شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر فلفل سبز از ترکیه

1393/05/11

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر فلفل سبز (Capsicum annuum) از ترکیه را ابلاغ کرد.

شرایط اعلام شده طبق مفاد ماده 11 قانون حفظ نباتات و درخصوص مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده است و واردکنندگان موظف به رعایت آن هستند.
مهم اینکه؛ شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر فلفل سبز (Capsicum annuum) از ترکیه بدین شرح اعلام شده است:
1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D(توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماری‌های ذیل مورد تأکید قرار گرفته باشد.
(1. Colletotrichum capsici)
(2. Xanthomonas vesicatoria)
2- ضدعفونی بذور با قارچکش مناسب در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
توجه: درج اسامی علمی بیماری‌های فوق و نیز ضدعفونی مورد اشاره، در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر این صورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسوولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
3- محموله باید عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف‌های هرز حشرات زنده و علائم بیماری‌های گیاهی باشد.
4- هر بخش از محموله باید دارای بسته‌بندی مناسب بوده و دارای برچسبی (Lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت‌زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می‌شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه‌ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین‌المللی کالا عودت یا امحا می‌گردد.)
6- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص‌کننده الزامی است. در غیر این صورت مسوولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تأیید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود و اسامی آفات و بیماری‌های مورد نظر در قسمت توضیحات اضافی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ذکر نشده است کشور صادرکننده مجدد باید پس از انجام تست‌های آزمایشگاهی، در قسمت AD گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Re-export) عاری بودن بذور را از عوامل فوق تأیید نموده و مستندات مربوط به آزمایشات و تست‌های انجام شده را به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر خود نموده و ضمیمه گواهی بهداشت گیاهی خود نماید.
توجه: انجام عملیات صادرات مجدد از کشور ثالث تنها با اخذ موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات امکان پذیر خواهد بود.