ممنوعیت تولید٬ واردات٬ خرید و به کارگیری دستگاههای یونیزاسیون

شماره : 41841/ت50223ه تاریخ 1394/4/4

تصویب نامه در خصوص ممنوعیت تولید٬ واردات٬ خرید و به کارگیری دستگاههای یونیزاسیون برای باران زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه 1394.3.31 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تولید٬ واردات٬ خرید و بهکارگیری دستگاههای یونیزاسیون برای بارانزایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی٬ بدون مجوز کمیسیون
علمی٬ تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت ممنوع است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری