کدینگ صاحبان کالا نمایندگان و دسترسی به سامانه اظهار

101/8/94/66318 به تاریخ 1394/04/10  دانلود بخشنامه

ستاد نظارت گمرکات استان … / اداه کل گمرک استانها

با سلام و احترام

در اجرای بند 2 مصوبات جلسه شماره 8 مورخ 1394/3/30 شواری معاونین گمرک ایران و تاکیدات ریاست محترم کل، مراتب به شرح ذیل جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات اعلام می دارد:

1- پذیرش کدینگ صاحبان کالا اعم از افراد حقیقی و حقوقی که برای اولین بار پس از اخذ کارت بازرگانی به گمرک مراجعه می نمایند و پذیرش کدینگ کارگزاران گمرکی که اولین بار پس از اخذ پروانه کارگزار گمرکی به گرمک مراجعه می نمایند همچنین پذیرش کدینگ کارمندان تمام وقت سازمان های دولتی و سفارتحانه ها و صاحبان کالای حقوقی ( موضوع ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ) و کارمندان تمام وقت کارگزاران گمرکی ( موضوع ماده 192 آ.ا.ق.ا.گ) صرفا پس از حضور افراد مزبور در گمرک و شناسایی و احراز هویت وی از سوی مدیر یا دایره ای که مدیر مربوطه این امور را به آن دایره تفویض اختیار نموده است میسر خواهد بود.

2- جهت دسترسی به سامانه اظهار از راه دور و دریافت نام کاربری و رمز عبور برای صاحبان کالا، اختصاص نام کاربری و رمز عبور صرفا پس از حضور شخص صاحب کالا و ارائه کارت ملی ( برای اشخاص حقیقی) و حضور مدیرعامل شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و مدارک شناسایی شرکت میسر خواهد بود.
اختصاص نام کاربری و رمز عبور برای نمایندگان صاحب کالا که نسبت به اظهار اقدام می نمایند نیز مشمول مقررات این بند ( حضور شخص نماینده برای اخذ نام کاربری و رمز عبور ) می باشد.

مسئولیت حسن انجام کار و در صورت تفویض اختیار، نظارت بر حسن انجام کار مقررات این دستورالعمل مستقیما بر عهده مدیر آن گمرک می باشد.

محمدرضا نادری