شرایط قرنطینه ای واردات دانه نخود فرنگی (Pisum sativum)

شرایط قرنطینه ای واردات دانه نخود فرنگی (Pisum sativum) جهت مصرف خوراکی از کانادا
1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Fusarium oxysporum f.sp pisi
2. Peronospora viciae
3. Phomopsis longicolla
4. Pseudomonas savastanoi pv.phaseolicola
5. Pseudomonas syringae pv.pisi
6. Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli

توجه:
درج اسامی علمی بیماریهای فوق در گواهی بهداشت نباتی کشور مبدا الزامی بوده و در غیر اینصورت بدلیل نقص مدارک کالا قابل ترخیص نبوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضدعفونی محموله با گاز فسفین با دز 5/1 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای بالاتر از 15 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 5 روز در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله میبایست کاملا عاری از خاک، بذور علفهای هرز و حشرات زنده باشد.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام ترخیص محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد
مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.