مقررات و تشریفات گمرکی صادرات قیر معدنی، جامد و ایزوگام عایق رطوبتی

1180903/419

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : ضوابط و تشریفات صدور انواع قیر و محصولات پائین دستی قیر

باسلام و احترام
به منظور شفاف نمودن نحوه تشریفات صدور انواع قیر ( جامد ، مایع ، معدنی و محصولات پائین دستی قیر) ضمن لغو بخشنامه های صادره به شماره های 352546/351782/747/859/71/549 مورخ 27/12/86 ، 60170/47462/747/859/71/76 مورخ 7/3/87، 32114/90038/747/859/71/117 مورخ 9/4/87 ،247155/225905/747/859/71/303 مورخ 3/11/88، 457342/36763/24817/747/859/71/68 مورخ 22/2/89، و 208344/198691/747/859/71 /347مورخ 17/10/90 موارد تاکیدی بشرح ذیل جهت اقدام با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اعلام میگردد:

1- ضوابط صدور قیرجامد خریداری شده از شرکت بورس کالای ایران :

کلیه صادرکنندگانی که قیر جامد را از شرکت بورس کالا ی ایران خریداری می نمایند صرفا با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مجاز به صادرات می باشند.
انجام تشریفات صدور قیر جامد از کلیه گمرکات اجرایی بلامانع می باشد بدیهی است در زمان اظهار این محمولات ، لازم است پس از اظهار کالا و اخذ اسناد مثبته ( گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا ) وآنالیز محموله اظهاری از صاحب کالا از محموله با حضور ارزیاب و کارشناس نسبت به نمونه برداری اقدام و جهت تائید نوع ماهیت کالای اظهاری ( مطابقت نوع قیراظهاری با مشخصات مندرج در گواهی رینگ صادراتی بورس )نظریه آزمایشگاه استاندارد اخذ و در صورت مطابقت نتیجه آزمایش با اظهار ذینفع و نیز مشخصات مندرج در گواهی خرید اقدام نمایند.
تاکید میگردد نمونه فرم گواهینامه معاملات رینگ صادراتی بورس کالا که منقوش به امضاءو مهر برجسته( معرفی شده ) می باشد( مطابق نمونه فرم پیوست بخشنامه ردیف 149 مورخ 16/4/89 ) که می بایستی پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری گردد.ضمنابا توجه به ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالا ، در صورت هرگونه خرید توسط متقاضی ، گواهی خرید از رینگ صادراتی نیز صرفا به نام شخص خریدار صادر میگردد و هرگونه تغییر نام ،واگذاری یا وکالت در امر خرید و فروش به سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی ) در خصوص گواهیهای صادره امکان پذیر نمی باشد و صرفا به استناد ماده 16 دستورالعمل رینگ صادراتی بورس کالای ایران فروشنده می تواند کالا را بنام خود اظهار نماید. (بخشنامه ردیف 235 مورخ 21/5/92)

2- ضوابط صادرات قیرهای معدنی جامدکه حاوی درصدی نفت کوره ( بعنوان حلال ) می باشد ونیز قیر جامد بر پایه وکیوم باتوم ( VB) :

چنانچه محمولات مذکور در دمای معمولی محیط به صورت جامد باشند صدور محمولات فوق الذکر پس ازاخذ پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی که در آن نوع قیر درج شده باشد و نیز آنالیز محموله صادراتی از ذینفع و تائید آزمایشگاه استاندارد مستقر در آن گمرک مبنی بر مطابقت آنالیز محموله اظهاری با آنالیز اظهار شده و تعیین نوع و میزان حلال و وکیوم باتوم به کار رفته در فرآوری محموله صادراتی با رعایت سایر مقررات مرتبط انجام گیرد.
ضمنا ذینفع ملزم به ارائه فاکتور و بارنامه حمل معتبر مبنی بر خرید به قیمت بین المللی از شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و یا رینگ صادراتی بورس به میزان حلال و وکیوم باتوم مورد مصرف در تولید محصولات صادراتی خود خواهد بود. بدیهی است در خصوص قیرهای معدنی که به صورت کلوخه های معدنی و پودر می باشد پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین ماهیت محموله اظهاری و انطباق نتیجه با اظهار ذینفع مشمول دستورالعمل اصلاحی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق ( موضوع بخشنامه ردیف 77 سال 88 )نمی باشد. و انجام تشریفات صدور آن از کلیه گمرکات اجرایی امکانپذیر است.

3-محصولات پائین دستی قیر (نظیر عایق رطوبتی و ایزوگام):

صادرات این محصولات مستلزم ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا به میزان قیر به کار رفته در تولید محموله های صادراتی می باشد. در صورتیکه قیر مورد استفاده در محصولات مزبور از واحدهای تولیدی تهیه گردد ضروریست اصل گواهی خرید مواد اولیه خریداری شده از مراجع رسمی ( به قیمت بین المللی) مورد مصرف درتولید آن محصول از واحد تولیدی( فروشنده) اخذ و به گمرک ارائه گردد.ضمنا در زمان اظهاراین محصولات علاوه بر اخذ گواهیهای خرید، صاحب کالا موظف به ارائه آنالیز محموله اظهاری خود می باشد که پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استانداردمی بایستی علاوه برتعیین ماهیت کالا، درصد و نوع قیر مورد مصرف در تولید کالای اظهاری استعلام و در صورت مطابقت کالابا اسناد ارائه شده با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمایند.

تاکید میگردد :
-چنانچه محموله های موضوع بند 1و2 در دمای معمولی محیط به صورت مایع باشد مشمول دستورالعمل ستاد ( موضوع بخشنامه ردیف 77 سال 88 ) می باشد.
در مراحل ارزیابی دقت شود تا از عدم جاسازی گازوئیل وسایر کالا هادر ظروف حاوی قیر اطمینان حاصل گردد. و از پذیرش درخواست ارزیابی در محل و حمل یکسره در خصوص قیر اجتناب شود. ضمنا اظهارنامه های مربوطه در سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه های صادراتی الزامابه مسیر قرمز هدایت گردند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفترصادرات