شرایط اظهار کالا توسط غیر صاحب کالا در سیستم EPL

1/03/101482 . …………….. تاریخ : 93/6/5     دانلود بخشنامه
کلیه گمرکات

با سلام
حسب مفاد تبصره 3 ماده 58 و ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مواردی که اظهارنامه غیر از صاحب کالا تنظیم و به گمرک ارائه می گردد، شخص یاد شده چنانچه کارمند شخص حقوقی بوده باشد می بایست دارای وکالتنامه رسمی و معرفی نامه بر اساس متنی که گمرک ایران اعلام نموده است ( موضوع بخشنامه شماره 92/205299/113/737/73/459) مورخ 92/10/12 مرکز واردات برای ترخیص کالا بوده و در وکالتنامه رسمی ارائه شده حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتیکه اظهارکننده و ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد نیر به ترتیب فوق می بایستی دارای وکالتنامه رسمی باشد.

ضمنا با توجه به تبصره 4 ماده 58 آیین اجرایی قانون مورد اشاره انجام تشریفات گمرکی اشخاص حقیقی صرفا می بایست از طریق خود شخص حقیقی یا کارگزار گمرکی صورت پذیرد و شخص حقیقی نمی تواند برای ترخیص کالا نماینده یا کارمند معرفی نماید. ( موضوع بخشنامه شماره 441/73/7373/91/23936 مورخ 91/12/19) لازم به ذکر است معرفی نامه رسمی موسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.

با عنایت به مطالب پیش گفت نظر به اینکه مقرر گردیده است کنترل کلیه مراحل مورد نظر با لینک سامانه وکالتنامه به سامانه جامع گمرکی به صورت خودکارو از طریق سیستمی انجام شده و اقدامات و هماهنگی های لازم در این خصوص توسط دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات صورت پذیرفته و در سیستم جامع گمرکی و زیر سیستم اظهار از راه دور اعمال گردیده است لذا دستور فرمایید نسبت به مورد حسب دستورالعمل صادره دفتر مذکور برای روی بستر اینترنت و در مسیر eplirica.blog.ir اقدام و کنترلهای عنوان شده از طریق سامانه صورت پذیرد.

مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق به عهده مستقیم مدیران آن گمرک خواهد بود.
مسعود کرباسیان