شرایط قرنطینه ای واردات بذور

شرایط قرنطینه ای واردات بذور
Ocimum basilicum ،Solenostemon scutellarioides ،Thymus vulgaris ،Capsicum annuum ، Dianthus chinensis ،Melissa officinalis ،
Celosia argentea ،Impatiens wallerana ، Stevia rebaudiana ، Stachys byzantina ،Fragaria ananassa و Eruca vesicaria
کاشته شده در قوطی حاوی پیت ماس جهت تولید گیاهان تزئینی ازکشور استونی
(تدوین شهریور ماه 94)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء .

2- ضد عفونی بذور با قارچکش مناسب قبل از قرارگرفتن در بستر پیت ماس و بسته بندی در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه .

3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی ، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.

4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین ، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

6- هر قوطی همراه بستر و بذر دارای برچسبی (Label) مناسب ،که به طور واضح نام علمی بذورگیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.

7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.