حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن

94/210/40744 ———- 1394/06/30 دانلود بخشنامه

جنا آقای علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات- گمرک ایران

باسلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 124810 مورخ 1394/06/18 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اطلاع می رساند، بر اساس مصوبه مورخ 1394/06/16 شوارای اقتصاد عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن به استناد تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حذف گردید.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات