کالای مرجوعی – اعاده به خارج

قانون امور گمرکی در ماده 52 کالای مرجوعی را چنین تعریف کرده است :

مبحث چهارم ـ مرجوعی – Re- exportation

ماده ۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌ فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مواد 89 تا 94 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز به بحث کالای مرجوعی پرداخته است :

ماده۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.

ماده۹۰ـ بسته‌های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می‌شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود.

ماده۹۱ـ هرگاه کالا درگمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه‌های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می‌نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می‌شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی‌شود.

گمرک در بخشنامه ای که در 15 شهریور 1392 صادر کرده است میزان مبلغ تضمین برای کالاهای مرجوعی از گمرکات داخلی را چنین تعیین کرده است :

 عین متن بخشنامه :

 در اجرای ماده (91) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بدین وسیله میزان تضمین لازم جهت مرجوع نمودن کالا طی رویه مرجوعی بر اساس ماده (10) قانون امور گمرکی به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1-برای کالا های مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه.

2- برای کالاهای مجاز مشروط واحد های تولیدی ( بجز کالاهای اولویت دهم و ممنوع) معادل حقوق ورودی بعلاوه پنجاه درصد ارزش کالا .

3- برای کالاهای مجاز مشروط سایر صاحبان کالا ( بجز کالاهای اولویت دهم و ممنوع ) معادل حقوق ورودی بعلاوه دو برابر ارزش کالا.

4- برای کالاهای ممنوع و گروه اولویت دهم معادل حقوق ورودی بعلاوه سه برابر ارزش کالا .

علی معقولی/معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

ماده۹۲ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می‌تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.

ماده۹۳ـ هرگاه علایم الصاقی گمرک به بسته‌ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال می‌شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.

ماده۹۴ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.


دیدگاه‌ها

 1. بهروز نیم‌رخ
  بهروز

  اظهار وارداتی به اسم شرکت ما نبوده آیا می تواند اظهار مرجوعی به اسم شرکت ما باشد؟

  1. بهروز نیم‌رخ
   بهروز

   بار مالیاتی اظهار مرجوعی چیست؟

   1. محموله ای که به خارج از کشور مرجوع می شود هیچ مالیات و حقوق گمرکی و عوارضی برای صاحب کالا ندارد.

  2. این امر زمانی قابلیت انجام را دارد که قبض انبار و ترخیصیه الکترونیک به نام شرکت شما انتقال داده شود.

 2. شایان نیم‌رخ
  شایان

  شرکتی که صاحب کانتینر است ایا میتواند پس از متروکه شدن کالا و اظهار ان از جانب اموال تملیکی مراحل توقف متروکه را اغاز کند و سپس با توجه به اینکه فقط صاحب کانتینر میباشد برای کالا اظهار نامه مرجوعی تنظیم کند و مبادرت به مرجوع کردن کالا نماید.