علامت‌دهنده‌ها در هوای مه‌آلود  (Fog signals) و سایر اشیاء فن آتش‌بازی،
4023483604900010ـ سایر اشیاء برای آتش‌بازی، منورهای علامت‌دهنده، موشک‌های باران‌ساز (Rain rocket)، علامت‌دهنده‌ها در هوای مه‌آلود  (Fog signals) و سایر اشیاء فن آتش‌بازی،
4023493605000010کبریت‌ها، غیر از اشیاء فن‌آتش‌بازی شماره 04 36. کبریت‌ها، غیر از اشیاء فن‌آتش‌بازی شماره 04  36.
2231744803001010ـ ـ ـ کاغذ به شکل ورق برای تهیه دستمال کاغذی، کاغذ توالت و سایر مصارف خانگی کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک‌کردن آرایش، دست پاک‌کن،حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می‌گیرد، ‌اوات سلولز و ورقه‌‌های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ شده، چین‌دار شده، نقش برجسته
4032484817100010ـ پاکت پاکت، نامه پاکتی (Letter Card)، کارت پستال غیر مصور، و کارت نامه‌نگاری از کاغذ یا مقوا؛ جعبه، کیسه کوچک، کیف و مجموعه‌های نگارشی، از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه‌ای از اشیاء نامه‌نگاری کاغذی.
4032494817200010ـ نامه پاکتی، کارت پستال غیرمصور و کارت نامه‌نگاری پاکت، نامه پاکتی (Letter Card)، کارت پستال غیر مصور، و کارت نامه‌نگاری از کاغذ یا مقوا؛ جعبه، کیسه کوچک، کیف و مجموعه‌های نگارشی، از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه‌ای از اشیاء نامه‌نگاری کاغذی.
4032504817300010ـ جعبه، کیسه، کیف و مجموعه‌های نگارشی از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه‌ای از اشیاء نامه‌نگاری کاغذی پاکت، نامه پاکتی (Letter Card)، کارت پستال غیر مصور، و کارت نامه‌نگاری از کاغذ یا مقوا؛ جعبه، کیسه کوچک، کیف و مجموعه‌های نگارشی، از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه‌ای از اشیاء نامه‌نگاری کاغذی.
5532514818100010ـ کاغذ توالت کاغذ توالت و‌کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌برای‌ مصارف ‌خانگی ‌یا بهداشتی، به ‌صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش، حوله رو
5532524818200010ـ دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش و حوله کاغذ توالت و‌کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌برای‌ مصارف ‌خانگی ‌یا بهداشتی، به ‌صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش، حوله رو
5532534818300010ـ رومیزی و دستمال سفره کاغذ توالت و‌کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌برای‌ مصارف ‌خانگی ‌یا بهداشتی، به ‌صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش، حوله رو
5532544818500010ـ لباس و متفرعات لباس کاغذ توالت و‌کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌برای‌ مصارف ‌خانگی ‌یا بهداشتی، به ‌صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش، حوله رو
4032564818909010ـ ـ ـ سایر کاغذ توالت و‌کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌برای‌ مصارف ‌خانگی ‌یا بهداشتی، به ‌صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش، حوله رو
4032644820100010ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری،
5532654820200010ـ دفترچه مشق دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری،
5532664820300010ـ جلد (غیر از جلد کتاب)، پوشه و جلد پرونده دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری،
4032674820400010ـ فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری و دسته اوراق کاربن‌دار دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری،
4032684820500010ـ آلبوم برای نمونه یا برای کلکسیون دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری،
4032694820900010ـ سایر دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری،
3232764823610010ـ ـ از بامبو سایر کاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین؛ سایر اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع).
1532804823902010ـ ـ ـ پاپیه ماشه (اشیاء دست‌ساز از خمیر کاغذ) سایر کاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین؛ سایر اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع).
1532814823903010ـ ـ ـ تذهیب، تشعیر نگارگری ایران سایر کاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین؛ سایر اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع).
432864902101010ـ ـ ـ آگهی و نشریات روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
432874902109010ـ ـ ـ سایر روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
2232884902901010ـ ـ ـ کاتالوگ‌های تجاری و همانند روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
2232894902902010ـ ـ ـ کاتالوگ‌های طبی روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
2632914902904010ـ ـ ـ مجموعه و گراور و محصولات نقاشی و رسم و مجموعه صفحات که جنبه علمی و فنی ندارد روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
432924902909010ـ ـ ـ سایر روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
1532934903000010کتاب‌های تصویر نقاشی یا رنگ‌‌آمیزی، برای کودکان. کتابهای تصویر نقاشی یا رنگ‌‌آمیزی، برای کودکان.
1532944904000010کتاب نت موسیقی خطی یا چاپی، با یا بدون تصویر، حتی صحافی شده. کتاب نت موسیقی خطی یا چاپی، با یا بدون تصویر، حتی صحافی شده.
1032954905100010ـ کره جغرافیایی نقشه‌های جغرافیایی از هر نوع، از جمله اطلس، نقشه‌های دیواری، نقشه‌های توپوگرافی و کره‌های جغرافیایی، چاپ‌شده.
1032984906000010نقشه‌ها و رسم‌ها برای معماری، مهندسی و سایر نقشه‌ها و رسم‌های صنعتی، تجارتی، توپوگرافی یا همانند که اصل آنها با دست تهیه شده، متون نوشته شده با دست، نسخه‌برداری به طریقه عکاسی روی کاغذ حساس شده و نسخه‌برداری با کاربن از نقشه‌ها و رسم‌ها با متون مذکور در فنقشه‌ها و رسم‌ها برای معماری، مهندسی و سایر نقشه‌ها و رسم‌های صنعتی، تجارتی، توپوگرافی یا همانند که اصل آنها با دست تهیه شده، متون نوشته شده با دست، نسخه‌برداری به طریقه عکاسی روی کاغذ حساس شده و نسخه‌برداری با کاربن از نقشه‌ها و رسم‌ها با متون مذکور در ف
432994907001010ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتی توسط دولت تمبر پستی، تمبر مالیاتی و همانند، باطل نشده رایج یا به منظور اینکه در کشوری که در آن یک ارزش اسمی شناخته شده داشته یا خواهند داشت رایج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسکناس؛ چک؛ سهام شرکتها یا اوراق قرضه و اسناد همانند.
1533004907002010ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتی توسط غیردولت تمبر پستی، تمبر مالیاتی و همانند، باطل نشده رایج یا به منظور اینکه در کشوری که در آن یک ارزش اسمی شناخته شده داشته یا خواهند داشت رایج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسکناس؛ چک؛ سهام شرکتها یا اوراق قرضه و اسناد همانند.
433014907003010ـ ـ ـ اسکناس رایج و نو تمبر پستی، تمبر مالیاتی و همانند، باطل نشده رایج یا به منظور اینکه در کشوری که در آن یک ارزش اسمی شناخته شده داشته یا خواهند داشت رایج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسکناس؛ چک؛ سهام شرکتها یا اوراق قرضه و اسناد همانند.
433024907004010ـ ـ ـ چک‌های مسافرتی رایج و نو تمبر پستی، تمبر مالیاتی و همانند، باطل نشده رایج یا به منظور اینکه در کشوری که در آن یک ارزش اسمی شناخته شده داشته یا خواهند داشت رایج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسکناس؛ چک؛ سهام شرکتها یا اوراق قرضه و اسناد همانند.
1033034907009010ـ ـ ـ سایر تمبر پستی، تمبر مالیاتی و همانند، باطل نشده رایج یا به منظور اینکه در کشوری که در آن یک ارزش اسمی شناخته شده داشته یا خواهند داشت رایج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسکناس؛ چک؛ سهام شرکتها یا اوراق قرضه و اسناد همانند.
4033064909000010کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت‌های چاپ شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه‌های شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات. کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت‌های چاپ شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه‌های شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات.
4033074910000010تقویم از هر نوع، چاپ‌شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می‌شود. تقویم از هر نوع، چاپ‌شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می‌شود.
2233084911100010ـ محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری، کاتالوگ‌های بازرگانی و همانند سایر محصولات چاپی، همچنین تصاویر چاپی، گراورها و عکسها.
2233094911910010ـ ـ تصاویر، گراورها، عکس‌ها سایر محصولات چاپی، همچنین تصاویر چاپی، گراورها و عکسها.
1533104911991010ـ ـ ـ نقشه‌های تعلیمی، علمی و جغرافیایی تجسمی و بدون مشخصات توپوگرافی سایر محصولات چاپی، همچنین تصاویر چاپی، گراورها و عکسها.
433124911993010ـ ـ ـ بلیط، بارنامه، برنامه پرواز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی کشورهای خارجی به تشخیص و موافقت قبلی اداره کل هواپیمایی کشوری سایر محصولات چاپی، همچنین تصاویر چاپی، گراورها و عکسها.
833165003000010ضایعات ابریشم (شامل پیله‌های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ و انباشت ناخالصی‌های قبل از حلاجی (Game tted stock). ضایعات ابریشم (شامل پیله‌های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ و انباشت ناخالصی‌های قبل از حلاجی (Garnetted stock).
4033415104000010الیاف کهنه و پس‌مانده پشم یا موی نرم (کرک) یا زبر حیوان. الیاف کهنه و پس‌مانده پشم یا موی نرم (کرک) یا زبر حیوان.
423993803000010تال اویل (Tall oil)، حتی تصفیه شده. تال اویل (Tall oil)، حتی تصفیه شده.
4024173808912110—- خانگیحشره‌کش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، کندکننده‌ها یا بازدارنده‌های جوانه زدن و تنظیم‌کننده‌های رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندی‌های خرده فروشی یا به صورت فرآورده‌ یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگرد
4024903819001010ـ ـ ـ مایع ترمز آماده مایعات برای ترمزهای هیدرولیک و سایر مایعات آماده شده برای ادوات هیدرولیکی انتقال نیرو، که کمتر از 70 درصد وزنی دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد قیری بوده یا فاقد آنها باشد:
1524923820000010فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده‌شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده‌شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and
1525193824901010ـ ـ ـ اسپری پاک‌کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی چسباننده‌های آماده برای قالب‌ها یا مغزی قالب‌های ریخته‌گری؛ محصولات شیمیایی و فرآورده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته (ازجمله فرآورده‌های متشکل از مخلوط محصولات‌طبیعی)،‌که‌درجای دیگر ‌گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
7525273825100010ـ زباله شهرداری‌ها پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525283825200010ـ گل و لای فاضلاب پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525293825300010ـ ضایعات کلینیکی پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525303825410010ـ ـ‌ هالوژنه پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525313825490010ـ ـ سایر پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525323825500010ـ ضایعات محلول‌ها حاصل از شستشوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525333825610010ـ ـ ‌عمدتاً حاوی اجزاء تشکیل‌دهنده آلی پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525343825690010ـ ـ سایر پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7525353825900010ـ سایر پس‌مانده‌های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
7529844202920010ـ ـ با سطح خارجی از ورق‌های مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529854202990010ـ ـ سایر رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529864203100010ـ لباس لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته‌شده.
3229874203210010ـ ـ مخصوص ورزش لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته‌شده.
5529884203290010ـ ـ سایر لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته‌شده.
5529894203300010ـ کمربند، حمایل و بند شمشیر لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته‌شده.
5529904203400010ـ سایر منضمات لباس لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته‌شده.
2229934205009110ـ ـ ـ اشیاءاز چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشین‌آلات یا وسایل مکانیکی یا برای مصارف فنی سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده.
7529944205009210ـ ـ ـ سایر سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده.
2229964206009010ـ ـ ـ سایر اشیاء ساخته شده از روده (GUT) (بغیر از احشاء کرم ابریشم)، از غشای خارجی آماده روده بزرگ احشام (Goldbeater’s skin) از مثانه (Bladders) یا از زردپی (Tendons):
4030024301900010ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات قابل استفاده در پوست‌سازی پوست‌های نرم خام‌(از جمله سر، دم، دست و پا و سایر قطعاتی که در پوست‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند)، غیر از پوست‌های خام شماره‌های 01  41، 02  41 یا 03  41.
4030034302110010ـ ـ از مینک پوست‌های نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی)، به هم متصل نشده، یا به هم متصل شده (بدون اضافه‌کردن سایر مواد)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03  43 می‌باشند.
4030044302190010ـ ـ سایر پوست‌های نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی)، به هم متصل نشده، یا به هم متصل شده (بدون اضافه‌کردن سایر مواد)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03  43 می‌باشند.
4030054302200010ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی، به هم متصل نشده پوست‌های نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی)، به هم متصل نشده، یا به هم متصل شده (بدون اضافه‌کردن سایر مواد)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03  43 می‌باشند.
7530074303100010ـ لباس و متفرعات لباس لباس و متفرعات لباس و سایر اشیاء از پوست‌های نرم طبیعی.
5530094304000010پوست‌های نرم بدلی و اشیاء ساخته شده از آنها. پوستهای نرم بدلی و اشیاء ساخته شده از آنها.
830484409210010ـ ـ از بامبو چوب (از جمله باریکه و کتیبه برای پارکت و فرش کف ساختمان، که به هم متصل نشده باشد) شکل داده شده به طور پیوسته (زبانه شده، گود انداخته، خط انداخته،‌مغار شده، پخ شده، دارای اتصال به شکل V، زهواره شده، شکل داده شده،‌گردشده، یا همانند) در امتداد هریک ازلبه‌ها،
4030904416000010بشکه، تغار، خم، طشت و سایر مصنوعات بشکه‌سازی و اجزاء قطعات آنها از چوب، همچنین تخته خمیده برای ساختن چلیک. بشکه، تغار، خم، طشت و سایر مصنوعات بشکه‌سازی و اجزاء قطعات آنها از چوب، همچنین تخته خمیده برای ساختن چلیک.
4030934418101110ـ ـ ـ ـ _x001F_ارسی‌سازی (با نقش هندسی) مصنوعات نجاری و قطعات چوب‌بست برای ساختمان از چوب و همچنین پانل‌ها و صفحه‌های لانه زنبوری چوبی، پانل‌های سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش کف (Flooring) یا صفحه، توفال و تخته لمبه.
4030974418201110ـ ـ ـ ـ _x001F_ارسی‌سازی (با نقش هندسی) مصنوعات نجاری و قطعات چوب‌بست برای ساختمان از چوب و همچنین پانل‌ها و صفحه‌های لانه زنبوری چوبی، پانل‌های سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش کف (Flooring) یا صفحه، توفال و تخته لمبه.
4030984418201910ـ ـ ـ ـ قواره بری (با نقش‌گردان و منحنی) مصنوعات نجاری و قطعات چوب‌بست برای ساختمان از چوب و همچنین پانل‌ها و صفحه‌های لانه زنبوری چوبی، پانل‌های سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش کف (Flooring) یا صفحه، توفال و تخته لمبه.
5531074418900010ـ سایر مصنوعات نجاری و قطعات چوب‌بست برای ساختمان از چوب و همچنین پانل‌ها و صفحه‌های لانه زنبوری چوبی، پانل‌های سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش کف (Flooring) یا صفحه، توفال و تخته لمبه.
5531084419001010ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک منبت نازک‌کاری، نقاشی روی چوب، خاتم اشیاء چوبی برای سرویس میز یا آشپزخانه:
5531094419009010ـ ـ ـ سایر اشیاء چوبی برای سرویس میز یا آشپزخانه:
4031104420101010— صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم چوب خاتم‌کاری شده و چوب منبت‌کاری شده؛ جعبه و قوطی قاب برای زیورآلات یا کارد و چنگال و اشیاء همانند، از چوب مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از چوب؛ اشیاء چوبی مبلمان که مشمول فصل 94 نمی‌شوند.
4031114420109010ـ ـ ـ سایر چوب خاتم‌کاری شده و چوب منبت‌کاری شده؛ جعبه و قوطی قاب برای زیورآلات یا کارد و چنگال و اشیاء همانند، از چوب مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از چوب؛ اشیاء چوبی مبلمان که مشمول فصل 94 نمی‌شوند.
4031124420901010— صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم چوب خاتم‌کاری شده و چوب منبت‌کاری شده؛ جعبه و قوطی قاب برای زیورآلات یا کارد و چنگال و اشیاء همانند، از چوب مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از چوب؛ اشیاء چوبی مبلمان که مشمول فصل 94 نمی‌شوند.
4031134420909010ـ ـ ـ سایر چوب خاتم‌کاری شده و چوب منبت‌کاری شده؛ جعبه و قوطی قاب برای زیورآلات یا کارد و چنگال و اشیاء همانند، از چوب مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از چوب؛ اشیاء چوبی مبلمان که مشمول فصل 94 نمی‌شوند.
4031144421101010ـ ـ ـ صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم سایر اشیاء از چوب.
4031154421109010ـ ـ ـ سایر سایر اشیاء از چوب.
4031174421902010ـ ـ ـ صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم سایر اشیاء از چوب.
4031264601210010ـ ـ از بامبو بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031274601220010ـ ـ از نخل رونده بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031284601290010ـ ـ سایربافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031294601920010ـ ـ از بامبو بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031304601930010ـ ـ از نخل رونده بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031314601940010ـ ـ از سایر مواد گیاهی بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031324601990010ـ ـ سایر بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
4031334602110010ـ ـ از بامبو مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره
4031344602121010ـ ـ ـ صنایع دستی شامل کپوبافی مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره
4031354602122010— سبد بافی و حصیر بافیمصنوعات سبد بافی و حصیر بافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته شده ،یا از کالاهای شماره 4601 ساخته شده باشد؛ اشیاءساخته شده از لیف(Loofah)
4031364602129010ـ ـ ـ سایر مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره
4031384602191010ـ ـ ـ صنایع دستی شامل کپوبافی مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره
4031394602199010ـ ـ ـ سایر مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره
4031404602900010ـ سایر مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره
3227833922100010ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی وان، دوش، ظرفشویی، دستشویی، بیده، لگن مستراح و نشستگاه و سرپوش‌ آنها، مخزن آب سیفون و لوازم بهداشتی همانند،‌ از مواد پلاستیکی.
4027973924101010ـ ـ ـ ظروف ملامین ظروف میز خوراک (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، سایر لوازم خانه‌داری (Household articles) و بهداشتی یا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستیک.
4027983924109010ـ ـ ـ سایر ظروف میز خوراک (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، سایر لوازم خانه‌داری (Household articles) و بهداشتی یا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستیک.
4027993924900010ـ سایر ظروف میز خوراک (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، سایر لوازم خانه‌داری (Household articles) و بهداشتی یا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستیک.
3228003925100010ـ مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه‌های همانند با گنجایش بیش از 300 لیتر لوازم برای ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره ‌دیگر تعرفه نشده باشد.
3228013925200010ـ در، پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در لوازم برای ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره ‌دیگر تعرفه نشده باشد.
3228023925300010ـ پشت دری و پشت پنجره‌ای، پرده ( از جمله پرده کرکره) و اشیاء همانند و اجزاء و ملحقات آنها لوازم برای ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره ‌دیگر تعرفه نشده باشد.
3228033925900010ـ سایر لوازم برای ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره ‌دیگر تعرفه نشده باشد.
4028043926100010ـ لوازم برای دفتر کار و مدارس سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره‌های 01  39 لغایت 14  39.
5528063926209010ـ ـ ـ سایر سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره‌های 01  39 لغایت 14  39.
5528083926400010ـ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره‌های 01  39 لغایت 14  39.
5529114015191010ـ ـ ـ خانگی لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده برای هر نوع مصرف.
5529124015193010ـ ـ ـ کارگری و صنعتی لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده برای هر نوع مصرف.
5529134015199010ـ ـ ـ سایر لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده برای هر نوع مصرف.
3229144015900010ـ سایر لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده برای هر نوع مصرف.
4029174016910010ـ ـ کف‌پوش و پادری سایر اشیاء از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده
4029694201000010اشیاء زین و برگ‌سازی برای هر نوع حیوان(همچنین مال‌بند، قلاده، زانوبند، پوزه‌بند، روپوش زین، خورجین، جل سگ و اشیاء همانند)، از هرماده. اشیاء زین و برگ‌سازی برای هر نوع حیوان
7529704202110010ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529714202120010ـ ـ با سطح خارجی از مواد پلاستیکی یا مواد نسجی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529724202190010ـ ـ سایر رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529734202210010ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
3252618301700010ـ کلیدهایی که به تنهایی عرضه می‌شوند قفل آویز(Padlock)، قفل مغزی و کلونی (Lock) ( که با کلید، با رمز یا با برق بازو بسته می‌شوند)، از فلزات معمولی؛ چفت و بست (Clasp) دوره‌های چفت و بست‌دار، دارای قفل، از فلزات معمولی؛ کلید برای اشیاء فوق، از فلزات معمولی.
4052658302200010ـ غلتک و چرخ یراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشیاء همانند از فلزات معمولی مناسب برای مبلمان، در، پله‌کان، پنجره، پنجره کرکره (Blinds)،‌ اتاق وسایل نقلیه، مصنوعات سراجی، چمدان، صندوق، صندوقچه یا مصنوعات همانند؛ کلاه آویز، رخت آویز، پایه و اشیاء همانند از فلزات م
4052778302490010ـ ـ سایر یراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشیاء همانند از فلزات معمولی مناسب برای مبلمان، در، پله‌کان، پنجره، پنجره کرکره (Blinds)،‌ اتاق وسایل نقلیه، مصنوعات سراجی، چمدان، صندوق، صندوقچه یا مصنوعات همانند؛ کلاه آویز، رخت آویز، پایه و اشیاء همانند از فلزات م
4052788302500010ـ کلاه آویز، رخت‌آویز،‌پایه و اشیاء همانند یراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشیاء همانند از فلزات معمولی مناسب برای مبلمان، در، پله‌کان، پنجره، پنجره کرکره (Blinds)،‌ اتاق وسایل نقلیه، مصنوعات سراجی، چمدان، صندوق، صندوقچه یا مصنوعات همانند؛ کلاه آویز، رخت آویز، پایه و اشیاء همانند از فلزات م
3252818304000010قفسه بایگانی، قفسه جای فیش، کازیه و سینی جای اسناد،‌ کاغذدان، قلمدان، جای مهر و ملزومات و تجهیزات همانند برای _x000B_دفترکار، از فلزات معمولی، باستثنای مبلمان برای دفتر کار مشمول شماره 03 94. قفسه  بایگانی،  قفسه  جای فیش،  کازیه  و سینی جای  اسناد،‌ کاغذدان،  قلمدان،  جای مهر  و  ملزومات  و  تجهیزات همانند  برای
4052858306100010ـ زنگ، زنگ اخبار، زنگ صفحه‌ای چکشی و اشیاء همانند زنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌ای  چکشی (Gong) و اشیاء همانند، غیربرقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای همانند،‌ از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.
4052868306210010ـ ـ‌آبکاری شده با نقره، طلا یا پلاتین زنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌ای  چکشی (Gong) و اشیاء همانند، غیربرقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای همانند،‌ از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.
4052888306291010— صنایع دستی طلا کوبزنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌ای  چکشی (Gong) و اشیاء همانند، غیربرقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای همانند،‌ از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.
4052898306299010— سایرزنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌ای  چکشی (Gong) و اشیاء همانند، غیربرقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای همانند،‌ از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.
4052908306300010ـ قاب عکس، قاب تصویر یا قاب‌های همانند؛ آینه زنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌ای  چکشی (Gong) و اشیاء همانند، غیربرقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای همانند،‌ از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.
4052938308100010ـ قزنقفلی، قلاب و چنگک، حلقه و منگنه پرچ چفت و بست، دوره‌های چفت و بست‌دار، سگک، گل کمر (سگک چفت و بست‌دار)، قزنقفلی، قلاب و چنگک، حلقه (Eye)، منگنه پرچ (Eyelet) و اشیاء همانند، از فلزات معمولی، برای لباس، کفش، چادر و روپوش، کیف دستی،‌ اشیاء سفری یا سایر اشیاء آماده مصرف؛ میخ پرچ‌های لوله‌ای یا
4052998310000010تابلوهای راهنما،تابلوهای اماکن، تابلوهای نام و نشانی و تابلوهای همانند، ارقام، حروف و علائم دیگر، از فلزات معمولی، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 05 94 می شوند. تابلوهای راهنما،تابلوهای اماکن، تابلوهای نام و نشانی و تابلوهای همانند، ارقام، حروف و علائم دیگر، از فلزات معمولی، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 05  94 می شوند.
4054168414510010ـ ـ بادزن‌های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش‌های پشت‌بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر 125 وات تلمبه‌های هوا با خلأ، کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادزن‌ها، کلاهک‌های (Hoods) تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز به فیلتر.
4054548418100010ـ یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه یخچالها،‌فریزرها و سایر‌تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه‌های حرارتی غیر از ماشین‌ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 15   84
4054558418210010ـ‌ ـ نوع تراکمی یخچالها،‌فریزرها و سایر‌تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه‌های حرارتی غیر از ماشین‌ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 15   84
4054568418290010ـ ـ سایر یخچالها،‌فریزرها و سایر‌تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه‌های حرارتی غیر از ماشین‌ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 15   84
4054578418300010ـ فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر 800 لیتر یخچالها،‌فریزرها و سایر‌تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه‌های حرارتی غیر از ماشین‌ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 15   84
4054588418400010ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر 900 لیتر یخچالها،‌فریزرها و سایر‌تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه‌های حرارتی غیر از ماشین‌ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 15   84
4054598418500010ـ سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه‌ها (Chests)، کابینت‌ها، پیشخوان‌های (Display Counters) نمایش، ویترین‌ها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. یخچالها،‌فریزرها و سایر‌تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه‌های حرارتی غیر از ماشین‌ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 15   84
2654698419111010— پکیچ دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)ماشین‌آلات، مجموعه ماشین آلات (Plant) یا تجهیزات آزمایشگاهی، حتی آنهایی‌که با برق گرم می‌شوند (باستثنای کوره‌ها و فرها (Ovens) و سایر ادوات مشمول شماره
4054708419119010— سایرماشین‌آلات، مجموعه ماشین آلات (Plant) یا تجهیزات آزمایشگاهی، حتی آنهایی‌که با برق گرم می‌شوند (باستثنای کوره‌ها و فرها (Ovens) و سایر ادوات مشمول شماره
4054818419891010ـ ـ ـ دستگاه‌های آبگرم‌کن و آب سردکن توأم ماشین‌آلات، مجموعه ماشین آلات (Plant) یا تجهیزات آزمایشگاهی، حتی آنهایی‌که با برق گرم می‌شوند (باستثنای کوره‌ها و فرها (Ovens) و سایر ادوات مشمول شماره
4055098422110010ـ ـ‌ از نوع خانگی ماشین‌های ظرفشویی؛ ماشین آلات و دستگاهها برای تمیزکردن یا خشک‌کردن بطری یا‌سایر ظروف؛ ماشین‌آلات و دستگاهها برای پرکردن، ‌بستن، درزگیری ‌کردن (Sealing) یا برچسب‌زدن بطری، ظروف فلزی استوانه‌ای، قوطی، کیسه یا سایر ظروف؛ ماشین آلات و دستگاهها برای درپوش گذاش
2655108422190010ـ ـ سایر ماشین‌های ظرفشویی؛ ماشین آلات و دستگاهها برای تمیزکردن یا خشک‌کردن بطری یا‌سایر ظروف؛ ماشین‌آلات و دستگاهها برای پرکردن، ‌بستن، درزگیری ‌کردن (Sealing) یا برچسب‌زدن بطری، ظروف فلزی استوانه‌ای، قوطی، کیسه یا سایر ظروف؛ ماشین آلات و دستگاهها برای درپوش گذاش
3255168423100010ـ ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی ماشین‌آلات ‌و ادوات توزین (باستثنای ترازوها با حساسیت 5 سانتی‌گرم یا کمتر)، همچنین ماشین‌های شمارش و کنترل که با وزنه کار‌ می‌کنند، انواع وزنه برای ماشین‌های توزین
1055578427101210ـ ـ ـ ـ مستعمل ارابه‌های صفاف (Fork-lift trucks) سایر ارابه‌های کارگاهی مجهز به تجهیزات بلندکردن یا جابه جا کردن.
4055598427102210ـ ـ ـ ـ مستعمل ارابه‌های صفاف (Fork-lift trucks) سایر ارابه‌های کارگاهی مجهز به تجهیزات بلندکردن یا جابه جا کردن.
4055638427202210ـ ـ ـ ـ مستعمل ارابه‌های صفاف (Fork-lift trucks) سایر ارابه‌های کارگاهی مجهز به تجهیزات بلندکردن یا جابه جا کردن.
4057718450110010ـ ـ ماشین‌های تمام اتوماتیک ماشین‌های رختشویی خانگی یا غیرخانگی، حتی با تجهیزات خشک‌کردن.
4057858452100010ـ چرخ دوزندگی از نوع خانگی چرخ دوزندگی، غیر از ماشین‌های دوخت اوراق مشمول شماره 40  84، مبل، پایه و سرپوش که بویژه برای چرخ دوزندگی طراحی شده، سوزن چرخ دوزندگی.
457868452210010ـ ـ دستگاه‌های اتوماتیک چرخ دوزندگی، غیر از ماشین‌های دوخت اوراق مشمول شماره 40  84، مبل، پایه و سرپوش که بویژه برای چرخ دوزندگی طراحی شده، سوزن چرخ دوزندگی.
4058978470909010ـ ـ ـ سایر ماشین محاسب و ماشین جیبی ضبط، پخش (Reproducing) و نمایش دادن داده‌ها که دارای اعمال محاسبه‌ای می‌باشند، ماشین‌های حسابداری، ماشین‌های نقش تمبر، ماشین‌ صدور بلیط و ماشین‌های همانند، که دارای وسایل محاسب می‌باشند؛ ماشین‌های صندوق ثبات.
26 یاunit/Rls1,000,000 ) هدر کدام که بیشتر باشد)59028471411010ـ ـ ـ ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به‌صورت کامل ماشین‌های خودکار  داده‌پردازی و
4059248472901010ـ ـ ـ ماشین اسکناس شمار سایر ماشین‌ها و دستگاههای دفتری (مثلاً، ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با استنسیل،‌ ماشین چاپ آدرس، توزیع‌کننده‌های خودکار اسکناس، ماشین جورکردن، شمردن یا بسته‌بندی کردن مسکوکات، ماشین مداد تراش، ماشین سوراخ کردن یا ماشین دوخت).
4059258472902010ـ ـ ـ ماشین بانداژ اسکناس سایر ماشین‌ها و دستگاههای دفتری (مثلاً، ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با استنسیل،‌ ماشین چاپ آدرس، توزیع‌کننده‌های خودکار اسکناس، ماشین جورکردن، شمردن یا بسته‌بندی کردن مسکوکات، ماشین مداد تراش، ماشین سوراخ کردن یا ماشین دوخت).
4059268472903010ـ ـ ـ ماشین پرفراژ سایر ماشین‌ها و دستگاههای دفتری (مثلاً، ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با استنسیل،‌ ماشین چاپ آدرس، توزیع‌کننده‌های خودکار اسکناس، ماشین جورکردن، شمردن یا بسته‌بندی کردن مسکوکات، ماشین مداد تراش، ماشین سوراخ کردن یا ماشین دوخت).
4059278472904010ـ ـ ـ ماشین خردکن کاغذ و اسناد و مدارک سایر ماشین‌ها و دستگاههای دفتری (مثلاً، ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با استنسیل،‌ ماشین چاپ آدرس، توزیع‌کننده‌های خودکار اسکناس، ماشین جورکردن، شمردن یا بسته‌بندی کردن مسکوکات، ماشین مداد تراش، ماشین سوراخ کردن یا ماشین دوخت).
1559578476891010ـ ـ ـ ماشین خودکار فروش روزنامه ماشین‌های خودکار فروش کالا (مثلاً، ماشین‌های فروش تمبر پست، سیگار، اغذیه یا نوشابه)، همچنین ماشینهای خردکردن پول.
2259718479101110ـ ـ ـ ـ نو ماشین‌ها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر این فصل نباشد.
2259728479101210ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر ماشین‌ها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر این فصل نباشد.
5559838479601010ـ ـ ـ کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (C.F.M)( ماشین‌ها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر این فصل نباشد.
4060098481101010ـ ـ ـ رگولاتور مخصوص سیلندرگاز مایع انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.
55یا 300و000 RLS/kg (هر کدام که بیشتر باشد)60148481801010ـ ـ ـ شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط‌ حمام و دستشویی، پیسوار و … ) انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.
5560158481801510ـ ـ ـ شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.
5560168481802010ـ ـ ـ شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج لغایت_x000B_ 5/2 اینچ انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.
3261468506101010ـ ـ ـ قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، به جز آلکالاین (LR) متوسط (C/R14/UM2) به جز آلکالاین (LR)، بزرگ (D/R20/um1) به جز آلکالاین (LR) قوه‌ها و باطری‌ها.
2661508506301010ـ ـ ـ قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) قوه‌ها و باطری‌ها.
2661638506601010ـ ـ ـ قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) قوه‌ها و باطری‌ها.
461708506803010ـ ـ ـ قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell) قوه‌ها و باطری‌ها.
2661718506809010ـ ـ ـ سایر قوه‌ها و باطری‌ها.
4061738507101010ـ ـ ـ از نوع سربسته (Sealed) انباره‌های برقی (Accumulators)،‌ همچنین جداکننده‌های آنها، حتی به شکل مربع یا مستطیل.
4061748507109010ـ ـ ـ سایر انباره‌های برقی (Accumulators)،‌ همچنین جداکننده‌های آنها، حتی به شکل مربع یا مستطیل.
4061848508110010ـ ـ با قدرت نه بیش از 1500 وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت نه بیش از 20 لیتر جاروهای برقی
4061858508190010ـ ـ ‌سایر جاروهای برقی
4061868508600010ـ ‌سایر جاروهای برقی جاروهای برقی
3262208513100010ـ چراغ چراغ برقی قابل حمل (Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثلاً، باطری خشک،‌انباره، ماگنتو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره 12  85.
5562428516101010ـ ـ ـ دستگاه‌های آبگرمکن و آب سردکن توام آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
4062438516109010ـ ـ ـ سایر آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
3263568529101010ـ ـ ـ آنتن‌های تلویزیون به استثنای آنتن تلسکوپی اجزاء و قطعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره 25  85 لغایت 28  85 به کار می‌روند.
4062448516210010ـ ـ رادیاتورهای گرم‌کننده مخزنی آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
4062458516290010ـ ـ سایر آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
3262468516310010ـ ـ مو خشک‌کن آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
3262478516320010ـ ـ سایر دستگاه‌های آرایش مو آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
4062488516330010ـ ـ دستگاه‌های خشک‌کردن دست آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
5562508516500010ـ فر (Oven) میکروویو آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
5562518516600010ـ سایر فرها، خوراک پزها، اجاق‌ها، حلقه‌های جوش‌‌آوردن آب (Boiling Ring)، کباب پزها و تفت‌دهنده‌ها آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
4062528516710010ـ ـ دستگاه‌های درست کردن قهوه یا چای آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
5562538516720010ـ ـ دستگاه برشته کردن نان (Toasters) آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
5562548516790010ـ ـ سایر آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرم‌کن‌های‌غوطه‌ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم‌کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک‌‌کن، فرزن مو، گرم‌کن‌های انبرکی فرزنی) و دست خشک‌کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الک
3263578529102010ـ ـ ـ آنتن مخابراتی اجزاء و قطعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره 25  85 لغایت 28  85 به کار می‌روند.
5562758517693010ـ ـ ـ درب‌بازکن تصویری (Video door Phone) دستگاههای تلفن، شامل تلفن‌هایی برای شبکه‌های رادیو تلفنی (Cellular) یا سایر شبکه‌های بی‌سیم؛ سایر دستگاه‌ها جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده‌ها، شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی‌سیم (مانند شبکه محلی یا با پهنه گسترده)، ب
662768517694010ـ ـ ـ درب‌بازکن غیرتصویری دستگاههای تلفن، شامل تلفن‌هایی برای شبکه‌های رادیو تلفنی (Cellular) یا سایر شبکه‌های بی‌سیم؛ سایر دستگاه‌ها جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده‌ها، شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی‌سیم (مانند شبکه محلی یا با پهنه گسترده)، ب
7562788517699010ـ ـ ـ سایر دستگاههای تلفن، شامل تلفن‌هایی برای شبکه‌های رادیو تلفنی (Cellular) یا سایر شبکه‌های بی‌سیم؛ سایر دستگاه‌ها جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده‌ها، شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی‌سیم (مانند شبکه محلی یا با پهنه گسترده)، ب
2662878518292010ـ ـ ـ مجموعه سینمای خانوادگی میکروفون و پایه آن؛ بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن؛ هدفون (headphones) و گوشی (Earphone) حتی توأم شده با میکروفون، و مجموعه‌هایی مشتمل بر یک میکروفون ویک یا چند بلندگو؛ تقویت‌کننده‌های برقی فرکانس قابل شنوایی؛ دستگاههای الکتریکی تقویت صدا.
4062888518293010— بلندگوها به صورت چند بارهمیکروفون و پایه آن؛ بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن؛ هدفون (headphones) و گوشی (Earphone) حتی توأم شده با میکروفون، و مجموعه‌هایی مشتمل بر یک میکروفون ویک یا چند بلندگو؛ تقویت‌کننده‌های برقی فرکانس قابل شنوایی؛ دستگاههای الکتریکی تقویت صدا.
1062968519300010ـ پایه‌های دوار گرامافون که صفحه روی آن قرار می‌گیرد (Turntables) (دک‌های ضبط) دستگاه ضبط یا باز تولید (Reproducing) صوت.
4063078523212010ـ ـ ـ کارت‌های توأم شده با باریکه مغناطیسی ضبط شده دیسک‌ها، نوارها (Tapes)، وسایل ذخیره‌سازی غیرناپایدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، “کارت‌های هوشمند Smart cards)” و سایر رسانه‌ها جهت ضبط کردن صوت یا سایر پدیده‌ها، خواه ضبط شده یا نشده، شامل نسخه‌های مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
5563098523292010ـ ـ ـ نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده دیسک‌ها، نوارها (Tapes)، وسایل ذخیره‌سازی غیرناپایدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، “کارت‌های هوشمند Smart cards)” و سایر رسانه‌ها جهت ضبط کردن صوت یا سایر پدیده‌ها، خواه ضبط شده یا نشده، شامل نسخه‌های مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
5563118523294010ـ ـ ـ نوار کاست تصویری کامل و سوار شده به پهنای بیشتر از 5/6 میلی‌متر دیسک‌ها، نوارها (Tapes)، وسایل ذخیره‌سازی غیرناپایدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، “کارت‌های هوشمند Smart cards)” و سایر رسانه‌ها جهت ضبط کردن صوت یا سایر پدیده‌ها، خواه ضبط شده یا نشده، شامل نسخه‌های مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
4063148523299010ـ ـ ـ سایر دیسک‌ها، نوارها (Tapes)، وسایل ذخیره‌سازی غیرناپایدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، “کارت‌های هوشمند Smart cards)” و سایر رسانه‌ها جهت ضبط کردن صوت یا سایر پدیده‌ها، خواه ضبط شده یا نشده، شامل نسخه‌های مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
5563158523411010— دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R دیسک‌ها، نوارها (Tapes)، وسایل ذخیره‌سازی غیرناپایدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، “کارت‌های هوشمند Smart cards)” و سایر رسانه‌ها جهت ضبط کردن صوت یا سایر پدیده‌ها، خواه ضبط شده یا نشده، شامل نسخه‌های مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
3263358527139010ـ ـ ـ سایر دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه (Housing) واحد توأمان شده یا نشده باشند.
1063538528721010— گیرنده تلویزیونی حتی توام با دستگاه پخش ویدیو و بازی (game) از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیهمانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده‌های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند.
4063548528729010— سایرمانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده‌های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند.
3263558528730010ـ ـ سایر، سیاه و سفید مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده‌های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند.
663588529103010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات آنتن‌های مربوط به دستگاه‌های صوتی و تصویری اجزاء و قطعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره 25  85 لغایت 28  85 به کار می‌روند.
4063698531800010ـ سایر دستگاه‌ها دستگاههای برقی علامت دادن سمعی یا بصری (مثلاً، زنگ، آژیر،‌تابلوهای شاخص، دستگاههای خبردهنده‌دزدی یا آتش‌سوزی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 12  85 یا 30  85 می‌شوند.
1864308536502010ـ ـ ـ کلید روشنایی دستگاههای الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای الکتریکی محافظ یا برای برقراری اتصالات (Connections) به یا در مدارهای الکتریکی (برای مثال، سوئیچ‌ها، رله‌ها، فیوز‌ها، محدودکننده‌های تغییرات جریان یا ولتاژ الکتریکی (Surge suppressors)، دو شاخه‌های اتصال، سوکت‌ه
5564488537202010ـ ـ ـ پانل‌های الکتریکی با عناوین Basic Panel،Power Panel ، Power Box و … تابلو، پانل، کنسول، میز، کابینت و سایر تکیه‌گاهها، مجهز به دو یا چند دستگاه شماره 35  85 یا 36  85، برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق، همچنین آنهایی که با آلات یا دستگاههای فصل 90 توأم شده‌اند، و دستگاههای کنترل شماره‌ای، غیراز دستگاههای قطع و تغییر ارتباط
2264538539100010ـ لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
10064558539222010ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای 40 وات لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
5564568539223010ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ) لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
3264588539229010ـ ـ ـ سایر لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
10064598539292010ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای تا 200 وات به بالالامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
5564608539293010ـ ـ ـ لامپ حبابی رشته‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ) لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
5564648539311010ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی به قطر تیوپ 26 میلیمتر و بیشتر لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
3264658539312010ـ ـ ـ لامپ کم مصرف (Compact) لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
5564718539321010ـ ـ ـ با بخار جیوه تا 500 وات لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
5564728539322010ـ ـ ـ با بخار سدیم تا 500 وات لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
5564738539323010ـ ـ ـ هالوژنه فلزی تا 500 وات لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.
7566058703232910— سایراتومبیل‌های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری‌که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده‌اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 02  87 می‌شوند)،‌ همچنین اتومبیل‌ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).
7566098703249010— سایراتومبیل‌های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری‌که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده‌اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 02  87 می‌شوند)،‌ همچنین اتومبیل‌ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).
5566208703339010— سایراتومبیل‌های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری‌که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده‌اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 02  87 می‌شوند)،‌ همچنین اتومبیل‌ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).
5566248703909010— سایراتومبیل‌های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری‌که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده‌اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 02  87 می‌شوند)،‌ همچنین اتومبیل‌ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).
467158710000010تانکها و سایر ارابه‌های زره‌پوش جنگی، موتوری، حتی مجهز به سلاح، اجزاءو قطعات این قبیل وسایل نقلیه. تانکها و سایر ارابه‌های زره‌پوش جنگی، موتوری، حتی مجهز به سلاح، اجزاءو قطعات این قبیل وسایل نقلیه.
5567178711101910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567188711109010ـ ـ ـ سایر موتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567208711201910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567228711202910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567238711209010ـ ـ ـ سایر موتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567258711301910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567278711302910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567288711309010ـ ـ ـ سایر موتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567308711401910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567328711402910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567338711409010ـ ـ ـ سایر موتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567358711501910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567378711502910—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567388711509010ـ ـ ـ سایر موتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
5567428711909010—- سایرموتورسیکلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سیکلت‌گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار.
3267438712000010دوچرخه و سایر چرخ‌های پایی (از جمله سه‌چرخه‌های حمل و نقل کالا) بدون موتور. دوچرخه و سایر چرخهای پایی (از جمله سه‌چرخه‌های حمل و نقل کالا) بدون موتور.
4067698715000010کالسکه‌های بچه و اجزاء و قطعات آنها. کالسکه‌های بچه و اجزاء و قطعات آنها.
4067708716100010ـ‌ تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنی تریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067718716200010ـ تریلرها و نیمه تریلرهای بارگیری یا تخلیه خودکار برای مصارف کشاورزی تریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067728716310010ـ ـ تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار تریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067758716399010ـ ـ ـ سایر تریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067768716400010ـ سایر تریلرها و نیمه تریلرها تریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067798716809010— سایرتریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
467928804000010چتر نجات (از جمله چتر نجات قابل هدایت و پاراگلایدرها) و روتوشوت‌ها (Rotachutes)؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها. چتر نجات (از جمله چتر نجات قابل هدایت و پاراگلایدرها) و روتوشوت‌ها (Rotachutes)؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها.
1067968901101010ـ ـ ـ قایق‌های تفریحی عمومی کشتی‌های مسافری، قایق‌های تفریحی عمومی، قایق‌های‌مسافربری‌(Ferry boats)، کشتی‌های
467978901109010ـ ـ ـ سایر کشتی‌های مسافری، قایق‌های تفریحی عمومی، قایق‌های‌مسافربری‌(Ferry boats)، کشتی‌های
3268028903100010ـ قایق‌های قابل بادکردن قایقهای تفریحی شخصی (Yachts) و سایر وسایل نقلیه‌ آبی ‌برای ‌تفریح یا ورزش؛ ‌قایق‌های پارویی و کانوها.
3268038903910010ـ ـ قایق‌های بادبانی، با یا بدون موتور کمکی قایقهای تفریحی شخصی (Yachts) و سایر وسایل نقلیه‌ آبی ‌برای ‌تفریح یا ورزش؛ ‌قایق‌های پارویی و کانوها.
3268048903921010ـ ـ ـ قایق‌های تفریحی ورزشی (jet-ski) قایقهای تفریحی شخصی (Yachts) و سایر وسایل نقلیه‌ آبی ‌برای ‌تفریح یا ورزش؛ ‌قایق‌های پارویی و کانوها.
3268058903929010ـ ـ ـ سایر قایقهای تفریحی شخصی (Yachts) و سایر وسایل نقلیه‌ آبی ‌برای ‌تفریح یا ورزش؛ ‌قایق‌های پارویی و کانوها.
3268068903990010ـ ـ سایر قایقهای تفریحی شخصی (Yachts) و سایر وسایل نقلیه‌ آبی ‌برای ‌تفریح یا ورزش؛ ‌قایق‌های پارویی و کانوها.
1068128906900010ـ سایر سایر وسایل نقلیه آبی، همچنین کشتی‌های جنگی و قایق‌های نجات غیر از قایق پارویی.
468138907100010ـ کلک قابل بادکردن سایر ادوات شناور (مثلاً، کلک، مخزن، صندوق زیرآبی، سکوی تخلیه و بارگیری، بوئه و برج علائم (فانوس دریایی)).
1068309003111010ـ ـ ـ دوره و قاب نیم‌ساخته (BLANK) دوره و قاب برای عینک، برای محافظ چشم یا همانند، اجزاء و قطعات آنها.
1068329003191010ـ ـ ـ دوره و قاب نیم‌ساخته (BLANK) دوره و قاب برای عینک، برای محافظ چشم یا همانند، اجزاء و قطعات آنها.
2268889017100010ـ میز و ماشین ترسیم، حتی خودکار آلات رسامی، خط کشی یا محاسبه ریاضی (مثلاً، ماشین‌های ترسیم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌کش محاسبه، دیسک‌های محاسب)؛ آلات اندازه‌گیری طول، برای کار کردن  با دست (مثلاً، متر میله‌ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شم
2268899017200010ـ سایر آلات رسامی، خط‌ کشی یا محاسبه ریاضی آلات رسامی، خط کشی یا محاسبه ریاضی (مثلاً، ماشین‌های ترسیم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌کش محاسبه، دیسک‌های محاسب)؛ آلات اندازه‌گیری طول، برای کار کردن  با دست (مثلاً، متر میله‌ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شم
2268919017800010ـ سایر آلات آلات رسامی، خط کشی یا محاسبه ریاضی (مثلاً، ماشین‌های ترسیم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌کش محاسبه، دیسک‌های محاسب)؛ آلات اندازه‌گیری طول، برای کار کردن  با دست (مثلاً، متر میله‌ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شم
434945301100010ـ کتان، خام یا خیسانده کتان، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات کتان (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن Garnetted stock).
434955301210010ـ ـ خردشده یا از ساقه جدا شده کتان، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات کتان (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن Garnetted stock).
434965301290010ـ ـ سایر کتان، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات کتان (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن Garnetted stock).
434975301300010ـ آخال و ضایعات کتان کتان، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات کتان (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن Garnetted stock).
4035005303101010ـ ـ ـ الیاف کهنه کنف کنف و سایر الیاف نسجی از پوسته ساقه نباتات (باستثنای کتان، شاهدانه و رامی)، خام یا عمل آمده ولی ریسیده نشده؛ آخال و ضایعات این الیاف‌ها (از جمله آخال نخ و الیاف پس مانده آن Garnetted Stock).
3237015601210010ـ ـ از پنبه اوات‌از‌مواد نسجی‌ و اشیاء از آن؛ الیاف نسجی، که‌در‌ازای آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد (پرز منسوجات) (Flock) گرد و گره و گلوله‌های کوچک (Mill neps) از مواد نسجی.
3237035601290010ـ ـ سایر اوات‌از‌مواد نسجی‌ و اشیاء از آن؛ الیاف نسجی، که‌در‌ازای آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد (پرز منسوجات) (Flock) گرد و گره و گلوله‌های کوچک (Mill neps) از مواد نسجی.
3237055602100010ـ نمد سوزن‌زده و پارچه‌های با الیاف دوخته بافته (Stitch-bonded) نمد،حتی‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌یا‌مطبق‌شده.
3237065602210010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان نمد،حتی‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌یا‌مطبق‌شده.
3237075602290010ـ ـ از سایر مواد نسجی نمد،حتی‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌یا‌مطبق‌شده.
3237085602900010ـ سایر نمد،حتی‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌یا‌مطبق‌شده.
2237205604100010ـ نخ و طناب کائوچویی، پوشانده شده با منسوج نخ و طناب کائوچویی، پوشانده شده با منسوج، نخ نسجی، نوارها و اشکال همانند مشمول شماره 04  54 یا 05  54، آغشته، اندوده و پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا مواد پلاستیکی.
3237265607410010ـ ـ ریسمان برای بستن یا برای عدل‌بندی ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا قیطان‌باف، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا ماده پلاستیکی.
3237285607499010ـ ـ ـ سایر ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا قیطان‌باف، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا ماده پلاستیکی.
3237305607509010ـ ـ ـ سایر ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا قیطان‌باف، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا ماده پلاستیکی.
2237325607901010ـ ـ ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی از پوست نباتات شماره 5303 ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا قیطان‌باف، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا ماده پلاستیکی.
3237335607909010ـ ـ ـ سایر ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا قیطان‌باف، حتی آغشته، اندوده، پوشانده یا غلاف شده با کائوچو یا ماده پلاستیکی.
3237375609000010اشیاء از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره 04 54 یا 05 54، ریسمان، طناب یا کابل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد. اشیاء از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره 04  54 یا 05  54، ریسمان، طناب یا کابل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.
4037395701101010— گبهفرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی، گره‌باف، حتی آماده مصرف.
4037405701109010— سایرفرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی، گره‌باف، حتی آماده مصرف.
4037415701900010ـ از سایر مواد نسجی فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی، گره‌باف، حتی آماده مصرف.
4037435702101010ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق به‌جز سیرجان فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037445702102010ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی سیرجان (شیرپکی پیچ) فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037455702103010ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ) فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037465702104010ـ ـ ـ گلیم دورو پشمی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037475702105010ـ ـ ـ گلیم کف ابریشم فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037485702106010ـ ـ ـ گلیم تمام ابریشم فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037495702109010ـ ـ ـ سایر فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037505702200010ـ کفپوش‌ها از الیاف نارگیل (Coir) فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037515702310010ـ ـ‌ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037525702320010ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037535702390010ـ ـ از سایر مواد نسجی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037545702410010ـ ـ‌ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037555702420010ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037565702490010ـ ـ از سایر مواد نسجی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037575702500010ـ سایر، نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up ) فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037585702910010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037595702911010احرامی (سجاده)فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037605702919010— سایرفرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037615702920010ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037625702990010ـ ـ از سایر مواد نسجی فرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037635702991010— زیلوفرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037645702999010— سایرفرش و سایر کف‌پوشها از مواد نسجی، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) یا پرز پاشی‌نشده، حتی آماده مصرف،‌همچنین گلیم «Kelem»، شوماک «Schumacks»، کارامانی «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037655703100010ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان فرش و سایر‌کفپوش‌ها از موادنسجی، منگوله باف (Tufted)، حتی آماده مصرف.
4037665703200010ـ از نایلون یا از سایر پلی‌آمیدها فرش و سایر‌کفپوش‌ها از موادنسجی، منگوله باف (Tufted)، حتی آماده مصرف.
4037675703300010ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی فرش و سایر‌کفپوش‌ها از موادنسجی، منگوله باف (Tufted)، حتی آماده مصرف.
4037685703900010ـ از سایر مواد نسجی فرش و سایر‌کفپوش‌ها از موادنسجی، منگوله باف (Tufted)، حتی آماده مصرف.
4037695704100010ـ چهارگوش، که مساحت آن حداکثر 3/0 متر مربع باشد فرش و سایر کفپوش‌ها، از نمد یا منگوله بافته‌نشده یا پرزپاشی‌نشده، حتی آماده مصرف.
4037705704901010ـ ـ ـ کفپوش نسجی از نمد فرش و سایر کفپوش‌ها، از نمد یا منگوله بافته‌نشده یا پرزپاشی‌نشده، حتی آماده مصرف.
4037715704909010ـ ـ ـ سایر فرش و سایر کفپوش‌ها، از نمد یا منگوله بافته‌نشده یا پرزپاشی‌نشده، حتی آماده مصرف.
4037725705000010سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف. سایر فرش‌ها و کفپوش‌ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف.
4037735705001010— جاجیمسایر فرش‌ها و کفپوش‌ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف.
4037745705009010— سایرسایر فرش‌ها و کفپوش‌ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف.
10039396107120010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039406107190010ـ ـ از سایر مواد نسجی شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
4038105810100010ـ گلدوزی و قلابدوزی بدون زمینه نمایان گلدوزی و قلابدوزی به صورت توپ، نوار یا دارای فرم مشخص
4038115810910010ـ ـ‌ از پنبه گلدوزی و قلابدوزی به صورت توپ، نوار یا دارای فرم مشخص
4038125810920010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی گلدوزی و قلابدوزی به صورت توپ، نوار یا دارای فرم مشخص
4038135810990010ـ ـ از سایر مواد نسجی گلدوزی و قلابدوزی به صورت توپ، نوار یا دارای فرم مشخص
2238155901100010ـ پارچه‌های نسجی اندوده با صمغ یا با مواد نشاسته‌ای، از انواعی که برای صحافی، جلدسازی، غلاف‌سازی یا مصارف همانند به کار می‌روند. پارچه‌های نسجی اندوده با صمغ یا با مواد نشاسته‌ای، از انواعی که برای صحافی، جلدسازی، غلاف‌سازی یا مصارف همانند به‌ کار می‌روند؛ پارچه‌های  الگوبرداری  یا شفاف (Transparent) برای ترسیم؛ کرباسهای آماده برای نقاشی؛ قدک (Buckram) و پارچه‌های نسجی آهاردار همان
10040336004139010— سایرلباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
3238776006100010ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238786006210010ـ ـ سفید نشده یا شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238796006220010ـ ـ رنگ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238806006230010ـ ـ‌ از نخ‌هایی با رنگ‌های مختلف فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238816006240010ـ ـ چاپ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238826006310010ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238836006320010ـ ـ رنگ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238846006330010ـ ـ از نخ‌هایی با رنگ‌های مختلف فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238856006340010ـ ـ‌چاپ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238866006410010ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238876006420010ـ ـ رنگ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238886006430010ـ ـ از نخ‌هایی با رنگ‌های مختلف فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238896006440010ـ ـ چاپ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
3238906006900010ـ سایر فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و دیوارکوبهای سوزن‌دوزی (مثلاً، سوزن‌زنی‌ریز، سوزن چلیپایی)، حتی دوخته و مهیا.
10038916101200010ـ از پنبه پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله‌ژاکت‌اسکی)، بادگیر، ژاکت‌های‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف،‌باستثنای‌اشیاء‌مشمول‌شماره 03  61.
10038926101300010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله‌ژاکت‌اسکی)، بادگیر، ژاکت‌های‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف،‌باستثنای‌اشیاء‌مشمول‌شماره 03  61.
10038936101900010ـ از سایر مواد نسجی پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله‌ژاکت‌اسکی)، بادگیر، ژاکت‌های‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف،‌باستثنای‌اشیاء‌مشمول‌شماره 03  61.
10038946102100010ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان پالتو، نیم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جلمه ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  61.
10038956102200010ـ از پنبه پالتو، نیم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جلمه ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  61.
10038966102300010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو، نیم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جلمه ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  61.
10038976102900010ـ سایر مواد نسجی پالتو، نیم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جلمه ژاکت اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  61.
10038986103100010ـ لباس رو (Suits) (متشکل از دو یا تعداد قسمت‌هایی که در جنس و رنگ هماهنگ یا متناظر باشند (مانند کت، جلیقه و شلوار برای مردان یا کت و دامن برای زنان) ) لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10038996103220010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039006103230010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039016103290010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039026103310010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039036103320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039046103330010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039056103390010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039066103410010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039076103420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039086103430010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039096103490010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم‌شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039106104130010ـ ـ‌ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039116104190010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039126104220010ـ ـ‌ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039136104230010ـ ـ‌ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039146104290010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039156104310010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039166104320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039176104330010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039186104390010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039196104410010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039206104420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039216104430010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039226104440010ـ ـ از الیاف مصنوعی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039236104490010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039246104510010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039256104520010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039266104530010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039276104590010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039286104610010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039296104620010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039306104630010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039316104690010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (Short) (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039326105100010ـ از پنبه پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039336105200010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039346105900010ـ از سایر مواد نسجی پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039356106100010ـ از پنبه پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شمیزیه
10039366106200010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شمیزیه
10039376106900010ـ از سایر مواد نسجی پیراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شمیزیه
10039386107110010ـ ـ از پنبه شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039416107210010ـ ـ از پنبه شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039426107220010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039436107290010ـ ـ از سایر مواد نسجی شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039446107910010ـ ـ از پنبه شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039456107990010ـ ـ از سایر مواد نسجی شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه،‌کشباف یا قلاب‌باف.
10039466108110010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039476108190010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039486108210010ـ ـ از پنبه زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039496108220010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039506108290010ـ ـ از سایر موادنسجی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039516108310010ـ ـ از پنبه زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039526108320010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039536108390010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039546108910010ـ ـ‌ از پنبه زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039556108920010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039566108990010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف.
10039576109100010ـ از پنبه تی‌شرت (T-shirt)، زیرپوش چسبان و همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039586109900010ـ از سایر مواد نسجی تی‌شرت (T-shirt)، زیرپوش چسبان و همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039596110110010ـ ـ‌ از پشم پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه‌ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039606110120010ـ ـ از بز کشمیر پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه‌ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039616110190010ـ ـ سایر پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه‌ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039626110200010ـ از پنبه پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه‌ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039636110300010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه‌ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039646110900010ـ از سایر مواد نسجی پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه‌ها (Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب‌باف.
10039656111200010ـ از پنبه لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشباف یا قلاب‌باف.
10039666111300010ـ از الیاف سنتتیک لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشباف یا قلاب‌باف.
10039676111900010ـ از سایر مواد نسجی لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشباف یا قلاب‌باف.
10039686112110010ـ ـ از پنبه گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039696112120010ـ ـ از الیاف سنتتیک گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039706112190010ـ ـ از سایر مواد نسجی گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039716112200010ـ لباس اسکی به صورت دست گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039726112310010ـ ـ از الیاف سنتتیک گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039736112390010ـ ـ از سایر مواد نسجی گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039746112410010ـ ـ از الیاف سنتتیک گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039756112490010ـ ـ از سایر موادنسجی گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس‌شنا، کشباف یا قلاب‌باف.
10039766113000010لباس‌های دوخته و مهیا از پارچه‌های کشباف یا قلاب‌باف مشمول شماره 03 59، 06 59 یا 07 59. لباس‌های دوخته و مهیا از پارچه‌های کشباف یا قلاب‌باف مشمول شماره 03  59، 06  59 یا 07  59.
10039776114200010ـ از پنبه سایر لباس‌ها، کشباف یا قلاب‌باف.
10039786114300010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی سایر لباس‌ها، کشباف یا قلاب‌باف.
10039796114900010ـ از سایر مواد نسجی سایر لباس‌ها، کشباف یا قلاب‌باف.
10039806115100010ـ جوراب آلات تراکمی درجه‌بندی شده (برای مثال، جوراب‌های واریس) جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039816115210010ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه‌گیری هر تار تک نخ کمتر از 67 دسی‌تکس جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039826115220010ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه‌گیری هر تار تک نخ 67 دسی‌تکس یا بیشتر جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039836115290010ـ ـ از دیگر مواد منسوج جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039846115300010ـ سایر جوراب‌آلات زنانه ساق بلند (Full-length) یا سه ربعی (Knee-Length)، اندازه‌گیری هر تار تک نخ کمتر از 67 دسی‌تکس جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039856115940010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039866115950010ـ ـ از پنبه جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039876115960010ـ ـ از الیاف سنتتیک جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039886115990010ـ ـ از سایر مواد نسجی جوراب شلواریtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌های زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و سایر جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراکمی (Compression) درجه‌بندی شده (graduated) (برای مثال، جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها (Footwear) بدون بکار بردن کفه (Soles)‌، کشباف (Kn
10039896116100010ـ آغشته، اندوده یا پوشانده شده با مواد پلاستیک یا کائوچو: دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش، کشباف یا قلاب‌باف.
10039906116910010ـ ـ‌ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش، کشباف یا قلاب‌باف.
10039916116920010ـ ـ از پنبه دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش، کشباف یا قلاب‌باف.
10039926116930010ـ ـ از الیاف سنتتیک دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش، کشباف یا قلاب‌باف.
10039936116990010ـ ـ‌ از سایر مواد نسجی دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش، کشباف یا قلاب‌باف.
10039946117100010ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباف یا قلاب‌باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف.
10039956117800010ـ سایر متفرعات سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباف یا قلاب‌باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف.
10039966117900010ـ اجزاء سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباف یا قلاب‌باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف.
10039976201111010— عبای دستباف از پشم شترپالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10039986201119010— سایرپالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10039996201120010ـ ـ از پنبه پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040006201130010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040996212300010ـ کرست گن پستان‌بند، گن (Gaine)، کرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء آنها، حتی کشباف یا قلاب‌باف.
10040016201190010ـ ـ از سایر مواد نسجی پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040026201910010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040036201920010ـ ـ از پنبه پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040056201990010ـ ـ از سایر مواد نسجی پالتو و نیم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراک (Anorak) (از جمله ‌ژاکت‌ اسکی)، بادگیر و ژاکت‌های ‌بادگیر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه باستثنای اشیاء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040066202110010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040076202120010ـ ـ‌ از پنبه پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040086202130010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040106202910010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040116202920010ـ ـ از پنبه پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040126202930010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040136202990010ـ ـ از سایر مواد نسجی پالتو،‌ نیم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراک (Anorak) (از جمله ژاکت اسکی)، بادگیر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، باستثنای اشیاء مشمول شماره 04  62.
10040146203110010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040156203120010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040176203191010– لباس به صورت مجموعه:لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040186203199010— سایرلباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040196203220010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040206203230010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040216203290010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040226203310010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040236203320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040246203330010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040256203390010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040266203410010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040276203420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040286203430010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا)، مردانه یا پسرانه.
10040306204110010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040316204120010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040326204131010— البسه محلیلباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040356204210010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040366204220010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040376204230010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040386204290010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040396204310010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040406204320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040416204330010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040426204390010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040436204410010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040446204420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040456204430010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040466204440010ـ ـ از الیاف مصنوعی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040476204490010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040486204510010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040496204520010ـ ـ‌ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040506204530010ـ ـ‌ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040516204590010ـ ـ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10041006212900010ـ سایر پستان‌بند، گن (Gaine)، کرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء آنها، حتی کشباف یا قلاب‌باف.
10041016213200010– از پشم یا ضایعات ابریشم دستمال و دستمال تزئینی(Pochette).
10040526204610010ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040536204620010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040546204630010ـ ـ از الیاف سنتتیک لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040556204690010ـ ـ‌ از سایر مواد نسجی لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ‌ورزشی، پیراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش‌بند، شلوار کوتاه و شلوار خیلی‌کوتاه (غیر از لباس شنا)، زنانه یا دخترانه.
10040566205200010ـ از پنبه پیراهن مردانه یا پسرانه.
10040576205300010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پیراهن مردانه یا پسرانه.
10040586205900010ـ از سایر مواد نسجی پیراهن مردانه یا پسرانه.
10040596206100010ـ از ابریشم یا آخال ابریشم پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه (Shirt blouse)، زنانه یا دخترانه.
10040606206200010ـ از پشم یا موی نرم (کرک)‌حیوان پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه (Shirt blouse)، زنانه یا دخترانه.
10040616206300010ـ از پنبه پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه (Shirt blouse)، زنانه یا دخترانه.
10040626206400010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه (Shirt blouse)، زنانه یا دخترانه.
10040636206900010ـ از سایر مواد نسجی پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه (Shirt blouse)، زنانه یا دخترانه.
10040646207110010ـ ـ از پنبه زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040656207190010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040666207210010ـ ـ از پنبه زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040676207220010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040686207290010ـ ـ ‌از سایر مواد نسجی زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040696207910010ـ ـ از پنبه زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040706207990010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیرپوش چسبان و همانند، شورت، زیرشلواری، پیراهن خواب، پیژاما، لباس حوله‌ای حمام، روبدوشامبر و اشیاء همانند، مردانه یا پسرانه.
10040716208110010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040726208190010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040736208210010ـ ـ از پنبه زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040746208220010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040756208290010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040766208910010ـ ـ از پنبه زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040776208920010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040786208990010ـ ـ از سایر مواد نسجی زیرپوش چسبان و همانند، زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip)، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله‌ای حمام، روب‌دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه.
10040796209100010– پشم یا موی نرم حیوانات لباس و متفرعات لباس برای نوزادان.
10040806209200010ـ از پنبه لباس و متفرعات لباس برای نوزادان.
10040816209300010ـ از الیاف سنتتیک لباس و متفرعات لباس برای نوزادان.
10040826209900010ـ از سایر مواد نسجی لباس و متفرعات لباس برای نوزادان.
10040836210100010ـ از پارچه‌های مشمول شماره‌های 02 56 یا 03 56 لباس دوخته و مهیا از پارچه‌های مشمول شماره‌های 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 یا 07  59.
10040846210200010ـ سایر لباس‌ها، از انواع مذکور در شماره‌های فرعی 11 6201 لغایت 19 6201 لباس دوخته و مهیا از پارچه‌های مشمول شماره‌های 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 یا 07  59.
10040856210300010ـ سایر لباس‌ها، از انواع مذکور در شماره‌های فرعی 11 6202 لغایت 19 6202 لباس دوخته و مهیا از پارچه‌های مشمول شماره‌های 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 یا 07  59.
10040866210400010ـ سایر لباس‌های مردانه یا پسرانه لباس دوخته و مهیا از پارچه‌های مشمول شماره‌های 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 یا 07  59.
10040876210500010ـ سایر لباس‌های زنانه یا دخترانه لباس دوخته و مهیا از پارچه‌های مشمول شماره‌های 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 یا 07  59.
10040886211110010ـ ـ مردانه یا پسرانه گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040896211120010ـ ـ زنانه یا دخترانه گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040916211320010ـ ـ از پنبه گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040926211330010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040936211390010ـ ـ از سایر مواد نسجی گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040946211420010ـ ـ‌ از پنبه گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040956211430010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040966211490010ـ ـ از سایر مواد نسجی گرمکن ‌ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، سایر لباسها.
10040976212100010ـ پستان‌بند و سینه‌بند پستان‌بند، گن (Gaine)، کرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء آنها، حتی کشباف یا قلاب‌باف.
10040986212200010ـ گن و گن تنکه‌ای (Girdle) پستان‌بند، گن (Gaine)، کرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء آنها، حتی کشباف یا قلاب‌باف.
10041026213900010ـ از سایر مواد نسجی دستمال و دستمال تزئینی(Pochette).
10041036214100010ـ از ابریشم یا از آخال ابریشم شال، اشارپ، دستمال‌گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.
10041046214200010ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان شال، اشارپ، دستمال‌گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.
10041056214300010ـ از الیاف سنتتیک شال، اشارپ، دستمال‌گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.
10041066214400010ـ از الیاف مصنوعی شال، اشارپ، دستمال‌گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.
10041076214900010ـ از سایر مواد نسجی شال، اشارپ، دستمال‌گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشیاء همانند.
10041086215100010ـ از ابریشم یا از آخال ابریشم کراوات، پاپیون و دستمال گردن کراواتی.
10041096215200010ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی کراوات، پاپیون و دستمال گردن کراواتی.
10041106215900010ـ از سایر مواد نسجی کراوات، پاپیون و دستمال گردن کراواتی.
10041126217100010ـ متفرعات سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، ‌اجزاء لباس یا متفرعات لباس، غیر از آنهایی که مشمول شماره 12  62 می‌باشد.
7541146301100010ـ پتوهای برقی پتو و زیرانداز سفری.
7541156301200010ـ پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی)، از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان پتو و زیرانداز سفری.
7541166301300010ـ پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی)،‌ ازپنبه پتو و زیرانداز سفری.
7541176301400010ـ پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک پتو و زیرانداز سفری.
7541186301900010ـ سایر پتوها و زیراندازهای سفری پتو و زیرانداز سفری.
5541196302100010ـ شستنی‌های رختخواب، کشباف یا قلاب‌باف شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541206302210010ـ ـ از پنبه شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541216302220010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541226302290010ـ ـ از سایر مواد نسجی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541236302310010ـ ـ از پنبه شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541246302320010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541256302390010ـ‌ ـ از سایر مواد نسجی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541266302400010ـ شستنی‌های سرمیز، کشباف یا قلاب‌باف شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541276302510010ـ ـ از پنبه شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541286302530010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541296302590010ـ ـ‌ از سایر مواد نسجی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541306302600010ـ شستنی‌های توالت یا آشپزخانه، از پارچه‌های حوله‌باف اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از پنبه شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541316302910010ـ ـ از پنبه شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541326302930010ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541336302990010ـ ـ از سایر مواد نسجی شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه.
5541346303120010ـ ـ از الیاف سنتتیک پشت‌دری، پرده و پرده کرکره‌ای درونی؛ والان پرده یا تختخواب.
5541356303190010ـ ـ از سایر مواد نسجی پشت‌دری، پرده و پرده کرکره‌ای درونی؛ والان پرده یا تختخواب.
5541366303910010ـ ـ از پنبه پشت‌دری، پرده و پرده کرکره‌ای درونی؛ والان پرده یا تختخواب.
5541376303920010ـ ـ از الیاف سنتتیک پشت‌دری، پرده و پرده کرکره‌ای درونی؛ والان پرده یا تختخواب.
5541386303990010ـ ـ از سایر مواد نسجی پشت‌دری، پرده و پرده کرکره‌ای درونی؛ والان پرده یا تختخواب.
5541396304110010ـ ـ کشباف یا قلاب‌باف سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 04  94 می‌شوند.
5541406304190010ـ ـ سایر سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 04  94 می‌شوند.
5541416304910010ـ ـ کشباف یا قلاب باف سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 04  94 می‌شوند.
5541426304920010ـ ـ غیر از کشباف یا قلاب‌باف، از پنبه سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 04  94 می‌شوند.
5541436304930010ـ ـ غیر از کشباف یا قلاب‌باف، از الیاف سنتتیک سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 04  94 می‌شوند.
5541446304990010ـ ـ ‌غیر از کشباف یا قلاب‌باف، از سایر مواد نسجی سایر اشیاء برای مبلمان، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 04  94 می‌شوند.
5541456305100010ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 03 53. جوال و کیسه برای بسته‌بندی.
5541466305200010ـ از پنبه جوال و کیسه برای بسته‌بندی.
5541476305320010ـ ـ ظروف (واسطه) نرم برای مواد به صورت فله جوال و کیسه برای بسته‌بندی.
5541486305330010ـ ـ سایر، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلی‌اتیلن یا پلی پروپیلن جوال و کیسه برای بسته‌بندی.
5541496305390010ـ ـ‌ سایر جوال و کیسه برای بسته‌بندی.
5541506305900010ـ از سایر مواد نسجی جوال و کیسه برای بسته‌بندی.
5541516306120010ـ ـ از الیاف سنتتیک روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541526306190010ـ ـ از سایر مواد نسجی روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541536306220010ـ ـ از الیاف سنتتیک روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541546306290010ـ ـ از سایر مواد نسجی: روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541556306300010ـ بادبان‌ها (Sails) روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541566306400010ـ تشک‌های بادی (Pneumatic): روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541576306900010ـ سایر: روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی، برای تخته‌های بادبان‌دار یا برای ارابه‌های شراعی؛ اشیاء اردوزنی.
5541586307100010ـ کف‌شور، قاب دستمال، قابشور، گردگیر و سایر پارچه‌های همانند برای تمیز کردن سایر اشیاء دوخته و مهیا، همچنین الگوی لباس.
5541596307200010ـ کمربند نجات و جلیقه نجات سایر اشیاء دوخته و مهیا، همچنین الگوی لباس.
5541646308000010مجموعه‌ها متشکل هستند از پارچه‌های تار و پودباف و نخ،‌ حتی دارای متفرعات، برای آماده‌کردن ‌آنها به صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزی و دستمال سفره گلدوزی و قلاب‌دوزی شده، یا اشیاء نسجی همانند، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی. مجموعه‌ها متشکل هستند از پارچه‌های تار و پودباف و نخ،‌ حتی دارای متفرعات، برای آماده‌کردن ‌آنها به صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزی و دستمال سفره گلدوزی و قلاب‌دوزی شده، یا اشیاء نسجی همانند، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی.
10041656309000010لباس و سایر اشیاء مستعمل. لباس و سایر اشیاء مستعمل.
10041666310100010ـ جدا شده کهنه پاره‌ها و ضایعات نو و مستعمل، آخال ریسمان، آخال طناب و کابل و اشیاء مستعمل از ریسمان، طناب و کابل از مواد نسجی.
10041676310900010ـ سایر کهنه پاره‌ها و ضایعات نو و مستعمل، آخال ریسمان، آخال طناب و کابل و اشیاء مستعمل از ریسمان، طناب و کابل از مواد نسجی.
10041696401920010ـ ـ‌که قوزک پا را می‌پوشاند ولی زانو را فرا نمی‌گیرند کفش‌های ضدآب با تخت بیرونی و رویه ازکائوچو یا پلاستیک، که نه رویه آن به تخت تثبیت شده و نه با دوختن، میخ پرچ‌کردن، میخ‌زدن، پیچ کردن، پلاک‌کردن (Plugging) یا فرآیندهای همانند به هم متصل شده باشند.
10041706401990010ـ ـ سایر کفش‌های ضدآب با تخت بیرونی و رویه ازکائوچو یا پلاستیک، که نه رویه آن به تخت تثبیت شده و نه با دوختن، میخ پرچ‌کردن، میخ‌زدن، پیچ کردن، پلاک‌کردن (Plugging) یا فرآیندهای همانند به هم متصل شده باشند.
2641736402191010ـ ـ ـ کفش‌های دومیدانی زیرپیچ‌دار و میخ‌دار سایر کفش‌هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از کائوچو یا پلاستیک باشند.
10041746402199010ـ ـ ـ سایر سایر کفش‌هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از کائوچو یا پلاستیک باشند.
10041756402200010ـ کفش با رویه تسمه‌ای یا نواری که با توپی (Plug) به تخت متصل شده است. سایر کفش‌هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از کائوچو یا پلاستیک باشند.
10041766402910010ـ ـ که قوزک پا را می‌پوشانند سایر کفش‌هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از کائوچو یا پلاستیک باشند.
10041776402990010ـ ـ سایر سایر کفش‌هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از کائوچو یا پلاستیک باشند.
2641786403121010ـ ـ ـ کفش برای اسکی روی برف و کفش برای تخته ‌برف سواری (Snowboard) #N/A
2641796403122010ـ ـ ـ کفش‌های اسکی #N/A
2641806403191010ـ ـ ـ کفش‌های دومیدانی زیرپیچ‌دار و میخ‌دار #N/A
10041816403199010ـ ـ ـ سایر #N/A
10041826403200010ـ کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی، و رویه متشکل از تسمه‌هایی که از چرم طبیعی که از روی برآمدگی پا عبور و شست پا را دور می‌زند #N/A
10041846403510010ـ ـ که قوزک پا را می‌پوشانند #N/A
10041856403590010ـ ـ سایر #N/A
10041866403910010ـ ـ‌که قوزک پا را می‌پوشانند #N/A
10041876403990010ـ ـ سایر #N/A
2641886404111010ـ ـ ـ کفش‌های دومیدانی زیرپیچ‌دار و میخ‌دار کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پلاستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته و با رویه از مواد نسجی.
10041896404119010ـ ـ ـ سایر کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پلاستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته و با رویه از مواد نسجی.
10041906404190010ـ ـ‌ سایر کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پلاستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته و با رویه از مواد نسجی.
10041916404200010ـ کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پلاستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته و با رویه از مواد نسجی.
10041926405100010ـ با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته سایر کفش‌ها.
10041946405209010ـ ـ ـ سایر سایر کفش‌ها.
10041956405900010ـ سایر سایر کفش‌ها.
7541986406901010ـ ـ ـ از چوب اجزاء کفش (از جمله‌رویه حتی متصل‌شده به تخت غیر از تخت بیرونی)؛ کف‌های داخلی قابل تعویض، زیر پاشنه‌های کفش و اشیاء قابل تعویض همانند؛ گتر، ساق‌پوش و اشیاء همانند و اجزاء آنها.
7542016406909010ـ ـ ـ سایر اجزاء کفش (از جمله‌رویه حتی متصل‌شده به تخت غیر از تخت بیرونی)؛ کف‌های داخلی قابل تعویض، زیر پاشنه‌های کفش و اشیاء قابل تعویض همانند؛ گتر، ساق‌پوش و اشیاء همانند و اجزاء آنها.
4042026501000010کلاه نیمه‌ساخته، بدنه کلاه و باشلق‌ از نمد، قالب‌گیری‌نشده و لبه‌دار‌نشده، پلاتو (Plateaux) و مانشون (از جمله مانشون‌های چاکدار)، از نمد. کلاه نیمه‌ساخته، بدنه کلاه و باشلق‌ از نمد، قالب‌گیری‌نشده و لبه‌دار‌نشده، پلاتو (Plateaux) و مانشون (از جمله مانشون‌های چاکدار)، از نمد.
4042036502000010کلاه نیمه‌ساخته، گیس‌باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از هر ماده، قالب‌گیری‌نشده، لبه‌دار نشده، آستر نشده، تزیین نشده. کلاه نیمه‌ساخته، گیس‌باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از هر ماده، قالب‌گیری‌نشده، لبه‌دار نشده، آستر نشده، تزیین نشده.
4042046504000010کلاه و سایر پوشش‌های سر، گیس‌باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین‌شده. کلاه و سایر پوشش‌های سر، گیس‌باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین‌شده.
4042056505000010کلاه و سایر پوشش‌های سر، کشباف یا قلاب‌باف، یا تهیه شده از دانتل، نمد یا سایر پارچه‌های نسجی، به صورت توپ (ولی نه به صورت نوار)، حتی آستری ‌شده یا تزئین شده، تور سر از هر ماده، حتی آستری شده یا تزئین شده. کلاه و سایر پوشش‌های سر، کشباف یا قلاب‌باف، یا تهیه شده از دانتل، نمد یا سایر پارچه‌های نسجی، به صورت توپ (ولی نه به صورت نوار)، حتی آستر‌شده یا تزئین شده، توری سر از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین شده
4042096506990010ـ ـ از سایر مواد سایر کلاهها، حتی آسترشده یا تزئین شده.
4042106507000010نوار داخلی، آستر، روپوش، اسکلت کلاه، آفتابگیر و بند زیر چانه، برای کلاه. نوار داخلی، آستر، روپوش، اسکلت کلاه، آفتابگیر و بند زیر چانه، برای کلاه.
5542116601100010ـ چتر سایبان باغ و همانند چتر بارانی و چتر آفتابی (از جمله چتر عصایی، چتر سایبان باغ و چترهای همانند).
5542126601910010ـ ـ دارای میله یا دسته تلسکوپی چتر بارانی و چتر آفتابی (از جمله چتر عصایی، چتر سایبان باغ و چترهای همانند).
5542136601990010ـ ـ سایر چتر بارانی و چتر آفتابی (از جمله چتر عصایی، چتر سایبان باغ و چترهای همانند).
5542146602000010عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه، تعلیمی و همانند. عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه، تعلیمی و همانند.
2642156603200010ـ اسکلت چتر، از جمله اسکلت سوارشده روی دسته یا میله اجزاء،تزئینات و متفرعات اشیاء مشمول شماره 01 66 یا 02 66
2642166603900010ـ سایر اجزاء،تزئینات و متفرعات اشیاء مشمول شماره 01 66 یا 02 66
5542176701000010پوست و سایر اجزاء پرندگان با پر یا پر نرم، پر، اجزاء پر، پر نرم و اشیاء ساخته شده از آنها (غیر از محصولات مشمول شماره 05 05 و لوله و ساقه پر کار شده). #N/A
5542186702100010ـ از مواد پلاستیکی گل،برگ و میوه مصنوعی و اجزاء آنها؛اشیاءساخته شده از گل،برگ یا میوۀ مصنوعی.
5542196702900010ـ از سایر مواد گل،برگ و میوه مصنوعی و اجزاء آنها؛اشیاءساخته شده از گل،برگ یا میوۀ مصنوعی.
5542206703000010موی انسان، دسته شده، در جهت طبیعی نازک‌شده، سفید‌شده یا به نحو دیگر کارشده؛ پشم یا موی حیوان یا سایر مواد نسجی، آماده شده برای ساختن کلاه گیس یا اشیاء همانند موی انسان، دسته شده، در جهت طبیعی نازک‌شده، سفید‌شده یا به نحو دیگر کارشده؛ پشم یا موی حیوان یا سایر مواد نسجی، آماده شده برای ساختن کلاه گیس یا اشیاء همانند
5542216704110010ـ ـ کلاه گیس کامل کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
5542226704190010ـ ـ سایر کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
5542236704200010ـ از موی انسان کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
5542246704900010ـ از سایر مواد کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
4042256801000010سنگ برای سنگفرش، سنگ برای کنار پیاده‌رو و سنگ به صورت لوح برای سنگفرش، از سنگ طبیعی (باستثنای سنگ لوح). سنگ برای سنگفرش، سنگ برای کنار پیاده‌رو و سنگ به صورت لوح برای سنگفرش، از سنگ طبیعی (باستثنای سنگ لوح).
4042266802100010ـ چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع‌مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگ‌شده به طور مصنوعی سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042276802210010ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042286802230010ـ ـ‌ سنگ خارا (گرانیت) سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042296802290010ـ ـ سایر سنگ‌ها سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042306802911010ـ ـ ـ رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده‌کاری و حکاکی نشده سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042316802919010ـ ـ ـ سایر سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042326802921010ـ ـ ـ رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده‌کاری و حکاکی نشده سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042336802929010ـ ـ ـ سایر سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042346802931010ـ ـ ـ پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده‌کاری و حکاکی نشده سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042356802939010ـ ـ ـ سایر سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042366802991010ـ ـ ـ صیقل داده شده، شکل داده شده یا کار شده، اما کنده‌کاری و حکاکی نشده سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042376802999010ـ ـ ـ سایر سنگ تراش‌پذیر کار شده یا سنگ ساختمان (باستثنای سنگ لوح) کار شده و اشیاء ساخته شده از این سنگها، غیر از سنگهای شماره 01  68، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک‌کاری و همانند، از سنگ طبیعی ( از جمله سنگ لوح)، حتی روی تکیه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی (ه
4042386803001010ـ ـ ـ سنگ برای کف و دیوار سنگ لوح طبیعی کار شده و اشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعی یا فشرده.
4042396803009010ـ ـ ـ سایر سنگ لوح طبیعی کار شده و اشیاء ساخته شده از سنگ لوح طبیعی یا فشرده.
442616807101010ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، استخر، تأسیسات، آب و …) اشیاء ساخته شده آسفالت یا از مواد همانند (مثلاً، قیر نفت، زفت قطران زغال سنگ).
2242626807109010ـ ـ ـ سایر اشیاء ساخته شده آسفالت یا از مواد همانند (مثلاً، قیر نفت، زفت قطران زغال سنگ).
2242636807900010ـ سایر اشیاء ساخته شده آسفالت یا از مواد همانند (مثلاً، قیر نفت، زفت قطران زغال سنگ).
2642646808000010لوحه (Panel)، صفحه (Board)،‌ چهارگوش (Tile)، بلوک (Block) و اشیاء همانند از الیاف نباتی، از کاه و کلش یا از تراشه، خرده‌چوب، ریزه چوب، خاک اره یا از سایر آخال چوب که با سیمان، گچ یا با سایر چسباننده‌های معدنی به هم فشرده شده باشد. لوحه (Panel)، صفحه (Board)،‌ چهارگوش (Tile)، بلوک (Block) و اشیاء همانند از الیاف نباتی، از کاه و کلش یا از تراشه، خرده‌چوب، ریزه چوب، خاک اره یا از سایر آخال چوب که با سیمان، گچ یا با سایر چسباننده‌های معدنی به هم فشرده شده باشد.
2642656809110010ـ ـ ‌فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یا مقوا اشیاء ساخته شده از گچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد.
2642666809190010ـ ـ سایر اشیاء ساخته شده از گچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد.
2642676809900010ـ سایر اشیاء اشیاء ساخته شده از گچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد.
1542686810111010ـ ـ ـ از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانه‌بندی شده) اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542696810119010ـ ـ ـ سایر اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542706810191010ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542716810192010ـ ـ ـ مورد مصرف برای سنگفرش اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542726810193010ـ ـ ـ از بتون اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542736810199010ـ ـ ـ سایر اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542746810911010ـ ـ ـ برای کف اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542756810919010ـ ـ ـ سایر اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتون یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح‌شده.
1542806811890010— سایر اقلام (Articles)اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه‌نسوز، از سیمان و سلولز و همانند.
1542826812910010ـ ـ پوشاک، متفرعات پوشاک، پای‌پوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) الیاف پنبه‌نسوز کار شده، مخلوط‌ها بر اساس پنبه نسوز یا براساس پنبه نسوز و کربنات منیزیم؛ اشیاء ساخته‌شده از این مخلوط‌ها یا از پنبه نسوز (مثلاً، نخ، پارچه تار و پودباف، لباس، کلاه، کفش، درزگیر (Gasket)) حتی مسلح شده، غیر از آنهایی که مشمول شماره 11  68 یا
1042946815200010ـ اشیاء از تورب اشیاء ساخته‌شده از سنگ یا از سایر مواد معدنی (همچنین الیاف کربن، اشیاء ساخته شده از الیاف کربن و اشیاء ساخته شده از تورب) که در جای دیگر گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
2643206904100010ـ آجر ساختمان آجرساختمان، آجر مجوف، آجر سقف‌پوش و اشیاء همانند از سرامیک
2643216904900010ـ سایر آجرساختمان، آجر مجوف، آجر سقف‌پوش و اشیاء همانند از سرامیک
2643226905100010ـ سفال پوشش بام سفال پوشش بام (Roofing tiles)، دودکش، کلاهک دودکش، لوله‌دودکش، تزئینات معماری از سرامیک و سایر اشیاء سرامیکی برای ساختمان
2643236905900010ـ سایر سفال پوشش بام (Roofing tiles)، دودکش، کلاهک دودکش، لوله‌دودکش، تزئینات معماری از سرامیک و سایر اشیاء سرامیکی برای ساختمان
2243246906000010لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک. لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک.
10043256907100010ـ کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،‌حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،‌ که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043266907901010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد (کاشی پرسلانی) کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043276907902010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین یک الی 6 درصد (کاشی کف) کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043286907903010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 6 الی 10 درصد (کاشی منوپروزا) کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043296907904010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 10 الی 16 درصد (کاشی دیوار) کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043306907905010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب خورده (پولیش شده) کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043316907906010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب نخورده (پولیش نشده) کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043326907909010ـ ـ ـ سایر کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعاب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک‌کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه
10043336908100010ـ کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043346908901010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد (کاشی پرسلانی) چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043356908902010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 1 تا 6 درصد (کاشی کف) چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043366908903010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 6 تا 10 درصد (کاشی منو پروزا) چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043376908904010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 10 تا 16 درصد (کاشی دیوار) چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043386908905010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب خورده (پولیش شده) چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043396908906010ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب نخورده (پولیش نشده) چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043406908907010ـ ـ ـ نقاشی شده، صنایع دستی چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043416908908010ـ ـ ـ معرق، صنایع دستی چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
10043426908909010ـ ـ ـ سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، ورنی‌زده یا لعاب‌زده، از سرامیک، حتی روی تکیه‌گاه.
7543496910100010ـ از چینی ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.
7543506910900010ـ سایر ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.
10043516911100010ـ از اشیاء سرمیز یا آشپزخانه اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از چینی.
10043526911900010ـ سایر اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از چینی.
7543536912001010ـ ـ ـ سفال لوکس (Earth-ware): اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینی.
7543546912001110ـ ـ ـ ـ از سرامیک، لعاب‌زده صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینی.
7543556912001210ـ ـ ـ ـ از سرامیک، بدون لعاب صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینی.
7543566912001310ـ ـ ـ ـ از سفال، لعاب‌زده صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینی.
7543576912001410ـ ـ ـ ـ از سفال، بدون لعاب صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینی.
7543586912009010ـ ـ ـ سایر اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه، سایر اشیاء خانه و پاکیزگی از سرامیک، غیر از چینی.
7543596913100010ـ از چینی مجسمه و سایر اشیاء تزئینی از سرامیک.
7543606913901010ـ ـ ـ از سرامیک صنایع دستی مجسمه و سایر اشیاء تزئینی از سرامیک.
7543616913902010ـ ـ ـ از سفال صنایع دستی مجسمه و سایر اشیاء تزئینی از سرامیک.
7543626913909010ـ ـ ـ سایر مجسمه و سایر اشیاء تزئینی از سرامیک.
7543636914100010ـ از چینی سایر اشیاء از سرامیک
7543646914901010ـ ـ ـ از سرامیک صنایع دستی سایر اشیاء از سرامیک
7543656914902010ـ ـ ـ از سفال صنایع دستی سایر اشیاء از سرامیک
7543666914909010ـ ـ ـ سایر سایر اشیاء از سرامیک
443687001009010— سایر – خرده شیشه،سایر آخال و ضایعات شیشه، شیشه بصورت توده
2643907005103010ـ ـ ـ سایر با ضخامت‌های بیشتر از 5/2 میلیمتر تا_x000B_ 5/4 میلیمتر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2643917005109010ـ ـ ـ سایر با ضخامت‌های بیشتر از 5/4 میلیمتر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2643937005212010ـ ـ ـ باضخامت بیشتر از 5/2 میلیمتر تا 5/4 میلیمتر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2643947005213010ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5/4 میلیمتر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2643957005219010ـ ـ ـ سایر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2644007005294010ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5/4 میلیمتر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2644017005299010ـ ـ ـ سایر شیشه فلوت (Float) و شیشه‌ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس‌کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.
2244077007191010ـ ـ ـ میناکاری شده شیشه ایمنی، متشکل از شیشه‌های آب داده یا چند لایه.
3244197009920010ـ ـ قاب‌شده آینه‌های شیشه‌ای، حتی قاب‌شده، همچنین آینه‌های عقب‌ بین (Rear – View).
1544237010901010ـ ـ ـ ظروف دهان گشاد برای نگاه‌داشتن مربا، کنسرو میوه و اغذیه‌‌ای که نیاز به محافظت دارند (ظروف دهان گشاد استریل شده) قرابه، بطری، فلاسک (Flask)، ظرف دهان گشاد، کوزه (Pot), لوله جای قرص، آمپول و سایر ظروف از شیشه، برای نقل و انتقال یا بسته‌بندی کالا؛ ظروف دهان گشاد برای محافظت؛ درپوش (Stopper)، سرپوش و سایر در پوش‌ها (Clousures)، از شیشه.
1244247010902010ـ ـ ـ سایر، ساخته شده بصورت لوله شیشه‌ای با ظرفیت اسمی 5/2 لیتر یا بیشتر قرابه، بطری، فلاسک (Flask)، ظرف دهان گشاد، کوزه (Pot), لوله جای قرص، آمپول و سایر ظروف از شیشه، برای نقل و انتقال یا بسته‌بندی کالا؛ ظروف دهان گشاد برای محافظت؛ درپوش (Stopper)، سرپوش و سایر در پوش‌ها (Clousures)، از شیشه.
4044347013221010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت دستی با کلیشه یا بگونه‌ای دیگر تزئین شده ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044357013222010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشینی با کلیشه یا بگونه‌ای دیگر تزئین شده ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044367013280010ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044377013330010ـ ـ از کریستال سرب‌دار ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044387013370010ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044407013411110ـ ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044417013411210ـ ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044427013411910ـ ـ ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044437013419010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشینی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044447013421010ـ ـ ـ اوپال ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044457013422010ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044467013423010ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044477013429010ـ ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044487013491010ـ ـ ـ اوپال ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044497013499010ـ ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044517013911110ـ ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044527013911210ـ ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044537013911910ـ ـ ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044547013919010ـ ـ ـ ساخته شده بصورت ماشینی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044557013991010ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044567013992010ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044577013999010ـ ـ ـ سایر ظروف شیشه‌ای (Glassware) از نوع مورد استفاده برای (سر) میز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل کار (Office)، تزئینات داخلی (Indoor decoration) یا مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف 10  70 یا
4044627016901010ـ ـ ـ شیشه‌های مخصوص پوشش سقف وشبیه آن بلوک برای فرش‌کردن، لوح، آجر، چهارگوش، کاشی‌(Tile) و سایر اشیاء از شیشه فشرده یا قالبی، حتی مسلح شده با سیم، برای بنای ساختمان؛ مکعب بزرگ و کوچک  وسایر شیشه‌آلات، حتی روی تکیه گاه، برای موزاییک یا تزئینات همانند؛ شیشه‌های رنگین جفت و جور شده منقوش (Vitrau
4044637016909010ـ ـ ـ سایر بلوک برای فرش‌کردن، لوح، آجر، چهارگوش، کاشی‌(Tile) و سایر اشیاء از شیشه فشرده یا قالبی، حتی مسلح شده با سیم، برای بنای ساختمان؛ مکعب بزرگ و کوچک  وسایر شیشه‌آلات، حتی روی تکیه گاه، برای موزاییک یا تزئینات همانند؛ شیشه‌های رنگین جفت و جور شده منقوش (Vitrau
4044757018102010ـ ـ ـ سایر منجوق‌های شیشه‌ای منجوق شیشه‌ای، مروارید بدلی، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه‌ای همانند،‌و اشیاء مربوطه، غیر از زیور‌ آلات بدلی از شیشه، چشم شیشه‌ای غیر از چشم مصنوعی (Prosthetic)؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از شیشه کار شده به وسیله چراغ شا
4044787018109010ـ ـ ـ سایر منجوق شیشه‌ای، مروارید بدلی، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه‌ای همانند،‌و اشیاء مربوطه، غیر از زیور‌ آلات بدلی از شیشه، چشم شیشه‌ای غیر از چشم مصنوعی (Prosthetic)؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از شیشه کار شده به وسیله چراغ شا
4044807018209010ـ ـ ـ سایر منجوق شیشه‌ای، مروارید بدلی، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه‌ای همانند،‌و اشیاء مربوطه، غیر از زیور‌ آلات بدلی از شیشه، چشم شیشه‌ای غیر از چشم مصنوعی (Prosthetic)؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از شیشه کار شده به وسیله چراغ شا
444817018901010ـ ـ ـ چشم مصنوعی از شیشه برای بازیچه منجوق شیشه‌ای، مروارید بدلی، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه‌ای همانند،‌و اشیاء مربوطه، غیر از زیور‌ آلات بدلی از شیشه، چشم شیشه‌ای غیر از چشم مصنوعی (Prosthetic)؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از شیشه کار شده به وسیله چراغ شا
4044837018909010ـ ـ ـ سایر منجوق شیشه‌ای، مروارید بدلی، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیاء کوچک شیشه‌ای همانند،‌و اشیاء مربوطه، غیر از زیور‌ آلات بدلی از شیشه، چشم شیشه‌ای غیر از چشم مصنوعی (Prosthetic)؛ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از شیشه کار شده به وسیله چراغ شا
3244907019391010ـ ـ ـ پشم شیشه الیاف شیشه (از جمله پشم شیشه) و اشیاء ساخته شده از این مواد (مثلاً، نخ، پارچه تار و پودباف).
4045057020004010ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی سایر اشیاء از شیشه.
4045067020005010ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی سایر اشیاء از شیشه.
4045097020009910ـ ـ ـ ـ سایر سایر اشیاء از شیشه.
1045567113111010ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045577113119010ـ ـ ـ سایر زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045587113191010ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045597113199010ـ ـ ـ سایر زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045607113201010ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045617113209010ـ ـ ـ سایر زیورآلات یا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045627114111010ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045637114112010ـ ـ ـ ملیله‌کاری، صنایع دستی طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045647114113010ـ ـ ـ مرصع طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045657114119010ـ ـ ـ سایر طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045667114191010ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045677114192010ـ ـ ـ ملیله‌کاری شده، صنایع دستی طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
1045687114193010ـ ـ ـ مرصع طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
445787118100010ـ سکه‌های غیر رایج، باستثنای سکه‌های طلا سکه.
445797118900010ـ سایر سکه.
1047017214990010ـ ـ سایر سایر میله‌ها از آهن یا از فولاد‌های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد‌شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده‌اند.
1047077216220010ـ ـ پروفیل با مقطع T پروفیل (profile)  از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.
1047157216910010ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled Products) پروفیل (profile)  از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.
4048707312900010ـ سایر مفتول به هم تابیده، طناب، کابل، نوار گیس‌باف (Plaited band)، طناب‌بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد،‌عایق نشده برای مصرف برق.
2648717313000010سیم‌خاردار آهنی یا فولادی؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک لا، خاردار یا بدون خار، سیم دولای شل‌تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی، از آهن یا از فولاد. سیم‌خاردار آهنی یا فولادی؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک لا، خاردار یا بدون خار، سیم دولای شل‌تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی، از آهن یا از فولاد.
1049157319400010ـ سنجاق قفلی و سایر سنجاق‌ها سوزن‌ دوزندگی، میل‌بافتنی، میل بندکش، میل قلاب‌بافی، درفش گلدوزی و قلابدوزی و اشیاء همانند، برای به‌کارگیری با دست، از آهن یا از فولاد؛ سنجاق قفلی و سایر سنجاقها از آهن یا از فولاد، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.
449187320101010ـ ـ ـ فنر صفحه‌ای (تیغه‌ای) نگهدارنده ریل نوار کاست ویدئو (reel plate spring) فنر و تیغه برای فنر، از آهن یا از فولاد.
449207320201010ـ ـ ـ فنر پیچشی مخصوص نوار کاست ویدئو (torsion spring) فنر و تیغه برای فنر، از آهن یا از فولاد.
4049237321111010ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049247321112010ـ ـ ـ اجاق گاز رومیزی توکار بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049257321113010ـ ـ ـ فر گازی توکار بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049267321119010ـ ـ ـ سایر بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049277321120010ـ ـ با سوخت مایع بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049287321190010ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد (Solid fuel) بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049297321810010ـ ـ با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوخت‌ها بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049307321820010ـ ـ با سوخت مایع بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049317321890010ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)،‌بریان‌کن (Barbecue)، کباب‌پز اجاق‌گاز دستی، خوراک گرم‌کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،‌همچنین اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا
4049337322110010ـ ـ‌ از چدن رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم‌کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن،‌آهن یا از فولاد، گرم‌کننده هوا و توزیع کننده‌های هوای گرم (از جمله توزیع‌کننده‌هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می‌دهند)، با گرم‌کننده غیربرقی، دارای یک بادزن
4049347322190010ـ ـ سایر رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم‌کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن،‌آهن یا از فولاد، گرم‌کننده هوا و توزیع کننده‌های هوای گرم (از جمله توزیع‌کننده‌هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می‌دهند)، با گرم‌کننده غیربرقی، دارای یک بادزن
4049377323100010ـ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب‌دستمال،‌ دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقلی کردن یا مصارف همانند اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
2249387323911010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
4049397323919010ـ ـ ـ سایر اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
2249407323921010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
4049417323929010ـ ـ ـ سایر اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
2249447323941010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
4049457323949010ـ ـ ـ سایر اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
2249467323991010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
4049477323999010ـ ـ ـ سایر اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن و صیقلی کردن ظروف یا مصارف همانند، از آهن یا از فولاد.
4049487324100010ـ ظرفشویی و روشویی، از فولاد زنگ‌نزن لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها از چدن، آهن یا از فولاد.
4049497324210010ـ ـ‌ از چدن، حتی لعاب‌داده شده لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها از چدن، آهن یا از فولاد.
4049507324290010ـ ـ سایر لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها از چدن، آهن یا از فولاد.
1549527325100010ـ از چدن غیرچکش‌خوار سایر مصنوعات ریخته‌گری از چدن، آهن یا از فولاد
1549577326200010ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فولادی مصنوعات دیگر از آهن یا از فولاد.
449627326905010ـ ـ ـ راهنمای نوار ویدئو (tape guide) مصنوعات دیگر از آهن یا از فولاد.
1550097415100010ـ میخ و میخ سرپهن، پونز، میخ دو پا و اشیاء همانند میخ، میخ سرپهن (Tacks)، پونز، میخ دوپا (Staple) (غیر از آنهایی که مشمول شماره 05  83 می‌شوند) و اشیاء همانند، از مس یا دارای ساقه از آهن یا از فولاد با سرمسی؛ پیچ، پیچ مهره‌خور، مهره، قلاب‌پیچی، میخ پرچ، خار، میخ اشپیل، واشر (از جمله واشر فنری) و اشیاء هم
4050147418101010ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه‌ یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء آنها، از مس.
4050157418102010ـ ـ ـ فیروزه‌کوب، صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه‌ یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء آنها، از مس.
4050167418103010ـ ـ ـ میناکاری شده، صنایع دستی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه‌ یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء آنها، از مس.
4050177418109010ـ ـ ـ سایر؛ اجزا و قطعات اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه‌ یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء آنها، از مس.
4050187418200010ـ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه‌ یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء آنها، از مس.
4050197419100010ـ زنجیر به هر اندازه و اجزاء و قطعات آن مصنوعات دیگر از مس.
4050217419991010ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی مصنوعات دیگر از مس.
4050227419992010ـ ـ ـ فیروزه‌کوب، صنایع دستی مصنوعات دیگر از مس.
4050237419993010ـ ـ ـ میناکاری شده، صنایع دستی مصنوعات دیگر از مس.
4050247419994010— صنایع دستی از ورشومصنوعات دیگر از مس.
4050257419999010ـ ـ‌ ـ سایر مصنوعات دیگر از مس.
4050897615101010— رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از آلومینیوم؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم.
4050907615109010—سایراشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از آلومینیوم؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم.
4050917615200010ـ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء خانه‌داری و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک‌کردن ظروف، صیقل‌کردن یا مصارف همانند، از آلومینیوم؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم.
4050927616101010ـ ـ ـ میخ پرچ مصنوعات دیگر از آلومینیوم.
1550937616109010ـ ـ ـ سایر مصنوعات دیگر از آلومینیوم.
1250957616990010— سایرمصنوعات دیگر از آلومینیوم.
2651768201100010ـ بیل و بیلچه ابزارهای دستی، به شرح زیر:
2651778201300010ـ کلنگ به هر شکل، کج بیل، کج بیل باغبانی، شن‌کش، گل تراش ابزارهای دستی، به شرح زیر:
40 یا 250000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51788201400010ـ تبر و تیشه، دهره و ابزارهای برنده همانند ابزارهای دستی، به شرح زیر:
451798201500010ـ قیچی باغبانی ( از جمله قیچی برای بریدن گوشت پرندگان) که با یک دست کار می‌کند ابزارهای دستی، به شرح زیر:
1551808201600010ـ قیچی پرچین‌بر، قیچی باغبانی و ابزارهای همانند که با دو دست کار می‌کند ابزارهای دستی، به شرح زیر:
2251828202100010ـ اره دستی اره‌دستی؛ تیغه اره از هر نوع (از جمله تیغه اره‌های راست‌بر، گردبر و یا بدون دندانه).
2251848202310010ـ ـ دارای قسمت عامل از فولاد اره‌دستی؛ تیغه اره از هر نوع (از جمله تیغه اره‌های راست‌بر، گردبر و یا بدون دندانه).
15 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51898203100010ـ سوهان،‌چوب ساب و ابزارهای همانند سوهان، چوب‌ساب، انبردست (ازجمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش، قیچی فلز بری، لوله‌بر، پیچ‌بر، منگنه سوراخ‌کن و ابزارهای دستی همانند.
4052318211929010ـ ـ ـ سایر کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51908203200010ـ انبردست (از جمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند سوهان، چوب‌ساب، انبردست (ازجمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش، قیچی فلز بری، لوله‌بر، پیچ‌بر، منگنه سوراخ‌کن و ابزارهای دستی همانند.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51918203300010ـ قیچی فلز‌بری و ابزارهای همانند سوهان، چوب‌ساب، انبردست (ازجمله انبردست‌های برنده)، گازانبر، مقاش، قیچی فلز بری، لوله‌بر، پیچ‌بر، منگنه سوراخ‌کن و ابزارهای دستی همانند.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51938204110010ـ ـ دارای دندانه ثابت آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویزکردن)؛ آچاربکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51948204120010ـ ـ دارای دندانه متغیر آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویزکردن)؛ آچاربکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته.
40 یا 35000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51958204200010ـ آچاربکس، حتی دارای دسته آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویزکردن)؛ آچاربکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51978205200010ـ چکش و پتک ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
1051988205300010ـ رنده، اسکنه، مغار و ابزارهای برنده همانند برای کار روی چوب ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
2652028205510010ـ ـ برای مصارف خانه‌داری ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
26 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52038205590010ـ ـ سایر ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
2252048205600010ـ چراغ لحیم‌کاری و همانند ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52058205700010ـ گیره، قید و همانند ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52068205800010ـ سندان؛ کوره آهنگری قابل حمل، چرخ تیزکن پایه‌دار دستی یا پایی ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
40 یا 150000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52078205900010ـ سایر، شامل محموعه‌ای از اشیاء دو یا چند شماره فرعی از این ردیف ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه‌بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحیم‌کاری؛ گیره، قید و همانند، غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین‌ ابزارها را تشکیل می‌دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه‌
40 یا 150000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52088206000010ابزارهای مشمول حداقل دو شماره از شماره‌های _x000B_02 82، لغایت 05 82 آماده‌شده به صورت مجموعه برای خرده‌فروشی. ابزارهای مشمول حداقل دو شماره از
2252218208100010ـ برای کار روی فلزات کارد و تیغه‌های برنده، برای ماشینها یا برای وسایل مکانیکی.
2252248208400010ـ برای ماشین‌های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری کارد و تیغه‌های برنده، برای ماشینها یا برای وسایل مکانیکی.
4052288211100010ـ مجموعه‌ها از اشیاء جورشده کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
4052298211910010ـ ـ کارد سرمیز با تیغه ثابت کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
4052308211921010ـ ـ ـ صنایع دستی کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
4052328211931010ـ ـ ـ صنایع دستی کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
4052338211939010ـ ـ ـ سایر کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
2652358211950010ـ ـ دسته از فلزات معمولی کارد و چاقو با تیغه‌های برنده، با یا بدون دندانه (ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  82 می‌شوند، و تیغه آنها.
2652368212101010ـ ـ ـ تیغ دولبه بدون دسته (double edge) تیغ سلمانی و خودتراش و تیغه آنها (ازجمله، تیغه‌های تکمیل‌نشده (Blank) به شکل نوار).
2252428214109010ـ ـ ـ سایر سایر مصنوعات چاقوسازی (مثلاً ماشین موزنی، انواع ساطورهای قصابی یا آشپزخانه، کاردهای خردکردن و قیمه کردن، کاغذبر)؛ ابزارهای مانیکور یا پدیکور و مجموعه این ابزارها (از جمله سوهان ناخن).
1552448214900010ـ سایر سایر مصنوعات چاقوسازی (مثلاً ماشین موزنی، انواع ساطورهای قصابی یا آشپزخانه، کاردهای خردکردن و قیمه کردن، کاغذبر)؛ ابزارهای مانیکور یا پدیکور و مجموعه این ابزارها (از جمله سوهان ناخن).
4052458215100010ـ مجموعه از اشیاء جورشده دارای حداقل یک شیء که با پلاتین یا طلا یا با نقره آبکاری شده باشد. قاشق، چنگال، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک،‌کاردهای مخصوص‌ماهی یا‌کره، قندگیر و اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سرمیز.
4052468215200010ـ سایر مجموعه‌ها از اشیاء جورشده قاشق، چنگال، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک،‌کاردهای مخصوص‌ماهی یا‌کره، قندگیر و اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سرمیز.
4052478215910010ـ ـ با نقره، طلا یا پلاتین آبکاری شده باشد قاشق، چنگال، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک،‌کاردهای مخصوص‌ماهی یا‌کره، قندگیر و اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سرمیز.
2652498215991010— طرح اولیه (blank) قاشق و چنگالقاشق، چنگال، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک،‌کاردهای مخصوص‌ماهی یا‌کره، قندگیر و اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سرمیز.
4052508215999010— سایرقاشق، چنگال، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک،‌کاردهای مخصوص‌ماهی یا‌کره، قندگیر و اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سرمیز.
3274210105941010ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاریNULL
3274220105942010ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذارNULL
3274230105949010ـ ـ ـ سایرNULL
4074250207131010ـ ـ ـ قطعات تازه و یا سرد کرده مرغNULL
4074260207132010ـ ـ ـ احشاء تازه و یا سرد کرده مرغNULL
5574270207142010ـ ـ ـ قطعات منجمد مرغNULL
5574280207143010ـ ـ ـ احشاء منجمد مرغNULL
3274330407201010ـ ـ ـ تخم خوراکیNULL
3274340407209010ـ ـ ـ سایرNULL
7574390802510010ـ ـ با پوست: NULL
7574400802520010ـ ـ بدون پوست NULL
74410910991010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی :NULL
74420910992010ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :NULL
2674552202901010— مکمل‌های غذایی مایع (نوشیدنی)NULL
5574562202909010— سایرNULL
10075206202191010ـ ـ ـ البسه محلیNULL
10075216202199010ـ ـ ـ سایرNULL
10075226204139010ـ ـ ـ سایرNULL
10075236204191010ـ ـ ـ البسه محلیNULL
10075246204199010ـ ـ ـ سایرNULL
10075256213100010– از پشم یا ضایعات ابریشمNULL
475266307903010— پشه‌بند از جنس پلی‌اتیلن دارای PormetrinNULL
4075428450121010— ماشین لباسشویی دوقلو نیمه اتوماتیک 5 کیلو و بالاترNULL
4075438450129010— سایر NULL
3275448450190010ـ ـ سایرNULL
675608711102110—- مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگNULL
5575618711102910—- سایرNULL
4075879401801010ـ ـ ـ از جاجیم NULL
4075889401809010ـ ـ ـ سایرNULL
2675899405101010— چراغهایی که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نور افشان(LED) ساخته شده اند. NULL
5575909405109010— سایر NULL
2675919405201010— چراغهایی که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نور افشان(LED) ساخته شده اند. NULL
5575929405209010— سایر NULL
2675939405301010— وسایلی که با دیودهای نور افشان(LED) کار می کنند. NULL
5575949405309010— سایر NULL
2675959405403010— وسایل و چراغ هایی که برای به کارگیری با دیودهای نور افشان (LED) ساخته شده اند.NULL
1075969405404010— چراغ های شیلنگی و یا نواری متشکل از دیودهای نور افشان (LED) حتی دارای تجهیزات نصب پیچی، چسبی و …NULL
2275999601100010ـ عاج کار شده و اشیاء از عاجNULL
676009608309010ـ ـ ـ سایرNULL
5570089028200010ـ کنتور مایعات کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.
4070079028100010ـ کنتور گاز کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.
4070099028301110ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.
4070109028301910ـ ـ ـ ـ سایر کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.
4070119028302110ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.
4070129028302910ـ ـ ـ ـ سایر کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.
4070719103100010ـ که با برق کار می‌کنند ساعت دیواری، رومیزی و همانند دارای محرک ساعت مچی، جیبی و همانند، باستثنای ساعت‌های مشمول شماره 04  91.
4070729103900010ـ سایر ساعت دیواری، رومیزی و همانند دارای محرک ساعت مچی، جیبی و همانند، باستثنای ساعت‌های مشمول شماره 04  91.
4070749105110010ـ ـ که با نیروی برق کار می‌کنند سایر ساعت‌های دیواری، رومیزی و همانند.
4070759105190010ـ ـ سایر سایر ساعت‌های دیواری، رومیزی و همانند.
4070769105210010ـ ـ‌که با نیروی برق کار می‌کنند سایر ساعت‌های دیواری، رومیزی و همانند.
4070779105290010ـ ـ سایر سایر ساعت‌های دیواری، رومیزی و همانند.
4070789105910010ـ ـ که با نیروی برق کار می‌کنند سایر ساعت‌های دیواری، رومیزی و همانند.
4070799105990010ـ ـ‌ سایر سایر ساعت‌های دیواری، رومیزی و همانند.
4070809106100010ـ ساعت ثبت‌کننده‌ زمان؛ ساعت ضبط‌کننده زمان دستگاه ثبت اوقات روز و دستگاه برای سنجش، ثبت یا نشان دادن فواصل زمان به نحو دیگر، دارای انواع محرک ساعت یا دارای موتور سنکرون (مثلاً، ساعت ضبط‌کننده زمان)
4070829106909010ـ ـ ـ سایر دستگاه ثبت اوقات روز و دستگاه برای سنجش، ثبت یا نشان دادن فواصل زمان به نحو دیگر، دارای انواع محرک ساعت یا دارای موتور سنکرون (مثلاً، ساعت ضبط‌کننده زمان)
7529754202221010— جاجیم رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529764202222010— از نمدرختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529774202223010— قلمکاررختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529784202229010— سایررختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529794202290010ـ ـ سایر رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529804202310010ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529814202320010ـ ـ با سطح خارجی از ورق‌های موادپلاستیکی یا از مواد نسجی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529824202390010ـ ـ سایر رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
7529834202910010ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی از چرم یا از چرم ترکیبی رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های
4030864414001010ـ ـ ـ صنایع دستی شامل خراطی،‌معرق، مشبک، منبت، نازک‌کاری، نقاشی روی چوب، خاتم قاب چوبی برای تابلو، عکس، آیینه یا اشیاء همانند:
4030874414009010ـ ـ ـ سایر قاب چوبی برای تابلو، عکس، آیینه یا اشیاء همانند:
10071089201100010ـ پیانو با سیم یازه عمودی پیانو، همچنین پیانوی خودکار؛ کلاوسن (Clavecin) و سایر آلات سیمی یا زهی شستی‌دار.
10071099201200010ـ پیانو با سیم یا زه افقی پیانو، همچنین پیانوی خودکار؛ کلاوسن (Clavecin) و سایر آلات سیمی یا زهی شستی‌دار.
10071109201900010ـ سایر پیانو، همچنین پیانوی خودکار؛ کلاوسن (Clavecin) و سایر آلات سیمی یا زهی شستی‌دار.
10071119202100010ـ‌ که با آرشه نواخته می‌شوند سایر آلات موسیقی یا زهی (مثلاً، گیتار، ویولون،‌ هارپ).
10071129202900010ـ سایر سایر آلات موسیقی یا زهی (مثلاً، گیتار، ویولون،‌ هارپ).
10071139205100010ـ آلات بادی ـ برنجی سایر آلات موسیقی بادی (مثلاً، قره‌نی، ترومپت، نی انبان).
10071149205900010ـ سایر سایر آلات موسیقی بادی (مثلاً، قره‌نی، ترومپت، نی انبان).
10071159206000010آلات موسیقی ضربی (مثلاً، طبل و دهل، کسیلوفون، سنج، قاشقک، ماراکاس). آلات موسیقی ضربی (مثلاً، طبل و دهل، کسیلوفون، سنج، قاشقک، ماراکاس).
10071169207100010ـ آلات شستی‌دار (Keyboard)، غیر از آکاردئون آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی تولید شده یا باید تقویت گردد (مثلاً، ارگ، گیتار، آکاردئون).
10071179207900010ـ سایر آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی تولید شده یا باید تقویت گردد (مثلاً، ارگ، گیتار، آکاردئون).
10071189208100010ـ جعبه موزیک جعبه موزیک، ارکستریون، ارگ مکانیکی دسته‌دار، پرندگان مکانیکی خواننده،
471199208900010ـ سایر جعبه موزیک، ارکستریون، ارگ مکانیکی دسته‌دار، پرندگان مکانیکی خواننده،
3271209209300010ـ سیم و زه آلات موسیقی اجزاء و قطعات (مثلاً، مکانیسم‌های جعبه موزیک)‌و متفرعات (مثلاً، کارت، دیسک و رول برای آلات مکانیکی) آلات موسیقی؛ مترونوم و دیاپازون از هر نوع.
3271249209990010ـ ـ سایر اجزاء و قطعات (مثلاً، مکانیسم‌های جعبه موزیک)‌و متفرعات (مثلاً، کارت، دیسک و رول برای آلات مکانیکی) آلات موسیقی؛ مترونوم و دیاپازون از هر نوع.
2271259301100010ـ اسلحه‌های توپخانه (مثلاً، توپ، خمپاره‌انداز و خمپاره): اسلحه جنگی، غیر از رولور، طپانچه و سلاحهای مشمول شماره 07  93.
2271269301200010ـ ادوات برای پرتاب موشک؛ شعله افکن؛ ادوات برای پرتاب نارنجک؛ لوله‌های پرتاب مواد منفجره زیر آب و سلاح‌های مشابه اسلحه جنگی، غیر از رولور، طپانچه و سلاحهای مشمول شماره 07  93.
2271279301900010ـ سایر اسلحه جنگی، غیر از رولور، طپانچه و سلاحهای مشمول شماره 07  93.
2271289302000010رولور و طپانچه‌ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 93 یا 04 93 می‌شوند. رولور و طپانچه‌ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03  93 یا 04  93 می‌شوند.
2271299303100010ـ سلاح‌های گرم سرپر سایر سلاح‌های گرم و ادوات همانند که با احتراق باروت عمل می‌کنند (مثلاً، تفنگ‌ها و کارابین‌های ورزشی، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌های پرتاب منور (Very pistols) و سایر ادواتی‌که منحصراً برای پرتاب منورهای علامت دهنده طراحی شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها برای تیراند
2271309303200010ـ سایر تفنگ‌های ورزشی، شکاری یا هدف‌گیری، همچنین تفنگ‌ کارابین سایر سلاح‌های گرم و ادوات همانند که با احتراق باروت عمل می‌کنند (مثلاً، تفنگ‌ها و کارابین‌های ورزشی، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌های پرتاب منور (Very pistols) و سایر ادواتی‌که منحصراً برای پرتاب منورهای علامت دهنده طراحی شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها برای تیراند
2271319303300010ـ سایر کارابین‌های ورزشی، شکاری یا هدف‌گیری سایر سلاح‌های گرم و ادوات همانند که با احتراق باروت عمل می‌کنند (مثلاً، تفنگ‌ها و کارابین‌های ورزشی، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌های پرتاب منور (Very pistols) و سایر ادواتی‌که منحصراً برای پرتاب منورهای علامت دهنده طراحی شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها برای تیراند
2271329303900010ـ سایر سایر سلاح‌های گرم و ادوات همانند که با احتراق باروت عمل می‌کنند (مثلاً، تفنگ‌ها و کارابین‌های ورزشی، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌های پرتاب منور (Very pistols) و سایر ادواتی‌که منحصراً برای پرتاب منورهای علامت دهنده طراحی شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها برای تیراند
2271339304001010—شوک الکتریکی سایر سلاح‌ها (مثلاً، تفنگ‌ها و طپانچه‌های فنری، بادی یا گازی، باتون)، باستثنای سلاح‌های مشمول شماره 07  93.
2271369305100010ـ‌ برای رولور یا طپانچه اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271379305200010ـ برای تفنگ‌های شکاری یا تفنگ‌های ردیف 9303 اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271389305910010ـ ـ اسلحه جنگی مشمول شماره 01 93. اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271399305990010ـ ـ سایر اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271409306210010ـ ـ فشنگ بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک، و مهمات مشابه جنگی و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و سایر مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنین ساچمه شکاری و پولک فشنگ.
2271419306290010ـ ـ سایر بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک، و مهمات مشابه جنگی و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و سایر مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنین ساچمه شکاری و پولک فشنگ.
2271429306300010ـ سایر فشنگ‌ها و اجزاء و قطعات آنها بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک، و مهمات مشابه جنگی و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و سایر مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنین ساچمه شکاری و پولک فشنگ.
2271439306900010ـ سایر بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک، و مهمات مشابه جنگی و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و سایر مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنین ساچمه شکاری و پولک فشنگ.
2271449307000010شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سلاح‌های همانند و اجزاء‌ و قطعات آنها و غلاف و نیام برای آنها. شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سلاح‌های همانند و اجزاء‌ و قطعات آنها و غلاف و نیام برای آنها.
4071479401300010ـ‌ نشیمن‌های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
4071489401400010ـ نشیمن‌ها غیر از نشیمن‌ها برای باغ یا تجهیزات اردوزنی (Camping)، قابل تبدیل به تختخواب نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
5571499401510010ـ ـ از بامبو یا نخل رونده (Rattan) نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
5571509401590010ـ ـ سایر نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
5571519401610010ـ ـ رویه شده نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
5571529401690010ـ ـ سایر نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
4071539401710010ـ ـ رویه شده نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
4071549401790010ـ ـ سایر نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره
4071599402100010ـ صندلی‌های دندانپزشکی، صندلی‌های آرایشگاه یا صندلی‌های همانند و اجزاء و قطعات آنها مبلهای پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی (مثلاً، میز عمل جراحی، میز معاینه، تختخواب بیمارستانی دارای وسایل مکانیکی، صندلی دندانپزشکی)؛ صندلیهای آرایشگاه و صندلیهای همانند، دارای آلاتی برای چرخش و در عین حال برای بالابردن و متمایل کردن؛ اجزاء و قطعات ای
4071619402909010ـ ـ ـ سایر مبلهای پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی (مثلاً، میز عمل جراحی، میز معاینه، تختخواب بیمارستانی دارای وسایل مکانیکی، صندلی دندانپزشکی)؛ صندلیهای آرایشگاه و صندلیهای همانند، دارای آلاتی برای چرخش و در عین حال برای بالابردن و متمایل کردن؛ اجزاء و قطعات ای
4071629403100010ـ مبل‌های فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرند سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071639403201010ـ ـ ـ مبل‌های آهنگری سنتی سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071649403209010ـ ـ ـ سایر سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571659403300010ـ مبل‌های چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می‌گیرند سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571669403400010ـ مبل‌های چوبی از انواعی که در آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرند سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571679403501010ـ ـ ـ مبل‌های صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و …) سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571689403509010ـ ـ ـ سایر سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571699403601010ـ ـ ـ مبل‌های صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و …) سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571709403609010ـ ـ ـ سایر سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571719403700010ـ مبل‌ها از مواد پلاستیکی سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571729403810010ـ ـ از بامبو یا نخل رونده سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571739403890010ـ ـ سایر سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071749403900010ـ اجزاء و قطعات سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071759404100010ـ قسمت فنری تختخواب قسمت فنری تختخواب؛ اسباب تختخواب واشیاء همانند (مثلاً، تشک، لحاف، لحاف‌پر، کوسن مخده (Pouffe)، بالش)) دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کائوچوی اسفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش
4071769404210010ـ ـ از کائوچوی اسفنجی یا ازمواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون پوشش قسمت فنری تختخواب؛ اسباب تختخواب واشیاء همانند (مثلاً، تشک، لحاف، لحاف‌پر، کوسن مخده (Pouffe)، بالش)) دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کائوچوی اسفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش
4071779404290010ـ ـ از سایر مواد قسمت فنری تختخواب؛ اسباب تختخواب واشیاء همانند (مثلاً، تشک، لحاف، لحاف‌پر، کوسن مخده (Pouffe)، بالش)) دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کائوچوی اسفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش
4071789404300010ـ‌کیسه خواب قسمت فنری تختخواب؛ اسباب تختخواب واشیاء همانند (مثلاً، تشک، لحاف، لحاف‌پر، کوسن مخده (Pouffe)، بالش)) دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کائوچوی اسفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش
4071799404900010ـ سایر قسمت فنری تختخواب؛ اسباب تختخواب واشیاء همانند (مثلاً، تشک، لحاف، لحاف‌پر، کوسن مخده (Pouffe)، بالش)) دارای فنر یا انباشته شده یا از داخل تجهیز شده با هر نوع مواد، یا از کائوچوی اسفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش
5571859405409010ـ ـ ـ سایر چراغ و وسایل روشنایی همچنین نورافکنها و اجزاء و قطعات آنها، که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند،‌دارای یک منبع
1071869405501010ـ ـ ـ فانوس بادی چراغ و وسایل روشنایی همچنین نورافکنها و اجزاء و قطعات آنها، که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند،‌دارای یک منبع
1071879405502010ـ ـ ـ چراغ‌های توری چراغ و وسایل روشنایی همچنین نورافکنها و اجزاء و قطعات آنها، که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند،‌دارای یک منبع
5571889405509010ـ ـ ـ سایر چراغ و وسایل روشنایی همچنین نورافکنها و اجزاء و قطعات آنها، که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند،‌دارای یک منبع
1571999504201010ـ ـ ـ میز بیلیارد حتی به همراه اشیاء و متفرعات استاندارد مربوطه اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین‌تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.
1572009504202010ـ ـ ـ اشیاء و متفرعات اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین‌تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.
5572029504400010ـ کارت‌های بازی اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین‌تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.
1572049504901010ـ ـ ـ میز اسنوکر حتی به همراه اشیاء و متفرعات استاندارد مربوطه اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین‌تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.
1072059504902010ـ ـ ـ ادوات برای بازی بولینگ اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین‌تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.
472069504909010ـ ـ ـ سایر اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین‌تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.
5572079505100010ـ اشیاء برای جشن‌های کریسمس اشیاء برای جشن، کارناوال یا برای سایر سرگرمیها، همچنین اشیاء برای شعبده‌بازی و اشیاء اعجاب‌آور.
5572089505900010ـ سایر اشیاء برای جشن، کارناوال یا برای سایر سرگرمیها، همچنین اشیاء برای شعبده‌بازی و اشیاء اعجاب‌آور.
1072129506199010ـ ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
472139506210010ـ ـ تخته شناور شراعی (Sailboard) اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
1072149506290010ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
1072159506310010ـ ـ چوگان،‌کامل اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
4072179506329010ـ ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
4072189506390010ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
472229506510010ـ ـ راکت تنیس، حتی زه‌دار اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
472239506591010ـ ـ ـ راکت بدمینتون (BADMINTON) اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
1072249506599010ـ ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
5572339506699010ـ ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
3272349506700010ـ اسکیت روی یخ و اسکیت روی زمین (Roller skate)، همچنین کفش‌های اسکیتینگ دارای ملحقات اسکیت اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
1572369506919010ـ ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
472379506991010ـ ـ ـ چوب هاکی اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
472389506992010ـ ـ ـ توپ‌پردار بدمینتون اعم از طبیعی یا مصنوعی (SHUTTLE COCKS) اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
1072409506999010ـ ـ ـ سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها (همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره‌های دیگراین فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه‌ها (Paddling pool).
1072419507100010ـ چوب‌های ماهیگیری چوب‌های ماهیگیری، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات برای ماهیگیری با قلاب؛ تور ماهیگیری دسته‌دار،  تورهای  پروانه‌گیری  و تورهای همانند؛ پرنده مصنوعی و سایر طعمه‌‌ها برای جلب شکار (غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  92 یا 05  97 می‌باشد) و لوازم همانند صید یا شکار
472429507200010ـ قلاب‌های ماهیگیری، حتی متصل به زه کوتاه ماهیگیری چوب‌های ماهیگیری، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات برای ماهیگیری با قلاب؛ تور ماهیگیری دسته‌دار،  تورهای  پروانه‌گیری  و تورهای همانند؛ پرنده مصنوعی و سایر طعمه‌‌ها برای جلب شکار (غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  92 یا 05  97 می‌باشد) و لوازم همانند صید یا شکار
1072439507300010ـ قرقره‌های ماهیگیری چوب‌های ماهیگیری، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات برای ماهیگیری با قلاب؛ تور ماهیگیری دسته‌دار،  تورهای  پروانه‌گیری  و تورهای همانند؛ پرنده مصنوعی و سایر طعمه‌‌ها برای جلب شکار (غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  92 یا 05  97 می‌باشد) و لوازم همانند صید یا شکار
472449507900010ـ سایر چوب‌های ماهیگیری، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات برای ماهیگیری با قلاب؛ تور ماهیگیری دسته‌دار،  تورهای  پروانه‌گیری  و تورهای همانند؛ پرنده مصنوعی و سایر طعمه‌‌ها برای جلب شکار (غیر از آنهایی که مشمول شماره 08  92 یا 05  97 می‌باشد) و لوازم همانند صید یا شکار
4072459508100010ـ سیرک سیار و باغ وحش سیار چرخ و فلک (Roundabouts)، تاب، جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد؛ سیرک سیار و باغ وحش سیار؛ تئاتر سیار.
2272469508901010ـ ـ ـ چرخ و فلک،تاب،تیاتر سیار چرخ و فلک (Roundabouts)، تاب، جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد؛ سیرک سیار و باغ وحش سیار؛ تئاتر سیار.
472479508909010ـ ـ ـ جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد چرخ و فلک (Roundabouts)، تاب، جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد؛ سیرک سیار و باغ وحش سیار؛ تئاتر سیار.
5572489601901010ـ‌ ـ‌ ـ‌ اشیاء دست‌ساز از استخوان، صدف، بدون نقاشی عاج، استخوان، کاسه لاک‌پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف و سایر مواد حیوانی تراش‌پذیر، کار شده، و اشیاء از این مواد (همچنین اشیایی که از قالب ریزی به دست می‌آیند).
5572499601902010ـ‌ ـ‌ ـ‌ اشیاء دست‌ساز از استخوان، صدف، با نقاشی عاج، استخوان، کاسه لاک‌پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف و سایر مواد حیوانی تراش‌پذیر، کار شده، و اشیاء از این مواد (همچنین اشیایی که از قالب ریزی به دست می‌آیند).
5572509601909010ـ‌ ـ‌ ـ‌ سایر عاج، استخوان، کاسه لاک‌پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف و سایر مواد حیوانی تراش‌پذیر، کار شده، و اشیاء از این مواد (همچنین اشیایی که از قالب ریزی به دست می‌آیند).
2272579603309010ـ ـ ـ سایر جاروب‌ها، بروس‌ها (ازجمله بروس‌های تشکیل‌دهنده اجزاء و قطعات ماشینها، دستگاهها یا وسایل نقلیه زمینی)، جاروب‌های مکانیکی برای کارکردن با دست، بدون موتور، زمین پاک‌کن و گردگیر از پر؛ کلاله‌هاو دسته الیاف آماده برای جاروب یا بروس‌سازی؛ تامپون نقاشی (Paint pa
3272659604000010الک دستی و غربال دستی. الک دستی و غربال دستی.
2672669605000010مجموعه‌های سفری برای نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز‌کردن کفش یا لباس. مجموعه‌های سفری برای نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز‌کردن کفش یا لباس.
1572789608301010ـ ـ ـ با جوهر مایع (روان‌نویس نوک غلطکی Roller Point Pen) قلم نوک ساچمـــه‌ای(Ball point pen)؛ قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمها؛ قلم دوپلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم‌گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین‌کلاهک  و گیره) اشیاء پیش
55 یا 70000 72849609100010ـ مداد و مدادرنگی، با مغزی دارای غلاف سخت مداد‌ (غیراز مدادهای مشمول‌شماره 08  96)،‌ مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی، زغال‌رسامی، گچ برای نوشتن یا رسامی و گچ خیاطی.
3272869609900010ـ سایر مداد‌ (غیراز مدادهای مشمول‌شماره 08  96)،‌ مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی، زغال‌رسامی، گچ برای نوشتن یا رسامی و گچ خیاطی.
4072889610009010ـ ـ ـ سایر سنگ لوح و تابلو، دارای سطح برای نوشتن یا رسامی،  حتی قاب شده.
2672899611000010مهرهای تاریخ‌زنی، لاک و مهر کردن یا شماره زنی، و همانند (از جمله وسایل برای چاپ یا چاپ برجسته برچسب)، طراحی شده برای کارکردن در دست؛ ورساد(Stick) برای کارکردن با نیروی دست و مجموعه‌های چاپ دستی توأم شده با این ورسادها(Sticks). مهرهای تاریخ‌زنی، لاک و مهر کردن یا شماره زنی، و همانند (از جمله وسایل برای چاپ یا چاپ برجسته برچسب)، طراحی شده برای کارکردن در دست؛ ورساد(Stick) برای کارکردن با نیروی دست و مجموعه‌های چاپ دستی توأم شده با این ورسادها(Sticks).
3272929613100010ـ فندک جیبی، گازی، غیر قابل پرکردن فندک سیگار و سایر فندکها، حتی مکانیکی یا الکتریکی، و اجزاء و قطعات آنها غیر از سنگ و فتیله.
3272939613200010ـ فندک جیبی، گازی، قابل پرکردن فندک سیگار و سایر فندکها، حتی مکانیکی یا الکتریکی، و اجزاء و قطعات آنها غیر از سنگ و فتیله.
5572969614000010پیپ‌های استعمال دخانیات (Smoking pipes) (شامل حقه‌ها (Bowls) پیپ و چوب‌های سیگار یا سیگارت و قطعات مربوطه. پیپ‌های استعمال دخانیات
4072989615190010ـ ـ سایر شانه، گیره زلف و همانند؛ سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گیره فردهنده، فرزن مو (Hair-Curler) و همانند، غیر از آنهایی که مشمول شماره 16  85 می‌شوند، و اجزاء و قطعات آنها.
4072999615900010ـ سایر شانه، گیره زلف و همانند؛ سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گیره فردهنده، فرزن مو (Hair-Curler) و همانند، غیر از آنهایی که مشمول شماره 16  85 می‌شوند، و اجزاء و قطعات آنها.
4073009616100010ـ عطرپاش و پاشنده‌های آرایشی همانند و تجهیزات و سر آنها #N/A
4073029617000010فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است؛ و همچنین اجزاء و قطعات آنها (باستثنای شیشه‌ یدکی داخلی). فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است؛ و همچنین اجزاء و قطعات آنها (باستثنای شیشه‌ یدکی داخلی).
5573039618000010مانکن خیاطی و سایر آدمک‌های چوبی؛ آدمک‌های متحرک و سایر نمایش‌های متحرک برای تزئین ویترین مغازه‌ها. مانکن خیاطی و سایر آدمکهای چوبی؛ آدمکهای متحرک و سایر نمایشهای متحرک برای تزئین ویترین مغازه‌ها.
473069701100010ـ تابلوی نقاشی، نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مدادرنگی (Pastel) تابلوی نقاشی، نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی (Pastel)، تماماً با دست کشیده شده، غیر از نقشه‌های مشمول شماره 06  49 و غیر از اشیاء ساخته شده در کارخانه که با دست رنگ یا تزئین شده‌اند؛ کولاژ و پلاکهای تزئینی همانند.
473079701900010ـ سایر تابلوی نقاشی، نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی (Pastel)، تماماً با دست کشیده شده، غیر از نقشه‌های مشمول شماره 06  49 و غیر از اشیاء ساخته شده در کارخانه که با دست رنگ یا تزئین شده‌اند؛ کولاژ و پلاکهای تزئینی همانند.
473099703000010آثار اصلی مجسمه‌سازی، حجاری، از هر ماده. آثار اصلی مجسمه‌سازی، حجاری، از هر ماده.
473109704000010تمبر پستی یا تمبر مالیاتی، علامت پستی پاکت دارای نقش تمبر کلکسیونی، لوازم‌التحریر کاغذی پستی، کاغذ تمبردار و همانند، باطل شده یا باطل نشده غیر از اشیائی که مشمول شماره 07 49 می‌شوند. تمبر پستی یا تمبر مالیاتی، علامت پستی پاکت دارای نقش تمبر کلکسیونی، لوازم‌التحریر کاغذی پستی، کاغذ تمبردار و همانند، باطل شده یا باطل نشده غیر از اشیائی که مشمول شماره 07  49 می‌شوند.
473119705000010کلکسیون و اشیاء کلکسیونی وابسته به حیوان شناسی، گیاه شناسی، معدن‌شناسی، کالبد شناسی، تاریخی، باستان‌شناسی، دیرین‌شناسی، نژادشناسی یا سکه و مدال‌شناسی. کلکسیون و اشیاء کلکسیونی وابسته به حیوان شناسی، گیاه شناسی، معدن‌شناسی، کالبد شناسی، تاریخی، باستان‌شناسی، دیرین‌شناسی، نژادشناسی یا سکه و مدال‌شناسی.
473129706000010اشیاء عتیقه که بیش از یکصد سال قدمت داشته باشند. اشیاء عتیقه که بیش از یکصد سال قدمت داشته باشند.
4400101210010ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص: اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
4420101299010ـ ـ ـ سایر اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
4430101300010ـ الاغ اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
22440101900010ـ سایر اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
15640105119010ـ ـ ـ سایر مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگی.
4670105129010ـ ـ ـ سایر مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگی.
15680105130010ـ ـ مرغابی‌ها مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگی.
8690105140010غاز هاNULL
8700105150010ماکیان گینه ایNULL
32720105990010ـ ـ سایر مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگی.
4730106111010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) سایر حیوانات زنده.
15740106119010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4750106121010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) سایر حیوانات زنده.
15760106129010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4770106130010ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae) سایر حیوانات زنده.
15780106140010ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی سایر حیوانات زنده.
40790106191010ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی سایر حیوانات زنده.
4800106192010ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما سایر حیوانات زنده.
4810106193010ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی سایر حیوانات زنده.
15820106199010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4830106201010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) سایر حیوانات زنده.
15840106209010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4850106311010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) سایر حیوانات زنده.
15860106319010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4870106321010ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی سایر حیوانات زنده.
15880106329010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4900106332010ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی سایر حیوانات زنده.
4910106339010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4920106391010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) سایر حیوانات زنده.
4930106399010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
15960106413010ـ ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
15970106490010ـ ـ سایر سایر حیوانات زنده.
4980106901010ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) سایر حیوانات زنده.
401510207240010ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401520207250010ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
551530207260010ـ ـ قطعات و احشاء تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
551540207271010ـ ـ ـ خمیر گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
551550207279010ـ ـ ـ سایر گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401560207410010ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401570207420010ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401580207430010ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401590207440010ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401600207450010ـ ـ سایر، منجمد گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401610207510010ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401620207520010ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401630207530010ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401640207540010ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401650207550010ـ ـ سایر، منجمد گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
401660207600010ـ از ماکیان گینه‌ای گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد.
41740209900010ـ‌ سایر پیه خوک بدون گوشت لخم، چربی خوک و چربی پرندگان خانگی، آب نکرده یا به نحوی دیگر استخراج نشده، تازه، سردکرده، منجمد، نمک‌‌زده، در آب‌نمک، خشک کرده یا دودی.
321870301919010ـ ـ ـ‌ سایر (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهی‌های زنده.
41880301920010ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) ماهی‌های زنده.
41890301931010ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ماهی‌های زنده.
321900301939010ـ ـ ـ سایر ماهی‌های زنده.
61920301950010ـ ـ ماهی‌های تن بسیار بزرگ جنوب_x000B_ (Thunnus maccoyii) ماهی‌های زنده.
321950301999010ـ ـ ـ سایر ماهی‌های زنده.
401960302110010— قزل‌آلا «Trout» (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
2619703021300100ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
261980302140010ـ ـ ماهی قزل‌آلای اقیانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهی قزل‌آلای دانوب (Huchohucho). ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
261990302190010ـ ـ سایر ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262000302210010ـ ـ فلتان «Halibut» (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus, hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262010302220010ـ ـ حلوا ماهیان Plaice» (Pleuronectes Platessa) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262020302230010ـ ـ کفشک ماهیان (Sole) )گونه (Solea ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262030302240010ـ ـ ماهی پهن (Psetta Maxima Scophtholmidae) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
102050302310010ـ ـ تن سفید یا ژرمون ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
102060302320010ـ ـ تن زردبال Yellowfin tunas (Thunnus albacares) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
102080302340010ـ ـ تن بسیار چرب و چاق (Thunnus obesus) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
102090302350010ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus, thunnus) orientalis ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
102100302360010ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42120302410010ـ ـ شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42130302420010ـ ـ ماهی آنچوی (Engraulis spp.) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42140302430010ـ ـ ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sprttus) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262150302441010ـ ـ ـ مکرل آبی (bluemaekerel) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262170302450010ـ ـ جک و هورس مکرل (Trachurus spp) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42180302460010ـ ـ کوبیا (Rachycentro Canadum) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42190302470010ـ ـ نیزه ماهی (xiphias glading) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42200302510010ـ ـ ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42210302520010ـ ـ ماهی هاد داک (Melanogrammus aeglefinus) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42220302530010ـ ـ ماهی پشت سیاه (Pollachius virens) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42230302540010ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42240302550010ـ ـ ماهی آلاسکاپولاک (Theraga chalogramma) Alaska Pollack ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42250302560010ـ ـ ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42260302590010ـ ـ سایر ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262280302720010ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp., silurus., clarias spp., lctalurus spp.) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262290302730010ـ ـ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42300302740010ـ ـ مارماهی (Anguila spp.) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262310302790010ـ ـ سایر ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262320302810010ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262330302820010ـ ـ ماهیان ری‌انداسکیت (Rajrdae) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262340302830010ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262350302840010ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicen trarchus spp.) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262360302850010ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
262370302890010ـ ـ سایر ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
42380302900010ـ جگر و تخم ماهی ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی مشمول شماره 04  03.
222390303110010ـ ـ ماهی آزاد قرمز (red salmon) (Oncorhyncnus nerka) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
262400303120010ـ ـ سایر ماهی‌های آزاد اقیانوس آرام ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
402420303140010ـ ـ ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322430303190010ـ ـ‌ سایر ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322450303240010ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322460303250010ـ ـ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
42470303260010ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322480303290010ـ ـ سایر ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
222490303310010ـ ـ فلتان (Fletans) Hippoglossus, Hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
222500303320010ـ ـ حلوا ماهیان «‍Plaice»(platessa Pleuronectes) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
262510303330010ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
222520303340010ـ ـ ماهی پهن ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
152540303410010ـ ـ تن سفید یا ژرمون Albacore (Thunnus alalunga) یا tunas longfinned ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
222580303450010ـ ـ ماهی تون بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus Thynnus, Thunnus or ientalis) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
152590303460010ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
102620303530010ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322660303550010ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322670303560010ـ ـ ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
102680303570010ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
102710303650010ـ ـ ماهی پشت سیاه (Pollachius virens) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322730303670010ـ ـ ماهی آلاسکا پولاک (Theraga chalcogramma) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
102760303810010ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322770303820010ـ ـ ری انداسکیت (Rajidae) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
102780303830010ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
322790303840010ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
102810303900010ـ جگر و تخم ماهی ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشت ماهی‌های مشمول شماره
402820304310010ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402830304320010ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402840304330010ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates nilotius) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402850304390010ـ ـ سایر فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402860304410010ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهی آزاد اقیانوس اطلس (Salmo salar)، ماهی آزاد دانوب (Hucho huchoفیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
42870304420010ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogaster) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
42880304430010ـ ـ انواع ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402890304440010ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402900304450010ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402910304460010ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402920304490010ـ ـ سایر فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402930304510010ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهی کپور، مارماهی (Anguilla spp)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماهی (channa spp.) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402940304520010ـ ـ ماهی آزاد فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402950304530010ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402960304540010ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402970304550010ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
402980304590010ـ ـ سایر فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403000304620010ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403020304690010ـ ـ سایر فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403040304720010ـ ـ ماهی هادداک (melanojrammus aeglefinus) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403050304730010ـ ـ ماهی پشت سیاه (Pollachius virens) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403090304810010ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، ماهی آزاد اقیانوس اطلس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hفیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403100304820010ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
323120304840010ـ ـ اره ماهی (xiphias gladius) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
323130304850010ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403140304860010ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403160304890010ـ ـ سایر فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
323170304910010ـ ـ شمشیرماهی (Xiphias gladius) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
323180304920010ـ ـ اره‌ماهی (گونه Dissostichus) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403190304930010ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (angفیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403200304940010ـ ـ آلاسکاپولاک (theraga chalcogramma) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403210304950010ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از ماهی‌های آلاسکاپولاک (Theraga chalcogramma) فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
403220304990010ـ ـ سایر فیله‌ ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه‌شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
103240305200010ـ جگر ماهی، تخم و منی‌ماهی، خشک‌کرده، دودی ‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103260305310010ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., – silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103270305320010ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103280305390010ـ ـ سایر ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
153290305410010ـ ـ ماهی‌ آزاد اقیانوس آرام «Pacific salmon» (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهی آزاد اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
153300305420010ـ ـ شاه‌ماهی «Herrings» (Clupea pallasii, Clupea harengus) ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
153310305430010ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
153320305440010ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., – silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
153330305490010ـ ـ سایر ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103340305510010ـ ـ ماهی روغن «Cod» (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103350305590010ـ ـ سایر ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103360305610010ـ ـ شاه‌ماهی «Herring» (Clupea pallasii, Clupea harengus) ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
103370305620010ـ ـ ماهی روغن «God» (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
153380305630010ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis) ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
223390305640010ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., – silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
223400305690010ـ ـ سایر ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
223410305710010ـ ـ باله کوسه ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
223420305720010ـ ـ سر ماهی، دم، امعاء و احشاء ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
223430305790010ـ سایر ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
223440306110010ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار Palinurus) گونه، Panulirus گونه، گونه (Jasus قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753450306120010ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) «Lobsters» قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753460306140010ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه«Crabs» قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753470306150010ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus) قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753480306160010ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753490306170010ـ ـ سایر انواع میگو. قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
323500306190010ـ ـ سایر، همچنین،‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
223510306210010ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار (Palinurus گونه، Panulirus گونه، Jasusگونه) قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
323520306220010ـ ـ لابستر دریایی (گونه Homarus) قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
223530306240010ـ ـ خرچنگ دم کوتاه قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753540306250010ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegieus) قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
103560306262010ـ ـ ـ پست لار و میگوی زنده (Post Larue) قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753570306269010ـ ـ ـ سایر قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
323600306279010ـ ـ ـ سایر قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
43610306290010ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره و به هم ‌فشرده به صورت «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ قشرداران، پوست‌نکنده، پخته‌شده در آب یا در بخار آب، حتی سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده، یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
43620307110010ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43630307190010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43640307210010ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43650307290010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43660307310010ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43670307390010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
103680307410010ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43690307490010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43700307510010ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43710307590010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43720307600010ـ حلزون آب‌شیرین «Snails» باستثنای نوع دریایی آن صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263730307710010ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43740307790010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263750307810010ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43760307890010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263770307910010ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43780307990010ـ ـ سایر صدفداران، حتی جداشده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آبزیان فاقد ستون فقرات بغیر از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردکرده، یخ‌زده، خشک کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263790308110010ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده #N/A
43800308190010ـ ـ سایر #N/A
263810308210010ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده #N/A
43820308290010ـ ـ سایر #N/A
263830308300010ـ ژله فیش (عروس دریایی) (Rhopilema spp) #N/A
43840308900010ـ سایر #N/A
323990403909010ـ ـ ـ سایر دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
44210407119010ـ ـ ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته.
44220407190010ـ ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته.
324240407290010ـ ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته.
324250407900010ـ سایر تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته.
324270408190010ـ ـ سایر تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
224290408990010ـ ـ سایر تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
224310410001010ـ ـ ـ ژله، رویال، بره موم و زهر زنبور عسل محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
324320410009010ـ ـ ـ سایر محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
324330501000010موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.
44360504000010روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی. روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.
404380505900010ـ سایر پوست و سایر اجزاء پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزاء پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزاء پر.
44440510000010عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد. عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.
224460511910010ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3 محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3 غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.
404490511999010ـ ـ ـ سایر محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3 غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.
44550602300010ـ درخت گل سرخ (Rhododendron) و آزالیا (Azalea)، حتی پیوندزده سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
44580602902010ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
1004680604201010ـ ـ ـ لاکی بامبو و برگ‌های زنبق شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.
404690604202010ـ ـ ـ سایر شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.
404700604900010ـ سایر شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.
754870708100010ـ نخودفرنگی «Pisum sativum» سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکرده.
754910709300010ـ بادنجان سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده.
754920709400010ـ کرفس بغیر از کرفس غده‌دار سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده.
754960709700010ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche) سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده.
755020710210010ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum) سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.
755210713100010ـ ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
325230713310010ـ ـ لوبیا از گونه‌های Uigna Mllugo Hepper ((L Radiara vigna یا L) (Wilezek) سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
755260713340010ـ ـ نخود فرنگی‌ها سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
755270713350010ـ ـ لوبیا چشم بلبلی سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
405300713500010ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
755310713600010_ لوبیای کوچک سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
405320713900010ـ سایر سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
225330714100010ـ ریشه مانیوک (Cassava) ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده
755340714200010ـ قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده
755350714300010ـ سیب‌زمینی هندی ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده
755360714400010ـ‌گوش‌فیل ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده
755370714500010ـ یائوتیا ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده
225380714900010ـ سایر ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده
45400801120010ـ ـ در قسمت درونی پوسته نارگیل،‌گردوی برزیل«Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.
45650803900010ـ ـ سایر موز، از جمله موز سبز (Plantain) تازه یا خشک‌کرده.
226250901111010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف‌نظر از میزان نسبی قهوه در مخلوط.
326280901121010ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خرده فروشی قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف‌نظر از میزان نسبی قهوه در مخلوط.
326310901211010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف‌نظر از میزان نسبی قهوه در مخلوط.
326340901221010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف‌نظر از میزان نسبی قهوه در مخلوط.
326370901901010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف‌نظر از میزان نسبی قهوه در مخلوط.
156390901909010ـ ـ ـ سایر قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف‌نظر از میزان نسبی قهوه در مخلوط.
226400902100010ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. چای، حتی خوشبوشده(Aromatic) .
556420902301010ـ ـ ـ چای کیسه‌ای (Tea Bag) چای، حتی خوشبوشده(Aromatic) .
326460903001010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی ماته:
156480903009010ـ ـ ـ سایر ماته:
226490904111010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده شده برای خرده فروشی فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگی (ازجنس Capsicum) یا (از جنس Pimenta) خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
326510904121010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده شده برای خرده‌فروشی فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگی (ازجنس Capsicum) یا (از جنس Pimenta) خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
226530904129010ـ ـ ـ سایر فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگی (ازجنس Capsicum) یا (از جنس Pimenta) خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
326540904211010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگی (ازجنس Capsicum) یا (از جنس Pimenta) خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
156550904219010ـ ـ ـ سایر فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگی (ازجنس Capsicum) یا (از جنس Pimenta) خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
326560904221010ـ ـ ـ در بسته‌بندی برای خرده‌فروشی فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگی (ازجنس Capsicum) یا (از جنس Pimenta) خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
106580905101010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی وانیل:
106590905109010ـ ـ ـ سایر وانیل:
156600905201010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی وانیل:
156610905209010ـ ـ ـ سایر وانیل:
326620906111010ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های آماده شده برای خرده‌فروشی دارچین و گل درخت‌ دارچین.
326640906191010ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های آماده شده برای خرده‌فروشی دارچین و گل درخت‌ دارچین.
226650906199010ـ ـ ـ سایر دارچین و گل درخت‌ دارچین.
326660906201010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده شده برای خرده‌فروشی دارچین و گل درخت‌ دارچین.
226680906209010ـ ـ ـ سایر دارچین و گل درخت‌ دارچین.
326700907101010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی میخک (Girofle) میوه درخت میخک (Antofle)، گل درخت میخک (Clou) و دم گل میخک (Griffe):
226710907109010ـ ـ ـ سایر میخک (Girofle) میوه درخت میخک (Antofle)، گل درخت میخک (Clou) و دم گل میخک (Griffe):
326730907201010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی میخک (Girofle) میوه درخت میخک (Antofle)، گل درخت میخک (Clou) و دم گل میخک (Griffe):
226740907209010ـ ـ ـ سایر میخک (Girofle) میوه درخت میخک (Antofle)، گل درخت میخک (Clou) و دم گل میخک (Griffe):
326750908111010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
226760908119010ـ ـ ـ سایر جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
326770908121010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
226780908129010ـ ـ ـ سایر جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
326790908211010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
226800908219010ـ ـ‌ ـ سایر جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
326810908221010ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
226820908229010ـ ـ ـ سایر جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
326830908311010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
226840908319010ـ ـ ـ سایر جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
326850908321010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
226860908329010ـ ـ ـ سایر جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.
326870909211010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
226880909219010ـ ـ ـ سایر تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
326890909221010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
226900909229010ـ ـ ـ سایر تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
556910909311010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
556920909319010ـ ـ ـ سایر تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
556930909321010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
556940909329010ـ ـ ـ سایر تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
556950909611010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
406960909619010ـ ـ ـ سایر تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
556970909621010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
406980909629010ـ ـ ـ سایر تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
326990910111010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
157000910119010ـ ـ ـ سایر زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
327010910121010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
227020910129010ـ ـ ـ سایر زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
757030910201110ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته‌بندی کمتر از 10 گرم زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
757040910201210ـ ـ ـ انواع پودر زعفران در بسته‌بندی کمتر از 10 گرم زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
757050910201310ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته‌بندی کمتر از 30 – 10 گرم زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
757060910201410ـ ـ ـ انواع پودرزعفران دربسته‌بندی‌کمتراز 30-10 گرم زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
757070910209010ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته‌بندی‌های بیش از 30 گرم زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
227080910301010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
327110910911010ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
227120910912010ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
157130910919010ـ ـ ـ سایر زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
557150910991110ـ ـ ـ ـ آویش و برگ غار زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
557160910991910ـ ـ ـ ـ سایر زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
407180910992110ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ غار زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
157200910999010ـ ـ ـ سایر زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
327261002100010ـ دانه چاودار
327271002900010ـ سایر چاودار
47311004900010ـ سایر جو دو سر
227351006100010ـ شلتوک (برنج پادی Paddy) برنج
227361006200010ـ برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه‌ای) برنج
227381006400010ـ خرده برنج برنج
6 (a74110081000100گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛ سایر غلات
674210082100100گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛ سایر غلات
674310082900100گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛ سایر غلات
674410083000100گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛ سایر غلات
1074510084000100گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛ سایر غلات
674810089000100گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛ سایر غلات
407551103190010ـ ـ سایر بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه (Pellet).
407561103200010ـ به هم فشرده به صورت حبه بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه (Pellet).
407571104120010ـ ـ از جو دو سر دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستثنای برنج شماره 06   10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
407581104190010ـ ـ از سایر غلات دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستثنای برنج شماره 06   10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
407591104220010ـ ـ از جو دو سر دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستثنای برنج شماره 06   10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
407611104290010ـ ـ از سایر غلات دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستثنای برنج شماره 06   10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
407621104300010ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستثنای برنج شماره 06   10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
267631105100010ـ آرد، زبره و پودر آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی
227651106100010ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13   07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14   07 و محصولات فصل 8.
227661106200010ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره 14 07 آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13   07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14   07 و محصولات فصل 8.
407701108110010ـ ـ نشاسته گندم نشاسته و فکول؛ اینولین.
407731108130010ـ ـ فکول سیب‌زمینی نشاسته و فکول؛ اینولین.
407741108140010ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava) نشاسته و فکول؛ اینولین.
407751108190010ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها نشاسته و فکول؛ اینولین.
3278012023000100بادام زمینی  (آراشید)، تفت داده شده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده  یا خرد شده.
3278212024200100بادام زمینی  (آراشید)، تفت داده شده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده  یا خرد شده.
107971208100010ـ از دانه سویا آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
407981208901010ـ ـ ـ آرد بادام زمینی آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
1007991208902010ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
108001208909010ـ ـ ـ سایر آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
228121210100010ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی
228131210200010ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی
158141211200010ـ ریشه جنسن (Ginseng roots) نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
158151211300010ـ برگ کوکا نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
158161211400010ـ کاه خشخاش نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
48171211901010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
408181211902010ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
158191211909110ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
108221212290010— سایرخرنوب (Caroube)، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و
228231212910010ـ ـ چغندر قند خرنوب (Caroube)، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و
408281212999010ـ ـ ـ سایر خرنوب (Caroube)، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و
108291213000010کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه. کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.
48301214100010ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
48311214900010ـ سایر شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
48351301902010ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شیرین ) گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
48361301903010ـ ـ ـ سقز گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
48371301904010ـ ـ ـ کتیرا گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
228471401100010ـ بامبو مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکه سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
228481401200010ـ خیزران مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکه سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
228491401900010ـ سایر مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکه سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
328521404901010ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
328531404902010ـ ـ ـ وسمه محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
48581501900010– سایرچربی‌های خوک (همچنین چربی ذوب‌شده خوک (Lard) و چربی‌های پرندگان خانگی، غیر از آنهایی که مشمول شماره 09  02 یا شماره 03  15 می‌گردند.
108751507900010ـ سایر روغن سویا و اجزاء آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
228771508900010ـ سایر روغن‌بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.
758791509900010ـ سایر روغن‌زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته
328801510000010سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره 09 15. سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره 09  15.
228841511909010ـ ـ ـ سایر روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
228861512190010ـ ـ سایر روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
558881512290010ـ ـ سایر روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
408901513191010ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
408961513299910ـ ـ ـ ـ سایر روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
228981514190010ـ ـ سایر روغن کلزا یا کانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
229041515290010ـ ـ سایر سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزاء آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
229121516209010ـ ـ ـ سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده،  اما به نحو دیگری‌آماده‌ نشده.
409221521909010ـ ـ ـ سایر مومهای نباتی (غیر از تری گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti)، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.
329731702200010ـ قند و شربت درخت افرا سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به‌حالت‌جامد، شربت‌های قند بدون اینکه به آنها مواد خوشبو‌کننده یا رنگ‌کننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط ‌شده  با عسل طبیعی؛  قند و ملاس‌های کارا
759831704100010ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر شیرینی‌(همچنین ‌شکلات‌سفید)،‌بدون‌کاکائو.
759841704900010ـ سایر شیرینی‌(همچنین ‌شکلات‌سفید)،‌بدون‌کاکائو.
759961806310010ـ ـ پر شده (Filled) شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو.
559971806320010ـ ـ پرنشده شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو.
759981806900010ـ سایر شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو.
5510021902110010ـ ـ حاوی تخم‌مرغ خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
5510031902190010ـ ـ سایر خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
5510041902200010ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر) خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
5510051902300010ـ سایر خمیرهای غذایی خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
5510061902400010ـ کوسکوس خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
4010081904100010ـ فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکز Corn flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در
4010091904200010ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکز Corn flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در
4010101904300010ـ خرده گندم برشته فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکز Corn flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در
4010111904900010ـ سایر فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، کورن فلیکز Corn flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در
4010121905100010ـ نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot) محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers)، کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010131905200010ـ نان زنجبیلی و همانند محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers)، کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010141905310010ـ ـ بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers)، کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010151905320010ـ ـ ویفل‌ها و ویفرها محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers)، کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010161905400010ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers)، کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010181905909010ـ ـ‌ ـ سایر محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers)، کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
5510402007109010ـ ـ‌ ـ سایر مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.
5510412007910010ـ ـ مرکبات مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.
5510432007999010ـ ـ‌ ـ سایر مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.
5510592009120010ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510612009210010ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510632009310010ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510652009410010ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510682009500010ـ آب گوجه‌فرنگی آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510692009610010ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510702009690010ـ ـ سایر آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510712009710010ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510722009790010ـ ـ ‌سایر آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510732009810010ـ ـ آب قره‌قاط آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510752009899010ـ ـ‌ ـ سایر آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
5510762009900010ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه(
1510832102300010‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders) مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (باستثنای واکسن‌های شماره 02  30)؛بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder).
4010842103100010ـ سس سویا فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
4010852103200010ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
4010872103900010ـ سایر فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
4010882104100010ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها سوپ، آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.
4010892104200010ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite)،‌ هموژنیزه سوپ، آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.
4010902105000010بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.
4011032106908510ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
5511052201100010ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده آب،‌همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آبهای گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف.
5511062201900010ـ سایر آب،‌همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آبهای گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف.
5511072202100010ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده‌که به آنها قند یا سایر موادشیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، باستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره   09  20.
7511182207109010ـ ـ‌ ـ سایر الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.